« Попередня Наступна »

10.3. Облік комерційних витрат


У процесі реалізації продукції організація виробляє витрати щодо її збуту і доведенню до споживачів, т. Е. Комерційні витрати. Вони включають витрати на тару і упаковку готової продукції на складах організації; на доставку продукції на станцію (пристань) відправлення, завантаження у вагони, судна, автомобілі та інші транспортні засоби; комісійні збори, сплачують збутових та інших посередницьким підприємствам; на рекламу та ін.
Облік комерційних витрат ведуть організації галузей матеріального виробництва на активному рахунку 43 "Комерційні витрати".
Д Рахунок 43 "Комерційні витрати" К
Збільшення
комерційних витрат
Кореспондуючий рахунок Зменшення
комерційних витрат
Кореспондуючий рахунок
Витрачені матеріали, МБП на упаковку продукції на складі10, 12


Списано витрати допоміжних виробництв по
виготовленню тари, доставці продукції на станцію (пристань) відправлення

Списуються комерційні витрати, пов'язані з реалізованої продукції
46

23


Оплачено витрати по рекламі, комерційні збори
(відрахування) без ПДВ50, 51,


52


Акцептовані рахунки транспортних організацій за доставку продукції на станцію (пристань) відправлення, підрядників
за навантаження продукції в
вагони (суду) - вартість послуг без ПДВ


60


Зроблено відрахування
на соціальні потреби від
заробітної плати працівників, зайнятих упаковкою
і збутом продукції
69

Нарахована заробітна плата робітникам за упаковку, затарювання готової продукції на складі, навантаження її на транспортні засоби
70


Оплачені підзвітною особою витрати по транспортуванню готової продукції, її вивантаженні


71


Оплачено послуги транспортних організацій (залізничних і водних) розрахунковими чеками за перевезення готової продукції - вартість послуг без ПДВ
76, 90Порядок списання витрат залежить від того, чим керується організація при відображенні операцій реалізації продукції.
 Якщо організація керується загальним порядком переходу права власності на відвантажену продукцію з моменту її відвантаження і пред'явлення покупцям розрахункових документів, то в цьому випадку сума комерційних витрат, що відноситься до реалізації продукції списується з рахунку 43 на рахунок 46. При цьому витрати на упаковку і транспортування, входять до складу комерційних витрат, включаються до собівартості відповідних видів продукції прямим шляхом. При неможливості такого віднесення вони можуть розподілятися між окремими видами реалізованої продукції щомісяця, виходячи з ваги, обсягу, виробничої собівартості або інших показників, передбачених у галузевих інструкціях з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Всі інші комерційні витрати (за винятком витрат на упаковку і транспортування) щомісяця відносяться на собівартість реалізованої продукції (робіт,
послуг).
Комерційні витрати, що відносяться до залишку невідвантаженому (нереалізованої) продукції, залишаються на рахунку 43 і при складанні балансу відображаються за статтею "інші запаси й витрати".
Якщо договором поставки обумовлений відмінний від загального порядку момент переходу права власності на відвантажену продукцію від підприємства до покупця (наприклад, по оплаті продукції), то в цьому випадку комерційні витрати враховуються на рахунку 43 до зазначеного в договорі моменту переходу права власності на продукцію. При його наступі на відвантажену продукцію (з якого продукція вважається реалізованою) комерційні витрати списуються з кредиту рахунку 43 в дебет рахунку 46. При цьому якщо не вся відвантажена продукція перейшла у власність покупця, то виникає необхідність розподілу комерційних витрат між реалізованою продукцією (яка перейшла в власність покупця) і відвантаженої продукцією (яка не перейшла у власність покупця). У цьому випадку рахунок 43 має сальдо і воно показує величину комерційних витрат, що припадають на відвантажену продукцію, яка не перейшла в власність покупця. При складанні балансу сальдо за рахунком 43 приєднується до сальдо по рахунку 45 без бухгалтерського проведення.
Комерційні витрати не відносяться на собівартість робіт і послуг, не реалізованих на сторону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Облік комерційних витрат

