« Попередня Наступна »

10.4. МЕХАНІЗМ управління ліквідністю НА ОСНОВІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

 Управління ліквідністю кредитної! організації не може бути забезпечене тільки на основі використання коефіцієнтного методу Недоліком даного методу є неможливість виявити стан ліквідності на перспективу.
Псфтймч поряд з ко »ффіціснтним метилом вимірювання, а на його основі та управління ліквідністю в ренчін-кою практиці испо ьзуется механізм управління грошовими потоками, що відображають рух активів, пасивів і позабалансових угод креділной організації
У рекомендаціях Ьлнка Росії даний метод визначений як аналіз ризику втрати ліквідне ги у зв'язку з розривом у термінах погашення вимог і обязд тсльств
Механізм управління ліквідністю на основі грошових потоків включає:
і мерсніе та оцінку стану ліквідності за певні періоди часу,
цНалі и е {мкторов. викликали даний стан,
розробку різних сценаріїв регулювання ліквідне ги,
вжиття заходів з відновлення ліквідувати ності або додатковому розміщенню ліквідних коштів.
218
створення спеціальної інформаційно! системи для вимірювання, аналі, »а і регулювання ліквідності
Складання реструктурованого за термінами балансу. І Ізмеренне і оцен- I стану ліквідності передбачають створення в кредитній організації спс- ільной інформації. Основу такої інформації становить розроблена таблица (реструктурований за термінами баланс), призначена для управління | відностио.
^ l-тя складання щоденного реструктурованого балансу необхідно, перше, провести класифікацію активів і пасивів і. по-друге, визна ь періоди (часові інтервали), але якими здійснюватиметься зраді ліквідності.
Зразкова класифікація активів і пасивів і періоди, за якими з- "авляли розроблена таблица, дана в Рекомендаціях з аналізу ліквідно- і кредитних організацій Банку Росії.
Відповідно до рекомендацій в активах виділяються наступні груп- грошові кошти; рахунки в ЦБ РФ; державні боргові зобов'язання; дсгва в банках; чисті вкладення в цінні папери для перепродажу; позичкова з 'олжен: відсотки нараховані (включаючи прострочені); кошти, псрс- ниє в лізинг; основні засоби: нематеріальні активи: господарські ма- іали, чисті довгострокові вкладення в цінні папери та частки; інші акти- резерви на можливі втрати, витрати майбутніх періодів.
Пасиви розбиваються на наступні групи кредити, отримані від ЦБ О. кошти банків, кошти клієнтів, випущені боргові зобов'язання,
чіє зобов'язання, доходи майбутніх періодів, резерви на можливі втрати - розрахунками з дебіторами, незареєстрований статутний капітал неакціонер-
'.-j банків, власні кошти, зобов'язання та гарантії, видані банком.
Тимчасові інтервати, за якими в реструкту рировать балансі отра- t гтея активи, пасиви і позабалансові операції, вибираються, як правило, ис-: я з побудови плану рахунків кредитної організації.
При цьому можуть бути використані три варіанти вибору тимчасових ин- "Ї-" валів:
виділення періодів (до запитання і на один день; від 2 до 7 днів 8 до 30 днів; ол 31 до 90 днів; від 91 до 180 днів: від 181 дня до 1 року; від 1 року 3 років);
використання наростаючого періоду від запитання на один день <лючнтельно); від до запитання до 7 днів; від до запитання до 30 днів;
до запитання до 90 днів; від до запитання до 180 днів; від до затре- ня до 1 року; від до запитання до трьох років;
використання обох варіантів.
Багато банків при розподілі пасивів але термінами визначають стабільну частину ресурсів до запитання, яку відносять до дальнього періоду, а ис-
«Мулових - до періоду до запитання Для виділення стабільної частини де- ізітов до запитання за допомогою різних математичних прийомів
-випроваджує аначпз і оцінка динамічного ряду цифр, що характеризують з- * нне депозитів до запитання за попередній період. Сума стабіль- залишку систематично переглядається.
