« Попередня Наступна »

 10.4. Економічна роль держави в регулюванні ринкової економіки


Сучасна економіка (в координатах, звичних західному світові) є високоорганізована, інноваційно-підприємницька економіка, впитавшая багатовіковий досвід ринкової свободи, конкуренції і демократичного порядку. У ній вельми респектабельне місце відводиться державному впливу.
Держава в ринковій економіці виступає в якості колективного підприємця. Одним з найважливіших завдань держави є забезпечення загальних умов економічного зростання та інноваційної діяльності, створення сприятливого клімату для видів приватного підприємництва, здійснюваного в великих, середніх і дрібних фірмах. Держава володіє матеріальними і фінансовими ресурсами, здійснює адміністративно-законодавчі заходи і використовує різні форми і методи впливу на обсяг виробництва, інвестиційні процеси, ціни, структурну перебудову.
 В умовах перехідного періоду і в повній ринковій економіці зберігаються певні функції державного управління економікою. Основними функціями держави є:
організаційні
правові
науково-технічні
економічні
соціальні
політичні
Економічні функції держави класифікуються за кількома напрямками. При цьому, природно, необхідно мати на увазі, що у конкретному економічному житті ці функції перетинаються, взаємно доповнюють один одного і можуть бути виділені як особливі функції лише в рамках окремого наукового і практичного аналізу.
 Головна функція держави - це державне регулювання виробництва й обміну. Ця функція пов'язана з наявністю ринкових механізмів організації та самоорганізації соціально- економічних явищ.
 Другою функцією держави виступає регулювання відносин власності в змішаній економіці. У ринковій економіці домінуючими формами власності є приватна, акціонерна і колективна, тому держава повинна гарантувати свободу функціонування і створити механізми взаємодії різних форм власності.
 Серед соціальних пріоритетів особливе місце займає функція держави як регулювання розподільних відносин. У цьому плані держава повинна вирішувати три основні завдання:
 -забезпечення рівності і рівноправ'я для всіх громадян;
 - Забезпечення гнучкої зайнятості та соціального захисту вже або ще не працездатних;
по-третє, забезпечення стабілізації та економічного зростання в народному господарстві.
 Четвертої функцією держави є постійне забезпечення відтворення національного багатства і накопичення. Найважливішим завданням держави в цій сфері стає не тільки фіксація процесу відтворення, характерного для ринкової економіки, а й переходу до програмування та прогнозуванню з метою забезпечення нової якості соціально-економічного зростання.
 Державна політика структурного перетворення економіки та стимулювання науково-технічного розвитку за допомогою державних і закордонних інвестицій. Такий _ функцією є забезпечення демократії інституційно-політичних і правових умов розвитку економіки.
Основними завданнями державного регулювання економіки є:
розробка, прийняття та контроль за законодавством, що забезпечує правову основу і захист інтересів товаровиробників;
забезпечення товарно-грошового і бюджетного рівноваги за допомогою фінансової, податкової, процентної політики та управління грошовою емісією;
визначення короткострокових і довгострокових напрямів розвитку економіки, структурно-інвестиційної та науково-технічної політики;
створення умов для вільної та добросовісної конкуренції на ринку, вільного переміщення товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках, контроль за дотриманням правил конкуренції;
забезпечення вільного пересування робочої сили і дотримання норм трудового законодавства і регулювання приватного найму та порядку оплати праці;
 Підтримка соціальної рівноваги і справедливого розподілу доходів.

Ринковій економіці притаманні свої методи державного регулювання економікою. У цьому зв'язку розрізняють дві групи методів регулювання економіки.
Перша пов'язана з можливістю прямого впливу на виробничі процеси, на процеси розподілу і споживання, незалежно від ринкових структур.
Друга група методів жорстко прив'язана саме до ринкової системи господарювання і орієнтує свідоме регулювання на використання ринкових механізмів впливу на ринкові ж інститути, на інтереси суб'єктів ринку.
Зазвичай для цих двох груп використовуються поняття прямих і непрямих методів управління. У першому випадку мова йде про вплив на безпосередні параметри відтворення; у другому - на інтерес товаровиробника. Пряме регулювання пов'язане з визначенням основних макроекономічних пропорцій і напрямків структурної перебудови економіки. Це завдання може вирішуватися у вигляді загальнодержавних програм, прийнятих на основі консенсусу інтересів різних соціально-економічних структур.
До прямих методів відноситься також бюджетне фінансування конкретних інвестицій чи інших економічних акцій; надання різного роду субсидій або субвенцій; пряме визначення параметрів виробництва в рамках державного замовлення.
Одним з важливих напрямків непрямого методу регулювання є проведена фінансова політика, яка обумовлює загальні умови господарювання в умовах ринку. Вона дозволяє або зробити ринкову систему здорової та ефективної, або навпаки, створити труднощі на шляху її функціонування. Такого роду труднощами може бути інфляційне фінансування, зростання цін і т. Д.
Іншим напрямком методу державного регулювання є податкова політика і загальна система оподаткування.
До непрямих методів регулювання економіки також відносяться умови, напрямки і структура кредитів, розміри кредитів і т. Д.
Нарешті, на ринкові параметри можуть впливати регулювання зовнішньоекономічної діяльності через тарифи і мита, надання ліцензії, інвестицій.
Питання для самоконтролю:
 1. Що таке національна економіка, в чому її сутність?
 2. З яких галузей складається національна економіка?
 3. У чому полягає сутність класичної теорії макроекономіки?
 4. Розкрийте зміст кейнсіанської теорії?
 5. Що таке СНС?
 6.  Чим відрізняється ВНП від ВВП?
 7. Які функції виконує держава в умовах ринкової економіки?
 8. Які методи державного регулювання ви знаєте?
 9. Що входить в прямі методи державного регулювання?
 10. Які заходи входять в непрямі методи регулювання?

