« Попередня Наступна »

10.3. Витрати банку

 Аналогічно проводиться аналіз витрат комерційного банку. Витрати комерційного банку включають:
Процентні витрати:
а) нараховані та сплачені відсотки в рублях;
б) нараховані та сплачені відсотки у валюті.
Непроцентні витрати:
а) операційні витрати (поштово-телеграфні, за валютними операціями і ін.);
б) витрати, пов'язані з функціонуванням банку (на утримання апарату управління, господарські витрати).
Інші витрати (штрафи, пені, неустойки та ін.).
При проведенні аналізу витрат необхідно виходити з поділу їх на процентні и- непроцентні.
Процентні витрати складають, як правило, більшу частину витрат. Вони включають в свій склад витрати по залученню коштів клієнтів і банків у депозити, випуску боргових цінних паперів.
У ході аналізу процентних витрат слід:
оцінити питома вага їх у загальному обсязі витрат банку;
визначити вплив на їх величину змін у залишках на рахунках клієнтів по оплачуваних залучаються засобам і середнього рівня процентної ставки за ним (як по ресурсній базі в цілому, так і по окремих її видах);
виявити відповідність динаміки процентних ставок за пасивами загальної процентній політиці банку.
Далі необхідно вивчити вплив кон'юнктури фінансових ринків на зміну структури депозитної бази банку і, отже, на величину його витрат; ступінь диверсифікованості портфеля позикових коштів у частині його процентних операцій.
Серед непроцентних витрат операційні витрати банку легше піддаються контролю та аналізу, оскільки більша їх частина (витрати з оплати праці, експлуатаційні витрати) є відносно постійною і цілком прогнозованою величиною.
Висока питома вага у витратах традиційно займають витрати з утримання апарату управління банків. За своєю
339
--- сторінка --- 340 --велічіне вони, як правило, знаходяться на другому місці після витрат, пов'язаних із залученням ресурсів.
Проводячи аналіз сум сплачених банком штрафів, пені та неустойок, потрібно визначити, які види виявлених порушень у діяльності банку допускаються найчастіше.
Ними можуть бути: несвоєчасне, неправильне здійснення операцій банку з рахунками і по рахунках клієнтів; порушення, допущені при виконанні кредитних і депозитних договорів; порушення при здійсненні розрахунків з бюджетом, позабюджетними фондами; порушення порядку обов'язкового резервування.
У ході аналізу витрат на формування резервів на можливі втрати по позиках важливо вивчити причини, що викликали донарахування банком резерву по позичкової заборгованості або зменшення суми фактично створеного резерву. Такими причинами можуть бути: зміна якості кредитного портфеля, його величини (наприклад, при погашенні позик, видачі нових кредитів), а також при використанні резерву на списання безнадійних позик.

Основну частину витрат банку становлять витрати по формуванню його ресурсної бази, які в свою чергу залежать від обсягу, структури та середньої ціни залучення пасивів, термінів їх залучення, рівня банківського менеджменту, стану ринкової кон'юнктури.
Тому при проведенні аналізу варто:
оцінити вплив форм і методів залучення ресурсів на величину зроблених банком витрат;
проаналізувати частку кожного виду залучених і позикових коштів (рахунків до запитання, строкових депозитів, міжбанківських позик, випущених банком боргових зобов'язань та ін.) в їх загальному обсязі;
визначити питому вагу найбільш дорогих ресурсів;
зіставити величину витрат кожного виду з відповідними їм сумами залучень.
У ході аналізу витрат слід оцінити вплив форм і методів залучення ресурсів на величину зроблених банком витрат; частку кожного виду залучених коштів (рахунків до запитання, строкових депозитів, міжбанківських кредитів, випущених банком боргових зобов'язань та ін.) в їх загальному
340 --- сторінка --- 341 --об'еме; визначити питому вагу найбільш дорогих ресурсів; зіставити величину витрат кожного виду з відповідними сумами залучень.
Знаючи величину зроблених банком витрат, можна визначити середню ціну залучених ресурсів як в їх сукупності, так і по окремих видах (вкладами до запитання, строкових депозитів та ін.).
Аналізуючи зміну показника середньої ставки по кожному виду залучених коштів в динаміці, можна встановити загальну тенденцію подорожчання або здешевлення ресурсів банку, виявити найбільш дорогі джерела ресурсів за окремими видами ресурсів від їх середньої вартості.
У процесі свого функціонування комерційні банки прагнуть до необгрунтованого зниження витрат. Одним з методів контролю за обгрунтованістю витрат банку є бюджетування, яке являє собою складання системи взаємопов'язаних фінансових планів (балансів) комерційного банку.
У практиці банків складаються такі види бюджетів: операційних доходів і витрат; фінансових ресурсів, витрат на персонал, капітальні вкладення; адміністративно-господарських витрат. Термін планування зазвичай становить один рік. Кошториси планових витрат складаються з урахуванням взаємозв'язку складу витрат та напрями їх використання з урахуванням взаємозв'язку складу витрат по кошторисах кожного підрозділу банку.
Метод бюджетування дає можливість управляти витратами банку на основі аналізу причин відхилення фактичних витрат від запланованих показників та їх відповідного коригування.
Одним з важливих показників, що характеризують стан доходів і витрат банку, є процентна маржа, яка визначається як різниця між відсотками отриманими і відсотками сплаченими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Витрати банку

