« Попередня Наступна »

10.3. Етапи аналізу фінансової звітності


Одним з головних підходів до оцінки фінансового стану підприємства є аналіз фінансових звітів, який дає можливість вивчити ліквідність, платоспроможність і фінансову стійкість.
Головна мета аналізу фінансових звітів - оцінити результати ефективності діяльності підприємства за звітний період і його поточний фінансовий стан, своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану.
Етапи аналізу фінансових звітів:
вивчення кожної форми фінансової звітності, їх читання;
порівняння джерел та напрямків використання і розміщення грошових коштів за певний період;
аналіз зв'язків звіту про фінансові результати та балансу за допомогою різних коефіцієнтів і співвідношень.
Оцінка структури статей балансу і динаміки змін проводиться за допомогою одного з наступних способів:
- Аналіз безпосередньо за балансом без попереднього вимірювання балансових статей;
- Складання ущільненого порівняльного аналітичного балансу шляхом агрегування деяких однорідних по складу елементів балансових статей;
- Проведення додаткового коректування балансу на індекс інфляції з наступним агрегированием статей в необхідному аналітичному розрізі.

Аналіз балансу починається з експрес-аналізу, який проводиться за такими етапами:
1) підготовчий, в ході якого необхідно переконатися, що баланс готовий до читання - перевіряється правильність заповнення граф, перевіряється валюта балансу, перевіряється відповідність балансу вимогам П (с) БО;
2) попередній розгляд звітності;
3) читання балансу. Важливо при аналізі балансу вміти читати його, тобто знати зміст кожної статті, спосіб її оцінки, взаємозв'язок з іншими статтями, якісну характеристику.
Таким чином, аналіз фінансових звітів допомагає обгрунтувати фінансові плани, виявити слабкі місця у фінансових операціях, впровадити заходи щодо поліпшення стану, прийняти рішення про найефективніший вкладення коштів і ресурсів, скорегувати напрямки майбутньої діяльності підприємства.
Питання для самоконтролю
1. Що таке фінансовий аналіз?
2. Які особливості фінансового аналізу в сучасних умовах господарювання?
3. Назвіть завдання та напрямки фінансового аналізу.
4. Що виступає інформаційною базою для проведення фінансового аналізу?
6. За якими етапам проводиться аналіз фінансової звітності?
7. Назвіть етапи аналізу балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Етапи аналізу фінансової звітності

