« Попередня Наступна »

10.4. Розрахунок та інтерпретація показників проекту з погляду власника (інвестора)

 Мета участі у проекті власника (інвестора) полягає в тому, щоб зі времепем володіти власністю, вартість якої перевищує суму коштів, вкладених власником у проект. При визначенні вартості активів, що належать інвесторам на правах власності, важливо врахувати ту частину сюедстз, котоюая буде витрачена на оплату залучених позикових джерел фінансування. Показники ефективності, визначені на підставі чистих грошових потоків (потоків, які не враховують схему фінансування проекту) дозволяють зробити висновки щодо привабливості проекту для інвесторів тільки у випадку стовідсоткового фінансування проекту за рахунок власних коштів (коштів інвесторів). На практиці такі випадки трапляються нечасто.
Чаші всього нарівні з власним капіталом пооект поедполаїает привле-чення кредитних ресурсів. Б даному випадку для оцінки привабливості проекту з погляду власників (інвесторів) необхідний додатковий розрахунок.
Для розрахунку показників ефективності проекту з погляду власного капіталу враховуються притоки і відтоки грошових коштів за винятком вкладення власного капіталу і виплати дивідендів.
Приклад з практики. Формування потоків і розрахунок показники І ефективності для власного капіталу
Продовжимо розгляд прикладу з табл. 10.1. Сформуємо потоки грошових коштів для оцінки ефективності проекту з погляду власників (інвесторів); проведемо розрахунок та інтерпретацію показників ефективності для власного капіталу (табл. 10.7)
Таблиця 10.7. Формування потоків і розрахунок показником ефективності з точки зору власників (інвесторів) Потоки для власного капіталу 1-й рік 2-й рік 3-і | рік 4-і рік 5 и j рік Виручка від реалізації, млн. Руб. З 650650650650 Залучення (4) і повернення (-) кредитів, млн. Руб. 6С0 -150 -150 -150 -150 Виплата відсотків за кредитами,% 0 -108 -81 -54 -27 Інвестиційні витрати, млн. Руб. -1000 0 С 0 0
 Потоки для власного капіталу 1 II рік 2-ii рік третій рік 4-й рік 5 й рік Поточні витрати без урахування амортизації, млн. Руб. З -200 -200 -200 -200 Податок на майно, млн. Руб. 0 -18 -18 -17 -16 Податок на прибуток (24%), млн. Руб. 0 -77 -82 -87 -92 - Погок коштів для власного капіталу, млн. Руб. -400 97119142165 = Те ж наростаючим підсумком, млн. Руб. -400 -303 -184 -42 123 Ставка порівняння 12% Індекси дисконтування 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 Лізингові платежі, млн. Руб. 0 0 0 0 0 Дисконтований ЧПДС, млн. Pv6. -400 8/95101105 Дисконтований ЧПДС наростаючим підсумком, млн. Руб. -400 -313 -218 -117 -12
Період (строк) окупності вкладенні власників, років дисконтування й період окупності
Сума накопичених дисконтованих потоків за 5 років при ставці порівняння 12% без урахування остаточної вартості проекту, млн. Руб.
IRR за 5 років, визначений за грошовими потоками без учега остаточної! вартості проекту,%
4,3
Виходить за межі 5 років -12
10,6 Дисконтована залишкова вартість проекту, 400 млн.
 руб. +464510541559 Сума накопичених дисконтованих потоків з урахуванням залишковому вартості проекту, млн. Руб. +151292424547 IRR за 5 років, визначений і з урахуванням залишкової вартості проекту,% 45,7
Залишкова вартість проекту визначена як різниця активів проекту без обліку грошових коштів (тут - інвестиційні витрати) і зобов'язань (тут кредити). Дисконтована величина залишкової вартості визначена таким чином:
кв .: 400 = (1000 (інвестиційні витрати) - 600 (залучені кредити)) ч 1;
кв .: 464 = 0.893 х (Ю00 - 30 - (600 - 150)), де 30 - сума нарахованої за рік амоютізаціі, (600 - 150) залишок заборгованості;
кв .: 510 = 0,797 х (1000 - 30 * 2 - (600 - 1 50 - 150)).
Оцінка результатів проекту виключно за генерируемим грошовим потокам показує, що проект тільки в 5-му році генерує певний залишок коштів, який може належати інвесторам на правах власності (ео-
ответствует терміну погашення кредитних ресурсів). При цьому накопичений "залишок" майже забезпечує рівень прибутковості, необхідний інвесторами від проекту (виражена в ставці порівняння і становить 12%). Про це говорить значення IRR (10,6%) і значення NPV, близьке до 0. Однак, якщо проводити оцінку з урахуванням вартості активів, які генерує проект і які також належать інвесторам на правах власності, показники ефективності представляються більш привабливими. За сукупними потокам, що включає залишкову вартість проекту, власники можуть отримати уявлення про вартість частки, що належить кожному з них (більш точна оцінка потребують ринкової оцінки вартості активів проекту в кожному інтервалі планування).
Період окупності власних коштів визначається і інтерпретується аналогічно окупності інвестиційних витрат. Отримане значення покаже, після закінчення якогось періоду інвестор буде розташовувати (на правах власності) засобами, рівними але сумі коштів, вкладених у проект. Зауважимо, що період окупності вкладених власних коштів однаковий для всіх власників і не залежить від частки вкладень окремих власників. Показник, який підлягає "розділенню" між власниками це сума накопичених дисконтованих потоків проекту. Сумадисконтованих потоків для власного ка живила покаже вартість майна, принади л ежащег про інвесторам на правах власності. IRR, визначена за грошовими потоками для власного капіталу без урахування залишкової вартості проекту, покаже можливий рівень дивідендних виплат власникам при заданому графіку кредитування.
Ставки порівняння, використовувані при оцінці ефективності загальних інвестиційних витрат і ефективності вкладення власних коштів можуть бути різними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Розрахунок та інтерпретація показників проекту з погляду власника (інвестора)

