« Попередня Наступна »

10.3 Місцеві бюджети, їх суть і значення


В Україні до складу місцевих бюджетів входять бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування - це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій органів самоврядування. Як складова частина бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що проводяться органами влади і управління на відповідній території.
Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що перебувають на їх території, і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією та використанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові взаємовідносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету.
Органам місцевого самоврядування надано широкі права для здійснення економічного і соціального розвитку на своїй території. У статті 43 Конституції України зазначено, що місцеві органи самоврядування:
здійснюють управління майном, що перебуває у комунальній власності;
затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до законодавства;
створюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи.
Роль місцевих бюджетів, зокрема, визначається величиною ВВП, що перерозподіляється через них. Питома вага місцевих бюджетів у перерозподілі ВВП, а також у зведеному бюджеті, поряд з економічним і соціальним, має важливе політичне значення. Він свідчить про участь місцевого самоврядування у вирішенні актуальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що однією з головних передумов будівництва демократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність покладених на нього функцій в межах своєї компетенції.

Основними положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, що мають безпосереднє відношення до функціонування бюджетів самоврядування, є наступні:
місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси;
обсяг фінансових ресурсів повинен відповідати функціям, які виконує місцева влада;
місцева влада має право вільно розпоряджатися власними фінансовими ресурсами;
частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків і зборів;
розміри місцевих податків і зборів місцева влада уповноважена встановлювати в межах закону;
захист слабкої у фінансовому відношенні місцевої влади проводиться за допомогою процедур усунення фінансових диспропорцій (фінансового вирівнювання);
перевага у виборі форм фінансової допомоги відводиться дотаціям, які не призначені для фінансування конкретних проектів і не обмежують свободи місцевої влади.
В даний час до Європейської хартії місцевого самоврядування приєдналося близько 30 країн, у 1996 році - Україна.
Ухвалення Бюджетного кодексу України є важливим кроком у напрямку наближення до загальноприйнятих стандартів у цій сфері. Однак ряд важливих питань реального забезпечення незалежності органів місцевого самоврядування, ще не вирішені. Насамперед, це стосується фінансової бази місцевого самоврядування. Ступінь фінансової самостійності органів місцевого самоврядування характеризує незалежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного розвитку, рівень демократичних прав і свобод громадян. Держава не може успішно розвиватися і процвітати, котрі дають гарантій фінансової незалежності органам місцевого самоврядування.
Місцеві бюджети можуть складатися із загального та спеціального фондів. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди у разі потреби визначається законом про Державний бюджет на відповідний рік. До складу видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету входить резервний фонд. У складі місцевих бюджетів формується бюджет розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.
Бюджет АРК та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку. Цей дефіцит покривається за рахунок позик. Затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.
Місцевий бюджет включає всі надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевої влади. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3 Місцеві бюджети, їх суть і значення.

 1. Тема 23. Місцеві фінанси. Проблеми та напрямки розвитку
   Сутність і законодавча основа місцевих фінансів. Бюджети муніципальних утворень. Проблеми формування бюджетів муніципальних утворень. Основні напрямки розвитку та зміцнення місцевих
 2. Зміст
   Тема 1. Грошовий обіг і грошова система 1. Історичний розвиток грошей 2. Функції грошей 3. Поняття грошового обігу 4. Елементи грошової системи 5. Ліквідність 6. Закони грошового обігу Тема 2. Фінанси та фінансова система 1. Історія фінансів і фінансових відносин 2 . Функції фінансів 3. Фінансова система 4. Фінансова політика Тема 3. Державний бюджет як основне
 3. Питання 13 Поняття і роль державного та місцевих бюджетів
   Бюджет - це основний фінансовий план держави або органів місцевого самоврядування, розпис доходів і видатків, зодягнена у форму закону. Бюджет держави та місцевого самоврядування відіграє значну роль у політичному та господарському житті країни. Під бюджетом держави в Росії у зв'язку з федеративним устроєм розуміються бюджет Росії (федеральний бюджет) і бюджети суб'єктів РФ. У
 4. 1. Сутність і склад регіональних фінансів. Регіональні бюджети
   Місцеві організації самоврядування - виборні і наділяються майновими та фінансово-бюджетньмі правами. Регіональні місцеві фінансові ресурси - сукупність грошових коштів, створюваних і використовуваних на економічний і соціальний розвиток території. Через ці фінансові ресурси держава проводить соціальну політику вирівнювання рівня економічного і соціального розвитку територій.
 5. 42. Сутність і значення соціального страхування.
   Економічна сутність соціального страхування. Завдання соціального страхування. Розвиток системи соціального страхування в Республіці Білорусь. Ознаки соціального страхування. Роль соціального страхування в підтримці матеріального забезпечення різних соціальних груп населення. 43. Формування та використання фонду соціального захисту населення. Фонд соціального захисту населення як
 6. Питання 20 Склад видаткових статей бюджету
   Відповідно до законодавства державні і місцеві бюджети складаються з дохідної та видаткової частин. Всі доходи і витрати розподіляються (або разфанічіваются) між бюджетами. Видатки бюджету - кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та органів місцевого
 7. Управління фінансами на місцевому рівні.
   Представницькі органи місцевого самоврядування приймають рішення про затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання, приймають рішення з інших фінансових питань, що належать до відання муніципальних утворень. Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідальні за розробку муніципальної фінансової політики, в тому числі боргової, складання і виконання місцевого бюджету. Як
 8. Власні доходи територіальних бюджетів
   регіональні та місцеві податки і збори, відрахування від податків вищих бюджетів, передані в регіональні та місцеві бюджети на постійній основі у твердо фіксованій
 9. ТИМИ КУРСОВИХ РОБІТ:
   Сутність і об'єктивна необхідність фінансів. Вплив фінансів на суспільне виробництво. Використання фінансів в умовах ринкового господарства. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери. Фінансові ресурси та їх склад. Фінансове регулювання підприємницької діяльності. Фінансовий механізм, його призначення роль і структура. Фінансова система держави та перспективи її розвитку.
 10. Бюджетне пристрій
   організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками. Визначається державним пристроєм. У так званих унітарних (єдиних, злитих) государ- 46 ствах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети, які своїми доходами і витратами не входять до державного бюджету. У федеративних
 11. БЮДЖЕТ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ
   (місцевий бюджет) - форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання місцевого