« Попередня Наступна »

10,3, Роль ситуаційного аналізу в прийнятті інвестиційних рішень

 Вибір наіболеееффектівногоспособа реального інвестування починаєте чіткого визначення можливих варіантів Альтернативні проекти по черзі порівнюють один з одним і вибирають найбільш прийнятний з точки зору прибутковості і безпеки дляіівесторі-еастройшнка. На практиці можна зустріти чотири типи ситуацій, в яких доведеться здійснювати аналіз н приймати управлінські рішення: в умовах визначеності, ризику, невизначеності та конфлікту.
Розглянемо зміст і загальну постановку завдань аналізу в кожному ки цих випадків. Аналізи прийняття рішень в умовах визначений юсти є найпростішим випадком Відомо кількість всоможньх ситуацій (варіантів) і їх результати. Необхідно вибрати один з можливих варіантів (двох it більше) - Імовірність кожної події Ревна одиниці. Б даному випадку аналітик должеі и вибрати і рекомендувати керівництву один з двох можливих варіантів
Послідовність дій тут така.
Визначають критерій, за яким будуть здійснювати відбір
Методом прямого рахунку обчислюють значення критерію для порівнюваних варіантів.

Впрнант з кращим значенням критерію рекомендують До відбору.
Якщо є декілька варіантів, то правильний вибір можна зробити за допомогою лінійного програмування, імітаційного моделювання идр.
Аналіз і прийняття рішень в умовах ризику. Дана ситуація зустрічається з практиці досить часто. Тут використовують еероятаостний підхід, який передбачає прогноз можливих результатів і присвоєння їм імовірностей. Послідовність дій аналітика така:
Аналізують возможниерезультати (дохід або прибуток), т. Е ./^;?- 1.2, 3 ІТ д.
Кожному результату привласнюють соо-геетстяуюшую ймовірність (РА), при-
(13Є)
Визначають критерій (наприклад, мгксмчнещнюсжодаемсА прищепили):
4 Відбирають Варнаі р прийнятним для обраний у вигляді розподілу ймовірностей {іібл 101)
дохід Ш. лцш руб.
моделювання п рідше метод «деренз рішень». Останній дуже корисний при аналізі ситуацій на фондовому ринку
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10,3, Роль ситуаційного аналізу в прийнятті інвестиційних рішень