 1. ЗМІСТ ЗВІТУ
   Організація діяльності комерційних банків. Організація обліково-операційної роботи та документообігу в установах банків. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Організація та облік депозитних операцій. Організація та облік кредитних операцій. Операції комерційних банків з векселями. Організація та облік операцій з цінними паперами. Агентські послуги. Організація та облік валютних
 2. Облік
   Встановлення наявності чого небудь, його вимір і реєстрація з кількісної та якісної сторони. У. забезпечує постійну інформацію про усіх сферах господарської діяльності та суспільного життя. У. є складовою частиною управління економічними процесами та об'єктами. Розрізняють оперативний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік, управлінський
 3. Облік
   складова частина управління економічними процесами та об'єктами, сутність якого полягає у фіксації їх стану і параметрів, збиранні та накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, відображенні цих відомостей в облікових відомостях. Розрізняють аналітичний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік. Облік може здійснюватися в поточних і незмінних (порівнянних)
 4. Список використаних джерел
   Бухгалтерський облік: навч. А. С. Бакаєв, П. С. Безруких, Н. Д. Вруб- левский та ін. / Під ред. П. С. Безруких. 4-е изд., Перераб. і доп. М .: Бухгалтерський облік, 2002.. . Бухгалтерський управлінський облік: навч. для вузів. 2-е вид., Доп. і пров. М .: НКФ Омега-Л; Вища школа, 2002.. Введення в управлінський і виробничий облік: пров. з англ. / під ред. С. А. Табаліной. М .: Аудит, ЮНИТИ, 1994..
 5. Управлінський облік
   охоплює всі види облікової інформації для внутрішнього користування керівництвом, основною його частиною є виробничий облік, під яким розуміють облік витрат
 6. Глава 6. обліку в комерційному банку
   Глава 6. ОБЛІК У КОМЕРЦІЙНОМУ
 7. Недепозитних джерела залучення ресурсів.
   Виділяються наступні форми залучення недепозитних коштів: отримання позик на міжбанківському ринку (міжбанківські кредити); угоди про продаж цінних паперів з зворотним викупом; облік векселів та отримання позик у центрального банку; облік банківських акцептів; випуск комерційних паперів; випуск
 8. Бухгалтерський облік
   Після того як визначено розмір дивідендів і розраховані податки, бухгалтерський облік виплачених або отриманих дивідендів, як і інших грошових розрахунків, не представляє складності. Потрібно тільки уважно поставитися до деяких особливих випадках, облік яких не вкладається в звичайні рамки кількох
 9. Модуль "Операції з цінними паперами"
   забезпечує облік випущених і придбаних банком цінних паперів, а також надання депозитарних послуг в інтересах клієнтів. Облік випущених цінних паперів: ведення реєстру власників і облік руху, нарахування дивідендів, проведення платежів з цінних паперів та податку, облік придбаних цінних паперів, розрахунок відсотків. Робота на ринку цінних паперів: дані по котируванню і відсоткам, дані про
 10. Облік векселів та отримання позик у центрального банку.
   Залежно від обставин комерційні банки можуть одержувати позички у центрального банківської установи. Основну їх масу становлять короткострокові позики. Їх метою є заповнення браку ресурсів у комерційних банків, що викликається сезонними факторами або надзвичайними обставинами. Особливо слід підкреслити, що хоча з подібним проханням може звернутися будь-який комерційний банк,
 11. 2.3 Облік витрат з будівництва
   Облік витрат на будівництво об'єктів основних засобів включає 2 етапи: облік незавершеного будівництва; облік закінченого будівництва. Облік незавершеного будівництва по структурі витрат включає: Витрати на будівельні роботи та роботи з монтажу обладнання. Витрати на придбання обладнання, зданого в монтаж. Витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу,
 12. Фінансова звітність.
   2.1.1. Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансове становище підприємства у формі зручній для прийняття цими користувачами певних ділових рішень. У країнах з розвиненою ринковою економікою в бухгалтерському обліку прийнято виділяти два
 13. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
   бухобліку кадрів маркетингу фінансів виробництва облік замовлень; план маркетингу; прогноз продажів; управління продажами аналіз реклами; аналіз цін; дослідження ринку зарплата; облік рахунків дебіторів; облік рахунків кредиторів; облік податків; облік власності; управління бюджетом аналіз потреби у праці; архіви записів про персонал; аналіз підготовки кадрів; прогнозування потреб у праці
 14. Список літератури
   Книги Дж. Р. Еванс, Б. Берман. Маркетинг. М. Економіка, 1990 Ф. Котлер. Основи маркетингу. М., 1999 Формула успіху: маркетинг (сто питань - сто відповідей у ??тому, як ефективно діяти на зовнішньому ринку) / П. С. Зав'ялов, В. Є. Демидов, Москва, 1991 «Міжнародні відносини». "Earnest & Young», 1995 Усе про маркетингу: Збірник матеріалів для керівників підприємств економічних і комерційних
 15. СТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
   Управлінська інформаційна система (УІС) - це реалізація системного підходу до аналізу даних, покликаного полегшити процес прийняття рішень. УІС являє собою щось більше, ніж традиційні бухгалтерські системи (що забезпечують облік кредитів, нарахування відсотків, облік платежів і перенесення інформації в головну книгу), використовувані в комерційному кредитуванні Ми будемо виходити з того,
 16. АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК
   - Облік, який ведеться в особових, матеріальних та інших аналітичних рахунках бухгалтерського обліку, группирующих детальну інформацію про майно, зобов'язання і про господарські операції всередині кожного синтетичного рахунку. Дані А. в. повинні відповідати оборотам і залишкам на синтетичних
 17. Зміст
   Глава 1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БАНКІВ 1.1 Поява і основні етапи розвитку банків 1.2 Розвиток банків в Росії Глава 2. СУЧАСНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 2.1 Поняття і структура банківської системи 2.2 Структура банківської системи 2.3 Банківська система Росії Глава 3. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 3.1 Організація діяльності центральних банків 3.2 Операції центрального банку
 18. Зміст
   Введення Лекція 1. Роль банків в нагромадженні й мобілізації позичкового капіталу. Структура кредитної системи Лекція 2. Комерційний банк, принципи діяльності та функції, порядок створення і ліквідації Лекція 3. Нормативно-правова основа діяльності комерційного банку. Контроль і регулювання діяльності комерційного банку Лекція 4. Звітність комерційних банків перед банком Росії.
 19. 2.7. Облік цільового фінансування
   До цільовому фінансуванню відносять кошти, одержувані організацією на строго визначені цілі: науково-дослідні роботи, підготовку кадрів, утримання дитячих дошкільних установ та ін. Джерелами цільового фінансування є асигнування з державного регіонального чи місцевого бюджету; внески народите-лей; кошти, що надходять від інших організацій, та ін. Кошти цільового
 20. 12.10.2. Звіт «Уніфікована форма Т-2»
   Звіт «Уніфікована форма Т-2» призначений для складання Особистої картки працівника відповідно до Постанови Держкомстату Росії від 5 січня 2004 № 1. Викликається звіт з меню «Кадровий облік організації» - «Кадровий облік» - «Особова картка Т-2 »(інтерфейс