« Попередня Наступна »

10.4. Напрями реформування МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ


Значним кроком у збільшенні можливостей розвитку територій, розширенні повноважень місцевих органів у формуванні фінансових ресурсів, що забезпечують самостійність територіальних громад у забезпеченні їхньої життєдіяльності стало впровадження Бюджетного кодексу.
Він дав змогу розпочати довготривалу роботу з децентралізації бюджетного процесу, створення прозорих міжбюджетних стосунків між державою та територіями.
Реформування бюджетної системи, міжбюджетних відносин триває вже кілька років, і кожен рік визначає свої пріоритети.
В умовах необхідності проведення адміністративно-територіальної реформи та фінансової децентралізації в Україні особливої актуальності набуває пошук шляхів зміцнення власних доходів бюджетів органів місцевого самоврядування в Україні. Це зумовлено необхідністю створення інституційних та правових засад місцевого соціально-економічного розвитку, забезпечення місцевих бюджетів реальними фінансовими ресурсами з метою ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.
Система міжбюджетних відносин України потребує подальшого вдосконалення, виходячи з динаміки фінансово-бюджетних одиниць та соціально-економічних показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць на основі вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг.
З метою поглиблення процесу децентралізації влади, необхідно реалізувати найближчим часом ряд заходів за такими основними напрямами, як: зміцнення доходної бази місцевих бюджетів, посилення стимулюючих факторів у роботі органів місцевого самоврядування щодо наповнюваності доходів бюджету, упорядкування основних видаткових повноважень між рівнями бюджетів на основі принципу субсидіарності (наближення фінансування до рівня, де вони надаються) тощо.
Пріоритетні завдання та головні параметри бюджетної політики в частині реформування бюджетної сфери повинні визначатися виходячи з таких принципів:
 • передача владних функцій та відповідних бюджетних ресурсів з центрального і обласного рівнів бюджетам територіальних громад;
 • розширення податкової бази бюджетів територіальних громад;
 • регіональний розвиток та посилення ролі місцевого самоврядування.

Зокрема, проектом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 року № 679 «Про схвалення проекту Основних напрямів державної політики на 2007 рік», передбачено збільшення фінансової самодостатності бюджетів територіальних громад шляхом подальшої децентралізації управління бюджетними коштами, що передбачає передачу їм державних повноважень та відповідних бюджетних ресурсів з центрального та обласного рівнів, розширення податкової бази таких бюджетів.
Крім того, передбачається проведення модернізації фінансового сектора економіки, зокрема реформування казначейського виконання бюджету, удосконалення процедури складання та виконання державного і місцевих бюджетів, посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за взяті бюджетні зобов' язання, підвищення якості управління бюджетними коштами. Також у наступному році передбачається проведення підприємствами державної форми власності, головними розпорядниками бюджетних коштів інвентаризації закладів соціально- культурної сфери, що перебуваються в їх підпорядкуванні, внесення пропозицій щодо їх приватизації та передачі у комунальну власність житлових фондів.

Законодавчі зміни сприятимуть поліпшенню функціонування бюджетної системи України, удосконаленню бюджетного процесу та взаємодії його учасників і врегулюванню питання поліпшення фінансової бази місцевих бюджетів.
Слід зазначити, що процес розробки пропозицій щодо бюджетної реформи триває з урахуванням пропозицій фінансових органів регіонів, місцевих органів влади і місцевого самоврядування, громадських організацій з розвитку місцевого самоврядування, народних депутатів України тощо.
Реформування міжбюджетних відносин вимагає також одночасного реформування адміністративно-територіального устрою.
Основними завданнями реформування системи адміністративно-територіального устрою та реформування системи місцевого самоврядування є законодавче визначення поняття та засад адміністративно-територіального устрою України, правового статусу і рівнів адміністративно-територіальних одиниць, порядку вирішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування питань територіального устрою, встановлення критеріїв утворення, оптимізація класифікації, чітке визначення меж адміністративно-територіальних одиниць, децентралізація владних повноважень, визначення чіткої схеми розподілу повноважень між органами влади на територіальному рівні, вдосконалення бюджетних відносин та податкової системи, вироблення більш раціональних механізмів перерозподілу фінансів тощо.
В даний час з метою сприяння проведення адміністративно- територіальної реформи та її поєднання із бюджетною реформою реалізується проект «Системне управління фінансуванням адміністративно-територіальної реформи», що фінансується Міністерством Великої Британії з питань міжнародного розвитку (DFIF), за участю робочої групи Міністерства фінансів України та міжнародних і українських експертів.
л л
Проектом передбачено здійснення аналізу бюджетних та фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи в Україні з використанням досвіду проведення подібних програм реформування у країнах Центральної та Східної Європи, зокрема у Польщі, з метою підвищення децентралізації, більшої підзвітності на місцевому рівні та більш чіткого розподілу завдань та відповідальності на кожному рівні управління з метою наближення регіональних органів влади України до стандартів Європейського Союзу.
Запитання для самоперевірки
 1. У чому полягає сутність і призначення місцевих фінансів?
 2. Які структурні елементи включають місцеві фінанси?
 3. Як класифікують доходи місцевих органів влади за джерелами надходжень та за економічною природою?
 4. За рахунок яких джерел формуються доходи місцевих бюджетів?
 5. Що відносять до власних і залучених коштів місцевих бюджетів?
 6. Що являє собою фінансове вирівнювання?
 7. Які існують проблеми фінансового вирівнювання в Україні?
 8. Які основні напрями міжбюджетного реформування?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Напрями реформування МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

