« Попередня Наступна »

10.3.8. Коефіцієнт чістоі поточної вартості (індекс прибутковості)

 Якщо стоїть питання вибору між альтернативними варіантами одного і того ж проекту, слід вибирати варіант з найбільшим NPV. Якщо стоїть питання вибору між проектами, доцільно визначити, яка сума інвестицій буде потрібно для створення позитивної приведеної вартості цих проектів. Співвідношення NPV і необхідної дисконтованої вартості інвестицій називають індексом прибутковості (або коефіцієнтом чистого дісквітірованного доходу). Це співвідношення можна використовувати для порівняння альтернативних проектів.
Якщо інвестиційна фаза не перевищує одного року, вартість інвестиційних вкладень не слід дисконтувати.
NPVR = JNPV / Дисконтована вартість інвестиційних витрат (98)
Чаші використовується схожий показник індекс прибутковості (profitability index PI), який показує відносну прибутковість проекту, або дисконтовану вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на одиницю вложеніч. Він розраховується шляхом ділення чистих наведених надходжень від проекту на вартість первісних вкладень.

PI = NPVі С () (99)
Тут ф початкові витрати.
Критерій прийняття проекту збігається з критерієм, заснованим на NPV (РІ> 1), проте, на відміну від NPV, РІ показує ефективність вкладень. Проекти з великим значенням індексу прибутковості є до того ж більш стійкими.
Однак не слід забувати, що дуже великі значення індексу прибутковості не завжди відповідають високому значенню NPV і навпаки. Справа в тому, що мають високу чисту поточну вартість проекти не обов'язково ефективні, а значить, мають вельми невеликий індекс прибутковості.
Крім перерахованих вище показовий, для характеристики ефективності проекту доцільно представити значення точки беззбитковості проекту та прибутковості продажів. Розрахункові формули зазначених показників аналогічні тим, що використовуються при аналізі фінансової спроможності компанії (див. Частину I).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3.8. Коефіцієнт чістоі поточної вартості (індекс прибутковості)

 1. § 42. Хеджування ф'ючерсними контрактами на індекс акцій
   Розглянемо приклад хеджування позиції інвестора за допомогою ф'ючерсного контракту на індекс акцій FTSE 100. Припустимо, в серпні інвестор розпорядженні портфелем акцій вартістю 570 тис. Ф. ст., бета портфеля дорівнює 1,2. Він планує застрахувати портфель на період до кінця грудня. Ціна грудневого контракту на індекс дорівнює 2100. Оскільки інвестор займає довгу позицію по акціях, то йому
 2. УПРАВЛІННЯ тренажери
   Зміна умов функціонування динамічних моделей в тренажері виконується двома способами. По-перше, за допомогою дискретних змін екзогенних факторів, по-друге, у вигляді екзогенно задаються графіків впливають факторів. У моделі сфери виробництва дискретно змінюються: коефіцієнт амортизації обладнання, у відсотках від поточного сості коефіцієнт амортизації робочих місць, у відсотках від
 3. Оцінка рівня інфляції у фінансових розрахунках
   Інфляція - це процес знецінення національної валюти, який характеризується підвищенням загального рівня цін в економіці або зниженням їх купівельної спроможності. Інфляція являє собою зміну балансу між грошовою масою і обсягом створених у країні товарів і послуг у бік збільшення кількості грошей в обігу. Кількісно інфляція характеризується індексом цін (індексом
 4. 37. ІНДЕКС РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
   Ефективність інвестиційного проекту може бути оцінена за допомогою методу оцінки індексу рентабельності. Індекс (коефіцієнт) рентабельності (прибутковості) інвестицій (Р!)-Наслідок методу чистої поточної вартості. Розраховується як відношення чистої поточної вартості грошового припливу (Р) до чистої поточної вартості грошового відтоку (IС) (включаючи початкові інвестиції): PI = У k (Pk / (1 + r)
 5. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
   П р и м е р 4 В табл. 17 представлені умовні дані. 17 Рух основних фондів за 1997 - 1999 рр. Г про Введення в дію нових фондів в цінах Індекс капіталь- них вкладений-ний Коефіцієнт вибуття д відповідних років, тис. Р. основних фондів,% 1 1434 1,02 2,0 9 9 7 1 1526 1,05 2,3 9 9 8 1 3220 2,13 2,9 9 9 9 Основні фонди на 1 січня 1997 в базисних
 6. Метод нарощування
   Метод нарощування - це метод приведення грошової суми до майбутнього рівню. Він же називається методом складання відсотків і визначає процес реінвестування капіталу разом з доходом на нього для отримання ще більшого доходу в наступних періодах. Індекс приведення до майбутнього рівню визначається наступною формулою: де Int - процентна ставка / 100 або ставка відсотка або норма прибутковості, t -
 7. Індекс рентабельності
   Індекс рентабельності проекту розраховується як відношення поточної оцінки майбутніх чистих грошових потоків за проектом до поточної оцінки інвестиційних витрат. Якщо всі інвестиційні витрати здійснюються році t = 0 в обсязі Со, то індекс рентабельності п (ІР) дорівнює PV / Co, де PV = ^ (Ct / (1 + к) '). Цей метод тісно пов'язаний з t = i методом ЧДД, оскільки ЧДД = PV - Со- Таким чином, індекс
 8. Коефіцієнт рентабельності
   Коефіцієнт рентабельності являє собою відношення загальної поточної вартості майбутніх приток грошових коштів до первісної інвестиції (ТС / І). Цей коефіцієнт використовується як засіб розташування проектів в порядку спадання їх привабливості. Якщо коефіцієнт рентабельності більше 1, тоді вам слід прийняти даний проект. Коефіцієнт рентабельності має перевагу в
 9. Основні характеристики фондових індексів
   Основними характеристиками фондових індексів є базисне значення, база, вид зважування та метод усереднення. Під базисним значенням індексу розуміють його значення на початок розрахунку індексу, тобто на початок базисного періоду. Базою індексу називають вибірку підприємств-емітентів, ринкові вартості акцій яких використовуються для розрахунку індексу. Підприємства, що входять до бази індексу,
 10. Аналіз коефіцієнта виживаності
   Індекс половини життя Більш проста концепція, яка випливає з коефіцієнта виживаності, це індекс половини життя, який визначається як часом, що необхідний групі новачків, щоб їх первісна чисельність скоротилася наполовину, за рахунок процесу витоку (п'ять років у вищенаведеному прикладі). Потім можна порівнювати дані з наступними роками або між різними групами працівників для
 11. Індекс головних показників
   Індекс розраховується як середньозважений показник основних економічних індикаторів, що включають рівень безробіття, промислового виробництва, продажу, зміна фондових індексів і ін. Збільшення індексу свідчить про поліпшення стану економіки і веде до зростання курсу національної валюти (використовується в
 12. Кредитоспроможність підприємства
   - Це здатність економічних суб'єктів своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями у зв'язку з поверненням кредиту. Для визначення класу кредитоспроможності необхідно розглянути п`ять коефіцієнтів: коефіцієнт абсолютної ліквідності; проміжний коефіцієнт покриття; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;
 13. Основні показники інфляції
   Показниками, що характеризують рівень інфляції, є індекси цін - відносні величини, що показують динаміку цін. Економічна та фінансова теорія користується наступними індексами цін: Індекс вартості життя визначається як рівень роздрібних цін на ті товари та послуги, якими користуються певні соціальні групи населення. Як правило, індекс вартості життя обчислюється за трьома