« Попередня Наступна »

10.4. Фінансова стратегія і її роль в управлінні фінансовим плануванням


Фінансова стратегія - це генеральний план дій по забезпеченню підприємства грошовими коштами. Вона охоплює питання теорії і практики формування фінансів, їх планування та забезпечення, вирішує задачі, що забезпечують фінансову стійкість підприємства в ринкових умовах господарювання. Теорія фінансової стратегії досліджує об'єктивні закономірності ринкових умов господарювання, розробляє способи і форми виживання в нових умовах, підготовки та ведення стратегічних фінансових операцій.
Фінансова стратегія підприємства охоплює всі сторони його діяльності, у тому числі оптимізацію основних та обігових коштів, розподіл прибутку, безготівкові розрахунки, податкову і цінову політику, політику в галузі цінних паперів.
Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємства, об'єктивно розглядаючи характер внутрішніх і зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку продукції. В іншому випадку підприємство може збанкрутувати.
Розрізняють генеральну фінансову стратегію, оперативну фінансову стратегію і стратегію виконання окремих стратегічних завдань (досягнення приватних стратегічних цілей).
Генеральної фінансової стратегією називають фінансову стратегію, визначальну діяльність підприємства (взаємини з бюджетами всіх рівнів, утворення та використання доходу підприємства, потреби у фінансових ресурсах і джерелах їх формування) на рік.
Оперативна фінансова стратегія - це стратегія поточного маневрування фінансовими ресурсами (стратегія контролю за витрачанням коштів і мобілізацією внутрішніх резервів, що особливо актуально в сучасних умовах економічної нестабільності), розробляється на квартал, місяць. Оперативна фінансова стратегія охоплює валові доходи та надходження коштів (розрахунки з покупцями за продану продукцію, надходження за кредитними операціями, доходи з цінних паперів) і валові витрати (платежі постачальникам, заробітна плата, погашення зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів і банками), що дозволяє передбачити всі майбутні в планований період обороти по грошовим надходженням і видатках. Нормальним положенням вважається рівність витрат і доходів або невелике перевищення доходів над витратами. Оперативна фінансова стратегія розробляється в рамках генеральної фінансової стратегії, деталізує її в конкретному проміжку часу.
Стратегія досягнення частнихцелей полягає в умілому виконанні фінансових операцій, спрямованих на забезпечення реалізації головної стратегічної мети.
Головною стратегічною метою фінансів є забезпечення підприємства необхідними і достатніми фінансовими ресурсами.
Фінансова стратегія підприємства відповідно до головною стратегічною метою забезпечує:
формування фінансових ресурсів і централізоване стратегічне керівництво ними;
виявлення вирішальних напрямків і зосередження на їх виконанні зусиль, маневреності у використанні резервів фінансовим керівництвом підприємства;
ранжування та поетапне вирішення завдань;
відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;
об'єктивний облік фінансово-економічної обстановки і реального фінансового положення підприємства в році, кварталі, місяці;
створення і підготовку стратегічних резервів;
облік економічних і фінансових можливостей самого підприємства та його конкурентів;
визначення головної загрози з боку конкурентів, мобілізацію сил на її усунення і вмілий вибір напрямків фінансових дій;
маневрування і боротьбу за ініціативу для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.
Для досягнення головної стратегічної мети відповідно до вимог ринку і можливостей підприємства розробляється генеральна фінансова стратегія підприємства. У ній визначаються завдання формування фінансів і розподіляються по виконавцям і напрямками роботи.
