« Попередня Наступна »

10.4. Виконання бюджетів


Під виконанням бюджету розуміється забезпечення повного і своєчасного надходження всіх передбачених по бюджету доходів і фінансування всіх запланованих по бюджету витрат. При цьому особливо важливо застосовувати такі механізми та інструменти, які забезпечать надходження коштів за призначенням та ефективне їх використання. На практиці є приклади того, як надійшли бюджетні кошти використовуються не за призначенням або не освоюються в повному обсязі.
Виконання бюджету організовується на основі зведеної бюджетного розпису і касового плану. Під зведеної бюджетним розписом розуміється документ, який складається і ведеться фінансовим органом (органом управління державним позабюджетним фондом) з метою організації виконання бюджету за видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету. Під касовим планом розуміється прогноз касових надходжень до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовому році. Бюджет виконується на основі єдності каси і підвідомчості витрат.
Виконання федерального бюджету здійснюється за двома напрямками: по доходах і видатках. Виконання бюджетів за доходами передбачає: зарахування на єдиний рахунок бюджету доходів; повернення надміру сплачених або надмірно стягнутих сум; залік надмірно сплачених або надмірно стягнутих сум; уточнення адміністратором доходів бюджету платежів до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; перерахування Федеральним казначейством коштів, необхідних для здійснення повернення (заліку) зайво сплачених або надмірно стягнутих сум.
Витрачання бюджетних коштів здійснюється шляхом списання грошових коштів з єдиного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання на користь фізичних та юридичних осіб. Обсяг витрачених бюджетних коштів має відповідати обсягу підтверджених грошових зобов'язань. Виконання бюджету за видатками передбачає: прийняття бюджетних зобов'язань; підтвердження грошових зобов'язань; санкціонування оплати грошових зобов'язань; підтвердження виконання грошових зобов'язань. Бюджети за видатками виконуються в межах фактичної наявності бюджетних коштів на єдиному рахунку бюджету з дотриманням обов'язкових послідовно здійснюваних процедур санкціонування та фінансування. Основними етапами санкціонування при виконанні видатків бюджетів є: складання та затвердження бюджетного розпису; затвердження і доведення повідомлень про бюджетні асигнування до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; затвердження кошторисів доходів і витрат для розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ; затвердження і доведення повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; прийняття грошових зобов'язань одержувачами бюджетних коштів; Підтвердження і вивірка виконання грошових зобов'язань.
Як зазначено в Бюджетному посланні Президента РФ (2007р.), Головні розпорядники бюджетних коштів повинні бути наділені повноваженнями самостійно визначати форми фінансового забезпечення та способи надання державних послуг. Важливо забезпечити застосування механізмів, стимулюючих бюджетні установи до підвищення якості надаваних ними послуг і ефективності бюджетних витрат. Для цього необхідно надати бюджетним установам право самостійно визначати напрями витрачання коштів з метою досягнення запланованих результатів діяльності.

Передбачено почати роботу з перетворення ряду бюджетних установ в автономні установи. Така міра торкнеться ті сфери надання соціальних послуг, де вона здатна створити істотні стимули до підвищення ефективності діяльності.
У сферах, де це доцільно, необхідно впроваджувати такі форми фінансування, які забезпечують ув'язку результатів діяльності установи з сумою виділених коштів. Уряд Російської Федерації має вжити заходів щодо реалізації системи одноканального фінансування у сфері охорони здоров'я. У сфері освіти стоїть завдання переходу на систему нормативно # x2011; подушного фінансування з урахуванням результатів проведених у 2007р. експериментів з впровадження даної системи в ряді суб'єктів РФ.
Облік операцій по виконанню бюджету, здійснюваних учасниками бюджетного процесу в рамках їх бюджетних повноважень, проводиться на особових рахунках, відкритих у Федеральному казначействі або фінансовому органі суб'єкта РФ (муніципального освіти).
Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи РФ здійснюється Федеральним казначейством. Для касового обслуговування виконання бюджетів Федеральне казначейство відкриває рахунки в Центральному банку РФ. Технологія Єдиного казначейського рахунку дозволяє поліпшити інформаційний обмін між учасниками бюджетного процесу і забезпечує високу оперативність електронного документообігу. При касовому обслуговуванні виконання бюджетів:
-облік операцій з коштами бюджетів здійснюється на єдиних рахунках бюджетів, відкритих органам Федерального казначейства окремо для кожного бюджету в установах Центрального банку РФ;
-управління коштами на єдиних рахунках бюджетів здійснюють фінансові чи інші уповноважені органи;
-касові виплати з бюджету здійснюються на підставі платіжних документів у порядку черговості їх подання та в межах фактичної наявності залишку коштів на єдиному рахунку бюджету;
-все операції по касових надходженнях до бюджету і касовим виплатах проводяться і обліковуються за кодами бюджетної класифікації РФ;
-органи Федерального казначейства надають фінансовим органам інформацію про касові операції по виконанню відповідних бюджетів, а також інформацію про касові операції по виконанню інших бюджетів, що входять до консолідованого бюджету відповідної території.
Бюджетний рік завершується 31 грудня, в цей же строк припиняють свою дію асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань та граничні обсяги фінансування поточного фінансового року. До 31 грудня включно орган, виконуючий бюджет, зобов'язаний оплатити прийняті та підтверджені грошові зобов'язання. Не використані одержувачами бюджетних коштів залишки бюджетних коштів, що містяться не на єдиному рахунку бюджету, не пізніше двох останніх робочих днів поточного фінансового року підлягають перерахуванню одержувачами бюджетних коштів на єдиний рахунок бюджету. Міжбюджетні трансферти, отримані у формі субвенцій і субсидій, не використані в поточному фінансовому році, підлягають використанню в черговому фінансовому році на ті ж цілі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Виконання бюджетів

 1. Облік виконання бюджету
   - Система збору, реєстрації та узагальнення інформації про хід виконання бюджету, яка охоплює всі фінансово-господарські операції, пов'язані з процесом виконання
 2. Реквізит "Відмітка про контроль"
   позначає, що документ поставлений на контроль в процесі його виконання з метою забезпечення встановлених строків, зазначених у резолюції або типових термінів виконання. Існує два види терміну виконання документа: типовий та індивідуальний: Типовий термін виконання документа - термін виконання документа, встановлений нормативно-правовим актом, індивідуальний термін виконання документа - термін
 3. Визначення та склад бюджетного процесу
   62. Бюджетний процес являє собою регламентовану законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду і виконання федерального, регіональних і місцевих бюджетів, а також за твердженням виконання і контролю за їх виконанням. Бюджетний процес складається з чотирьох послідовних стадій: складання проекту бюджету; розгляд і затвердження; виконання
 4. Довідка по некасові операціями по виконанню бюджету (ф. 0503129).
   Довідка по некасові операціями по виконанню бюджету (ф. 0503129) складається одержувачем коштів бюджету щомісячно на підставі виправдувальних документів, підтверджують операції за доходами, видатками, джерелами фінансування дефіциту бюджетів, виконані як некасові операції і відбиті на відповідних рахунках. Складання зазначеної довідки з підприємницької та іншої приносить
 5. Звіт про виконання бюджету
   - Документ, що містить встановлену нормативно-правовими актами сукупність планових і фактичних показників, що характеризують виконання бюджету за певний період часу.
