« Попередня Наступна »

10,4. Рішення з відбору та реалізації інвестиційних проектів

 Капітальні вкладення (капітальне інвестування} - результат прийняття решенніі про довгострокове ІІ ризикових вкладень коштів в основний капітал підприємства.
Дані рішення приймають у внутрішній (ендогенної) соціальному середовищі, || оті впливають на всі аспекти життєдіяльності компанії (включаючи її персо-нал) Приймав рішення про довгострокове інвестування капіталів, слід враховувати як чисто фінансові наслідки, так н їх вплив ІІа стратегію підприємства і добробут його працівників.
Інвестиційні рішення приймає керівництво при участ ії фінансового директора фірми
Довгострокові інвестиції можна розглядати окремо від діяльності підприємства в цілому і його зовнішнього (екзогенного) оточення. Інвестиційні рішення відображають вибір напрямів довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування. Процес здійснення дол госрочних інвестицій включає в себе наступні зразкові атапи:
1. Пошук проектів.
2 Формулювання, первинний відбір і оцінка проектів.
Аналіз н остаточний вибір проекту
Реалізація проекту
Моніторинг та післяінвестиційного контроль.
Расшоїрім перераховані етапи докладніше.
Пошук інвестиційного проекту-відправна точці процгсса реального інвестування. Благополучно будь-якої компанії залежить не тільки від її здібностей знаходити вигідні інвестиційні можливості, а й від уміння їх створювати. Найголовніше на карвам етапі-це створення такої внутрішнього середовища, при якій фахівці підприємства можуть вільно висловлювати і розвивати свої інвестиційні ідеї. Цього можна добитися, раз |> еішв висувати самі недопрацьовані ідеї і предоставка кошти на подальші дослідження і розробки наіболпі перспективних проектів (наприклад, з модернізації та заміни обладнання, проектування нового продукту та ін.). Після завершення пошуку інвестиційних ідей підприємство отримує їх у своє розпорядження. Трансформація зтіх ідей в чітко сформульовані капіталовкладення - мета другого етапу. Пошук інформації, необхідної для отримання чіткого формулювання проекту, часто носить платний характер Первинна оцінка проекту має важливе значення для прийняття остаточного рішення про його реалізацію.
Попередній відбір інвестиційних пропозицій на даному етапі базується на якісніше оцінці ключових параметрів жіаіеспособності проекту, включаючи його фякшеовое забезпечення Наприклад, пропозиція, яка недорого-бота н техні іескі важко ссуществі мо. а такженесогласуетсясостратегіческі- мн цілями підприємства, скорее за все, буде відкинуто. Після того як ннвесті- ционное пропозиція досить чітко сформульовано н відповідає вимогам життєздатності, на наступному етапі інвестиційного процесу його піддають більш детальній перевірці
Аналіз і остаточний вибір проекту складають зміст третього етапу інвестиційного процесу. Методи, застосовувані для аналізу проектів, дозволяють оцінити їх основні параметри кількісно (зазвичай у грошовій формі або у вигляді фінансових коефіцієнтів).
Модель прийняття та здійснення інвестиційних рішень припускає, що саме на даному зтапах формують остаточне реімніе про те, чи будуть аложени грошові кошти в проект Подібні рішення приймають на основі фінансового аналізу, який містить кілька послідовних стадій:
заповнення і передача на розгляд провідним фахівцям предпріл- Тня стандартної фіізнсовой документації, т. е. прийдіть інвестиційній пропозиції офіційної форми,
класифікація проектів по тинаму, виділення проектів, які можуть бути схвалені з фінансових ПОЗИЦІЇ, І проектів, що забезпечують прийнятну норму прибутку на вкладений капітал;
| Фінансовий аналіз представленої інфоршціі з погляду ефективності тих чи інших капіталовкладень;
сопоставлвііе результатів аналізу з попередньо встановленими критеріями відбору; приймається до реалізації проект повинен задовольняти або перевищувати фінансові критерії (рентабельність інвестицій> ставки депозитного або позичкового відсотка, економічної рентабельності активів ІТ. д),
розгляд проекту з точки зору бюджету підприємства на поточний і майбутній періоди; питання про достатність коштів для фінансування проекту має бути вирішене до началвего здійснення;
остаточне рішення - схвалити або відкинути проект, т. е. чи буде підприємство нести витрати по його рвкліеаціі;
розробка системи моніторингу (стеження) sa ходом реалізації проекту, еелн сн схвалений.