Задачі фінансової стратегії:
дослідження характеру і закономірностей формування фінансів в ринкових умовах господарювання;
розробка умов підготовки можливих варіантів формування фінансових ресурсів підприємства та дій фінансового керівництва в разі нестійкого або кризового фінансового стану підприємства;
визначення фінансових взаємин з постачальниками і покупцями, бюджетами всіх рівнів, банками та іншими фінансовими інститутами;
виявлення резервів і мобілізація ресурсів підприємства для найбільш раціонального використання виробничих потужностей, основних фондів і оборотних коштів;
забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для виробничо-господарської діяльності;
забезпечення ефективного вкладення тимчасово вільних грошових коштів підприємства з метою отримання максимального прибутку;
визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та стратегічного використання фінансових можливостей, нових видів продукції і всебічної підготовки кадрів підприємства до роботи в ринкових умовах господарювання, їх організаційної структури і технічного оснащення;
вивчення фінансових стратегічних поглядів ймовірних конкурентів, їх економічних і фінансових можливостей, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;
розробка способів підготовки виходу з кризової ситуації, методів управління кадрами підприємства в умовах нестійкого або кризового фінансового стану і координація зусиль всього колективу на його подолання.

За розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, правильному розподілу та використанню прибутку, визначення потреби в оборотних коштах, раціо - нальному використанню капіталу підприємства. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, стрибків інфляції та інших форс-мажорних (непередбачених) обставин. Вона повинна відповідати виробничим завданням і за необхідності коригуватися і змінюватися. Контроль за реалізацією фінансової стратегії забезпечує перевірку надходжень доходів, економне і раціональне їх використання, так як добре налагоджений фінансовий контроль допомагає виявляти внутрішні резерви, підвищувати рентабельність господарства, збільшуючи грошові накопичення.
Важливою частиною фінансової стратегії є розробка внутрішніх нормативів, успішно використовуються в практиці зарубіжних компаній, за допомогою цих нормативів визначаються, наприклад, напрямки розподілу прибутку.
Таким чином, успіх фінансової стратегії підприємства гарантується при взаимоуравновешивания теорії і практики фінансової стратегії; при відповідності фінансових стратегічних цілей реальним економічним і фінансовим можливостям через жорстку централізацію фінансового стратегічного керівництва і гнучкість його методів у міру зміни фінансово-економічної ситуації.
Пропозиції до формування фінансової стратегії підприємства розробляються на основі висновків фінансового аналізу підприємства по об'єктах і складовим генеральної фінансової стратегії в декількох варіантах (не менше трьох) з обов'язковою кількісною оцінкою пропозицій і оцінкою їх впливу на структуру балансу підприємства (побудова прогнозного балансу і звіту про прибутки і збитки).
Залежно від зовнішніх умов реалізації того чи іншого варіанту генеральної фінансової стратегії щоквартально розробляється оперативна фінансова стратегія з урахуванням фінансових показників, досягнутих у попередньому кварталі. При необхідності може бути розроблена стратегія досягнення приватних цілей як на рік, так і на квартал.
Контрольні питання
У чому полягають сутність і призначення фінансового планування на підприємстві?
Яке відмінність між стратегічним, тактичним і оперативним фінансовим плануванням?
Сформулюйте достоїнства і недоліки реактивного, інактивність і преактівного планування.
Поясніть зміст Т-образного планування.
Назвіть пакет прикладних програм і його різновиди, які можуть бути застосовані для автоматизації процесу планування фінансів підприємства.
Перерахуйте моделі фінансового планування.
Які методи застосовуються при складанні моделі фінансового планування «Розробка фінансового розділу бізнес-плану»?
У чому полягає сутність методу балансу грошових витрат і надходжень?
У яких випадках застосовується метод визначення потреби в зовнішньому фінансуванні?
Дайте визначення фінансового аналізу. Які його мети?
Який вплив фінансовий аналіз надає на управління фінансовим плануванням?
Які методи проведення аналізу фінансового стану підприємства Ви знаєте?
У чому полягає сенс методу аналізу фінансового стану підприємства за допомогою балансограмм?
Чим відрізняється табличний метод аналізу фінансового стану підприємства від методу аналізу фінансового стану підприємства за допомогою балансограмм?
Що таке фінансова стратегія підприємства і яка його зв'язок з фінансовим плануванням на підприємстві?
Які види фінансової стратегії ви знаєте і які її основні завдання?
Яка головна стратегічна мета фінансів підприємства і від чого залежить успіх фінансової стратегії?