 1. ТЕРМІНИ
   Гранти Дотації Мультиплікатор Громадські (державні і муніципальні) витрати Витрати на загальнодержавні питання Витрати на національну економіку Витрати на соціально-культурні заходи Витрати за економічним змістом Секвестр витрат Субвенції
 2. 4.4. Класифікація видатків
   При обчисленні оподатковуваного прибутку організації зменшують отримані доходи на суму зроблених витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати, а також збитки згідно зі ст. 265 НК РФ. Витрати повинні бути підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства Російської Федерації. Витрати поділяються на: витрати, пов'язані з
 3. Операційні витрати
   - Це витрати на підтримку відтворення доходу від майна. Витрати власника нерухомості поділяються на постійні витрати (FE), змінні витрати (VE) і резерви (RR): ОЕ = FE + VE +
 4. Витрати
   У своїй діяльності банк несе певні витрати. Це відсотки, що виплачуються вкладником; плата за кредитні ресурси, займані з інших фінансових інститутів; витрати, пов'язані з розрахунковими операціями, цінними паперами; утримання працівників, будівель та ін. Відносно категорії витрат з'являється, ризик через непередбачених обставин понести більше витрат, ніж
 5. Адміністративно управлінські витрати
   Витрати на утримання апарату управління; витрати на утримання службових легкових автомобілів; витрати на утримання охорони; витрати на службові
 6. Питання для самоперевірки
   I Що таке громадські витрати? На вирішення яких основних завдань використовуються суспільні витрати? : i Назвіть основні напрямки видатків загального призначення. -I Перерахуйте основні напрями витрат на економіку. ! gt; Назвіть основні напрямки витрат на соціальні потреби і житлово-комунальне господарство. и Що таке витрати за економічним змістом? / Охарактеризуйте
 7. Економічна класифікація видатків
   є угрупованням витрат бюджетів усіх рівнів за економічним змістом. Розділи класифікації включають: поточні видатки, капітальні витрати, витрати з надання бюджетних кредитів. Розділи поділяються на підрозділи. Поточні витрати підрозділяються на закупівлю товарів і оплату послуг, виплату відсотків, субсидії. Капітальні витрати складаються з капітальних вкладень в основні фонди,
 8. 41. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ
   До витрат на обслуговування виробництва і управління відносяться: загальновиробничі витрати (витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування і цехові витрати); загальногосподарські витрати. При аналізі витрат на обслуговування виробництва і управління слід: оцінити динаміку витрат як в цілому, так і для окремих видів; оцінити зміни витрат у розрахунку на 1 руб. обсягу
 9. витрати сегмента
   До складу витрат сегмента включають витрати, безпосередньо пов'язані сегменту (з виробництва певних товарів, надання послуг, діяльності у певному регіоні) і тієї частини загальногосподарських витрат, які можуть бути віднесені до діяльності сегмента (у тому числі від продажів зовнішнім покупцям і від продажів між сегментами, наприклад витрати на відрядження). Операційні витрати,
 10. Тема 17. Витрати бюджетів
   Сутність і класифікація бюджетних витрат. Принципи і форми бюджетного фінансування. Основні напрями бюджетної політики в частині видатків бюджету. Структура видатків бюджетів забежних країн. Порівняльна
 11. Адміністративно-господарські витрати
   пов'язані з утриманням некомерційної організації. Кданной групи відносяться витрати з оплати праці адміністративно-господарського персоналу, сплаті єдиного соціального податку в державні позабюджетні фонди, витрати по оренді і господарському утримання приміщень, поштово-телеграфні витрати, відрядження та представницькі витрати, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт
 12. Змінні витрати
   - Це експлуатаційні витрати, вони необхідні для підтримки функціональної придатності об'єкта і залежать від ступеня його експлуатації. Розрахунок витрат по експлуатації об'єкта оцінки заснований на аналізі фактичних витрат на його утримання з урахуванням типових витрат на даному ринку. Змінні витрати знаходяться в прямій залежності від вартості будівництва, площі і технічних характеристик
 13. Формування постійних витрат.
   Вони входять до матеріальні витрати при виготовленні продукції, але їх величина не залежить від величини випуску продукції. До таких витрат належать: плата за телефон, тепло, оренда приміщення, поштові витрати і т. П. Постійні витрати мало змінюються з часом і задаються у вигляді екзогенного
 14. терміни та визначення
   Витрати бюджету, поточні видатки, капітальні видатки, бюджетне фінансування і кредитування, пасивний і активний дефіцит бюджету, резервні
 15. Питання для повторення та самоконтролю
   Що таке витрати на персонал? Назвіть ознаки класифікації витрат організації на персонал. Які статті витрат необхідно враховувати при плануванні витрат на персонал? Які показники характеризують витрати на персонал організації? Як вони розраховуються? У чому відмінність між прямими і непрямими витратами на персонал? Розкрийте процедуру планування витрат на персонал. Назвіть
 16. Умовно-постійні витрати
   витрати, загальна величина яких істотно не змінюється при зменшенні або збільшенні обсягу випуску продукції, в результаті чого змінюється їх відносна величина на одиницю продукції; витрати на опалення та освітлення приміщень, заробітна плата управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, грошові витрати на адміністративно-господарські потреби і