 1. 5. Етапи розробки цін на банківські послуги. Визначення цілей цінової політики
   Процес встановлення цін на банківські послуги включає в себе наступні послідовні етапи: визначення цілей цінової політики; аналіз попиту; оцінка витрат або аналіз процентних та непроцентних витрат; - Вибір методу визначення цін; формування загальної стратегії банківського
 2. Тема 12. Функціонально-вартісний аналіз (ФСА) трудової діяльності
   Сутність і принципи ФВА трудової діяльності. Єдність функціонального і системного підходу при проведенні ФВА. Види аналізу. Функціональний аналіз. Вартісний аналіз. Трудовий аналіз. Трудомісткий аналіз. Досвід проведення ФСА трудової діяльності персоналу різних організацій. Цілі аналізу. Завдання, які вирішуються ФСА. Необхідність ФСА при вдосконаленні трудових процесів. Етапи та стадії
 3. Теми доповідей і виступів
   Роль стратегічного маркетингу в ринковій системі господарства. Основні завдання стратегічного маркетингу. Зміст процесу стратегічного планування маркетингу. Стратегічна маркетингова програма. Розробка стратегії розвитку підприємства. Основні етапи портфельного аналізу. Стратегічні господарські одиниці. Основні етапи проведення стратегічного аналізу конкурентного середовища.
 4. 2.1.1. Етапи розробки стратегічних маркетингових планів
   Розробка стратегічних маркетингових планів на підприємстві включає чотири послідовні етапи (рис.2.3). Розглянемо їх. 1. Аналіз 2. Постановка 3. Підготовка 4. Розробка планів розвитку програми завдань і цілей стратегії зростання господарського підприємства підприємства контролю підприємства Рис.2.3. Етапи розробки стратегічних маркетингових
 5. Кредитування: всі етапи іпотечної угоди
   Які етапи необхідно пройти клієнту, котра купує квартиру по іпотеці? Шевчук Денис Олександрович докладно розповідає, як діяти на кожному з етапів, щоб угода пройшла максимально гладко. Також наводяться приклади кредитних програм деяких банків. Ми розглянемо тільки угоди з міським житлом, купуються на вторинному ринку, оскільки такі угоди найбільш поширені. У
 6. Контрольні питання до 2 чолі
   Розкрийте поняття «стратегічний маркетинг» і «операційний маркетинг» Назвіть основні етапи стратегічного планування маркетингу. Назвіть основні елементи операційного маркетингу. Перерахуйте основні етапи стратегічного планування маркетингу. Розкрийте поняття «сегментування ринку». Назвіть основні ознаки, критерії та методи сегментування ринку. Що є об'єктом аналізу
 7. 3.2 Тема 2. Загальний аналіз фінансового стану підприємства. Експрес-аналіз бухгалтерської звітності.
   Мета вивчення: придбання знання про структуру та основні етапах проведення загального аналізу фінансового стану. Етапи експрес-аналізу бухгалтерської звітності Дається характеристика етапів експрес-аналізу бухгалтерської звітності: підготовчого, попереднього і основного. Баланс-нетто. Горизонтальний і вертикальний аналіз. Представлені правила перетворення статей бухгалтерської
 8.  Глава I. Основні етапи становлення та розвитку міжнародних фінансових інститутів
   Глава I. Основні етапи становлення та розвитку міжнародних фінансових
 9. 1.5. Основні етапи формування управлінської звітності
   З нашої точки зору, побудова системи управлінського обліку і звітності банку передбачає велику підготовчу роботу, що включає: Формування переліку центрів фінансової відповідальності - учасників бізнес-процесів банку та обґрунтування вибору базових об'єктів. Розробку методології і технології системи управлінського обліку і звітності та визначення: правил оперативного обліку операцій
 10. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
   1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 11. 43. ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ. ЕТАПИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
   Відбір персоналу - це окрема завдання, цілий процес, який починається з аналізу діяльності і закінчується прийомом фахівця на роботу. Успішність добору залежить від багатьох причин, знань, навичок, умінь фахівців, що займаються цими проблемами. При відборі персоналу наймачі мають справу з людьми, які прагнуть реалізувати свої цілі, вибираючи ту чи іншу організацію. Менеджери в
 12. У яких випадках використовується експрес-аналізу які його основні етапи?
   Як зазначалося вище, експрес-аналіз - невід'ємна частина як зовнішнього, так і внутрішнього аналізу. Відмінності лише в тому, що зовнішні аналітики часто змушені обмежитися лише експрес аналізом, а для внутрішніх аналітиків - це перший етап у процесі поглибленого аналізу. Іноді під експрес-аналізом розуміється найвужчий вид аналізу: читання самих форм звітності, ознайомлення з пояснювальною
 13. 2. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ управління кредитними ризиками
   Процес управління кредитним ризиком можна умовно розбити на три базові складові: Система управління кредитним портфелем і її складові; Система управління взаємовідносинами типу «банк - клієнт»; Система управлінського контролю за кредитним ризиком. У розгорнутому вигляді основні етапи процесу управління кредитним ризиком представ-лени на рис. 3. Перейдемо до докладного розгляду кожного з
 14. 2. Аналіз ліквідності комерційного банку
   Сьогодні у зв'язку з серйозними проблемами на макроекономічному рівні, прояв-ляющую в кризі виробництва, платіжному кризі, інфляції, підтримка ліквідності комерційними банками значно ускладнюється. Для того, щоб в постійно мінливих умовах комерційний банк міг стабільно і ефективно функціонувати, керівництво банку має приділяти велику увагу аналізу показників
 15. Етапи реалізації системи управління ризиками
   Можна виділити три основні етапи системи управління ризиками: Аналіз ризику (виявлення та оцінка) Контроль ризику (моніторинг) Мінімізація ризику
 16. Глава І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОРМ ГРОШЕЙ
   Глава І ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОРМ
 17. 5. Основні етапи проведення аналізу
   визначення теми, мети аналізу та напрями використання його результатів; розробка програми залежно від поставленої мети і вирішуваних завдань; визначення джерел інформації, а також способів заповнення відсутньої інформації; перевірка достовірності інформації; розвиток зв'язків і залежностей між показниками побудови факторної моделі; розробка аналітичних таблиць, а також
 18. 71. ПОНЯТТЯ І ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
   Розробка фінансового плану-послідовність ряду взаємопов'язаних процедур, які характеризують єдиний процес фінансового планування. Необхідність розподілу процесу розробки плану на окремі етапи пояснюється тим, що це дозволяє виявити стан окремих етапів і сформулювати пропозиції щодо вдосконалення процесу фінансового планування в цілому. Етапи процесу
 19. ЕКОНОМІЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЇ, ЇХ ЕТАПИ, ФАКТОРИ ВИБОРУ
   ЕКОНОМІЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЇ, ЇХ ЕТАПИ, ФАКТОРИ
 20. Тема 10: Основні етапи розвитку страхової справи
   Тема 10: Основні етапи розвитку страхового