« Попередня Наступна »

10.3. Склад і структура доходів ФБ РФ


Основними доходами в РФ, як і в країнах з розвиненою ринковою економікою є податки. Податки являють собою обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що надходять в державу в заздалегідь встановлених законом розмірах та у визначені терміни.
Основні податки, що забезпечують найбільше надходження до бюджету, закріплені за державним бюджетом. До таких податків відносять:
- Податок на дохід фізичних осіб
- Податок на прибуток (НП)
- Податок на додану вартість (ПДВ)
- Акцизи
- митні збори
Залежно від органів, які стягують податок і його використовують, розрізняють:
- Федеральні податки
- Регіональні податки
- Місцеві податки
Повністю в РФ поступют:
- митні збори
- Податок на операції з цінними паперами
- Платежі за користування природними ресурсами
ПДВ, акцизи, податок на дохід фізичних осіб - регулюючі, які у вигляді процентних відрахувань спрямовуються до бюджету суб'єктів федерації, місцеві бюджети.

Податкові доходи становлять понад 80% всіх доходів ФБ.
Розглянемо доходи ФБ за 2004-2005 роки:
До неподаткових доходів відносяться доходи від майна, що перебуває у федеральній власності, від приватизації, від ВЕ діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Склад і структура доходів ФБ РФ.

