« Попередня Наступна »

10.3.4. IRR (внутрішня норма прибутковості)

 При оцінці ефективності інвестиційних витрат виникає справедливе питання: який же саме рівень прибутковості на вкладену грошову одиницю має розглянутий проект? Відповідь на дане питання дозволить дати показник внутрішньої норми прибутковості IRR. Існує декілька варіацій назв даного показника (можна зустріти найменування внутрішня норма прибутковості, внутрішня норма прибутковості), у зв'язку з чим в практиці інвестиційного проектування і далі в тексті використовується в основному його абревіатура IRR.
Підхід до визначення 1НН полягає у визначенні такої ставки порівняння, при якій NPV приймає нульове значення.
Якщо графічно зобразити залежність чісюй поточної вартості проекту (NP \) від ставки порівняння, то буде видно, що крива перетинає вісь абсцис в деякій точці (рис. 10.1). Значення ставки порівняння, при якому NPV звертається в нуль, і називається "внутрішньою нормою прибутку * 1 проекту.
1100.00 '
3 про
S ~ Боо, оо |
до с
ге
з 2 100.00 '
м
-400 00 |


0% 10% 20% 30% 40%
Ставка порівняння

 Мал. 10.1. Залежність чистої поточної вартості від
вибору ставки порівняння
,
Фоома крівоп, подібна наведеної на малюнку, відповідає проектам з інвестиціями, здійснюваними на початку життєвого циклу. В принципі можлива ситуація, коли точок перетину буде декілька, наприклад для проектів з двома рознесеними в часі фазами інвестування. У цьому випадку рекомендується орієнтуватися на найменше з наявних значень IRR.
Згідно класиці інвестиційного проектування, сенс показника IRR полягає у визначенні максимальної ставки плати за залучені джерела фінансування проекту, при якій последни-і залишається беззбитковим. Наприклад, у випадку оцінки ефективності загальних інвестиційних витрат це може бути максимальна процентна ставка за кредитами, а при оцінці еф-бництва використання власного капіталу - найбільший рівень ді-відендних виплат.
З іншого боку, значення IRR може трактуватися як нижній гарантований рівень прибутковості інвестиційних витрат. Якщо він перевищує середню вартість капіталу в даному секторі інвестиційної активності і якщо враховувати інвестиційний ризик даного проекту, останній може бути рекомендований до здійснення.
Нарешті, третій варіант інтерпретації полягає у трактуванні внутрішньої норми прибутку як граничного рівня окупності (прибутковості) інвестицій, що може бигь критерієм доцільності додаткових капіталовкладень в проект.
Схема прийняття рішення на основі методу внутрішньої норми прибутковості має вигляд:
якщо значення IRR вище або дорівнює вартості капіталу, то проект приймається;
якщо значення IRR менше вартості капіталу, то проект відхиляється.
Таким чином, TRR є як би "'бар'єрним показником": якщо вартість капіталу вище значення IRR, то "потужності" проекту недостатньо, щоб забезпечити необхідний повернення і віддачу грошей, а отже, проект необхідно відхилити.
Найпоширенішою є така інтерпретація показника IRR: "Значення IRR відображає максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування проекту, при якій останній залишається беззбитковим. З іншого боку, значення IRR моясет трактуватися, як нижній гарантований рівень прибутковості інвестиційних витрат. Якщо він перевищує середню вартість капіталу в даному секторі інвестиційної активності і якщо враховувати інвестиційний ризик даного проекту, останній може бути рекомендований до здійснення '". Проте рідко де згадується, що дані висновки справедливі тільки за умови стовідсоткового фінансування або за рахунок кредитних ресурсів, або за рахунок власного капіталу. Якщо фінансування проекту передбачається частково за рахунок кредитів, час- тічио за рахунок власних коштів, порівняння IRR з вартістю кюедітних ресурсів може призвести до необґрунтованих висновків щодо можливостей проекту з погашення зобов'язань.
Приклад з практики. Невірна оіенка можливостей проекту з погашення позикових джерел фінансування на підставі IRR
5 прикладі з іабл. 10.4 значення IRR за аналізовані 5 років становить 13% річних у рублях. Обраний горизонт розгляду відповідає терміну дейсівія кредитного договору. Вартість кредітHDIX ресурсів становить 18% річних у рублях. Отримане значення IRR меіьше вартості кредитних ресурсів означає це нездатність проекту розплатитися за залученими зобов'язаннями за ставкою 18%? Ні, не означає. Як показують потоки проекту з табл. Ю. Ь, проект в повному обсязі розплачується за основним боргом і відсотками, а також забезпечує виплату дивідендів, складових 10% прибутку. Причиною тому є фінансування проекту частково за рахунок власних коштів.


