« Попередня Наступна »

10.3. Розрахунок та інтерпретація показателейеффектівності інвестиційних витрат

 Для оцінки ефективності інвестиційних витрат проекту традиційно використовуються наступні показники:
простий і дисконтований терміни окупності інвестицій;
чиста поточна вартість (NP ^);
внутрішня норма прибутку (IRR);
рентабельність інвестицій (PI).
Саме цей набір показників наводиться в резюме бізнес-плану інвестиційного проекту і використовується зацікавленими сторонами для оцінки комерційної привабливості інвестиційної ідеї. Для того щоб забезпечити коректність такої оцінки, необхідно розуміти економічну сутність показників і причини, що зумовили їх абсолютні значення.
При описі показників ефективності необхідно вказувати умови, за яких були визначені їх значення. Без їх вказівки підсумкові показники залишаться безликими і не дозволять провести коректну оцінку ступеня привабливості проекту. Одне з головних умови період часу, якому відповідають отримані значення. Необхідно пам'ятати, що всі показники (за винятком періоду окупності) похідні часу. Один і той же інвестиційний проект на різних часових відрізках має різні показники. Інші обов'язкові коментарі будуть представлені далі, при розгляді окремих показників ефективності.
Базою для розрахунку показників ефективності проекту є так звані чисті потоки грошових коштів (ЧІ1ДС), що включають Е себе виручку від реалізації (доходи проекту), поточні (виробничі, експлуатаційні) витрати, інвестиційні витрати (включаючи капітальні вкладення і приріст потреби фінансуванні оборотного капіталу), податкові виплати. При цьому виручка від реалізації (дохід) розглядається як приплив коштів. Поточні та інвестиційні витрати, а також податкові платежі розглядаються як відтоки грошових коштів. Сама назва "чисті потоки" говорить від тому, що потоки не враховують схему фінансування проекту - вкладення власних коштів і виплату дивідендів, залучення та повернення кредитних ресурсів.
Умовний приклад. Розрахунок та інтерпретація показателеп ефективності інвестиції
Проведемо розрахунок та інтерпретацію показу ге пе и ефективності для умовного прімеоа (табл. 10.1 - 10.9), описаного укрупненно, але позволяюшее представити всі основні моменти цього процесу з погляду різних учасників проекту. Таке допущення поз-воліт при бажанні промоделювати розрахунок в середовищі MS Excel і переконатися в запропонованих висновках.

Таблиця 10.1. Вихідна інформація про проект
Інвестиційні витрати (включаючи капітальні вкладення і приріст потреби 1 ТОВ у фінансуванні оборотного капіталу), млн. Руб.
Доходи (виручка від реалізації продукції), млн. Руб. * 650
Поточні (виробничі, експлуатаційні) витрати, млн. Руб. * 230
У тому числі амортизаційні відрахування, млн. Руб. 30
Джерела фінансування, млн. Руб. 1000
600 18 травня
400 10
У тому числі: Кредитні ресурси, млн. Руб.
вартість кредитних ресурсів,% річних у рублях
Тривалість терміну деі-СТЬІЯ креди гною договору, ле г Кошти інвесторів (власний капітал), млн. руб. Відсоток щорічних дивідендних виплат,%
* Для наочності виключається позиція, окремо описує сплату ПДВ за поточний, - діяльності до бюджету. Приймемо, що запропоновані у вихідних даних виручка і витрати вказані без урахування ПДВ (капітальні вкладення, безумовно, з урахуванням ПДВ}.
В якості горизонту розгляду проекту обрано 5 років, що відповідає терміну дії кредитного договору і очікуванням власників по окупності власних вкладень.
Таблиця 10.2. Розрахунок псказателеї ефективності загальних інвестиційних витрат (для умовного прикладу) Чисті потоки грошових коштів, млн. Руб. 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік Виручка від реалізації 0 650650650650 Інвестиційні витрати -1 ТОВ 0 0 0 0 I екущіе витрати без урахування амортизації 0 -200 -200 -200 -200 Податок на майно та інші податки (за 0 -18 18 -17 -16 винятком податку на поібиль) Податок на поібиль 24% х (Виручка - Поточні 0 -96 -97 -97 -97 витрати з урахуванням амортизації - Податок на майно і Гроч податки) = Чистий потік грошових коштів (ЧПДС) -1 ТОВ +335336336337 = ЧПДС наростаючим підсумком -1 ТОВ -665 -329 7344 Ставка порівняння. % 12 Індекси дисконтування 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 Лізингові платежі 0 0 0 0 0 Дисконтований ЧПДС -1000 299268239214 дисконтувати ЧПДС наростаючим підсумком -1000 - / 01 -433 -194 20 Період (строк) окупності просто, пет 4, 0 Період окупності дисконтовані, років 4,9 NPV за b років при ставці порівняння 12% без 20 обліку залишкової вартості проекту, млн. руб. IRR за 5 років,% 13
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Розрахунок та інтерпретація показателейеффектівності інвестиційних витрат

