« Попередня Наступна »

10.3.1. Період окупності інвестиції (простої)

 Умовою економічної ефективності проекту є його здатність призвести чистий дохід, що перевищує суму інвестиційних вкладень. Період часу, протягом якого інвестиційні витрати проекту "повернуться" у вигляді чистого прибутку й амортизації, носить назву періоду окупності інвестицій.
У практиці інвестиційного проектування поширені два основні методи розрахунку періоду окупності. Один з них оперує дискретними (точковими, без урахування розподілу за часом) даними і припускає використання формули
Період окупає ти дискретний, років - Інвестиційні витрати / / [(Чистий прибуток + Амортизація) за рік].
Такоп метод нерідко використовується на перших етапах опрацювання проекту, коли визначається в загальних рисах потенційна прибутковість проекту і доцільність подальшій більш детального опрацювання. Використання даного методу цілком опюавдано, проте необхідно помнігь, що при такому розрахунку не враховується майбутнє розподіл витрат і доходів але часу, зокрема тривалість інвестиційно !: фази і графік виходу проекту на запланований обсяг продажів. Отримане таким чином значення буде характеризувати окупність проекту з початку виходу на запланований обсяг продажів. Щоб отримати період окупності інвестицій з моменту початку реалізації проекту, необхідно додати до дискретного терміну окупності тривалість інвестиційної фази проекту.
Другий метод розрахунку передбачає використання потоків чистих грошових коштів за проектом.
 У цьому випадку небезпека того, що в розрахунки не будуть включені інвестиції для заміни обладнання, зазвичай необхідні для продовження експлуатації підприємства, повністю виключається. Також цей метод враховує початок інвестиційної фази, т. Е. З моменту початку реалізації проекту.
Дійсно, сторони, що беруть участь в проекті, зацікавлені в оцінці періоду повернення вкладених коштів з початку реалізації проекту. Період окупності (табл. 10.3) з початку реалізації проекту знаходиться в тому інтервалі планування, де накопичений чистий потік грошових коштів проекту стає рівним нулю (змінює свій знак з мінуса на плюс).
Таблиця 10.3. Визначення періоду окупності інвестиційних витрат проекту на підставі чистих грошових потоків
Чисті потоки грошових коштів 1-й рік 2-і рік третій рік 4-й рік 5-й рік
= ЧПДС наростаючим підсумком, млн. Руб. -1000 -665 -329 7344
Період (строк) окупності простої, років 4,0
При, вказівці періоду окупності проекту в резюме бізнес плану необхідно вказати, який саме період мається на увазі - з початку реалізації проекту або з початку виробництва продукції.
У прикладі, представленому в табл. 10.3, період окупності обшіх інвестиційних витрат становить 4 роки з початку реалізації проекту (3 роки з початку реалізації продукції, що покаже дискретний термін окупності). Отриманий період окупності відповідає очікуванням ініціаторів проекту по окупності інвестиційних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3.1. Період окупності інвестиції (простої)

