« Попередня Наступна »

10.4. Аналіз резервів зростання прибутку

 Щоб забезпечити стабільне зростання прибутку, необхідно постійно шукати резерви її збільшення. Вони виявляються як на стадії планування, так і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на обгрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний. На першому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви, на другому розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують використання виявлених резервів. На третьому етапі практично реалізовують заходи і ведуть контроль за їх виконанням.
При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску і реа-лізації продукції.
Сума резервів зростання прибутку (/? ".".) За рахунок збільшення обсягу
продукції (робіт, послуг) розраховується за формулою
и
^ г: г, - ^^ Л,., '' (/ лол ./> / = І
де Рпдел ,, - планова сума прибутку на одиницю / -ої продукції; ? ш> п. (~ Кількість додатково реалізованої продукції в натуральних одиницях виміру.
Якщо прибуток розраховується на 1 руб. продукції, то сума резерву її зростання за, рахунок збільшення обсягу реалізації визначається за формулою
де Na - можливе збільшення обсягу (резерв росту) реалізованої продукції; Р [- фактичний прибуток від реалізації продукції; / V (- фактичний обсяг реалізованої продукції.
Важливий напрямок використання резервів зростання прибутку - зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприклад сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів та інших витрат.
Для виявлення та підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості може бути використаний метод порівняння. У цьому випадку для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу порівняння. В якості такої бази можуть виступати рівні використання окремих видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний, базовий, фактично досягнутий середній рівень в цілому по галузі і т. П.
Методичною базою економічної оцінки резервів зниження витрат упредметненої праці служить система прогресивних техни- ко-економічних норм і нормативів за видами витрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використання виробничих потужностей та ін.
При порівняльному методі кількісного виміру резервів їх величина визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат з їх потенційної величиною:
А, j - С ";,
де Д., - резерв зниження собівартості продукції за рахунок / -го виду ресурсів; С (| 1У і Сп, - відповідно фактичний і потенційний рівні використання г-го виду виробничих ресурсів.
Узагальнююча кількісна оцінка суми резервів зниження собівартості проводиться шляхом підсумовування їх величини по окремих видах ресурсів:
п
Rc =
I - I
де - загальна величина резерву зниження собівартості продукції.
Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості продукції і визначена обшая сума резерву її зниження, розрахунок резерву зростання прибутку здійснюється за формулою
де 3 "- можливе зниження витрат на карбованець товарної продукції.

 Розрахунок резервів зниження собівартості, а отже, і зростання прибутку проводиться за наступними формулами. 1. Впровадження досягнень НТП (Л [1Н):
Лп. к =? <3О, -3,) 0,


2. Скорочення чисельності працівників (Япч):
л, "=? <Ч30) + С.
3. Скорочення непродуктивних виплат - за даними аналізу використання коштів, спрямованих на споживання (фонду заробітної плати).
У цих формулах:
30 "3, - витрати на оплату одиниці продукції до і після поза-вадження науково-технічних заходів;
О, - обсяг виробництва продукції після впровадження заходів до кінця року в натуральних одиницях виміру;
Ч - середньорічна чисельність скорочуваних працівників;
30 - середня планова заробітна плата одного вивільняється працівника;
Т - трудомісткість одиниці продукції, нормочас;
ЗЧ - середньогодинна тарифна ставка робітника;
3 "- середній відсоток додаткової оплати для даної категорії робітників;
Зс - встановлений відсоток відрахувань до соціальних та інші фонди;
С - сума відрахувань в соціальні та інші фонди.
Основний загальний резерв зниження матеріаігьньїх витрат, пов'язаний з впровадженням досягнень НТП (/? ""), Розраховується за
формулою
й "" = І (Нф, -Ноі) Цоо "
де Нф "Н0 / - норма витрат сировини і матеріалів до і після поза-вадження заходів; Цо - планова ціна одиниці сировини і матеріалів; О; - обсяг виробництва / -го виду продукції в натуральних одиницях виміру після впровадження заходів.
Резерв зростання прибутку за рахунок зменшення суми амортизації (/? "А) визначається за формулою
'/ = I
де ДФ, - зменшення вартості основних фондів за рахунок їх продажу, ліквідації, передачі і т. п .; Наі - норма амортизації / '- го виду (групи) основних фондів.
Резерв зростання прибутку за рахунок поліпшення використання основних фондів (Л "ф) можна визначити за формулами:
Я, Ф = AofKo - Кф);
= (А. про -А'в) Т0Кап
де Ао - сума амортизаційних відрахувань в базовому періоді; Кф - коефіцієнт приросту обсягу виробництва продукції; Кф - коефіцієнт приросту середньорічної вартості основних фондів; А'0, А'б - амортизація на карбованець товарної (реалізованої) продукції у звітному і базовому році; Т0 - обсяг товарної (реалізованої) продукції у звітному періоді; Кап - відношення суми амортизаційних відрахувань до продукції в базовому періоді.
Резервом зростання прибутку служить зниження умовно-постійних витрат у зв'язку із зростанням обсягу товарної продукції (ЛП к.):
я
Лц, = S ^ E, / ^ ~ Аб) Кт,
де Сб ,; - Сума витрат за відповідною статтею (/ дружиною) комплексних витрат у базовому періоді; Y, - питома вага умовно-постійних-них витрат в / -ої статті витрат; АБ - сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду; Кт - темп приросту обсягу товарної продукції, коефіцієнт.
Протягом періоду можуть бути виявлені резерви зростання прибутку короткострокової дії. Вони пов'язані з усуненням негативного впливу факторів формування прибутку в будь-який період. Для мобілізації цих резервів необхідна система оперативних заходів.
Результати аналізу прибутку за звітний період використовується для визначення напрямків пошуку резервів її зростання на наступний період.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Аналіз резервів зростання прибутку