Інвестиційні проекти систематизують за типами, щоб застосовувати раз- ші критерії відбору;
«Заміна існуючих основних засобів;
розширення пронЧЕЛДСтвенних потужностей,
«Долговрсіенние витрати по освоєнню нових видів продукції, технологій або зміні позиції на товарному ринку,
безпеку виробництва, захист навколишнього середовища та ін,
Питання про прийняття інвестиційних рішень тісно пов'язаний з визначенням джерел фінансування кепіталовлюгашй. Останні відбивають в інвестиційному (калвтайьном) бюджеті (табл 10.2).
Бюджетні обмеження залежать від зовнішніх і внутрішніх факторів До них відносяться, наприклад, яедоствток пропозиції грошей, висока вартість залучення капіталу, дефіцит інвестиційних ресурсів у конкретного підприємства.
Таблиці 10.2
II. Джерела фінвісіровдіпя
ій (нерозподілений) прібьм.
Ж (-) средсгв (35264- 47360)
протюлеяі '
10.5, Критерії ефективності інвестиційних рішень
За прийнятою в Росії мегодолсгні замовникам (естроЛтцнкам) ре с <ендуют оцінювати наступні види яффсктівкості реальних ікеестіііЛ:
резулиатіяюеть проекту вцеяоі;
ефективність участі в проекті.
кий включаючи необхідну докуиеитмдію, що розробляється відповідно: прийнятих в Росії стандартів (норна
з порівнянням фактичних і плануємо
На громадську ефективність проекту впливають зовнішні фактори;
збільшення ринкової вартості житлових ломів (квартир в них) в результаті споруди в безпосередній близькості від них великих промислових підприємств, автодоріг, станцій метрополітену, торгових центрів, автозаправних станцій та ін,
зростання доходу сільськогосподарських підприємств внаслідок будівництва нових автодоріг у сільській місцевості (наприклад, ва рахунок зниження втрат завозяться добрив до паливно-мастильних матеріалів, швидкого вивезення на елеватори зібраного врожаю зернових культур і т д):
пониження оборотних активів відправників або одержувачів вантажів у результат реалізації транспортними організаціями проектів, що підвищують середню швидкість руху вантажних автомобілів і відповідно сни жающіїх час на перевезення вантажів та ін.
При визначенні показників суспільної ефективності інвестиційного Проекту доцільно "
в деі південних потоках відобразити вартісну оцінку наслідків реалізації проекту в інших галузях народного господарств », в соціальній і екологічній сферах;
у складі оборотних активів врахувати тільки ихгеріалькіе запаси і резераи грошових коштів, "
виключити їв припливу і відтоку грошовихкоштів за поточною та фінансової діяльності їх складові, пов'язаний ні з отриманням і погашенням кредитів і відсотків по гнім, предосіавлсшше субсидії, дотації, податкові до інші трансфертні платежі, при яких фінансові ресурси передають від одного учасника проекти (включаючи державу) іншому;
вироблену продукцію (послуги) і витрачаються ресурси оточити у спеціальних економічних цінах Розрахунок даних цін передбачає виключення зі складу ринкових цін всіх спотворень вільного ринку (впливу монополістів, трансфертних платежів та ін.) і додавання неврахованих в ри почном цінах зовнішніх ефектів і суспільних благ;
импортозамещающую продукцію, імпортовані матеріали та обладнання оцінити в пенах замещаемой продукції плюс витрати на страхування і доставку;
товари, призначені до реалізації на внутрішньому ринку, а також інфраструктурні послуги (витрати на влектроенергію. газ, воду, транспорт) врахувати на базі ринкових цін з ПДВ.
При розрахунку суспільної ефективності проектів грошові потоки від поточної діяльності складаються з обсягу продажу і пов'язаних з ним витрат, а також додаткових надходжень із зовнішнього середовища (наприклад, від сторонніх організацій), У грошових потоках від інвестиційної діяльності враховуються-
вкладення в приріст оборотного капіталу,
доходи від реалізації майна.
Для проектів з нганачітельноіі велічііой чистого оборотного капіталу можна вести розрахунком круппеяно, у відсотках від витрат виробництва.
шяегоосупксгалеіня для учасників реалізують проект (до \ слпьіз®трети). Ефективність участі і отворі визначають з метою перевірки роалпеуечостп
ефективність участі в проекті структур більш високого рівня,
галузеву ефективність для окремих галузей, фінансово-промислових груп (ФПГ), добровільних об'єднання підприємств та колдіі-
бюджетну ефективність проекту (ефективність участі держави в проекті з точки Ерена витрат н доходів бюджетів усіх рівнів)
Еффектганость проекту можна оцінити як кількісними, так і качест- еннимі методами.