Якщо фінансування проекту здійснюється частково за рахунок власних, частково за рахунок позикових коштів, для оцінки потенційної платоспроможності проекту необхідно розрахувати показник IRR на підставі чистих грошових потоків з урахуванням вкладення власних коштів (і виплати дивідендів). Толока в даному випадку розробник і кредитор (банк) отримає уявлення про можливості проекту з погашення позикових джерел фінансування. (Як і при розрахунку IRR на підставі чистих потоків, висновок буде справедливий, якщо графік виплат по кредиту відповідає графіку надходження чистих доходів). Отримане таким чином значення нередка називають максімалонок ставкою кредитування.
Приклад з практики. Оцінка можливості проекту з погашення кредитних ресурсів на підставі IRR
'ак як проект передбачає часткове фінансування за рахунок власних коштів, розрахунок IRR по чистим потокам (13%), проведений в табл. 10.4, не дозволить охарактеризувати можливості погашення при ставці 18% річних. Для отримання достовірної картини необхідно доповнити чисті потоки проекту значеннями власного капітана і виплачуваних дивідендів (табл. 10.5).
Таблиця 10.6. Формування потоків для оцінки потенційної платоспроможності проекту чисті грошовий дохід + вкладення власних коштів 1-й рік 2 й рік 3-і рік 4-й рік 5-й рік = Чистий потік грошових коштів (ЧПДС) -1 000 335 336 336 337 Впоженіе власних коштів 400 0 0 0 0 Дивіденди (10% прибув і) 0 -22 -24 -26 -28 Разом Чисті потоки + Власний капітал -600313 3 п 2310309 гоже, наростаючим підсумком -600 -287 25335644 IRR за перші 2 роки - - IRR за 3 роки 2.8% IRR за 4 роки 26% IRR за 5 років 37,3%
Виявилося, що при вкладенні власних коштів у проект у розмірі 400 млн. Руб. проект за 5 років з змозі розплатитися за залученими кредитами при ставці 18% річних у рублях. Як показує розрахунок табл. 10.6, за цей період проект міг 6ь; розплатитися за кредитами значно більшою сюімості - 3 /%. Расчегтакже показав, що проект міг би розплатитися за кредитом запропонованої вартості 18% нема за п'ять, а за 4 роки.
Необхідно помчить, що означає? IRRявляется похідною часу. Якщо проект розглядається протягом 5 років, при цьому термін дії кредитного договору 3 роки, то підсумковий показник IRR, отриманий за 5 років розгляду проекту, що не буде застосовний для оцінки платоспроможності проекту за 3 роки. IRR в розрахунку на 3 роки буде менше, ніж IRR за п'ятирічний] 'термін.
Якщо в розрахунку NPV фігурує залишкова вартість проекту, навіть у тих періодах, де накопичений чистий дохід менше або дорівнює нулю, IRR може мати позитивні значення. В даному випадку достатня внутрішня норма прибутку проекту ще не є гарантією його платоспроможності при кредитному фінансуванні. У разі включення до NPV залишкової вартості проекту рекомендується розрахувати два варіанти IRR. Перший розраховується як ставка порівняння, при якій NPV з урахуванням залишкової вартості звертається в нуль. Другий - як ставка порівняння, при якій тільки накопичені грошові потоки проекту звертаються в нуль.
Між простим терміном окупності проекту і величиною TRR, визначеної на підставі NPV без урахування залишкової вартості, є очевидна закономірність: позитивні значення IRR спостерігаються тільки в тих інтервалах планування, які знаходяться за межами періоду окупності інвестицій.
Отже, для того щоб показник IRR дозволив зробити обґрунтовані висновки про ефективність проекту, необхідно вказати:
за який період часу визначено показник;
якою грошовою одиниці відповідає показник (рублі, долари, євро).
Опис IRR в бізнес плані доцільно вести за наступним принципом: "IRR проекту за 5 розглянутих років становить 13% річних у рублях. З урахуванням фінансування проекту за рахунок власних ресурсів у розмірі 400 млн. Руб. Максимальна ставка кредитування проекту становить 37%. Значення максимальної ставки кредитування перевищує встановлену банком вартість кредитних ресурсів 18%, що підтверджує здатність проекту погасити залучаються кредитні ресурси в повному обсязі у встановлені терміни ".
Однією з проблем розрахунку внутрішньої норми прибутковості є множинність його значення. У цьому випадку графік виглядає так, як на рис. 10.2.
NPV