 1. 2.7. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивностіпраці і середньої заробітної плати
   Для оцінки ефективності використання трудових ресурсів важливе значення має аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати. Якщо темпи зростання продуктивності праці відстають від зростання середньої заробітної плати, то за інших рівних умов прибуток організації має тенденцію до скорочення. Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної
 2. Прогнозування економічного зростання
   У даному розділі мова йде про два методи, що використовуються для прогнозування типів економічного зростання в майбутньому. Аналіз економічної бази являє собою простий і дешевий метод прогнозування зростання рівня зайнятості. Аналіз за методом витрати - результати є більш складним методом економічного прогнозування. Обидва методи призначені для оцінки зростання попиту на робочу силу в
 3. 2.1. загальні положення
   На результати виробничо-господарської діяльності організації, динаміку виконання планів виробництва впливає ступінь використання трудових ресурсів. Основні завдання аналізу використання трудових ресурсів полягають у тому, щоб найбільш точно оцінити виконання встановлених завдань і виявити резерви подальшого зростання продуктивності праці та економного витрачання фонду
 4. Етап 2. Виявлення внутрішніх резервів і можливостей економії матеріально-технічних ресурсів.
   За даними проведеного аналізу виявляються і оцінюються всі потенційні внутрішні резерви підприємства. Прикладами таких резервів є: зайві запаси товарно-матеріальних цінностей; вільні площі будівель і територій; неиспользуемое або незавантажене обладнання; незатребувана дебіторська заборгованість; неефективні капітальні вкладення; наднормативні витрати на утримання
 5. Обов'язкові резерви
   З метою створення умов для зниження темпів інфляції, а також з метою регулювання темпів зростання грошової маси в обігу Банк Росії в 2001 році продовжить роботу щодо вдосконалення чинного механізму обов'язкового резервування. Для всіх кредитних організацій будуть уніфіковані строки подання розрахунку регулювання обов'язкових резервів і терміни проведення перерахунків по
 6. 7.3. Аналіз бухгалтерської прибутку
   Аналіз бухгалтерської прибутку (до оподаткування) МІ її динаміки і структури як по загальній сумі, так і в розрізі складових її елементів. Для оцінки рівня і динаміки показників бухгалтерської прибутку табл. 7.2. Таблиця 7 2 Аналіз бухгалтерської гщембилі го акціонерному товариству Таблиця 73 Оцінка Прибутки від реалізації продукції (прибутку від Проовж) '"Г" Отчетжий рік Відхилення (+ Ш1І-), Willi
 7. Аналіз фінансово-економічний
   приділяє особливу увагу фінансовим результатам діяльності підприємства: виконанню фінансового плану, ефективності використання власного і позикового капіталу, виявленню резервів повели- 18 чення суми прибутку, зростання рентабельності, поліпшення фінансового стану та платоспроможності
 8. Які перспективи використання факторного методу аналізу?
   Факторний аналіз, що дозволяє виявити, за рахунок чого відбулося зміну фінансових результатів діяльності фірми, дуже важливий в умовах стабільності, служить дієвим інструментом пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності. Однак в умовах високої інфляції він практично не дає результатів, оскільки майже всі зміни фінансових результатів (коливання прибутку, собівартості,
 9. Етапи роботи з резервом.
   Аналіз потреби в резерві. До початку процедури формування резерву повинні бути виконані наступні роботи: прогноз зміни структури апарату; вдосконалення просування працівників по службі; 3 Визначення ступеня забезпеченості резервом номенклатурних посад; 4) визначення ступеня насиченості резерву по кожній посаді чи групі однакових посад (скільки кандидатур з
 10. 7.7. Аналіз резервів збільшення випуску продукції і фондовіддачі
   На закінчення розраховують резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі. Ними можуть бути введення в дію невстановленого обладнання, його заміна та модернізація, скорочення цілоденних і внутрізмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, більш інтенсивне його використання, впровадження заходів НТП. При визначенні поточних і перспективних резервів замість планового рівня факторних
 11. 5.5. Аналіз балансового прибутку
   Завдання аналізу прибутку полягає у визначенні факторів і причин невиконання завдання по прибутку. При аналізі прибутку розглядаються джерела її утворення і виявляються резерви її подальшого