 Ефект проекту (рішення поізму) показує перевищення реалізації над витратами заопределенное час Показники до всього періоду реалізації проекту, називають інтегральними (наприклад, чистий дисконтований дохід, внутрішня норма період окупності ьапіталишч витрат та ін.).
алізацін проекту,
- Оцінки стійкості проекту (збереження його вигідніше ™ і реалізованості при випадкових колебаніяхриночной кон'юнктури та інших зовнішніх фак-
У грошових потоках не відображають взаєморозрахунки між учасниками, що входять у розглянуту структуру, а розрахунки між учасниками і самою структурою (наприклад, фінансово-промисловою групою) Вів же час враховують вплив реалізації проекту иа діяльність даної структури івходящіхвнее інших (сторонніх) підприємств.
Показники регіональної чіізфектілності висловлюють фінансову значимість проекту з позиції відповідного регіону з урахуванням його впливу на економічну, соціальну та екологічну обстановку в регіоні Розрахунок здійснюють е порядку, встановленому для визначення обществен ної ефективності проекту. Однак існують деякі особливості.
Додатковий ефект у суміжних галузях народного господарства, в також соцівльний і екологічний ефекти враховують тільки в рамках регіону.
При визначенні потреби в оборотних активах враховують тільки затримки платежів за розрахунками з зовнішнім оточенням
3. Вартісну оцінку виробленої продукції і споживаних ресурсів здійснюють аліяогічно ресчетам суспільної ефективності з внесенням регіональних коригувань.
4 В грошові надходження включають возіяняюшне у зв'язку з реалізацією проекту грошові притоки в регіон із зовнішнього середовища (кредити, позики, суб-Сідіі, дотації, кошти іноземних інвесторів та ін.).
У грошові потоки включають також возннимтцме у зв'язку з здійснивши ііем проекту платежі під віещнююсреду (за використані ресурси інших регіонів, погашення отриманих кредитів і позик, податки і збори у державний, регіональний і місцеві бюджети).
За наявності необхідної інформації враховують зміни доходів і витрат, свяааня'іс з алівніем реалізації проекту иа деятетьноегь інших підприємств і населення регіону (коеввлние фінансові результати реалізації проекту)
При оцінці галузевої ефективності проекту слід враховувати, що підприємства можуть входити до складу Боло високою структури:
галузь (підгалузь) народного господарства;
об'єднання підприємств, що утворюють єдині технологічні ланцюжки;
гві
- Віднімають відсотки за позиками, наданими галузевими фондами
прсдпріатіямоіраслі-учасникам проекту. Розрахунок показників отраслевойн ^ фсюменоетносугоесгеяятоганалогічноопре- Дален параметровзффектііюетн участі підприємства в проекті.
10. Б Основні моделі оцінки інвестиційних проектів
Забазудля прийнята інвест! іконних рішень пряіятиср
'Проектів базується на на Ця концепція виходить з прессе грошей сьогодні, ніж завтра Багато підприємців дотримуються тг
- Існує ризик, що в майбутньому гроші могутбить ие отримані;
отримання майбутнього доходу.
