« Попередня Наступна »

10.3. Методи і прийоми фінансового аналізу


Методи фінансового аналізу - це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію, принципів дослідження фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Фінансовий аналіз проводиться різними методами, що дозволяють структурувати взаємозв'язку між основними показниками діяльності організації.
До методів аналізу відносяться наступні: порівняння, угруповань, індексний, середніх величин, ланцюгових підстановок, балансовий ув'язки, фінансових коефіцієнтів, побудови аналітичних таблиць. Методи носять переважно імпровізаційний характер, їх застосування в аналізі вимагає творчого підходу.
Метод порівняння припускає, що фінансові показники звітного періоду порівнюються або з плановими, або з показниками за попередній період. При проведенні порівняння явища повинні бути якісно порівнянними, належати до одного класу, виражатися в однакових одиницях виміру.
Порівняння може проводитися по одному або декільком критеріям. У першому випадку - це порівняння план-факт, порівняння за обраним критерієм в динаміці з еталоном. У другому випадку показники можуть бути непорівнянними, і для їх порівняння необхідно проводити процедуру ранжирування
Для методу групування характерна угруповання показників і зведення їх в таблиці, що дає можливість проведення розрахунків, визначення тенденцій розвитку за окремими показниками і їх. взаємозв'язку, виявлення чинників, що впливають на зміну показників.
Процес угруповання починається з визначення оптимальної кількості груп, з встановлення меж інтервалів. В аналізі використовуються структурні або аналітичні угруповання: перші - для вивчення складу, структури сукупності, зрушень щодо одного з обраних ознак, другі - для вивчення взаємозв'язків між двома і більше показниками (один результативний, а решта факторні). Аналітичні угруповання дозволяють розрахувати силу зв'язків між факторами. Застосовують також багатовимірні угруповання, але через високої складності вони рідко використовуються на рівні організації.
Метод середніх величин використовується, коли необхідні узагальнення, заміна безлічі індивідуальних значень середньої величиною, що характеризує всю сукупність процесів (наприклад, середня арифметична, середня геометрична, середня хронологічна). Вибір тієї чи іншої середньої залежить від типу досліджуваного процесу.
Індексний метод застосовується для порівняння різних значень показника, що описує один і той самий процес. Індекси бувають простими і зведеними. У фінансовому аналізі використовують зведені індекси, оскільки економічні процеси багатоаспектні і необхідно врахувати кілька характеризують їх параметрів. Індексний метод дає можливість оцінити зміни рівня процесу, проаналізувати вплив окремих факторів на зміну результативного показника, оцінити залежність динаміки середньої величини показника від зміни структури сукупності і т. Д.
Метод ланцюгових підстановок полягає в заміні окремого звітного показника базисним, всі інші показники залишаються незмінними. Цей метод дає можливість визначити вплив окремих факторів на сукупний фінансовий показник.
Метод балансової ув'язки застосовується при вивченні співвідношення двох груп показників, пов'язаних між собою рівними підсумковими сумами. Цей метод використовується при аналізі розміщення, використання коштів та джерел їх формування.
Метод фінансових коефіцієнтів полягає в розрахунку відносин даних бухгалтерської звітності, визначенні взаємозв'язків показників. При цьому слід враховувати наступні фактори:
ефективність використовуваних методів планування, вірогідність бухгалтерської звітності, використання різних методів обліку, рівень диверсифікації інших організацій, статичність застосовуваних коефіцієнтів і т. п. У табл. 10.2 представлені перераховані вище методи фінансового аналізу організацій та даний коментар до них.
Таблиця 10.2 Методи фінансового аналізу
Найменування методу фінансового аналізу Коротка характеристика методу
Порівняння - Проведення процедур встановлення подібності та
відмінності процесів об'єктивної дійсності;
- Вибір об'єктів, шкал порівняння, кількості
і видів порівняння
Угруповань - Визначення оптимальної кількості груп;
- Встановлення меж інтервалів;
- Виявлення сили зв'язку між факторами;
- Використання багатовимірних угруповань
Середніх величин - Заміна безлічі індивідуальних показників на середню величину;
- Вибір середньої величини (середньоарифметична, середньогеометричними), що залежить від типу досліджуваного процесу
Індексний - Застосовується для порівняння різних значень показника, що описує один і той же процес;
- Використовуються прості та зведені індекси
Ланцюгових підстановок - Заміна одного звітного показника базовим,
всі інші показники - звітні;
- Визначається вплив кожного показника на
результативний фінансовий показник
Балансової ув'язки - Застосовується при аналізі співвідношення двох взаємопов'язаних груп показників
Фінансових коефіцієнтів - Застосовується для розрахунку співвідношень даних бухгалтерської звітності;
- Виявлення взаємозв'язку показників.