з

 Мал. 10.2. Графік функції 1RR для неорді парного грошового потоку
Інший випадок - коли проект взагалі не має внутрішньої норми прибутковості (наприклад, у проекту NPV позитивна при будь-яких ставках порівняння).
У цих випадках, а також для проектів, де можливо реінвестування нрі- були в проект протягом терміну планування, використовується модифікована ставка норми внутрішньої прибутковості MIRR.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3.4. IRR (внутрішня норма прибутковості)

 1. 8.3.1. Інтегральні показателіСрок окупності (РВР)
   Термін окупності розраховується в місцях за умови виконання рівності: Сума дисконтованих - Сума дисконтованих = 0 надходжень виплат Індекс прибутковості (PI) Дисконтована сума надходжень PI = Дисконтована сума виплат Чистий приведений дохід (NPV) NPV = Сума дисконтованих - Сума дисконтованих надходжень виплат Внутрішня норма рентабельності (IRR) Точний розрахунок
 2. Метод розрахунку внутрішньої норми прибутковості.
   Метод внутрішньої норми прибутковості (Internal Rate of Return, IRR) в літературних джерелах фігурує під різними назвами: "внутрішня норма рентабельності", "внутрішня норма прибутку", "внутрішня норма повернення інвестицій" "внутрішня норма окупності інвестицій", "власна норма прибутку" , "гранична капиталоотдача", "гранична ефективність капітальних вкладень", "відсоткова норма
 3. Модифікований індекс рентабельності
   Модифікований індекс рентабельності проекту MPI показує збільшення багатства інвесторів на одиницю стартових зобов'язань. Стартові зобов'язання проекту - це необхідні стартові інвестиції, плюс, додаткова сума, яку необхідно відкласти на початку періоду для того, щоб накопичити необхідні грошові суми для додаткових інвестицій в майбутні періоди. MPI розраховується за
 4. 5. Внутрішня норма прибутковості (IRR)
   За визначенням, внутрішня норма прибутковості (іноді говорять дохідності) (IRR) - це таке значення показника дисконту, при якому сучасне значення інвестиції одно сучасному значенням потоків коштів за рахунок інвестицій, або значення показника дисконту, при якому забезпечується нульове значення чистого справжнього значення інвестиційних вкладень Економічний сенс
 5. 6. Порівняння NPV і IRR методів
   На жаль NPV і IRR методи можуть конфліктувати один з одним. Розглянемо цей феномен на конкретному прикладі. Зробимо оцінку порівняльної ефективності двох проектів з однаковими вихідними інвестиціями, але з різними вхідними грошовими потоками. Вихідні дані для розрахунку ефективності поміщені в наступній таблиці. Таблиця 4.6.8. Грошові потоки альтернативних проектів Рік Проект А
 6. Пояснення і рекомендациипо розрахунку ефективності реалізації проекту
   Розрахунок ефективності інвестиційних проектів в міжнародній практиці здійснюється на основі таблиці (форми) "Потік реальних грошей" (Кеш-Фло, Cash Flow). Основними інтегральними показниками ефективності інвестиційних проектів є: термін окупності проекту (РВР); - Чистий приведений дохід (NPV); індекс прибутковості (PI); - Внутрішня норма рентабельності (IRR). Термін окупності проекту
 7. 3.4. Особливості аналізу ризиків при фінансуванні інвестиційного проекту
   3.4.1 Основні поняття Інвестиційний проект - комплекс дій, пов'язаних з інвестуванням коштів у розширення і (або) вдосконалення основного капіталу (основних фондів) компанії. IRR - внутрішня норма прибутковості (ВНД) інвестиційного проекту (норма прибутку), породжена інвестицією. Це та норма прибутку (бар'єрна ставка, ставка дисконтування), при якій чиста поточна вартість
 8. Внутрішня норма прибутковості
   (Internal Rate of Return - IRR) являє собою відсоткову ставку (норму дисконту), при якій чистий дисконтований дохід проекту дорівнює нулю. Внутрішня норма прибутковості (ВНД) визначається шляхом рішення наступного рівняння: ЧДД = у Д К = 0. ^ t? (1 + ВНД) n У разі якщо проект передбачає не одноразові капіталовкладення, а послідовне інвестування протягом ряду періодів, то
 9. 39. Внутрішня норма прибутковості