дукцію (послузі),
| Оцінка притоку грошових коштів пг
прогноз інвестиційних та поточних затратна весь час реалізації
оцінка доступності необхідної джерел ф «нансіроеенія проекту,
ілр
збуту, а її лереоі ньс потужностей мул
Відносно припливу де
Багато підприємств можуть мати декілька доступних для реалізації проектів, а главн ьш обмежувачем є можливість нх фінансування. Джерела коштів поділяють за ступенем їх доступності - найбільш доступні власні кошти (амортизаційні відрахування і чистий прибуток), далі за ступенем збільшення терміну мобілізації слідують банківські кредити і позики, нові емісії акцій та ін Дані джерела розрізняють не тільки ло достатності їх залучення в інвестиційний процес, ко і ко ціною залученого капіталу, величина якого також залежить від багатьох факторів
Крім того, вартість капіталу, що залучається для фінансування проекту в процесі його реалізації ії, може коливатися (нерідко в бік підвищення) в силу різних причин (наприклад, зростання темпів інфляції, ставки позичкового відсотка та ін.). Це означає, що проект, який може бути прийнятий за одних вус лоаіях, виявиться неефективним при інших
Різні проекти неоднозначно реагують на збільшення ціни капіталу. Для інвестора важливо, щоб основна частка припливу грошових коштів припадала на перші роки експлуатації проекту. Тоді він швидко окупиться і в меншій мірі будетзавісстьот зростання цінуй капіталу,
З формальної точки зору будь-який інвестиційний проект залежить ог низки показників, які в процесі аналізу приводять в форие лінійної моделі, що має вигляд:
ІП - [1С ,; С7у с, і], (138)
де ІП-інвестиційний проект; / ^ - довгострокові інвестиції в і-му році (І ~ 1, 2,3, г); CFt ~ приплив (відплив) грошових коштів в к-му році (ft-1,2,3, ..., t); t- тривалість життя проекту, років; г - ставка дисконтирован в л, частки еди-
Інвестиційні проекти, що розглядаються в процесі підготовки капітального бюджету, мають певну логіку 1. Кожен проект має індивідуальний грошовий потік, елементи якого включають або чистий відтік грошових коштів, або їх чистий приплив. Під чистим відтоком грошових коштів в даному році слід розуміти пре-щення поточних грошових витрат за проекту над поточними грошовими надходженнями. При зворотному співвідношенні має месточістий приплив грошових коштів. Іноді в інвестиційному аналізі використовують не грошовий потоц а послідовність прогнозних еваченій річного прибутку, що генерується проектом. 2 Найчастіше акепіз здійснюють по роках, хоча твкое обмеження розжарюється обов'язковим Розрахунки можна проводити по кроках (у частках року, по кварталах і місяцях). Важливо дотримуватися ув'язку між величиною грошового потоку, процентної ставки і дчігедьностью розрахункового періоду. 3. Припускають, що весь обсяг інвестицій здійснюють наприкінці року, який передує появі припливу грошових коштів від проекту. Для зручності порівняння вачальяий моме вкладення грошових коштів у даний проект приймають за нульовий період. Однак на практиці інвестиції можна здійснювати і протягом ряду наступних періодів.
Ставка дисконтування, використовувана для приведення майбутньої сі грошових коштів до справжньої СТОІІЮСЇН, должка відповідати продол-жітельное періоду, зафіксований у проекті (наприклад, річну ставку беруть, якщо довжина іеріода - рік)
Приплив (orrotc) грошових коштів має місце в конці чергового року, що цілком логічно, оскільки прибуток в бухгалтерській звітності визначають наростаючим підсумком на конен звітного періоду.
Необхідно зазначити, що застосування різних методів аналізу та оцінки проектів припускає множинність прогнозних розрахунків, що досягається за допомогою імітаційного моделювання в рамках електронних таблиць.
Моделі, використовувані в закордонній практиці при аналізі ефективності інвестиційних проектів, можна розділити на дві групи і. Засновані вестатістіческіх (облікових) оцінках 2 Базуються пе дисконтованих оцінках (динамічні моделі) У першу іруппу включають просту порму прибутку (коеффііісітгффектів- кістки інвестицій - К№) і простий термін окупності інвестицій - PP. визначаються за формулами.
0,5х (/ С + ДУ)
0,5kyC + HV) "*
о * »
де PV - середньорічна величина чистого прібьтлщ 1С - інвестиції в конкретний проект, RV-залишкова (ліквідаційна) вартість проекту
Даний коказатель найчастіше порівнюють з коефіцієнтом рентабельності всього авансованого капіталу (Йоа) -
«04 = 5 ^ x100, (140)
де А - середня вартість активів за розрахунковий період,
Основне правило-AR2? > ROA.
До другої групи відносять:
чистий дисконтований похід - апквогі: чистий приведений ефект, чиста поточна вартість проекту, ЧПЕ (WPV);
чисту твриннвльную вартість, ЧТС (N7V);
дісконтіроланний Инде кс прибутковості, ДІД (DPT),
дисконтований період окупності, дяо (DPP) ',
внутрішню норму прибутковості-аналогі- внутрішня норма прибутку, внутрішня порма рентабельності проекту, ВНД (№В.) -
модифіковану внутрішню норму прибутковості (MIRR).
Дані моделі детально висвітлені у спеціальній літературі з фінансового менеджменту, корпоративних фінансів та інвестиційного аналізу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10,4. Рішення з відбору та реалізації інвестиційних проектів

 1. Налаштування відбору.
