« Попередня Наступна »

10.4. Прибуток: формування та використання

 Прибуток є основним показником, що характеризує результативність діяльності банку, який визначається як
різниця між усіма доходами і витратами. Якщо витрати перевищують доходи, то цей результат має від'ємне значення і його називають збитком.
Прибуток - це джерело і основа стабільності фінансового стану банку і його ліквідності, збільшення і оновлення основних фондів банку, приросту його власного капіталу, збільшення і підвищення якості банківських послуг. По-практиці функціонування банку використовуються кілька показників прибутку Різниця мелсду сумою валових доходів та сумою витрат, що відносяться на витрати банку, називається балансовою {валовий) прибутком. З балансового прибутку вносяться податки до бюджету. З 1 січня 2002 р ставка податку на прибуток складає 24%.
Важливим показником, що характеризує фінансовий результат, є чистий прибуток комерційного банку (прибуток, що залишається в розпорядженні банку), що представляє собою кінцевий фінансовий результат діяльності банку, т. Е. Залишок доходів банку після покриття всіх витрат, пов'язаних з банківською діяльністю, сплати податків та відрахувань в різні фонди.
Чистий прибуток розподіляється за такими основними напрямками: відрахуваннях до фондів накопичення (поповнення статутного капіталу та інші фонди); відрахування до фондів споживання; відрахування в резервний фонд; виплата дивідендів акціонерам (учасникам) банку. Частина прибутку банку, що відраховується до фондів накопичення і споживання, носить цільовий характер і витрачається на придбання основних фондів, на соціальний розвиток колективу банку, на споживчі та благодійні цілі.
За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні банку, виробляються такі витрати:
витрати капітального характеру (будівництво, реконструкція, придбання основних засобів);
премії, матеріальна допомога, винагорода, надбавки працівникам банку, що виплачуються в грошовій і натуральній формах; '
обов'язкові відрахування в державні позабюджетні фонди в частині витрат на оплату праці працівників, относимой в рахунок чистого прибутку;
відрахування у недержавні пенсійні фонди та інші види страхування;
342
витрати на рекламу, відрядження та представницькі витрати, вироблені сверхустановленной норм;
про виплата дивідендів акціонерам банку;
® витрати, пов'язані з формуванням філій та представництв;
»Сплата податків на операції з цінними паперами, що придбані у власність банку, інших податків і зборів, що відносяться за рахунок чистого прибутку;
в сплачені відсотки за простроченими міжбанківськими кредитами, включаючи кредити центральному банку і овердрафт;
внесення до бюджету у вигляді санкцій відповідно до законодавства.

Показники рентабельності показують співвідношення прибутку до витрат і в цьому сенсі характеризують результати ефективності роботи банку, т. Е. Віддачу його фінансових ресурсів, доповнюючи аналіз абсолютних показників якісним змістом. До показників рентабельності відносять:
«Рентабельність власних коштів (капіталу) банку (визначається як відношення суми банківського прибутку до вартості капіталу банку);
рентабельність сукупних активів (розраховується як відношення балансового прибутку до величини активів банку);
рентабельність активів, приносять дохід, т. е. працюючих активів (являє собою відношення балансового прибутку до величини працюючих активів);
»Рентабельність статутного капіталу (фонду) банку (визначається як відношення балансового прибутку до розміру сплаченого статутного фонду банку). Узагальнюючим показником результативності банківської діяльності є показник рентабельності, розрахований як норма прибутку на капітал.
Для оцінки надійності та платоспроможності банку розраховується показник ліквідності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Прибуток: формування та використання

 1. 43. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
   Прибуток підприємства розділяється на наступні види: балансовий прибуток, прибуток від реалізації основної продукції, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий
 2. Функції прибутку
   1) прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства; 2) прибуток має стимулюючою функцією (т. К. Є одночасно не тільки фінансовим результатом, а й основним елементом фінансових ресурсів підприємства); 3) прибуток є одним з найважливіших джерел формування бюджетів різних
 3. 4.3. Управління використанням прибутку
   Розподіл і використання прибутку підприємства представлений на рис. 4.1. Прибуток від реалізації продукції Прибуток від іншої реалізації Доходи від позареалізаційних операцій Балансовий прибуток Прибуток, що не обкладається податком Оподатковуваний прибуток nbsp; Чистий прибуток підприємства nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Податок на прибуток
 4. Економічний прибуток
   Економічна прибуток = Бухгалтерський прибуток + Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів у перебігу звітного періоду - Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів у минулі періоди + Позареалізаційні зміни вартості активів в майбутні періоди Цей підхід припускаємо щоквартальне визначення гудвілу (нематеріальний актив, відображає ділову репутацію фірми ) і його
 5. IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту опрібилях і збитки
   Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати відомості, пов'язані з облікову політику організації, і забезпечувати користувачів додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, але які необхідні користувачам бухгалтерської звітності для формування повного уявлення про фінансовому становищі
 6. 28. Зміст фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.
   Фінанси підприємств - складова частина фінансової системи держави. Особливості фінансів сфери матеріального виробництва, їх значення. Виручка від реалізації продукції та її роль у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Функції фінансів підприємств. 29. Вплив форм власності на організацію фінансів сфери матеріального виробництва. Особливості формування статутного фонду,
 7. Питання 51 Прибуток і рентабельність підприємства
   Прибуток - найважливіша категорія ринкових відносин. Їй притаманні три функції: 1) економічного показника, що характеризує фінансові результати господарської діяльності підприємства; 2) стимулюючої функції, що виявляється в процесі його розподілу та використання; 3) одного з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Прибуток, що утворюється у підприємств рр сплати
 8. 7.2. Прибуток як показник ефективності господарської діяльності підприємства
   Показники прибутку є найважливішими в системі оцінки результативності та ділової активності комерційної організації, ступеня її надійності та фінансового благополуччя. Прибуток є мірою ефективності господарської діяльності, відображаючи в абсолютному вираженні фінансовий результат операцій організації, що виражається в перевищенні отриманих протягом певного періоду доходів над поточними
 9. Резерви
   формуються відповідно до законодавства, установчих документів та прийнятої на підприємстві облікової політики. Основним джерелом формування резервів є чиста
 10. Система показників аналізу фінансових результатовдеятельності організації
   Для оцінки резервів підвищення ефективності виробництва з погляду отриманих доходів і зроблених витрат заслуговує уваги проведення їх аналізу з використанням отриманого фінансового результату. Це можуть бути прибуток від продажів, валовий прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Спробуємо пов'язати між собою даний показники, щоб провести їх факторний аналіз на