 1. 10.3.7. Дисконтований період (строк) окупності інвестицій
   Іноді доцільно розраховувати показник дисконтований термін окупності. Дисконтований період окупності покаже момент часу, в якому доходи з урахуванням їх вартості в часі будуть рівні інвестиційних витрат проекту. Правило дисконтированной окупності базується па питанні: '"Протягом якого часу повинен здійснюватися проект, щоб він мав сенс з точки зорі чістоіі
 2. Метод визначення дисконтованого строку окупності інвестиції в бізнес-проект.
   Строк (період) окупності (Payback Period, РР) визначається як очікувана кількість років, протягом яких повинні бути відшкодовані спочатку вироблені інвестиції (капітальні вкладення). Він був першим формалізованим критерієм, який використовувався для оцінки рівня ефективності альтернативних інвестиційних проектів. Іноді цей метод називають методом ліквідності. Дисконтований термін
 3. 1.4. Переваги і недоліки критерію, представленого дисконтованим терміном окупності інвестицій
   Переваги Недоліки 1. Достатня простота розрахунків 1. Не враховує грошові потоки, на-ходячи за межами терміну окупності вкладень 2. Зручний для використання у фірмах з невеликим грошовим обігом 2. Наявність суб'єктивності при встановленні нормативного (бажаного) строку окупності інвестицій, з яким згодом порівнюється розрахунковий термін окупності 3. Забезпечує можливість
 4. Термін окупності
   Термін окупності - це час, необхідний компанії для відшкодування її первісних інвестицій. Він визначається діленням первісних капітальних вкладень на притоки грошових коштів, отримані в результаті або збільшення доходів, яку економію на витратах. Термін окупності може бути розрахований за такою формулою: Як правило, логічніше вибирати проект з більш коротким терміном окупності.
 5. Термін окупності (період повернення капітальних вкладень)
   - Це період часу, який необхідний для того, щоб майбутня прибуток підприємства досягла величини здійснених капітальних вкладень. Показник терміну окупності характеризує інтенсивність повернення витрачених коштів на оп-ределенном інтервалі часу після їх вкладення і розраховується за формулою Т = К / П, де Т - термін окупності капітальних вкладень, років; П - чистий річний прибуток з
 6. Додаткові пільги
   Законодавчі (представницькі) органи суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати для окремих категорій платників додаткові пільги з податку в межах сум, що зараховуються до бюджетів суб'єктів Російської Федерації. [Стаття 5 Закону РФ від 13.12.1991 № 2030-1 «Про податок на майно підприємств»] У Мурманській області передбачена 100% пільга по
 7. Окупність
   показник ефективності будь-якої діяльності, що відображає здатність відшкодувати понесені витрати, а також принцип господарювання, при якому доходи від реалізації випущеної продукції, наданих послуг чи проведеною економічної операції повинні повністю покривати витрати. Окупність підприємства визначається за економічному ефекту, який виходить в результаті і по співвідношенню
 8. 6. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
   Критерії, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, модно підрозділити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні часовий параметр: а) засновані на дисконтованих оцінках; б) засновані на облікових оцінках. До першої групи належать критерії: чистий приведений ефект, чиста термінальна вартість, індекс рентабельності інвестиції, внутрішня норма прибутку,
 9. 38. Період окупності
   Ефективність інвестиційного проекту може бути оцінена за допомогою методу визначення строку його окупності, який вважається одним з найпростіших. Він широко поширений у світовій практиці, передбачає тимчасової упорядкованості грошових надходжень. Особливості методу: -не враховуються суми чистого грошового потоку, що формуються після періоду окупності інвестиційних витрат (таким
 10. 2. 2 Гранична ефективність капіталу
   У довгостроковій перспективі будь-який обсяг послуг капіталу буде запропонований тільки в тому випадку, якщо капітал буде забезпечувати мінімально прийнятну віддачу. Якщо використання капіталу приносить велику віддачу, люди починають створювати новий капітал. Якщо надходження нижче мінімальної віддачі, власники капіталу йдуть на те, щоб активи вибували внаслідок зносу, і перестають їх використовувати. [4, c. 216]
 11. Метод терміну окупності для дисконтованих грошових потоків
   Цей метод передбачає розрахунок терміну окупності для дисконтованих значень чистих грошових потоків по роках і порівняння його з прийнятним терміном окупності. Недоліком даного методу є те, що ігнорізуются грошові потоки за терміном окупності. Для порівняння проектів дол- дружин бути встановлений прийнятний термін окупності. Для стандартного чистого грошового потоку можливе встановлення
 12. 60. Система показників оцінки економічної ефективності І. П.
   Методи оцінки економічної ефективності 1) Прості (традиційні, статичні). Оперують окремими точковими значеннями вихідних даних, але при цьому не враховують всю тривалість ІП і нерівнозначність грошових потоків. а) Проектна прибуток (потрібно порахувати чистий прибуток по кожному етапу проекту) б) Простий термін окупності інвестицій (РВ). РВ = I0 / CF PB = j + d в) Облікова норма
 13. Метод дисконтованого періоду окупності
   Розглянемо цей метод на конкретному прикладі аналізу двох взаємовиключних один одного проектів. Приклад 1. Нехай обидва проекти припускають однаковий обсяг інвестицій $ 1,000 і розраховані на чотири роки. Проект А генерує наступні грошові потоки: по роках 500, 400, 300, 100, а проект В - 100, 300, 400, 600. Вартість капіталу проекту оцінена на рівні 10%. Розрахунок дисконтованого строку