При цьому необхідно враховувати ряд факторів (особливості планування, застосування тих чи інших методів ведення облікової політики)

В якості інструментарію для фінансового аналізу використовується такий прийом, як коефіцієнти, т. Е. Відносні показники фінансового стану, що виражають відношення одних абсолютних фінансових показників до інших. Коефіцієнти використовуються для:
кількісної характеристики фінансового стану;
порівняння показників фінансового стану конкретної організації з аналогічними показниками інших організацій або середньогалузевими показниками;
виявлення динаміки розвитку показників, тенденцій зміни фінансового стану організації;
визначення нормативів або критеріїв різних сторін фінансового стану.
Метод побудови аналітичних таблиць застосовується на всіх етапах проведення фінансового аналізу. Аналітична таблиця - це раціональне, наочне уявлення вихідних даних. Призначення таких таблиць полягає у систематизації вихідних даних, проведенні розрахунків, оформленні результатів аналізу з текстовими висновками, які будуються за принципом від загального до приватного.
Прийом деталізації полягає в розкладанні даних, що описують складні процеси, на окремі складові частини. Деталізація проводиться по тимчасовому ознакою, місцем вчинення господарських операцій, центрам відповідальності.
Елементарні прийоми обробки рядів динаміки полягають у розрахунку їх кількісних характеристик, виявленні притаманних їм тенденцій. При аналізі динамічних рядів розраховуються такі кількісні характеристики: базисні і ланцюгові абсолютні зміни рівня, базисні і ланцюгові рівні зростання, темпи приросту (зниження), середнє значення рівня ряду; середнє абсолютне зміна; середні темпи зростання і приросту.
На тимчасовій ряд впливає кілька груп факторів еволюційного, циклічного і разового характеру. Перші проявляються в наявності довготривалої тенденції основного тренда, властивої даному ряді; другі - в коливанні рівнів ряду в силу дії кон'юнктурних або сезонних обставин; третій відображають вплив на рівні ряду форс-мажорних обставин. Таким чином, тенденція часового ряду може бути представлена ??як сума трендової, кон'юнктурної і разових складових.
Кожен з розглянутих методів і прийомів має свої переваги і недоліки, тому для повного аналізу зазвичай застосовується не один, а кілька методів і прийомів читання фінансової звітності. При проведенні фінансового аналізу виникають певні труднощі. Серед них можна виділити: багатопрофільність організацій; орієнтацію на лідерів; вплив і облік інфляції; сезонність; інтерпретацію результатів; вуалювання звітності. Результативність фінансового аналізу в першу чергу буде залежати від професіоналізму фінансового аналітика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Методи і прийоми фінансового аналізу