 6. 13.3. Організація виконання бюджетів
   Виконання бюджету - стадія бюджетного процесу, на якій здійснюється сукупність процедур, що забезпечують повне і своєчасне надходження доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету в розрізі кожного з джерел; своєчасне фінансування та здійснення видатків відповідно до затверджених бюджетних призначень, а також облік виконання бюджету. Зміст виконання
 7. Ультімо (останній, крайній)
   останній день тимчасового періоду, встановлюваного в якості терміну виконання укладеної угоди про продаж, постачання, передачі товарів або цінних паперів; граничний термін виконання
 8. Бюджетний процес
   - Регламентована нормами права діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів і виконання бюджетів, забезпечення контролю за їх
 9. Контрольні питання
   Дайте визначення бюджетного процесу, охарактеризуйте його стадії і склад учасників. Якими законодавчими та нормативно-правовими актами регулюються окремі стадії бюджетного процесу? Як розмежовуються функції учасників бюджетного процесу? Охарактеризуйте основні етапи складання федерального бюджету. Який зміст основних етапів розгляду федерального бюджету та його
 10. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
   - Регламентована нормами права діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, забезпечення контролю за його
 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   «Касове виконання бюджетів Російської Федерації» - курс, передбачений навчальним планом спеціальності 080105 «Фінанси і кредит». Мета практичної роботи - навчитися на практиці застосовувати знання основ теорії і практики касового обслуговування виконання федерального бюджету, бюджетів суб'єктів і муніципальних утворень. Завдання практичної роботи студентів: на практиці оволодіти основами
 12. Бюджетний процес
   регламентована законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду, затвердження та виконання і регіональних (місцевих) бюджетів та позабюджетних фондів. Він охоплює чотири стадії - складання проекту бюджету, розгляд і затвердження його в законодавчих органах, виконання бюджету і складання звіту про виконання бюджету та його затвердження. Принципами бюджетного
 13. 13.3. Види і форми бюджетної звітності
   Бюджетну звітність підрозділяють на річну, квартальну і місячну. Річна і квартальна звітність включає в себе такі форми: Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130); Баланс з надходження і вибуття коштів бюджету (ф. 0503140); Баланс за операціями касового обслуговування бюджету (ф. 0503150); Баланс виконання бюджету
 14. Фінансування витрат
   являє собою надання права бюджетополучателям на витрачання коштів на основі затвердженого розпису доходів і витрат з урахуванням реального забезпечення видатків грошовими коштами на оплату прийнятих бюджетополучателями зобов'язань. Фінансування витрат включає в себе: дозвіл на оформлення платіжного документа про перерахування бюджетних коштів; безпосереднє списання
 15. 13.9. Порядок складання окремих розділів пояснювальної записки до річної бюджетної звітності
   Пояснювальна записка (ф. 0503160) складається головним розпорядником (розпорядником), одержувачем коштів бюджету, органом, що організує виконання бюджету; органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Орган, організуючий виконання бюджету, і головний розпорядник самостійно можуть визначити кількість додатків до пояснювальної записки зі складу річних таблиць і
 16. Реквізит "Відмітка про виконання документа і направлення його до справи"
   включає такі дані: посилання на дату і номер документа, що свідчить про його виконання, або за відсутності такого документа, короткі відомості про виконання; слова «У справу»; номер справи, в якій буде зберігатися документ. Наприклад: Відправлений факс від 01.04.2000 № 131. У справу № +0115 Особистий підпис 01.04.2000 або Видано наказ від 01.04.2001 № 12 "Про створення експертної комісії" У справу № 0101
 17. Касове виконання бюджету
   є частиною виконання бюджету і являє собою сукупність процедур, які забезпечують прийом доходів, розподіл і зарахування їх на рахунки відповідних бюджетів, зберігання і видачу бюджетних коштів на здійснення видатків та ведення обліку та звітності. До створення Федерального казначейства в Російській Федерації існувала банківська система виконання бюджету, коли функції по
 18. Порука
   спосіб забезпечення виконання зобов'язання, відповідно до якого поручитель (третя особа) зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання перед ним його зобов'язання повністю або в частині. Договір поруки здійснюється в письмовій формі. При невиконанні або неналежному виконанні боржником забезпеченого порукою зобов'язання поручитель і боржник відповідають
 19. 9.1.4.1. Верхня межа премії американського опціону пут
   Ціна американського опціону пут в будь-який момент часу дії контракту не повинна бути більше ціни виконання, т. Е. Pa ? X (де pa - ціна американського опціону пут). В іншому випадку, можна отримати прибуток без ризику, продавши опціон. Приклад 9.4. Ціна виконання американського опціону пут дорівнює 100 руб. Деякий інвестор готовий купити його за 120 руб. Тоді арбітрежер продає опціон за