Зачастхю кактреб <притягнутий Ї. Каж ^ соответст Іналіз д <*. ос л галі <ав шостії ін т -> у складаються
R «ЧІН Трепов Отріцатс иі по су м«: чіетворіте ІІ І ОБЯІ .їеструктурн -JO кадрове с ^ уд і пив \ нализ про
1) j lib віді
су, по-пер Такоп ан і ліквідне методу і крейда Аналіз v 1ИМ отчетн гієні НІ для
І Іаіболс ІЕ и опкрті и а чи ізбь прийнято равленного акті ї оріанізаіі регулюється усунення де засобів У Оботе ний а на J з ко 'ід вариан т рев І Ірін л ті іівается оцет кованноеті п (Носко ть певної ня ликвидно *
Аналіз стану ліквідності за реструктуризованими балансу. З ставленій разработочноі таблиці (реструктурованого балансу) дозволяє кожен період визначити стан ліквідності активи соответствуютщ (рока зіставляються з пасивами і виявляється дефіцит або надлишок ліквідувати * ностп По кожному тимчасовому періоду стан ліквідне ги може характ, - ріюваться ледве (ующім чином
активи перевищують обяіательства, ті. має місце надлишок ліквідності. з тедовательно. на даний період має місце висока ліквідність.
обязагс.іьстьа перевищують активи визначеної сроіса, т. е. має міс дефіцит ліквідності, що негативно характеризує ліквідність кредити організації у відповідний період Ризик ліквідності в даному (iyv викликаний використанням ресурсів, наданих клієнтами, для формування активів з більш тривалим терміном.
(Опенька ліквідності на певний період повинна бути ув'язана з оцінкою ситуації наростаючим підсумком. Абсолютного відповідності суми зобов'язань і активів відповідного терміну, як правило, бути не може, проте важливо, щоб виникає невідповідність було мінімальним за сумою і не-тривалим по терміну.
Про и pi таге, ию характери іует лнквндшк ть креди гній орі анізацні дли іель- але в <-зіікающіп дефіцит (надлишок) ліквідності, що свідчить Про серьез них проблемах в управлінні ліквідністю
Крім абсолютних значенні дефіциту (надлишку) ліквідності применя ється оцінка ліквідне! і на основі про гноеітельнмх показників (ко> ффіціен тов) І відповідно до рекомендацій Банку Росії до ч}> фициент дефіциту (надлишку) ликвидно * ти розраховується наростаючим підсумком як процентне відношення абсо пітною суми ДСЧ | лщата (надлишку) ліквідності до об.
ЦСМ сумі обяза- тел тє тв Граничні значення зазначеного коефіцієнта креди и ні організації встановлюють самостійно. Для /. ото аналізується взаємозв'язок різних фактичних рівні »Анною коефіцієнта з реальним станом лпки <іно- стн (дотримання платіжних зобов'язань, стан нормативів ліквідності. Hd нічіє мінімально необхідної суми коштів на корреспонді ітском <подружжю та ін.).
Ризик ліквідності кредитно »організації з'являється при виникненні дефіциту ліквідності, він зростає при збільшенні коефіцієнта дефіциту Кредитна організація володіє тим більшою можливістю знайти джерела для покриття дефіциту ліквідних коштів, чим менше Огнен ярмі іьное значення даного показника
Надлишок ліквідності в кордонах, доданих кредитною організацією в якості нормальних, означає благополучне стан ліквідності. Зниження коефіцієнта надлишку ліквідності проти граничного його значення ещ * не означає появи ризику шквідності. але потребує аналізу.
Аналіз сложившеюся счфіціто (надлишку) ліквідності та конкретна період пре дполаїает вивчення відповідності договірних термінів зобов'язань і лре бованіп даного періоду, дотримання договірних з | кжов обяіаге тьсгв і вимог.
При невідповідності договірних с]. Юков зобов'язань і вимог причина дефіциту (надлишку) ліквідності, як править укладена в неудовлелворі-
220
ном менеджменті кредитної організації ліоо в економічній ситуації, теднсс обстоит, іьс и під обумовлює використання довгий рочпих іпочні- хля короткострокових вкладенні нри відсутності об'єктів долюерочних вкладений-
Найчастіше дефіцит ліквідності викликається недотриманням договірних ів як вимог, так і зобов'язань може мати місце як дострокове із'- нрівлеченних банком ресурсів так і пролонгування термінів ви таємних ітов Кожна з таких випадковий вимагає ретельного аналізу причин і нрн-
COOTBCTCTHV чих заходів.