ЛІТЕРАТУРА:
 1. Актуальні проблеми перехідного періоду. Под ред. Гулямова С. С. Ташкент 1996р.
 2. Аткінсон Е., Стігліц Дж. Лекції з економічної теорії державного сектора.- М .: «Прогрес» 1995
 3. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. М. Дело ЛТД 1997р.
 4. Касимов Г. М. Махмудов Б. Ж. - Основи національної економіки Т .: «Мехнат» 2004р.
 5. Орешин В. І Національне регулювання національної економіки. М.:, «Діловий світ» 2000р.
 6. Тодаро М. Економічний розвиток. М .: «Економіка» 1997р.
 7. Тухля І. Таксанов А. Національна економічна модель Узбекистану. Т .: «Укітувчі» 2000р.
 8. Убайдуллаева Р. А. Гулямов С. Незалежний Узбекистан. Т .: «Мехнат» 2000р.
 9. Узбекистан 10 років реформування ринкової економіки. Под ред. акад. Хікматова А. Х. - Т .: «Узбекистон» 2001
 10. Шамхалов В. І. Держава і економіка: основи взаємодії М .: «Економіка» 2000р.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

 10.4. Економічна роль держави в регулюванні ринкової економіки.

 1. 51. Роль фінансів у регулюванні економіки Республіки Білорусь.
   Стадії процесу відтворення. Взаємозв'язок виробництва і розподілу. Роль фінансів в кругообігу виробничих фондів. Форми регулювання економіки: державне регулювання і саморегулювання. Роль фінансів в саморегулюванні економіки. Доповнення саморегулювання державним втручанням в економіку через оподаткування, податкові пільги, виділення бюджетних
 2. 9.5. СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ І РИНКУ В перехідній економіці
   Роль держави в регулюванні перехідної економіки. Однією з головних умов переходу до ринкової економіки є зміна ролі держави як регулятора господарських процесів. У плановій економіці державне управління грало вирішальну роль у визначенні всіх економічних пропорцій, тоді як у ринковій економіці основним їх регулятором є ринок. Особливість перехідної
 3. Глава 9. Економічна роль держави. Витрати, регулювання та фінанси
   Серйозну увагу в дослідженнях сучасної економіки приділяється діяльності держав. Це видно в кількісному збільшенні державних витрат і в значному розширенні прямого регулювання економічного життя. У цій главі ми розглянемо державні витрати, а в наступній - питання державного оподаткування, фінансів муніципалітетів і
 4. Тема 18. Нормативна база та роль держави в регулюванні ЗЕД
   Питання 1. Загальні аспекти правового регулювання ЗЕД Питання 2. Правове регулювання ЗЕД російських господарюючих суб'єктів Питання 3. Іноземні учасники зовнішньоторговельної діяльності Питання 4. Фінансові зобов'язання і виступ держави в якості сторони в кредитних
 5. Зміст
   Введення 4 Глава I. Сучасна парадигма сталого розвитку економічної системи та державне регулювання 7 Концепція коеволюції держави та економіки 8 Сучасні тенденції коеволюції держави та економіки 31 Стійкість економічної системи та державне регулювання 51
 6. Неокейнсіанський антициклічне регулювання
   даний напрямок орієнтується на регулювання сукупного попиту. Мета цього регулювання - регулювання господарства в цілому. Велика увага приділяється бюджетній політиці (головним чином, це пов'язано зі збільшенням або зменшенням витрат держави) і податкової політики (маніпуляції з податковими ставками залежно від стану економіки). Заохочується роль держави в антициклічному
 7. 1.2.1. Економічні функції держави
   Головною метою соціально-економічної політики Росії на довгострокову перспективу є послідовне підвищення рівня життя населення. Держава, як один із суб'єктів реалізації економічних функцій соціальної роботи, покликане коригувати негативні сторони, властиві ринковому механізму. Назвемо деякі недоліки ринку. По-перше, ринок не враховує впливу так званих
 8. Регульована ринкова економіка
   Економіка вільного ринку, регульована державою за допомогою системи економічних заходів - податків, дотацій, відсотків за кредит, пільгами в отриманні держзамовлень, а також шляхом прогресивного законодавства. Існують три рівні регулювання ринку. 1. Саморегулювання ринку, т. Е. Свобода дії виробника, суб'єктів виробництв, вільні стосунки між ними, свобода розпорядження