 1. Основні теоретичні положення
   Суть економічного аналізу ефективності інвестування капіталу. Поняття «портфельні інвестиції», «альтернативні інвестиції», «послідовні інвестиції». Елементи аналізу інвестиційних рішень: чисті інвестиції, чисті грошові надходження, економічний життєвий цикл інвестицій; економічна суть цих елементів. Показники і методи, використовувані для аналізу інвестиційних рішень.
 2. 10.2. Послідовність проведення оцінки проекту. Облік інтересор різних учасників
   Роботу з проведення комерційної оцінки інвестиційного проекту доцільно організувати як ітераційний процес. Такий підхід пов'язаний, р зокрема, з необхідністю коректної оцінки проекту з погляду різних учасників. При описі схеми реалізації проекту вже зазначалося, що для оцінки ефективності інвестиційної ідеї з точки зору менеджменту, власника (інвестора), банку та
 3. Інтерпретація, або опис профілів отриманих сегментів.
   Кожен сегмент описується з погляду половозрастного складу, доходів, уподобань і т. Д. З одного боку ці групи характеризуються певними споживчими запитами і перевагами, а з іншого - вони досить однорідні і з соціально-економічних і за демографічними
 4. 10.3. Розрахунок та інтерпретація показателейеффектівності інвестиційних витрат
   Для оцінки ефективності інвестиційних витрат проекту традиційно використовуються наступні показники: простий і дисконтований терміни окупності інвестицій; чиста поточна вартість (NP ^); внутрішня норма прибутку (IRR); рентабельність інвестицій (PI). Саме цей набір показників наводиться в резюме бізнес-плану інвестиційного проекту і використовується зацікавленими сторонами для оцінки
 5. 9 .2.4. Вибір точки відліку для визначення приростів доходів і витрат, пов'язаних з проектом
   Проблема вибору точки відліку для визначення приросту доходів і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, являє собою окремий і вельми важливе питання. У багатьох випадках вихідне базою для визначення приросту повинні ЯЕЛЯТЬСЯ не ті параметри, які має виробництво в даний момент, а ті їх гранично досяжні значення, які можна отримати, чи не здійснюючи інвестиційний проект.
 6. 10.3.5. Модифікована внутрішня норма рентабельності
   Модифікована внутрішня норма рентабельності, або MIRR (Modified internal rate of return), спирається на поняття майбутньої вартості проекту. надходжень від проекту наводяться на момент його закінчення з використанням ставки порівняння г, заснованої на можливих доходах від реінвестиції цих коштів (норма рентабельності реінвестицій). Після цього модифікована внутрішня норма рентабельності
 7. Менеджмент вартості проекту.
   До складу цієї області входять такі процеси: планування ресурсів проекту; оцінка, контроль і аналіз вартості; бюджетування. Ці процеси включають в себе відповідні процедури: планування з нижнього рівня ієрархічної структури проекту WBS (Work Breakdown Structure); розрахунок потреби в ресурсах; методи оцінки вартості проекту (за аналогом, параметрична, "знизу-вверх",
 8. 10.1. Критерії комерційної спроможності інвестиційного проекту
   Суть комерційної оцінки проекту полягає в отриманні інформації, що дозволяє зацікавленим особам приймати рішення про реалізацію або відмову від шюекта. Логічно, що для прийняття рішення про реалізацію інвестиційної ідеї необхідно, щоб вона відповідала двом основним вимогам: забезпечувала повернення вкладених коштів. желаехУіую прибутковість (реалізація ідеї повинна бути доцільна з точки
 9. Процес досліджень
   - - Послідовність етапів у розробці, реалізації дослідницького проекту, що включає визначення проблеми, вибір проекту, визначення методу збору даних, розробка форм, проектування вибірки, збір даних, аналіз та інтерпретація даних, підготовка звіту про результати
 10. Етап 1. Цілі та призначення інвестиційної програми.
   Мети інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства. У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному: визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати, оцінити привабливість проекту з погляду комерційних інтересів інвесторів; виявити фінансову спроможність підприємства; оцінити ризик інвестицій;