 1. 5.3. Теорії ситуаційного лідерства
   Невдачі, які традиційні концепції у визначенні універсального стилю ефективного лідерства, спонукали вчених до розробки нових підходів до вивчення лідерства - в рамках ситуаційних теорій. Головною ідеєю ситуаційного підходу є припущення, що лідерська поведінка має бути різним в різних ситуаціях. Ситуаційний підхід вивчає вплив та взаємодія різних ситуаційних
 2. 6.4. Ситуаційний підхід
   Невдачі, які традиційні концепції у визначенні універсального стилю ефективного лідерства, спонукали вчених до розробки нових підходів до вивчення лідерства. Відповідь почали шукати в рамках ситуаційних теорій, що дозволяють повніше розглянути лідерство і його наслідки. Головною ідеєю ситуаційного підходу було припущення, що лідерська поведінка має бути різним в різних ситуаціях.
 3. Розподілений ситуаційний центр.
   Збільшується темп життя, зростання числа потенційно небезпечних, техногенних та природних катаклізмів, активний розвиток інформаційних технологій призводить до значного зростання інформаційних потоків, що призводить до появи величезних масивів різних даних, які вимагають високої швидкості обробки, необхідної для оперативного реагування на події та прийняття вірних
 4. Ситуаційний аналіз.
   Призначений для визначення ситуації, в якій знаходиться підприємство, т. Е. Місця, яке воно займає в загальному бізнес-просторі, основних факторів, що впливають на функціонування підприємства, а також його укрупнених характеристик в цілому. Загальна схема ситуаційного аналізу представлена ??в табл. 12. Дані, отримані в ході ситуаційного аналізу, визначають весь хід подальшої діагностики
 5. Питання для повторення
   Схема процесу прийняття управлінського рішення. Характеристики інформаційних революцій Системи підтримки прийняття рішень (СППР) на базі експертних систем. Склад експертної системи. Системи підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на базі корпоративних (інтегрованих) інформаційних систем. Характеристики СППР по E. Turban. Класифікація СППР по P. Haettenschwiler і DJ
 6. 3.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ
   Комплексна діагностика включає наступні види аналізу і оцінок: ситуаційний аналіз; організаційно-управлінський аналіз; фінансово-економічний аналіз; виробничо-господарський аналіз; аналіз кадрового потенціалу; оцінку бізнесу і
 7. Класифікація ситуаційних систем.
   За призначенням ССМ можна поділити на три основні класи: Системи ситуаційного відображення інформації (ССОІ): o ситуаційні центри відображення (СЦО), o розподілені ССОІ - РССОІ. Системи динамічного моделювання ситуацій (СДМС) ,: o спеціалізовані СДМС, o адаптивні СДМС. Аналітичні ситуаційні системи (АСС): o системи ситуаційного управління (РСУ), o автореферірующіе системи, o
 8. Віртуальні ситуаційні центри
   призначені для підвищення ефективності, якості і швидкості прийняття рішень і засновані на методиці управління колективним розумом розподіленої групи експертів і будуються на основі інформаційних технологій дистанційної взаємодії, у т. ч. процесів пошуку, збору, аналізу потоків інформації та використання методів гібридного інтелекту. Технології віртуальних ситуаційних центрів
 9. 5.4. Нові теорії лідерства
   Розглянуті раніше теорії припускають, що лідерство і його управлінський ефект можуть побут виміряні і легко визначені. На жаль, на практиці це не завжди так. Потреба в нових підходах була викликана ще й тим, що традиційний і ситуаційні підходи робили односторонній упор або на риси і поведінку лідера, або на ситуацію, в якій він вибирав потрібний йому стиль. Тому з'явилися в
 10. Розподілені ситуаційні центри
   дозволяють керівникам відомств, адміністрацій, великих комерційних підприємств налагодити ефективне управління і безперервний обмін інформацією з усіма структурними підрозділами при проведенні різних виробничих заходів, вирішенні поточних завдань та ліквідації надзвичайних ситуацій незалежно від їх місця знаходження. Основні завдання ССЦ: моніторинг стану об'єкта управління;
 11. Історія становлення СЦ.
   Перший ситуаційний центр для перших осіб держави був створений під керівництвом Стаффорда Біра в кінці 70-х років. На даний момент у світі існує близько трьохсот ситуаційних центрів, використовуються урядами різних країн, а також керівниками великих корпорацій. Так, президента США обслуговують п`ять СЦ. Кілька десятків СЦ існує в Європі, наприклад в Норвегії їх 10. Один з
 12. Ситуаційний підхід до управління
   Ситуаційний підхід до управління так само, як і системний, є швидше, способом раціонального мислення, ніж набором конкретних дій. Він вимагає оптимального рішення, залежного від співвідношення наявних факторів. Центральним моментом ситуаційного підходу є ситуація, т. Е. Конкретний набір обставин, которие_сільно впливають на організацію в даний конкретний час. Методологію
 13. Ситуаційний центр і його структура.
   У найзагальнішому вигляді ситуаційним центром (кімнатою або залом) можна назвати приміщення, де спостерігається поточна або аналізується можлива ситуація. Таке визначення є не точним, т. К. Йому задовольняє будь-яка кімната з спостерігачем і телевізором, передавальним новини про ситуацію в країні. Якщо ж у такій кімнаті є ще й радіо, телефон, факс, комп'ютер і географічна карта, то це буде
 14. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
   Діагностика виробничої діяльності підприємства, або ситуаційний аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, т. Е. Що виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової
 15. 5.1.4. Підходи до вивчення лідерства
   Існуючі в даний час теорії лідерства можна класифікувати, використовуючи дві змінні або два виміри - динаміку поведінки і рівень ситуационности. Динаміка поведінки відображає те, як розглядається лідер - в статиці (аналіз лідерських якостей) або в динаміці (аналіз зразків лідерської поведінки). У першому випадку лідерство розглядається як наявність вроджених рис, які
 16. 7.3. Управління на базі ситуаційних центрів
   Щоб дати визначення «ситуаційний центр», необхідно попередньо розібратися з поняттям ситуація. Саме це слово використовується повсякденно в самих різних сенсах, часом невіддільних від таких понять, як стан, подія, процес, стан і т. Д. 24 Ситуація - сукупність обставин, положення, обстановка. Ситуація - одноактна і неповторність настання безлічі подій,
 17. Анотація
   У книзі розкривається роль інвестиційної діяльності як одного з дієвих важелів максимізації вартості компанії. Показані нові напрямки інвестування та принципи відбору інвестиційних проектів, що дозволяють компаніям нарощувати вартість. Автором систематизована практика російських компаній щодо прийняття інвестиційних рішень. Увагу читачів акцентується на призводять до
 18. Мобільні пункти управління
   - Це мобільний ситуаційний центр, призначений для підвищення ефективності управління безпосередньо на місці події, в тому числі ліквідації наслідків НС, оснащений сучасним інфокомунікаційних обладнанням та забезпечує оперативне переміщення і розгортання, а також комфортні умови для роботи і відпочинку персоналу. Мобільний пункт управління може бути створений на базі різних
 19. Тамара Вікторівна Теплова. Інвестиційні важелі максимізації вартості компанії. Практика російських предпріятійМосква - 2007, 2007