« Попередня Наступна »

10.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ
Рис. 10.1. Структура анаїізу фінансового стану підприємства


Рис. 10.2. Класифікація основних видів фінансового аналізу

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ KOPIK ГУ ВАМ IB ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Користувачі звітності Інформаційні потреби
Інвестори, власники
!
Придбання, продаж та володіння цінними паперами
Участі, у капіталі підприємства
Оцінка якості управління
Визначення суми дивідендів, що підлягають
розподілу
, Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства
Банки, постачальники та інші кредитори
.
Забезпечення зобов'язань підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання
Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання
Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання Забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками
Органи державного І управління Формування макроекономічних показників


ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ KOMHOHEiiTJB ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Компоненти
фінансової
звітності
Зміст Використання інформації
Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках;
оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому
Звіт про фінансові результати Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства; структури доходів і витрат
Звіт про власний капітал Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінка та прогноз змін у власному капіталі
Звіт про рух
грошових
коштів
Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Примітки Обрана облікова політика
Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за стандартами бухгалтерського обліку Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості
Оцінка та прогноз; облікової політики ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання; діяльності підрозділів підприємства тощо


10.
4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ

 1. 11.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Оперативний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складено на квартал з деталізацією по місяцях і на коротший період. Перспективне фінансове планування - фінансове планування, що охоплює період часу більше одного року, на довгострокову перспективу. Поточний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складається на один рік з деталізацією по квартштах. Фінансова політика -
 2. Поддєрьогін А. М.. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійною вивчення дисципліни КНЕУ,2001. - 294 с., 2001
 3. Структурная инфляция
  Структурную инфляцию вызывает макроэкономическая межотраслевая несбалансированность. Несостыкованность отраслей приводит к тому, что часть из них не может быстро насытить рынок товарами. Это приводит к хронически неудовлетворенному спросу на определенную продукцию, что взвинчивает цены. Примером структурной инфляции может служить повышение цен в одних секторах при отставании других, что порождает
 4. Структурная инфляция
  возникает из-за недостаточной эластичности предложения и структурной жесткости (например, неэффективность рынка и распределительной системы) в отраслях промышленности. Эта форма инфляции спроса может сопровождаться наличием крупных незагруженных мощностей и
 5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Активи - економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку. Грошові активи - сума грошових коштів, яка перебуває у розпорядженні підприємства на визначену дату. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості на користь підприємства у вигляді фінансових зобов'язань юридичних і фізичних осіб.
 6. СОСТАВ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
  На рис. 3.5 приведена упрощенная структурная схема динамической макромодели национальной экономики. Здесь, как и в блок-схеме, представленной на рис. 3.1, разделены модели сфер производства и потребления. Рассмотрим подробнее назначение операторов структурной
 7. Модель сверхидентифицируема
  - если число структурных коэффициентов меньше числа приведенных коэффициентов и следовательно, на основе приведенных коэффициентов можно получить два или более значений одного структурного
 8. Межфирменный кредит
  кредит, предоставленный одним структурным подразделением корпорации другому структурному подразделению той же корпорации. Intercompany
 9. Структурный анализ пассивов.
  Пассивные операции банка являются определяющими по отношению к активным. От их характера и качества зависит возможность проведения активных операций, их масштабы, а, следовательно, прибыльность, ликвидность и устойчивость банка. Существуют различные способы группировки пассивов. Структурный анализ проводится для всех групп и заключается в определении доли каждой группы в балансе- нетто, т. е.
 10. Структурная безработица
  тип безработицы, вызванный несоответствием структуры спроса на труд и структуры предложения труда. В число «структурных безработных» входят люди, имеющие либо низкую квалификацию, либо устаревшие профессиональные навыки (в результате длительной
 11. Модель неидентифицируема
  - если число структурных коэффициентов больше числа приведенных коэффициентов и следовательно, структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы
 12. вступ
  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» призначений для надання допомоги студентам підчас проведення лекційних занять, а також самостійного опрацювання теоретичного матеріалу. В опорному конспекті питання кожної теми викладаються в логічній послідовності, з максимально стислим текстовим супроводженням. Більшість теоретичного матеріалу наводиться у вигляді схем, таблиць, графіків,
 13. Теория структурных преобразований
  гипотеза, согласно которой слабораз- витость стран Третьего мира обусловлена недоиспользованием наличных ресурсов из-за структурных и институциональных деформаций, возникающих под совокупным воздействием внутренних и внешних причин. Поэтому для развития недостаточно лишь увеличения накопления капитала, как утверждают теория стадийного роста и ложная парадигма
 14. 4. права управления безопасности
  Указания Управления безопасности по вопросам, входящим в его компетенцию, являются обязательными для выполнения должностными лицами всех структурных подразделений банка. Должностные лица Управления по направлениям своей деятельности имеют право: проверять в установленном порядке организацию и состояние работы в структурных подразделениях банка по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
 15. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ с ловник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Валовий грошовий потік - уся сукупність надходжень або видатків грошових коштів за аналізований період у розрізі його окремих інтервалів. Грошовий потік - сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих підприємством у процесі господарської діяльності. Дисконтуванпя/приведсппя грошового потоку - приведення майбутніх грошових потоків у
 16. Глава 11 Прогнозные структурные сдвиги в северной региональной периферии
  Структурные сдвиги рассматриваются на материалах Республики Саха (Якутия) как самой крупной северной периферии России, в которой эти процессы проявляются максимально рельефно; сходные тенденции будут характерны в ближайшие 10-15 лет и для других регионов северной периферии
 17. Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов
  Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели. Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты. Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы
 18. Структурное разделение труда
  строится исходя из таких характеристик управляемого объекта, как организационная структура, масштабы, сферы деятельности, отраслевая или территориальная специфика. В силу большого разнообразия факторов, воздействующих на структурное разделение труда, оно специфично для каждой организации. В то же время можно выделить некоторые общие черты специализации, касающиеся, прежде всего, вертикального и
 19. Модель идентифицируема
  - если все ее структурные коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы