« Попередня Наступна »

10.4. Розкриття облікової політики

 Організація повинна розкривати обрані при формуванні облікової політики способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішення користувачів бухгалтерської звітності.
Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання про застосування яких зацікавленими користувачами бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка фінансового стану, руху грошових коштів або фінансових результатів діяльності організації.
Склад і зміст підлягає розкриттю в бухгалтерській звітності інформації про облікову політику організації з конкретних питань бухгалтерського обліку встановлюються відповідними положеннями з бухгалтерського обліку або законодавчими актами та постановами Уряду Російської Федерації.
У випадку публікації бухгалтерської звітності не в повному обсязі інформація про облікову політику підлягає розкриттю як мінімум в частині, безпосередньо відноситься до опублікованих матеріалів.
Якщо облікова політика організації сформована виходячи з припущень, передбачених ПБУ 1/98, то ці припущення можуть не розкриватися в бухгалтерській звітності.
У тих випадках, коли при формуванні облікової політики організації виходять з припущень, відмінних від передбачених ПБУ 1/98, такі допущення разом з причинами їх застосування повинні бути детально розкриті в бухгалтерській звітності.
Якщо при підготовці бухгалтерської звітності є значна невизначеність щодо подій і умов, які можуть породити істотні сумніви в застосовності допущення безперервності діяльності, то організація повинна вказати на таку невизначеність і однозначно описати, з чим вона пов'язана.
Істотні способи ведення бухгалтерського обліку підлягають розкриттю у пояснювальній записці, що входить до складу бухгалтерської звітності організації за звітний рік.

Проміжна бухгалтерська звітність може не містити інформації про облікову політику організації, якщо в останній не про-ізошло змін з часу складання річної бухгалтерської звітності за попередній рік, розкрила облікову політику.
Зміни облікової політики, що зробили або здатні су-щественное вплив на фінансове становище, рух грошових коштів чи фінансові результати організації, підлягають відособлений-ному розкриттю в бухгалтерській звітності. Інформація про них повинна включати причину зміни облікової політики; оцінку наслідків через менения в грошовому виразі (у відношенні звітного року і кожного іншого періоду, дані за який включені в бухгалтерську звітність
за звітний рік); вказівка ??на те, що включені в бухгалтерську звітність за звітний рік відповідні дані періодів, що передують звітному, скориговані.
Зміни облікової політики на рік, наступний за звітним, відпрацьовано-жаются в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організа-ції.
10.5. Питання для самоконтролю
Яке значення облікової політики організації?
Назвіть допущення і вимоги, виходячи з яких формується облікова політика.
Які варіанти нарахування амортизації по основних засобах і наслідки прискореної амортизації основних засобів?
Які наслідки списання загальногосподарських витрат на рахунок продажу продукції?
У якій оцінці можуть відбиватися в обліку готова і відвантажена про-дукція?
Які наслідки оцінки незавершеного виробництва за вартістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів?
Чи можуть застосовуватися одночасно різні методи калькулювання собівартості продукції в організації?
Хто формує облікову політику організації?
Як здійснюється розкриття облікової політики?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Розкриття облікової політики

