« Попередня Наступна »

10.4. Фінансові ресурси підприємств, що направляються на розвиток території


Найважливішою складовою частиною фінансового забезпечення населених місць, розвитку та утримання в них виробничої та соціальної інфраструктури служать кошти підприємств і господарських організацій.
Головне джерело формування коштів підприємств, призначених для соціально-побутової інфраструктури, - їхній прибуток. З прибутку, який залишається в розпорядженні підприємств, формуються цільові фонди. За рахунок коштів цих фондів колективи підприємств мають можливість задовольняти потреби в житлі, соціально-культурних і побутових послугах.
Значний обсяг фінансових ресурсів підприємств спрямовується на утримання підвідомчих їм об'єктів житлово-комунального й культурно-побутового призначення. У відомчому підпорядкуванні знаходяться житловий фонд, комунальні підприємства, дитячі дошкільні установи, дитячі табори, будинки відпочинку, санаторії і т. Д. За рахунок прибутку промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств здійснюється покриття збитків відомчого житлово-комунального господарства та витрат на утримання соціально -культурних установ.
Розвиток у міських поселеннях промисловості супроводжується, як правило, зростанням числа їх жителів. І те й інше веде до збільшення навантаження на міські комунікації, що вимагає їх реконструкції і збільшення експлуатаційних витрат. Однак територіальні органи влади не завжди розташовують для цього необхідними ресурсами. Все це змушує їх звертатися за допомогою до підприємствам, що знаходяться на підвідомчій їм території. Підприємства виділяють матеріальні, фінансові та трудові ресурси на загальноміські заходи. Керівники підприємств самі розуміють, що нормальна робота їхніх підприємств, рівень продуктивності праці і т. Д. В значній мірі залежать від стану соціальної інфраструктури міста.
Тому промислові підприємства беруть на себе турботи по прокладанню та підтриманню доріг і тротуарів вздовж своїх об'єктів, освітленню та озеленення прилеглих до них територій, ремонтують транспортні та водопровідно-каналізаційні та інші комунікації.
В останні десятиліття в практику господарської роботи на місцях широко впроваджується метод пайової участі підприємств у створенні об'єктів інфраструктури. Така форма участі засобів відомств викликана зростанням потреби в інфраструктурі, підвищенням її технічної оснащеності, недостатністю коштів у деяких підприємств для спорудження окремих інфраструктурних об'єктів. Наприклад в містах вже неможливо будівництво невеликих житлових будинків. Раніше фінансування будівництва таких будинків було посильно багатьом, у тому числі і дрібним підприємствам. Сучасні об'єкти соціально-побутової інфраструктури не тільки значні за потужністю, але й вимагають складного інженерно-технічного оснащення, що вже непосильно для окремих підприємств-забудовників.

Виходом з такого становища стало об'єднання на пайових засадах коштів підприємств для будівництва об'єктів інфраструктури. Все частіше кошти підприємств стали об'єднуватися із засобами територіальних бюджетів. Така форма використання коштів підприємств прогресивна і перспективна. Вона сприяє кооперації ресурсів відомств та місцевих органів влади, більш раціонального їх використання, комплексності забудови міських масивів, швидшому досягненню економічного і соціального ефекту від вкладених коштів.
Разом з тим треба відзначити, що в умовах становлення ринкових відносин та економічної кризи багато підприємств з метою зниження собівартості своєї продукції та підвищення конкурентоспроможності пішли шляхом не тільки скорочення виділення коштів на загальнорегіональному заходи, а й відмови від підвідомчих об'єктів соціально-культурного та комунально побутового призначення. Тим самим посилюється навантаження на місцеві бюджети за змістом і розвитку соціальної інфраструктури.
Слід вважати, що після виходу країни з економічної кризи, зі зміцненням фінансового становища підприємств вони, з метою соціальної захищеності своїх трудових колективів і поліпшення умов проживання їх у населених пунктах, будуть збільшувати виділення коштів на соціальну інфраструктуру і здійснення общерегіональних заходів. Все це призведе знову до підвищення значення коштів підприємств у територіальних фінансах.
Проблемам теорії і практики розвитку територіальних бюджетів присвячені наступні великі роботи:
З А. Котляровский. Бюджет і місцеві фінанси (1926);
Н. Твердохлєбов. Місцеві фінанси (1928);
М. Лепський. Місцевий бюджет і місцеві потреби (1929);
НА. Ширкевич. Місцеві бюджети СРСР (1965), місцеві бюджети (1991);
Г. Б. Поляк. Бюджет Москви (1968), Бюджет міста (1978), Фінанси місцевих Рад (1991), Територіальні фінанси (2003);
Б. І. Філімонов. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів (1973);
Я. Б. Хесин. Шляхи підвищення стійкості доходної бази місцевих бюджетів (1976);
М. В. Васильєва. Місцеві бюджети в сучасних умовах (1987);
С. П. Соляннікова. Бюджети територій (1993);
В. Б. Христенко. Міжбюджетні відносини та управління регіональними фінансами (2002).
Питання для повторення
Які ланки бюджетної та фінансової систем входять в поняття «територіальні фінанси» в РФ?
Які бюджети включаються в поняття «територіальний бюджет»?
Які доходи територіальних бюджетів Росії?
Охарактеризуйте основні витрати територіальних бюджетів.
Розкажіть про міжбюджетні відносини та шляхи їх вдосконалення в РФ.
Назвіть доходи муніципальних позабюджетних фондів і покажіть напрями їх використання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Фінансові ресурси підприємств, що направляються на розвиток території

 1. 2. Фінансові ресурси суб'єктів господарювання, що направляються на розвиток територій
   Кошти суб'єктів господарювання спрямовуються на розвиток виробничих і соціальних інфраструктур. Головне джерело коштів для цих цілей - прибуток господарюючих суб'єктів. З прибутку, який залишається в розпорядженні суб'єктів господарювання формуються цільові фонди, в т. Ч. І фонд соціального розвитку. За рахунок коштів цього фонду колективи працівників суб'єктів господарювання мають
 2. Джерела формування та структура фінансових ресурсів підприємства
   Фінансові ресурси підприємства, як сукупність придбаних ним на різних підставах грошових коштів, що використовуються в процесі здійснення статутної діяльності. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства: а) Джерела власних і прирівняних до них коштів: кошти, передані підприємству засновниками в момент його формування як суб'єкта господарювання; засоби,
 3. Аналіз стійкості фінансового стану
   підприємства показує, чи правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом року. Стан фінансових ресурсів повинно відповідати вимогам ринку і потребам розвитку самого підприємства, т. К. Недостатня величина фінансових ресурсів призводить до неплатоспроможності підприємства та нестабільного його становищу на ринку, а надлишкова величина фінансових ресурсів створює зайві
 4. 7.2. Фінансові ресурси та власний капітал підприємства
   Фінансові ресурси - це грошові кошти, наявні в розпорядженні підприємства і призначені для здійснення поточних витрат і витрат по розширеному відтворенню, для виконання фінансових зобов'язань і економічного стимулювання працюючих. Фінансові ресурси спрямовуються також на утримання і розвиток об'єктів невиробничої сфери, споживання, накопичення, в
 5. 4. Фінансові ресурси підприємства
   Фінансові ресурси підприємства є частиною фінансових ресурсів суспільства, і можуть бути визначені як сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені, позикові кошти), призначених для виконання фінансових зобов'язань підприємства, фінансування поточних та інвестиційних витрат, стимулювання персоналу. Спочатку фінансові ресурси формуються при
 6. 4.1. Сутність категорій, капітал та фінансові ресурси, їх єдність і відмінності
   Капітал - це авансируемая, інвестується у виробництво вартість, що створює додаткову вартість. У капіталі виражаються грошові відносини, пов'язані з циклічним рухом фінансових ресурсів та управлінням цим процесом. Фінансові ресурси - це грошові доходи, накопичення та надходження, якими володіє господарюючий суб'єкт в певний період і які спрямовуються на потреби
 7. Функції кредиту
   1) перерозподільна. Тимчасово вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської діяльності спрямовуються в інші; 2) прискорення концентрації капіталу. Процес концентрації капіталу є необхідною умовою стабільності розвитку економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єкта господарювання; 3) прискорення науково-технічного
 8. Поняття фінансових ресурсів підприємства та принципи їх формування
   Найважливішою домінантною сферою загальної фінансової стратегії підприємства є стратегія формування його фінансових ресурсів. Під фінансовими ресурсами підприємства розуміється сукупність акумульованих їм власних і позикових коштів та їх еквівалентів у формі цільових грошових фондів, призначених для забезпечення його господарської діяльності в
 9. 5. ПОНЯТТЯ І РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
   У поняття «фінансові ресурси» різні автори вкладають різний зміст. Фінансові ресурси - це сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні господарюючих суб'єктів, держави, домашніх господарств, т. Е. Це гроші, обслуговуючі фінансові відносини. Фінансові ресурси є найважливішим джерелом здійснення розширеного відтворення, соціально-економічного
 10. 5.1. Сутність та джерела формування власного капіталу
   Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать підприємству на правах власності і використовуваних їм для формування активів. Власний капітал - це аналог довгострокової заборгованості підприємства перед своїми власниками (дане твердження не слід розуміти буквально, оскільки підприємство не має зобов'язання повернути кошти власникам; останні можуть