   Ефективність інвестиційного проекту може бути визначена за допомогою методу розрахунку внутрішньої норми прибутковості (прибутку інвестицій) IRR. Цей метод полягає у визначенні чистого приведеного доходу, рівного нулю, т. Е.IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0. IRR показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з даним проектом. На практиці
 10. Дисконтовані критерії економічної ефективності
   Дисконтовані критерії враховують різну цінність грошей у часі. У загальному вигляді ставка дисконту (г) може бути представлена ??як г = IR + MRR * RI, де IR (inflation rate) - темп інфляції, MRR (minimal rate of return) - мінімальна реальна норма прибутку, т. Е. Мінімальна норма прибутку , одержувана при альтернативному використанні грошових коштів. RI (risk of investments) - коефіцієнт,
 11. Приклад проекту з неординарними потоками грошових коштів:
   Компанія «Вимпел» розглядає можливість інвестицій у будівництво спортивного павільйону для чергових Олімпійських ігор. Для проекту будуть потрібні початкові капітальні витрати в розмірі 800 () () () у. с. Через рік після початку проекту «Вимпел» очікує заробити 5000000 у. е. чистих грошових коштів. Через два роки після закінчення проекту компанії доведеться затратити ще 5000000 у. с. для
 12. Внутрішня норма прибутковості
   - Норма дисконту, при якій величина доходів від поточної діяльності підприємства в процесі реалізації дорівнює приведеним (дисконтованим) капітальних вкладеннях. Практично обчислення внутрішньої норми прибутковості проводиться за допомогою програмних засобів типу електронних
 13. Які критерії рекомендуються международниміі російськими методиками?
   В якості основних показників, використовуваних для розрахунків ефективності інвестиційних проектів, міжнародними та вітчизняними методиками рекомендуються: чистий дохід (Net Value - NV) \ чистий дисконтований дохід (Net Present Value - NPV) \ внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return - IRR); індекси прибутковості витрат та інвестицій (Benefit / Cost Ratio - В / С (BCR), Profitability Index
 14. Вартість позикових джерел фінансування
   Основні види довгострокових позикових джерел формування капіталу: кредити банків; облігаційні позики, що розміщуються на фондовому ринку; лізинг та ін. Вартість більшості позикових джерел можна визначити, виходячи з чистої суми залучених коштів і потоку платежів з їх погашення. Для цього використовують формулу для розрахунку внутрішньої норми прибутковості (IRR) грошового потоку:, (11) де
 15. Норма
   - Встановлена ??міра, середня величина чого-небудь, наприклад, норма обслуговування, норма
 16. Внутрішню ставку прибутковості (IRR)
   IRR - позитивна ставка IRR - це позитивна дохідність інвестиційного проекту, прибутковості инвестицион- розрахована за ставкою складного відсотка з щорічною ка- ного проекту. Ставка дис- госпіталізації доходів, конта при якій NPV = 0. Знаючи, як інтерпретується показник NPV, легко пояснити, чому IRR визначається як така ставка дисконту, при якій NPV = 0. Розрахунок IRR. Таким чином, для
 17. 2.5. Які інвестиції створюють вартість?
   Якщо в компанію в момент часу t = 0 був вкладений капітал +1000 ден. одиниць, який по роках приносить прибуток у розмірі 300, 400, 500, 600 ден. одиниць, то, по-перше, оцінки поточної прибутковості для кожного року будуть різними (наприклад, у першому році - 30%), які некоректно відокремлено зіставляти з необхідною прибутковістю компанії, а по-друге, величина капіталу не може для кожного року
 18. 8.1. Економічна оцінка ефективності
   Аналіз проекту (за методикою ЮНІДО) здійснюється у два етапи. На першому етапі дається економічна і фінансова оцінки ефективності, на другому проводиться аналіз стійкості та чутливості проекту. Для економічної оцінки ефективності інвестиційного проекту використовуються наступні показники: чистий дисконтований дохід (NFV); внутрішня норма прибутковості (IRR); період окупності (РВ).