 1. Методологічна база дослідження.
   У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові прийоми аналізу й специфічні прийоми економічного дослідження, зокрема, такі методи фінансового аналізу, як вертикальний, горизонтальний, просторовий, метод фінансових коефіцієнтів, а також метод дисконтування грошових потоків, застосовуваний у оціночної діяльності. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в постановці,
 2. метод (прийом) абсолютних різниць.
   Інший модифікацією методу ланцюгових підстановок для мультиплікативних моделей є метод (прийом) абсолютних різниць. Так, для трехфакторной мультиплікативної моделі y = a х b х c розрахунок впливу факторів проводиться таким чином: Aya = A a х b0 х c0 Дуь = ai х Ab х c0 Ayc = a1 х b1 х A
 3. Елімінування
   прийом для встановлення впливу окремих факторів на узагальнюючі показники господарської діяльності. В аналізі ФХД Елімінування проводиться за допомогою прийому ланцюгової підстановки, способу різниць та індексного
 4. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   Аналіз ФХД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання,
 5. II. ІНСТРУМЕНТАРІЙ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   II. ІНСТРУМЕНТАРІЙ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОГО
 6. Раціоналізація прийомів і методів праці
   передбачає впровадження прогресивних і високопродуктивних прийомів і методів, що застосовуються передовими робітниками. Кількісним показником прогресивності застосовуваних прийомів і методів праці може служити коефіцієнт раціональності прийомів праці (Кп. Т), який визначається за формулою К, Чн. н 41 + Чн. з 42 До пт = 1 Ч Н, ^ заг ^ ср де ЧНН - чисельність робітників, які не виконують норми виробітку
 7. 10. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
   Фінансовий аналіз на підприємстві здійснюється за допомогою різних методів - підходів до вивчення явищ. Всі вони мають свої слабкі і сильні сторони, у кожного з них є свій спектр вирішуваних завдань. При проведенні фінансового аналізу застосовуються такі основні методи дослідження фінансових звітів. 1. Горизонтальний (часовий) аналіз. Даний метод передбачає порівняння кожної позиції
 8. Актуаріат
   Сукупність методів використання статистики та теорії ймовірностей у страхуванні та фінансових операціях. Прийоми актуаріата лежать в основі страхової та фінансової
 9. _ - КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Мета фінансового менеджменту. Які завдання вирішуються за допомогою методів і прийомів фінансового менеджменту? Основні функції фінансових менеджерів. Від чого залежить форма організації фінансової роботи на підприємстві? Чому ефективно управління за центрами відповідальності? Література [5; 13; 18;
 10. 1.4. Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 11. 1.4 Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 12. Відмова у прийнятті
   Можна відмовляти в прийомі, не маючи на те формальних підстав, навіть якщо керівництво кредитної спілки з яких-небудь причин, нехай навіть по-людськи зрозумілим, дуже не хоче бачити того чи іншої людини у складі КС. Іншими словами, відмова в прийомі можливий лише якщо прийом спричинив би за собою порушення пункту статуту, або визначального, хто може бути пайовиком КС, або встановлює
 13. Висновок
   Необхідність аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності в умовах ринкових відносин обумовлена ??вимогою практичного підприємництва допомогти відповісти на питання: як правильно управляти фінансами підприємства? Разом з тим проведений аналіз не може дати єдиного рецепту на всі випадки фінансово-господарського життя підприємства, але дозволить навчитися відповідати на багато важливих для
 14. 1.4.3. Методи управління
   У процесі управління використовується безліч різноманітних способів, підходів і прийомів, що дозволяють упорядкувати, целенап- равіть і ефективно організувати виконання функцій, етапів, процедур і операцій, необхідних для прийняття рішень. У купности вони виступають як методи управління, під якими маються способи здійснення управлінської діяльності, змінювані для постановки і досягнення її
 15. Висновок
   Необхідність аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності в умовах ринкових відносин обумовлена ??вимогою практичного підприємництва допомогти відповісти на питання: як правильно управляти фінансами підприємства? Разом з тим проведений аналіз не може дати єдиного рецепту на всі випадки фі-нансово-господарського життя підприємства, але дозволить навчитися відповідати на багато важливих для
 16. прийом прямого рахунку з використанням аналітичних таблиць
   Для багатофакторних моделей найчастіше застосовується прийом прямого рахунку з використанням аналітичних таблиць. Для реалізації цього прийому будується спеціальна аналітична таблиця. Розглянемо макет таблиці для четирехфакторной моделі y = f (a, b, c, d) (табл.
 17. Метод
   сукупність прийомів або операцій теоретичного і практичного пізнання предмета економічної теорії. Метод є способом досягнення наукової істини виявлення сутності економічних процесів і явищ. Методи економічних досліджень, відображаючи пізнані закони і закономірності, виступають засобом подальшого пізнання економічної реальності. Методи дозволяють привести в систему
 18. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ, 'ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ
   Фінансовий механізм являє собою систему дії фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. У структуру фінансового механізму входять п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Фінансовий метод - це спосіб впливу фінансових відносин на
 19. Гридчина М. В .. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій. - 3-е изд., Стереотип. - К .: МАУП, 2 004. - 160 с .: ил., 2 004