 1. Тема: «Державний бюджет»
   Зміст Поняття бюджету, його необхідність та умови виникнення Бюджет як джерело фінансування соціально-економічних програм держави. Державне регулювання ринкової економіки і роль бюджету у цьому процесі. Економічний зміст, склад і структура доходів бюджету. Склад і структура видатків бюджету Бюджетний дефіцит. Управління бюджетним дефіцитом. Бюджетне
 2. Тема 10. Фінанси домашніх господарств
   Роль фінансів домашніх господарств у фінансовій системі і в матеріальному відтворенні аналізується через призму таких параметрів, як: фінансові ресурси домогосподарств, їх склад кругообіг фінансових ресурсів домогосподарств через ланки централізованих та децентралізованих фінансів доходи домашнього господарства і фактори, що впливають на їх динаміку і структуру джерела грошових доходів та їх
 3. Завдання для самостійної роботи
   Проаналізуйте склад, структуру і динаміку доходів і витрат федерального бюджету за останні п'ять років. Проведіть аналіз складу і структури доходів і надходжень регіональних бюджетів за останні п'ять років. Проведіть аналіз складу і структури доходів і надхо-ний місцевих бюджетів за останні п'ять
 4. Фактори внутрішнього характеру
   галузева приналежність підприємства; структура продукції та її частка в загальному, платоспроможному попиті; величина сплаченого статутного капіталу; величина витрат і їх співвідношення з величиною доходів; стан майна і фінансових ресурсів підприємства, включаючи запаси і резерви, їх склад і
 5. Бюджет консолідований
   результат агрегування бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави; форма освіти і витрачання грошових коштів для забезпечення функції органів державної влади федерального рівня, рівня суб'єктів федерації і місцевого рівня. До складу Б. к. Включаються доходи і витрати федерального бюджету, бюджетів суб'єктів (членів) федерації та місцевих бюджетів. Іноді до складу Б. К.
 6. 2.9. Контрольні питання
   1. Хто є платником ЄСП? Які доходи є об'єктом оподаткування? Які види доходів включені до складу податкової бази ЄСП? Які види доходів не включені до складу податкової бази ЄСП? Які види організацій звільняються від сплати ЄСП? Який порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків -
 7. Зміст
   Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 8. Балансовий прибуток
   - Кінцевий фінансовий результат відображається в балансі підприємства і виявлений на підставі бухгалтерського обліку всіх його госпо-дарських операцій та оцінки статей балансу. Балансовий прибуток використовується для оцінки ефективності виробництва, виявлення динаміки її росту і визначення загальної рентабельності діяльності. Валова же прибуток використовується для цілей оподаткування прибутку, для чого
 9. Вступ
   Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту до змісту дисципліни «Фінанси і кредит» - базової в підготовці студентів економічних спеціальностей. Мета дисципліни - формування у студентів фундаментальних знань в галузі грошового обігу, грошово-кредитного регулювання, платіжного обороту, управління інфляційними процесами;
 10. 2.1 Поняття і значення ефективної виробничої структури
   Під виробничою структурою підприємства розуміється склад утворюють його ділянок, цехів і служб, форми їх взаємозв'язку в процесі виробництва продукції. На відміну від виробничої структури загальна структура підприємства включає різні загальнозаводські служби і господарства, у тому числі і пов'язані з культурно-побутовим обслуговуванням працівників підприємства (житлово-комунальне господарство,
 11. Питання дли обговорення:
   Назвіть відмітні особливості амеріканскоі податкової системи. Які цілі податкових реформ 198! і 1986 років в США? Які наслідки позитивні і негативні н мали податкові реформи? и Проаналізуйте склад і структуру доходів і витрат федерального бюджету США. Які тенденції зміни структури витрат федерального бюджету за 1980-1998годи? З чим пов'язані
 12. 1.4. Бізнес-планування та структура плану
   В даний час є безліч методик розробки бізнес-планів. Відповідно до рекомендацій ЮНІДО (Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку), в основі будь-якої методики лежить опис структури бізнес-плану; йдеться про те, як і що потрібно написати в кожному з розділів; наводяться приклади написання бізнес-планів. І все ж необхідно підкреслити, що склад, структура і
 13. 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ СОДЕРЖАНІЯДІСЦІПЛІНИ
   У ході вивчення курсу "Податковий облік" студенти повинні: а) знати: основні вимоги до податкового обліку; складу доходів від реалізації товарів (робіт, послуг); складу позареалізаційних доходів; складу доходів, пов'язаних з реалізацією; складу позареалізаційних витрат; склад доходів і витрат, що не враховуються для цілей оподаткування; порядок формування доходів і витрат за касовим методом
 14. 4 Класифікація організаційних структур, їх достоїнства і недоліки
   Під організаційною структурою управління розуміються кількість і склад ланок і ступенів управління, їх підпорядкованість і взаємний зв'язок. Організаційна структура управління повинна відбивати мету і завдання організації, бути підлеглою виробництву і змінюватися разом з ним. Відповідно до класичної теорії організації процес створення організаційної структури повинен розгортатися «згори донизу» і
 15. фінансово-промислові групи
   За структурою учасників фінансово-промислові групи (ФПГ) нагадують холдинг. До їх складу поряд з підприємствами матеріального виробництва (промисловості, будівництва, транспорту) входять фінансові організації (банки). Головне завдання: об'єднання банківського капіталу і виробничого потенціалу. Основним доходом діяльності банку, повинні бути дивіденди від підвищення ефективності роботи
 16. Контрольні питання
   Які функції звіту про прибутки і збитки в ринковій економіці? Яка система показників фінансових результатів? Яка інформація, необхідна для аналізу доходів, витрат, фінансових результатів, крім звіту про прибутки і збитки? Який склад доходів від звичайної діяльності та інших доходів? Який склад витрат від звичайної діяльності та інших витрат? Які методи аналізу звіту про
 17. Питання для самоконтролю до Глави 3
   Які завдання вирішуються на підприємстві в рамках полфункціі планування? Які основні функції управління маркетингом? Як реалізуються подфункции інформаційного та комунікаційного забезпечення управління? Яка роль та основні напрямки контролю? Які види організаційних структур управління маркетингом Ви знаєте? Опишіть основні відмінності, достоїнства і недоліки функціональної структури
 18. 2. Стиль управління, закріплений, в тому числі, і в структурі організації.
   Порівняння організації, побудованої жорстко централізованим чином, на відміну від воліла принцип децентралізації показує, що цим підприємствам потрібно різний склад
 19. 10.3. Склад і структура доходів ФБ РФ.
   Основними доходами в РФ, як і в країнах з розвиненою ринковою економікою є податки. Податки являють собою обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що надходять в державу в заздалегідь встановлених законом розмірах та у визначені терміни. Основні податки, що забезпечують найбільше надходження до бюджету, закріплені за державним бюджетом. До таких податків відносять: - податок на
 20. Зміст
   Соціально-економічна сутність фінансів, їх ознаки. Етапи розвитку фінансів, основні концепції фінансів. Функції та принципи фінансів Фінансове планування, прогнозування і контроль. Грошово-кредитна політика-як складова частина фінансової політики. Фінансовий механізм: поняття, типи. Фінансова система РФ: поняття, структура. Бюджетний устрій - бюджетна система: