« Попередня Наступна »

10.3. Вибір техніки, форми та організації бухгалтерського обліку

 Розробка робочого плану рахунків. Організація самостійно розробляє робочий план рахунків на основі затвердженого плану. Вона має право з усієї сукупності синтетичних рахунків вибирати дійсно-тельно необхідні для себе, вводити (з дозволу Міністерства фі-Нансі Російської Федерації) нові синтетичні рахунки, використовуючи вільні коди рахунків.
На основі системи субрахунків, передбаченої затвердженим Планом рахунків та Інструкцією щодо застосування Плану рахунків, організації визначають перелік використовуваних субрахунків, при необхідності об'єднуючи, виключаючи або додаючи нові субрахунки, а також повну номенклатуру аналітичних рахунків і їх кодові позначення.
Вибір форми бухгалтерського обліку. Організація самостійно вибирає форму обліку (журнально-ордерна, меморіально-ордерна, спрощена, машинно-орієнтована), перелік застосовуваних облікових регістрів, їх побудова, послідовність і способи запису в них.
Організація бухгалтерського обліку. Організація самостійно вибирає організаційну побудову бухгалтерії. Крім того, бухгалтерський облік і звітність можуть здійснюватися спеціалізованою організацією або відповідним фахівцем на договірних засадах. Організація може виділити на окремий баланс свої виробництва і господарства, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що входять до її складу.

В організаціях малого бізнесу, не мають в штаті касира, його обов'язки можуть виконуватися головним бухгалтером або іншим працівником за письмовим розпорядженням керівника організації.
Визначення кількості і термінів проведення інвентаризації майна та зобов'язань. При проведенні обов'язкових інвентаризацій для складання річної звітності організаціям надано право проводити інвентаризацію основних засобів один раз в три роки, бібліотечних фондів - один раз на п'ять років. У районах, розташованих на Крайній Півночі і прирівняних до нього місцевостях, інвентаризація товарів, сировини і матеріалів може проводитися в період їх найменшим-ших залишків. Кількість не обов'язкових для інвентаризації в звіт-ному році основних засобів, дати проведення інвентаризацій, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, устанавли-вають самою організацією.
Система внутрішньовиробничого обліку, звітності та контролю. Організації самостійно розробляють систему внутріпроізвод-ственного обліку, функціонування та контролю виходячи з особливостей функціонування та вимог управління виробництвом і реализа-цією продукції.
10.4. Розкриття облікової політики - 259
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Вибір техніки, форми та організації бухгалтерського обліку

 1. Обгрунтування відхилень від діючих звітних форм.
   В на-варте час організації отримали право складати та подавати бухгалтерську звітність на бланках форм, розроблених ними самостійно відповідно до вимог і правил Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності при збереженні структури звітних форм і передбаченого мінімально необхідного складу показників звітності. Незважаючи на велику свободу
 2. 1.5 Структура бухгалтерського апарату
   До передумов раціональної організації бухгалтерського обліку належать: чітка структура бухгалтерського апарату; розподіл обов'язків між співробітниками; схема документообігу; вибір форми бухгалтерського обліку; організація робочого місця та ін. Велика увага приділяється структурі бухгалтерського апарату. Під структурою бухгалтерського апарату розуміють його поділ на складові частини на
 3. Фінансова звітність як джерело інформації про склад і динаміку активів, капіталу, зобов'язань господарюючих суб'єктів, доходів, витрат і фінансових результатах діяльності в сучасних умовах їх функціонування
   Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами; звітний період - період, за який організація повинна складати бухгалтерську звітність; звітна дата - дата, за станом на яку організація повинна складати
 4. 2.1 Поняття і значення ефективної виробничої структури
   Під виробничою структурою підприємства розуміється склад утворюють його ділянок, цехів і служб, форми їх взаємозв'язку в процесі виробництва продукції. На відміну від виробничої структури загальна структура підприємства включає різні загальнозаводські служби і господарства, у тому числі і пов'язані з культурно-побутовим обслуговуванням працівників підприємства (житлово-комунальне господарство,
 5. 10.1. Поняття і формування облікової політики
   - Це вибір організацією варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку, за якими дозволено варіантність, а також форми, техніки ведення та організації бухгалтерського обліку виходячи з встановлених припущень і вимог і особливостей ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ (організаційних, технологічних, чисельності та кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного оснащення облікових працівників та ін.). Основи формування
 6. 1.3.1. Бухгалтерська звітність. Зміст бухгалтерського балансу
   Традиційно джерелом інформації для проведення фінансового аналізу є стандартні форми бухгалтерської звітності. Баланс (форма № 1). Звіт про прибутки і збитки (форма № 2). Зазначені форми звітності складають практично всі компанії (за ис-ключенних застосовують спрощену систему обліку), їх вигляд уніфікований, а строки складання звітності регламентовані. Таким чином, перевага
 7. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
   - Прийнята сукупність способів ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. У. п. О. повинна забезпечувати: повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів господарської діяльності (вимога повноти); своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку
 8. 6. Бухгалтерський облік і звітність, статистична звітність.
   Бухгалтерський облік знаходиться у веденні Російської Федерації і регулюється Міністерством фінансів РФ. За відсутність первинних документів або регістрів бухгалтерського обліку, неподання бухгалтерської звітності, недотримання порядку та строків зберігання облікових документів, систематичне (два рази і більше протягом календарного року) несвоєчасне або неправильне відображення на рахунках
 9. IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту опрібилях і збитки
   Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати відомості, пов'язані з облікову політику організації, і забезпечувати користувачів додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, але які необхідні користувачам бухгалтерської звітності для формування повного уявлення про фінансовому становищі
 10. Кондраков Н. П .. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 448 с., 2006