« Попередня Наступна »

10.3. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу


Факторний аналіз рентабельності активів може бути проведений з використанням методу ланцюгових підстановок на основі вищезгаданих моделей факторних систем.
Розглянемо, наприклад, методику визначення на рентабельність активів таких факторів, як зміна коефіцієнта оборотності активів і рентабельності продажів по моделі:
.
При цьому використовуємо різновид методу ланцюгових підстановок для мультиплікативних моделей - метод абсолютних різниць.
вплив зміни коефіцієнта оборотності активів:
;
2) вплив зміни рентабельності продажів:
.
Для розширення переліку факторів, що впливають на зміну рентабельності власного капіталу (фінансової рентабельності), проведемо моделювання вихідної моделі шляхом її розширення, а саме шляхом множення чисельника і знаменника на обсяг продажів і величину активів (сукупного капіталу):
,
де
 - Коефіцієнт співвідношення активів і власного капіталу.
Виходячи з даної факторної моделі підвищення рентабельності власного капіталу можливо за рахунок: 1) підвищення рентабельності продажів по чистому прибутку (рентабельності діяльності) шляхом зміни асортименту; відносного зниження собівартості; поліпшення інших результатів та оптимізації податків; 2) прискорення оборотності активів (т. Е. Більш ефективного їх використання); 3) підвищення фінансового левериджу, т. Е. Зміни структури капіталу на користь позикових коштів (тільки в разі позитивного значення ефекту фінансового важеля).
Розглянемо алгоритм розрахунку впливу зазначених факторів на зміну рентабельності власного капіталу на основі методу абсолютних різниць:
вплив зміни фінансового левериджу:
;
вплив зміни коефіцієнта оборотності активів:
;
вплив зміни рентабельності продажів:
.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу

 1. Маржа прибутку, дохідна маржа.
   Показником, що характеризує стабільне зростання і ефективність використання ресурсів банку, є рентабельність активів: Чистий прибуток. . , Рентабельність активів = | (4.1 /) Активи Використовуючи факторний аналіз (послідовне вивчення впливу кількісних, якісних і структурних факто-рів), рентабельність активів {рис. 19) можна записати як Рентабельність активів - = Дохідна маржа -
 2. Питання 80. Факторний аналіз динаміки фінансово-економічних показників
   Модель Дюпона - алгоритм фінансового аналізу рентабельності використовуваних активів, відповідно до якого коефіцієнт рентабельності використовуваних активів являє собою твори коефіцієнта рентабельності реалізації продукції і коефіцієнта оборотності використовуваних активів. Початкове уявлення факторної моделі Дюпона. Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу ROA.
 3. 10.5. Аналіз показників рентабельності
   Для оцінки рентабельності розраховуються два типи показників: рентабельність підприємства; рентабельність продукції. Рентабельність підприємства оцінюється за допомогою наступних показників. 1. Показники рентабельності капіталу: показник власного капіталу: г = Jk.ioo%, ск СК де С К - середня величина власного капіталу; Пч - величина чистого прибутку. Цей показник характеризує
 4. Економіко-математичне моделювання як основа проведення багатофакторного аналізу
   Моделювання дозволяє відтворити господарські процеси, що протікають на підприємстві за допомогою формул, що представляють математичні моделі. У детермінованому факторному аналізі використовуються 4 види моделей. 1. Адитивні: А = ху, де А - результативний показник; х і у - фактори, що визначають його значення. 2. Мультиплікативні: А = х-у. 3.
 5. 10.2. Моделювання показників рентабельності активів як база управління її факторами. Основні фактори і шляхи підвищення рентабельності активів
   З метою проведення факторного аналізу рентабельності активів можуть використовуватися наступні факторні моделі, одержувані на основі застосування методів моделювання: 1. Формальне розкладання вихідної моделі рентабельності активів:. 2. Скорочення моделі, перетвореної на першому етапі, з отриманням трехфакторной змішаної моделі:, де Фе - фондомісткість (певна по всьому об'єму
 6. Основне завдання прямого факторного детермінованого аналізу
   - Оцінка впливу абсолютної зміни кожного фактора на абсолютна зміна результативного показника. Одним з найбільш поширених методів детермінованого факторного аналізу є метод
 7. 4.5.2. Факторний аншнз процентного прибутку
   Важливе значення в аналізі зміни процентної прибутку має факторний аналіз, який вивчає вплив окремих поки-зателей на збільшення прибутку. Розглянемо мультипликативную модель процентного прибутку: Власний Процентна Процентна _ Прибуткові капітал прибуток прибуток - активи * Прибуткові 'Власний
 8. Які перспективи використання факторного методу аналізу?
   Факторний аналіз, що дозволяє виявити, за рахунок чого відбулося зміну фінансових результатів діяльності фірми, дуже важливий в умовах стабільності, служить дієвим інструментом пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності. Однак в умовах високої інфляції він практично не дає результатів, оскільки майже всі зміни фінансових результатів (коливання прибутку, собівартості,
 9. 5. Дослідження впливу зміни фактора швидкості оборотності оборотного капіталу (активів)
   Розраховуємо рентабельність для звітного періоду. Її можна розглядати як умовну рентабельність, приймаючи, що змінилися значення всіх п'яти чинників - матеріалоемкос-ти, трудомісткості, амортізаціеемкості, швидкості оборотності основного капіталу і швидкості оборотності оборотного капіталу (розрахунок Л, = 0,1141 наведено вище). Виділяємо вплив фактора оборотності оборотних активів:
 10. Факторний аналіз
   - Це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний * аналіз може бути як прямим (власне аналіз), т. Е. Полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли окремі елементи з'єднують у загальний результативний
 11. Факторний аналіз
   - Це аналіз впливу окремих факторів на ре-результативності показник за допомогою детермінованих чи стохас-тичні методів дослідження. Він може бути прямим (власне аналіз) і зворотним
 12. ВИСНОВОК
   У навчальному посібнику були проаналізовані актуальні проблеми з вибору методів аналізу господарської та фінансової діяльності в авіабудуванні в умовах переходу до ринку. Методи економічного і фінансового аналізу застосовуються для всіх основних елементів господарського механізму, що лежать в основі функціонування економічної системи. Існує кілька можливих інтерпретацій вибору суті
 13. Методи факторного аналізу.
   Для виділення впливу факторів можуть використовуватися такі методи: диференціювання, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, інтегральний
 14. 3.11. Показники рентабельності
   Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 15. 3.1. Методи моделювання факторних систем
   Фінансово-господарська діяльність економічного суб'єкта здійснюється в умовах взаємодії безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що є причинами, рушійними силами процесів і явищ. Виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну стану та поведінки досліджуваного об'єкта чи явища лежать в основі економічного аналізу. Фактори, що впливають на
 16. методи морфологічного аналізу.
   Широке коло статистичних методів аналізу показників, варіації, трендів, факторного аналізу, статистичної екстраполяції та ряд інших можуть використовуватися в принципі в якості інструментів отримання інформації на будь-якому з етапів системного
 17. 3.4 Тема 4. Аналіз фінансових результатів діяльностіпідприємства.
   Мета вивчення: придбати знання про основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства і методи їх оцінки. Аналіз абсолютних показників фінансово-господарської діяльності Представлена ??послідовність формування різних видів прибули на підприємство, способи аналізу показників виручки, собівартості, інших доходів і витрат, різних видів прибутку,
 18. Моделювання
   - Один з найважливіших методів наукового пізнання, з по - міццю якого створюється модель (умовний образ) об'єкта дослідження. Сукупність результативного і факторних ознак, пов'язаних однією причинно-наслідковим зв'язком, називається факторної