 1. Розкриття застосовувалася облікової політики.
   В даний час організації володіють значним набором варіантів облікової політики, причому в міру наближення національних стандартів обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності багатоваріантність обліку все більш розширюється. За допомогою приміток до звітності (пояснювальної записки) користувачі отримують важливі відомості про облікові принципи, згідно яким інформація про операції
 2. ЧАСТИНА 1. ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
   Глава 1 - "Загальні вимоги до подання фінансової звітності" - описує мету і склад фінансової звітності та загальні підходи до її формування. Глава 2 - "Вимоги щодо структури та змісту фінансової звітності" - наводить приклади основних видів фінансових звітів і розглядає вимоги щодо їх утримання. Глава 3 - "Облікова політика, зміни в облікових розрахунках і помилки" -
 3. 20.3. Аудит облікової політики підприємства
   Відповідно до закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» ведення бухгалтерського обліку в організації здійснюється відповідно до облікової політики організації. Основи формування і розкриття облікової політики організації передбачені положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації», затвердженим постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь
 4. розкриття фактів зміни облікової політики
   Не менш важливим для цілей аналізу бухгалтерської звітності є розкриття фактів зміни облікової політики. Відповідно до вимог ПБУ 1/98 «Облікова політика організації» наслідки зміни облікової політики, що зробили або здатні суттєво вплинути на фінансовий стан організації, підлягають відокремленому розкриттю. Інформація повинна включати: причину зміни
 5. Глава 12 додаткова звітність ІНФОРМАЦІЯ
   У цій главі розглядаються різні доповнення, уточнення, необхідні МСФЗ до основному масиву звітної інформації. Зокрема, подання інформації в сегментної і проміжної фінансової звітності, порядок розкриття у звітності відомостей про облікову політику, застосовуваної компанією, про зміни в облікових оцінках та виправлення допущених раніше помилок. Викладається порядок обліку
 6. Прімерізложенія модифікованого аудиторського висновку в частині, що містить негативну думку через розбіжності относітельнодопустімості прийнятої облікової політики або адекватності розкриття інформації в бухгалтерській (фінансової) звітності (опис розбіжностей)
   На нашу думку, внаслідок впливу зазначених обставин бухгалтерська (фінансова) звітність ВАТ «Інвестор» недостовірно відображає його фінансове становище на 1 січня 200_р. і результати фінансово-господарської діяльності за
 7. Обліково-операційне управління
   у функції якого входять: організація обліково-операційної роботи банку; ведення аналітичного і синтетичного обліку та звітності, організація документообігу та внутрішньобанківського контролю за вчиненням банківських операцій; організація безготівкових розрахунків; складання балансу банку, балансу доходів і витрат; збір інформації; вчинення облікових і касових операцій; нарахування заробітної
 8. Еквівалентність простий облікової ставки та сгожной ставки річних відсотків.
   При визначенні еквівалентних значень простою обліковою і складною ставок нарахування річних відсотків рівняння еквівалентності відповідно до формулами (2.22) і (2,54) буде мати вигляд \ -nd | а де nd = S / Kd - період нарахування облікової ставки; «. = Ь / Kt - період нарахування процентної ставки; КК (- тимчасові бази для нарахування відсотків за обліковою і процентною ставками, які можуть бути
 9. Облікові операції
   операції банків з обліку комерційних векселів і деяких інших довгострокових зобов'язань. У результаті банк отримує прибуток у вигляді облікового
 10. Облікова політика До
   У загальному вигляді облікова політика будь-якої організації повинна включати в себе три складові: організаційну, технічну та методичну. Перша складова описує спосіб організації бухгалтерського обліку, а також принципи побудови облікової політики. Взагалі, ці принципи однакові для всіх організацій, але для КС особливо важливим можна вважати існування принципу пріоритету економічного
 11. Розкриття інформації звітних форм.
   У додатках, які коментують або інтерпретують статті балансу і звіту про прибутки і збитки, розкриттю підлягають ті статті у формах бухгалтерської звітності, які важливі для розуміння реального фінансового становища підприємства. Наприклад, наявність значних необ'яснен- них сум за статтями інших дебіторів може призвести до недостовірних результатів аналізу ліквідності. Відсутність
 12. Розкриття інформації та прозорість.
   Суттєва інформація підлягає розкриттю і включає, не обмежуючись цим, таке: 1. Результати фінансової та операційної діяльності компанії. 2. Завдання компанії. 3. Власність на великі пакети акцій та права голосу. 4. Список членів правління та головних посадових осіб, а також отримується ними винагороду. 5. Прогнозовані істотні фактори ризику. 6. Істотні
 13. Облікова політика і пояснювальна записка
   Пояснювальна записка до фінансової звітності включають оповідальне опис або більш докладний аналіз сум, показаних в бухгалтерському балансі, звіті про прибутки та збитки, звіті про рух грошових коштів і звіті про зміни у власному капіталі, а також додаткову інформацію, яка корисна користувачам, таку як умовні і договірні зобов'язання. Примітки включають
 14. Глава 8 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ І витрати на позики
   Фінансові інструменти являють значну частину інвестицій, порядок обліку яких, особливо фінансових активів, розглядався в попередньому розділі. Поділ інвестицій на довгострокові і короткострокові не відображає всієї суті виникаючих відносин в операціях з фінансовими інструментами. МСБО-39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює класифікацію фінансових
 15. 10. Правове регулювання розкриття та захисту банківської інформації
   10. Правове регулювання розкриття та захисту банківської
 16. Контрольні запитання до розділу 2.
   Що розуміється під рефінансуванням? Що розуміється під дисконтної (облікової) політикою? Що розуміється під обліковою ставкою? Який зв'язок між обліковою (дисконтною) ставкою і ставкою рефінансування? Охарактеризуйте елементи системи дисконтної політики. У чому переваги і недоліки використання інструментів адміністративного та ринкового методів дисконтної