« Попередня Наступна »

10.3. Контроль (моніторинг) за грошовими активами підприємства


Об'єктом контролю є сукупний рівень залишку грошових активів, що забезпечують поточну платоспроможність підприємства, а також рівень ефективності сформованого портфеля короткострокових фінансових інвестицій - еквівалентів грошових коштів підприємства.
Грошові активи відіграють визначальну роль у процесі забезпечення платоспроможності за кількома видами фінансових зобов'язань:
невідкладним (з терміном виконання до одного місяця);
короткостроковим (з терміном виконання до трьох місяців);
поточні зобов'язання з терміном виконання до одного року забезпечуються переважно іншими видами оборотних активів.
Контроль за сукупним рівнем залишку грошових активів при забезпеченні платоспроможності підприємства повинен виходити з таких критеріїв:
Невідкладні зобов'язання
(з терміном виконання
до 1 місяця)

?

Залишок грошових активів
(54)


Короткострокові зобов'язання (з терміном виконання
до 3 місяців)

?

Залишок грошових активів
+
Розмір чистої вартості
реалізації поточної
дебіторської заборгованості

(55)

Контрольза рівнем ефективності сформованого портфеля короткострокових фінансових інвестицій - еквівалентів грошових коштів підприємства повинен виходити з таких критеріїв:
Рівень прибутковості
портфеля в цілому і
окремих його інструментів

?
Середньоринковий рівень прибутковості короткострокових інвестицій при
відповідному рівні ризику

(56)

Рівень прибутковості
кожного інструменту
інвестування


 Темп інфляції в країні
 (57)

Питання для самоперевірки
1.
 Що відноситься до еквівалентів грошових коштів?
2. Що являє собою касовий план?
3. Розкрийте сутність моделі Баумоля.
4. Охарактеризуйте модель Міллера - Орра.
5. Опишіть модель Стоуна.
6. Розкажіть про методику визначення потреби підприємства в грошових коштах.
7. Як здійснюється контроль за грошовими активами підприємства?
Список літератури
1. Дугельної, А. П. Бюджетне управління підприємством [Текст] / А. П. Дугельної, В. Ф. Комаров. - М .: Справа, +2004.
2. Селезньова, Н. М. Управління фінансами. Завдання, ситуації, тести, схеми [Текст] / Н. Н. Селезньова, А. Ф. Іонова. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
3. Бобильова, А. З. Фінансове оздоровлення фірми: теорія і практика [Текст] / А. З. Бобильова. - М .: Справа, +2003.
4. Гаврилова, А. Н. Фінанси організацій (підприємств) [Текст]: навчальний посібник / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - М .: КНОРУС, 2005.
5. Ромашова, І. Б. Фінансовий менеджмент. Основні теми. Ділові ігри [Текст]: навчальний посібник / І. Б. Ромашова. - М .: КНОРУС, 2006.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Контроль (моніторинг) за грошовими активами підприємства

 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Які головні умови і завдання організаційного забезпечення діагностики та моніторингу економічної безпеки? При здійсненні яких видів економічної діяльності держави повинен проводитися моніторинг економічної безпеки? Яка роль виконавчих органів влади суб'єктів Федерації в моніторингу економічної
 2. Терміни та визначення:
   Державний фінансовий контроль, недержавний фінансовий контроль, попередній, поточний і наступний фінансовий контроль, аудит, ліцензія, моніторинг, аудитор, ревізія, обов'язковий аудит, ініціативний аудит, перевірка, нагляд,
 3. ВИСНОВКИ
   Найважливіша функція держави щодо забезпечення економічної безпеки Росії - діагностика і моніторинг рівня загроз національним інтересам країни у сфері економіки. Важлива умова правильного моніторингу факторів, що викликають загрози економічній безпеці, - дотримання порівнянності даних, використовуваних при ньому. У ході моніторингу факторів, що викликають загрози економічній безпеці,
 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ
   Моніторинг факторів, що викликають загрози економічній безпеці (далі - моніторинг), вимагає інформаційного забезпечення. Воно повинно полягати у визначенні індикаторів соціально-економічного розвитку країни, за якими систематично проводиться моніторинг. Статистично-кі органи країни на всіх рівнях повинні вести облік цих індикаторів з періодичністю, прийнятої у вітчизняному
 5. 11.2. Контроль над інвестиційним бюджетом, економічний та фінансовий моніторинг
   Інвестиційний контроль включає в себе збір та аналіз інформації про хід реалізації інвестиційної програми (проектів). Моніторинг включає оцінку наслідків відхилень, аналіз доцільності продовження проекту в первісному форматі, розробку процедур реагування на відхилення. Економічний моніторинг контролює збереження економічної ефективності продовження проекту в колишньому
 6. 2.11. Страхування кредитів
   До найбільш часто вживаним формам страхування ризиків можна віднести їх диверсифікацію, контроль за ступенем ризику і корекцію управлінських рішень (моніторинг ризику), а також створення спеціальних резервів на можливі втрати по позиках. Одним з методів страхування процентного ризику може виступати узгодження розміщення активів і залучення пасивів за термінами. Правильним бачиться
 7. Система моніторингу ефективності корпоративного управління
   являє собою добірку відповідних інструментів, за допомогою яких учасники ринків акціонерного капіталу та корпоративного контролю оцінюють поточний стан та перспективи розвитку підприємства. Згідно А. Коупланду, Д. Коллеру і Р. муррін основним інструментом системи моніторингу ефективності корпоративного управління є фінансова звітність, що надається підприємством всім
 8. ВИСНОВКИ
   Діагностика та моніторинг факторів, що викликають загрози економічній безпеці країни, вимагають участі практично всіх федеральних органів виконавчої влади. При діагностиці та моніторингу факторів, що викликають загрози економічній безпеці країни, необхідно чітке визначення функцій і обов'язків окремих федеральних органів виконавчої влади та їх тісну взаємодію між
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Яким умовам повинна відповідати угруповання індикаторів соціально- економічного розвитку, що використовуються при моніторингу економічної безпеки? Як в угрупованні індикаторів соціально-економічного розвитку, що використовуються при моніторингу економічної безпеки, враховується галузевої і функціональний принципи? Які головні сфери економіки повинні бути відображені переліком індикаторів
 10. Принцип 11
   Необхідно наявність ефективного і всеосяжного внутрішнього аудиту системи внутрішнього контролю, проведеного незалежними в операційному відношенні, адекватно підготовленими і компетентними співробітниками. Служба внутрішнього аудиту як частина моніторингу системи внутрішнього контролю повинна бути підзвітна раді директорів (або його комітетові з аудиту) і менеджменту
 11. Зміст
   Сторінка Введення 3-8 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи банківського контролю за возвратностью позичок. 1.1. Зміст повернення кредиту в ринковій 1.2. економіці. Характеристика банківського контролю, його форми і види. Система банківського контролю за возвратностью позичок і критерії її ефективності. 92643 25 -42 -62 ГЛАВА 2. Аналіз та оцінка сучасної російської практики банківського контролю за
 12. Управління кредитним процесом
   Управління кредитним процесом включає: Ухвалення рішення про доцільність видачі кредиту та його умови. Для цього необхідне проведення кредитного аналізу. Позитивне рішення передбачає встановлення конкретних умов кредитної угоди: термін, розмір кредиту і т. Д .; Оформлення кредитного договору або кредитного зобов'язання. Відбувається шляхом укладення кредитного договору (контракту на