Ана ліз дефіциту (іаїішка) ліквідності, розрахованого наростаючим> м, ocvщссгвляегся шляхом узагальнення матеріалів розгляду стану - лдності стосовно окремих періодів. У результаті аналітик дає аку стану ліквідності з учеюм сум, напрямку (дефіцит, і їлішек) | Ичин вимог і зобов'язань
Негативно характеризують ліквідність кредитної організації значи- ьниі за сумою і тривалим по терміну дефіцит ліквіджкті, вьізваїпплп не- влетворітельним менеджментом або порушенням договірних зрісся непорозумінь і зобов'язань. У цьому випадку потрібно прийняття серьсшич ме р небудь реструктуризації активів і пасивів кредитної ефгані ^ аінн. або за і ше - іію кадрового складу, або по зміні пе> політики в галузі предооавле- позичок і нрівлеч (ня депозитів
Аналіз відхиленні фактичних значенні коефіцієнтів дефіциту (нз- са) ліквідності від запланірешанних (граничних) рівні й дозволяє дати ку, по-перше, методам планування, по -друге, станом лнквіднектн
Такий аналіз доцільно доповнити розглядом висновків про еостоя- лнквіднослі. се |) ормулірованних на основі використання келффіціентно- методу і методу теіежних потоків
Аналіз відповідності короткострокових прогнозів про стан ліквідності вим отче 1НОСТІ МЄ) ЖЄТ бути испо. п Юван у разі виявлення серйозних скасовуй для внесення корективів У методику складання таких прогнозів Найбільш відповідальною стадією управління ліквідністю є нрі- I не конкретних вирішенні з регулювання ліквідності, т. е усуненню Дефі, - га або ілбитка ліквідності
Прийняття таких рішенні, як правило, здійснюється Комітетом з уп тению активами і пасивами - колегіальним Орханом. створеним в кредит * і оріанізацін «ля даної мети
Регулювання ліквідності здійснюється шляхом вибору спе) еобе) в небудь поранення дефіциту ліквідності чи розміщення вільних грошових дств. В обох випадках розробляються альтернативи перші з ненаріі, е равнітель- і. ї аналіз коті> брало дозволяє вибраль наібе- іее зфе | ч-ктівная: і на даний пери- варіайт рішення
Прийняття конкретних рішень щодо регулювання лікшгднослі обусдов дасться оцінкою альтерналівних варіантів на предмет їх прибутковості, рис- ванности та відповідності пріоритетам банківської політики.
Пек'кольку оцінка, аналіз і регулювання ліквідне ти грунтуються на / сделенной ине | юрманіонноі. базі, створення спеціальної бази для уіравле- Тікви [ШХТЬЮ ЯВЛЯгЛСЯ невід'ємною частиною цієї системи
221
База даних для управлення ліквідністю повинна охоплювати як показники синтетичного та аналітичного обліку, так і фінансові коефіцієнти, що характеризують ліквідність. Склад показників, періодичність їх розрахунку, зміст динамічних рядів визначає кредитна організація
Інформаційна база повинна включати також характеристику зовнішнього середовища, що впливає на стан ліквідності і вибір найбільш ефективних способів її регулювання: динаміку процентних ставок на міжбанківському ринку динаміку процентних ставок за кредитами і депозитами (короткостроковим і довгостроковим). динаміку ринкової вартості цінних паперів, валютних курсів і т. д.
До складу інформаційної бази повинні входити, по перше, робочі матеріали надходять з підрозділі кредитної організації; по-друге, раз- работочние таблиці аналітичного характеру; по-третє, вихідні таблиці, що характеризують результати аналізу і необхідні для прийняття рішення керівництвом кредитної організації.
Склад інформації, що надходить в підрозділ кредитної організації, що займається управлінням ліквідності, визначається самою організацією і фіксується в наказі
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. МЕХАНІЗМ управління ліквідністю НА ОСНОВІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

 1. V етап. Вироблення рекомендацій для подальшого управління ліквідністю
   Заключним і найбільш важливим етапом аналізу ліквідності банку є підведення підсумків за всіма вищезазначеними поверхах аналізу, підготовка аналітичних матеріалів про позитивні і негативні сторони діяльності банку, структурі та збалансованості його активів і пасивів, кількісних і якісних показниках ліквідності, вироблення рекомендацій для подальшого управління
 2. Ліквідність балансу і ліквідність активів
   Ліквідність активів - це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення в грошові кошти. Ступінь ліквідності - це швидкість перетворення в грошові кошти. Від поняття ліквідність активів слід відрізняти поняття ліквідність балансу. Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення
 3. 3. Уточнений коефіцієнт ліквідності.