 9. Державне регулювання економіки
   вплив держави в особі державних органів на економічні об'єкти і процеси і що у них осіб; здійснюється, щоб надати процесам організований характер, впорядкувати дії економічних суб'єктів, забезпечити дотримання законів, відстоювати державні інтереси. Державне регулювання в широкому сенсі 72 слова включає прогнозування, планування,
 10. Державні фінанси
   Державні фінанси - це не тільки бюджет і податки. Сфера державних фінансів ширше і різноманітніше. Вона включає і діяльність органів державного управління, і фінанси державних підприємств (не мають бюджетної «підживлення»). Державні фінанси впливають на функціонування практично всіх секторів економіки. Державні фінанси - комплекс фінансових
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Охарактеризуйте принципи державного регулювання економіки. Назвіть функції діяльності держави щодо регулювання економіки. Чим відрізняється класична школа від кейнсіанської моделі регулювання ринкової економіки? Яке місце займає кількісна теорія цін в монетаристської моделі? Назвіть основні положення
 12. Тема 6. Бюджет держави, його зміст і роль у регулюванні економіки. Бюджетна система РФ
   Тема 6. Бюджет держави, його зміст і роль у регулюванні економіки. Бюджетна система
 13. Тема: «Державний бюджет»
   Зміст Поняття бюджету, його необхідність та умови виникнення Бюджет як джерело фінансування соціально-економічних програм держави. Державне регулювання ринкової економіки і роль бюджету у цьому процесі. Економічний зміст, склад і структура доходів бюджету. Склад і структура видатків бюджету Бюджетний дефіцит. Управління бюджетним дефіцитом. Бюджетне
 14. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Чому суспільному розвитку характерні підйоми і спади у виробництві матеріальних і духовних цінностей (благ)? Що таке фази економічного циклу? Назвіть типи економічних циклів. Як відслідковуються циклічні коливання економічного розвитку? Яка роль держави в антикризовому регулюванні економічних процесів?
 15. координування макроекономічної політики.
   З ростом економічної взаємозалежності країн необхідна координація їх податково-бюджетних і кредитно-грошових політик, валютних курсів і т. Д., Що важливо для боротьби з безробіттям та інфляцією; ® захист навколишнього середовища. В останнє сторіччя погіршується екологічна сфера. Загальна стратегія державного регулювання ринкової економіки базується на наступних принципах: ® державна
 16. ПЛАН
   10.1. Зміст поняття «національна економіка» та її структура. Основні теорії макроекономіки: класична, кейнсіанська і неокласична. Основні макроекономічні показники. Система національного рахівництва. Економічна роль держави в регулюванні ринкової економіки. Ключові слова: національна економіка, структура економіки, макроекономічні показники, ВНП, ВВП,
 17. 1.3. Роль грошей в ринковій економіці.
   Роль грошей в ринковій економіці - ключова, виявляється в наступному: 1. Громадське роль грошей, їх функції в економічній системі полягає в тому, що вони виступають як сполучна ланка між товаровиробниками. 2. Гроші обслуговують виробництво і реалізацію суспільного капіталу, виступаючи у вигляді грошових потоків, які рухаються як усередині першого підрозділу (виробництво
 18. Одержавлення
   ситуація, коли державі належить вирішальна роль в економіці; воно впливає на економічне життя безпосередньо через управління належними йому підприємствами і побічно - шляхом регулювання національної
 19. Розвиток конкурентоспроможності країни та державне регулювання економіки в умовах глобалізації.
   Глобалізація як одне з реалій сучасного економічного розвитку вимагає пильної уваги та обліку змін, що відбуваються стосовно до будь-якій сфері життя суспільства. Там, де процеси глобалізації недостатньо враховуються, а то й зовсім ігноруються, рано чи пізно будуть відчуватися нові проблеми і перекоси, що не зустрічалися раніше. Це справедливо і для такої найважливішої сфери, як участь