Чим оперативна фінансова стратегія відрізняється від генеральної фінансової стратегії і стратегії досягнення приватних цілей?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Фінансова стратегія і її роль в управлінні фінансовим плануванням

 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Дайте обґрунтування доцільності розробки довгострокової фінан-совою стратегії. Яка роль довгострокової фінансової стратегії в забезпеченні економічної безпеки? Назвіть вісім основних положень довгострокової фінансової стратегії. Що ви можете запропонувати для формування довгострокової фінансової
 2. Бланк А. І. Фінансова стратегія підприємства, +2010, +2010
 3. 1.4. Роль фінансового аналізу в прийнятті управлінських рішень
   мента. фіійнсовіїіменеджмент- 3to ісгусст ** "управління фінансами підприємств і корпорацій, т з грошовими відносинами, пов'язаними з формуванням п використанням їх капіталу, доходів н грошових потоків Оі ос $« еегвіястея шляхом разработкіраііональноГгфінансовой стратегії ітактікі спомоііьюдіїаі ^ поетики внутрішньої і внешіеіі ЖОНОМ1РЖСКСІ1 середовища Фінансова стратегія - складна хнорофвкторная модель
 4. Види Стратегії
   стратегія підприємництва; стратегія динамічного зростання; стратегія прибутку (раціональності); стратегія ліквідації (скорочення інвестицій за певними напрямами); стратегія різкої зміни
 5. Відмінні риси стратегії
   Роль стратегії полягає в тому, щоб зосередити увагу на головних ділянках або можливостях і відкинути всі інші наявні можливості і рішення як несумісні зі стратегією. Процес вироблення стратегії не закінчується описом конкретних дій і виробленням напрямків, просування якими забезпечує зростання і зміцнення позицій фірми. У ході формулювання стратегії не можна
 6. 2. Принципи управління фінансовими ризиками
   Основними завданнями системи управління ризиками в організації є: 1. Підвищення фінансової стійкості. 2. Удосконалення механізмів управління. У стратегії ризик-менеджменту застосовуються наступні правила: 1. Максимум виграшу 2. Оптимальна ймовірність результату 3. Оптимальна колеблемость результату 4. Оптимальне поєднання виграшу і величини ризику Управління фінансовими
 7. 11.3. Особливості розробки фінансової стратегії
   Фінансова стратегія являє собою один з найважливіших видів функціональної стратегії підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватної коригування напрямків формування та використання фінансових ресурсів при
 8. Зміст
   Зміст та особливості здійснення фінансової діяльності підприємства Поняття фінансової стратегії та її роль у розвитку підприємства Основні принципи розробки фінансової стратегії підприємства Характеристика процесу розробки фінансової стратегії підприємства Сутність стратегічного фінансового аналізу та методи його здійснення Система інформаційного забезпечення стратегічного
 9. ПРИЗНАЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРА
   Тренажер «Управління фінансовою діяльністю виробничої фірми» призначений для ознайомлення з результатами реалізації різних стратегій управління основними фінансовими потоками фірми в ринкових умовах кон-конкурентних або монопольного функціонування. Тренажер дозволяє: моделювати розподіл основних фінансових потоків фірми залежно від прийнятої системи оподаткування та
 10. Глава 5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Управління активами і пасивами фірми. Раціональне управління оборотним капіталом
   Глава 5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Управління активами і пасивами фірми. Раціональне управління оборотним
 11. Глава 5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Управління активами і пасивами фірми. Раціональне управління оборотним капіталом
   Глава 5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Управління активами і пасивами фірми. Раціональне управління оборотним
 12. Контрольні питання
   Що розуміється під фінансовою політикою? Чим відрізняється фінансова стратегія від фінансової тактики? Наведіть приклади фінансової стратегії та фінансової тактики на рівні держави і підприємств. Перерахуйте основні завдання фінансової політики. Обгрунтуйте сутність і необхідність проведення дефляційної і рефляціонной політики. Які завдання повинна вирішувати фінансова політика на сучасному