   грошові кошти + дебіторська заборгованість ушп * короткострокові зобов'язання За російським компаніям уточнений коефіцієнт ліквідності пояснює вкрай низькі значення коефіцієнта аб-солютной ліквідності - більшість боргів покриваються зростаючої дебіторською заборгованістю. Для прикладу в табл. 2 наведено дані за коефіцієнтами ліквідності компанії «Іркутськенерго» за 1994 і 1995 рр. Таблиця 2
 4. Коефіцієнт ліквідності
   характеризує здатність позичальника оперативно визволити з господарського обороту кошти для погашення боргу. Умовно оптимальне значення коефіцієнта ліквідності становить показник від 1,2 до 1,5. Коефіцієнт ліквідності = (ДС + ДБ = ПА) /
 5. Що таке ліквідність?
   Ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість - тісно взаємопов'язані поняття, у практичній діяльності та методичної літературі їх часто змішують, однак вони не тотожні. Розглянемо послідовно ці поняття, виділимо загальні риси і відмінності. У літературі зустрічаються різні визначення ліквідності. Для аналітика важливо розуміти, що ліквідність - це здатність активів
 6. Коефіцієнти ліквідності
   Ця категорія коефіцієнтів дозволяє провести аналіз активів та їх джерел на короткостроковому періоді часу. Під ліквідністю активу розуміють його здатність трансформуватися в грошові кошти за певний період часу. Чим коротше часовий проміжок трансформації, тим вище ліквідність активу. Розрізняють поняття ліквідності конкретного активу і ліквідності корпорації. Під ліквідністю
 7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Що таке ліквідність і яка її роль у діяльності комерційного оанка / Що таке платоспроможність банку і в чому відмінність змісту категорій «ліквідність» і «платоспроможність»? Дайте визначення ризику ліквідності, виділіть його складові і розкрийте механізм впливу на фінансову стійкість комерційного банку. Який взаємозв'язок існує між показниками ліквідності, прибутковості
 8. Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку
   Фінансовий механізм - складова частина господарського механізму; сукупність форм і методів, за допомогою яких забезпечується здійснення широкої системи розподільних відносин, утворення доходів і накопичень, створення і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових
 9. Механізм управління
   Механізмом управління називається сукупність правил прийняття рішень учасниками ОС при заданих її складі [27, 57], структурі [29, 30, 33] і т. Д. (Наприклад, правило прийняття рішень центром - залежність, що ставить відповідність станам агентів конкретне значення керуючого впливу ) [61]. Одними з найпоширеніших на практиці моделей механізмів управління ОС є задачі
 10. Ліквідність портфеля.
   Є додатковим показником, який характеризує можливість продажу активів на вторинних торгах і визначається ліквідністю інструментів, що входять у портфель. Для оцінки ліквідності конкретного інструменту використовують агрегований показник ліквідності, який розраховується за певний період (день, місяць, квартал і т. Д.). Формула для розрахунку: Кількість заявок па покупку х
 11. Вплив державних витрат на коефіцієнти ліквідності
   Коефіцієнти ліквідності розраховуються як співвідношення певної частини активів підприємства до його короткострокових пасивів (короткостроковим зобов'язанням). Розрізняють коефіцієнти загальної ліквідності (в чисельнику - всі оборотні активи), термінової ліквідності (у чисельнику - оборотні активи, не включаючи запаси і витрати) і абсолютної ліквідності (в чисельнику тільки грошові кошти):
 12. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
   1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 13. Механізми управління землекористуванням і зонування
   У даній главі йдеться про роль держави на ринку міської землі. При обговоренні відповідних питань у матеріалах глав 7-10 ми виходили з того, що земля передається тому, хто пропонує за неї найвищу ціну, т. Е. Держава не присутня на ринку міської землі. Насправді органи місцевої влади використовують цілий комплекс механізмів для управління процесом землекористування. У
 14. ЗМІСТ
   ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи управління оборотними коштами організації 9 1.1. Економічна природа оборотних коштів в системі управління організацією 9 Роль аналізу оборотних коштів в управлінні організацією 29 Основні підходи до формування політики управління оборотними коштами
 15. Вимоги ліквідності
   Вимоги ліквідності вступають у певне протиріччя з цільовою функцією максимізації доходу на одиницю активів. Чим вище ліквідність активів, що зберігаються у портфелі банку, тим менше ризик, пов'язаний з ними, але тим відповідно нижче що сплачується по них процентна ставка. Мистецтво управління банком полягає в тому, щоб забезпечити найвищу норму прибутку на капітал, вкладений в активи, що не