 1. Основні теоретичні положення
   Суть економічного аналізу ефективності інвестування капіталу. Поняття «портфельні інвестиції», «альтернативні інвестиції», «послідовні інвестиції». Елементи аналізу інвестиційних рішень: чисті інвестиції, чисті грошові надходження, економічний життєвий цикл інвестицій; економічна суть цих елементів. Показники і методи, використовувані для аналізу інвестиційних рішень.
 2. Інтерпретація
   - Тлумачення, роз'яснення сенсу, значення
 3. Постійний комітет з інтерпретацій (ПКІ
   сформований Правлінням КМСФО в 1997 році для розгляду спірних питань бухгалтерського обліку, самостійне вирішення яких укладачами фінансової звітності може призвести до неприйнятної практиці обліку і відступів від МСФЗ. При розробці інтерпретацій ПКІ консультується з аналогічними національними комітетами, які створюються організаціями - членами КМСФО. У ПКІ входять 12 осіб
 4. __ - КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   З яких видів капіталовкладень може складатися інвестиційний портфель підприємства? Які процедури необхідні для прийняття рішення про капіталовкладення? Як враховується вплив фактору часу в інвестиційних розрахунках? Які методи найбільш часто використовують для оцінки ефективності інвестиційних проектів? Як вибрати менш ризикований інвестиційний проект? Для чого необхідні моніторинг та
 5. Реєстр інвестиційних проектів
   - Перелік Інвестиційних проектів, схвалених Експертною радою та Інвестиційним комітетом відповідно до цього Регламенту. Реєстр інвестиційних проектів є базою для формування Інвестиційної програми. Відповідальним за ведення Реєстру інвестиційних проектів є Департамент інвестиційної
 6. Інвестиційний резерв
   - Ліміт коштів, передбачений Інвестиційним Бюджетом для компенсації відхилень за обсягами фінансування, що виявляються в процесі реалізації Інвестиційної програми, або для фінансування Інвестиційних проектів, які не включені раніше в Інвестиційну програму і бюджет Компанії. Порядок використання Інвестиційного резерву визначено у Положенні про Інвестиційному
 7. Інвестиційна заявка
   - Документ, що описує Інвестиційну задачу і містить базову інформацію про Інвестиційному проекті. Інвестиційна заявка підготовляється Ініціатором інвестицій при постановці нової Інвестиційної задачі або при запиті на зміну переходить Інвестиційного
 8. 2.4. Прединвестіціонная фаза
   Прединвестіціонная фаза інвестиційного проекту включає в себе розробку і формування різних інвестиційних і проектних документів, наприклад: шаблони проектних документів (бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування); методики розрахунку ефективності інвестиційних проектів та
 9. 5.1. МЕХАНІЗМИ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ
   Розглянемо, слідуючи [10], класифікацію та змістовні інтерпретації ряду завдань розподілу витрат або доходів (див. Також огляд в
 10. Список використаної літератури:
   1. Аудит і фінансовий аналіз. - М .: №4, 1995. 2. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами. - М .: Фінанси і статистика, 1997. 3. Бернстайн JI.A. Аналіз фінансової звітності. Теорія, практика та інтерпретація. - М .: Фінанси і статистика, 1996. 4. Бернстайн JI.A. Аналіз фінансової звітності. Теорія, практика та інтерпретація. - М .: Фінанси і статистика, 1996. 5. Бочкарьов А. та ін. Сім нот