 1. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
  Тематика контрольних робіт Тема 1. Фінанси, їх структура і функції План Фінанси та їх роль в економічному та соціальному розвитку. Функції фінансів. Фінансова система та її основні елементи. Фінансова політика та її інструменти. Тема 2. Формування капіталу акціонерного товариства План Джерела фінансування капіталу підприємства. Структура власного і позичкового капіталу. Активний
 2. Бюджетна політика і бюджетний механізм
  Бюджетний механізм - сукупність методів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин і забезпечення належних умов соціально-економічного розвитку. Складовими елементами бюджетного механізму є: Бюджетне планування і регулювання - визначаються фінансові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку її економіки та соціальної сфери. Фінансові показники:
 3. Запитання. Завдання
  Проаналізуйте фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності. Охарактеризуйте негативні явища у здійсненні політики лібералізації зовнішньої торгівлі та її вплив на фінансове становище України. Назвіть можливі варіанти здійснення заходів щодо вдосконалення фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності для ефективнішого виконання ним функції захисту вітчизняного виробництва і
 4. ЗМІСТ
  Передмова 7 МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ 10 Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів 10 Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів . . 10 Моделі фінансових відносин 13 Соціально-економічна сутність та функції фінансів 17 Запитання для
 5. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  Об'єктивна необхідність і суть фінансів. Функції фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями і відмінності від них в процесі вартісного розподілу. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і використання. Фінансові резерви: призначення, класифікація, методи формування. Поняття, структура, принципи
 6. Запитання. Завдання
  Охарактеризуйте фінансову політику України на сучасному етапі економічного розвитку. Які існують проблеми організації фінансових відносин у період переходу до ринкової економіки? Проаналізуйте негативні явища у фінансовій політиці України, причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх недопущення в умовах ринкової трансформації економки. Поясніть сутність фінансової політики як
 7. 4. Реформування відносин власності в Україні
  Українська економіка будувалася практично цілком на державній формі власності. Тому її корінне реформування вимагало формування різноманітних форм власності і господарювання. Роздержавлення - це сукупність заходів, що усувають право держави на управління економікою. Це передача прав власності і господарського управління підприємством і трудовим колективом. Особлива роль належить процесам
 8. Література
  Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. - К.: Аті- ка, 2002. - С. 18-21. Василик О. Д. Теорія фінансів. - К.: НІОС, 2001. - С. 57-72. Барановський О. І. Фінансова безпека держави // Фінанси України. - 1996. - № 11. - С. 19-34. Заруба О. Д. Вдосконалення перерозподілу фінансових ресурсів держави // Фінанси України. - 1996. - № 11. - С. 5-55. Кваснюк Б. Є., Величко О. В. Сучасні
 9. План семінарських занять
  Фінансовий стан України в поточному році. Фінансова політика - складова економічної і соціальної політики держави. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Правове регулювання фінансових
 10. 9.3. Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів
  Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Він є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики. Бюджет як одна з ланок фінансової системи відображає виробничі відносини,
 11. Опарін В. М.. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ,2002. - 240 с., 2002
 12. 3. Тести
  1. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює: а) Міністерство фінансів України; б) Рахункова палата; в) Державне казначейство України; г) Державна податкова адміністрація; д) Кабінет Міністрів України; е) Державне контрольно-ревізійне управління. 2. Принцип .............. бюджетної системи України полягає у включенні до бюджетів всіх
 13. Сутність місцевих фінансів
  В умовах демократії місцеві (регіональні) фінанси є однією з важливих складових фінансової системи держави, оскільки вони забезпечують фінансування значної частини державних витрат на соціально-культурне й комунально-побутове обслуговування населення. За допомогою регіональних фінансів здійснюється вирівнювання ступенів економічного і соціального розвитку територій, які внаслідок різних