   Налаштування відбору здійснюються в табличному полі «відбір». Тут можна додати елемент відбору, відредагувати існуючий, видалити елемент
 2. 2. Основні завдання і компетенції Експертної Ради
   Основними завданнями Експертної Ради є: Контроль відповідності Інвестиційних проектів стратегії розвитку і вимогам науково-технічної політики Компанії; Експертиза технологічних і виробничих рішень, запропонованих у складі Інвестиційних проектів Компанії; Відбір найбільш технологічно ефективних і обґрунтованих варіантів реалізації Інвестиційних проектів та винесення
 3. 8.6. Методи аналізу професійної діяльності
   Цілі аналізу професійної діяльності Оптимізація функціонування організації: нормування; атестація; оцінка праці; регламентація, посадова інструкція; проектування діяльності, зміна організаційної структури. Професійний відбір (критерії відбору, процедури
 4. Відбір
   . На етапі відбору потрібно з усієї популяції вибрати певну її частку, яка залишиться «в живих» на цьому етапі еволюції. Є різні способи проводити відбір. Імовірність виживання особини h повинна залежати від значення функції пристосованості Fitness (h). Сама частка вижили s звичайні-но є параметром генетичного алгоритму, і її просто задають заздалегідь. За підсумками відбору з N особин популяції H
 5. Анотація
   У книзі розкривається роль інвестиційної діяльності як одного з дієвих важелів максимізації вартості компанії. Показані нові напрямки інвестування та принципи відбору інвестиційних проектів, що дозволяють компаніям нарощувати вартість. Автором систематизована практика російських компаній щодо прийняття інвестиційних рішень. Увагу читачів акцентується на призводять до
 6. Тамара Вікторівна Теплова. Інвестиційні важелі максимізації вартості компанії. Практика російських предпріятійМосква - 2007, 2007
 7. 40. ВІДБІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПО КРИТЕРІЮ ПРИБУТКОВОСТІ
   Як правило, в ході здійснення інвестиційної діяльності підприємство має справу з декількома інвестиційними проектами. Кожен проект характеризується своїми параметрами. Тому підприємству доводиться постійно вибирати оптимальні проекти на основі заздалегідь встановлених критеріїв. Вибір критеріїв відбору та обгрунтування їх значень засновані на інвестиційної стратегії та політиці підприємства.
 8. Інвестиційний проект
   - Економічно обгрунтований комплекс дій з формування (модернізації) активів, реалізація якого спрямована на вирішення Інвестиційної завдання. Інвестиційний проект складається з Титулів і
 9. Бізнес-план інвестиційного проекту
   - Документ, що розробляється для визначення доцільності рішення Інвестиційної завдання, вибору і обгрунтування способу вирішення Інвестиційної завдання, а також плану заходів щодо формування (модернізації) активів з метою вирішення Інвестиційної
 10. Формування Інвестиційної програми і Інвестиційного бюджету Компанії
   Інвестиційна програма Компанії щорічно розглядається і затверджується відповідно до положень цього Регламенту. На підставі прогнозного фінансового плану Компанії Інвестиційний комітет щорічно до (наприклад) 1 травня формує орієнтири по об'єктивно можливій величині фінансування Інвестиційної програми на наступний період по роках. Рішення Інвестиційного комітету є
 11. Відбір ідей.
   Спочатку необхідно виробити якомога більше ідей. Ціль наступних етапів - скоротити їх число. Першим кроком на цьому шляху служить відбір ідей. Відбір дозволяє якомога раніше виявити і відсіяти непридатні ідеї. У більшості фірм фахівці повинні викладати ідею новинок у письмовому виді на стандартних бланках, що надходять потім на розгляд комісії з нових товарів. Така заявка
 12. 41. ВІДБІР ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПО КРИТЕРІЮ ЛІКВІДНОСТІ
   Ліквідность- один з показників оцінки фінансового стану підприємства; здатність перетворення об'єкта оцінки у грошові кошти (при цьому під здатністю може розумітися час, необхідний для перетворення предмет оцінки в грошові кошти). Відбір інвестиційних проектів на підставі критерію ліквідностіосуществляется виходячи з оцінки двох параметрів: часу трансформації інвестицій
 13. 5.5. Положення про використання Інвестиційного резерву 1. Загальні положення
   Це Положення встановлює порядок використання Інвестиційного резерву, що є складовою частиною Інвестиційного бюджету Компанії, сформованого та затвердженого відповідно до "Регламентом взаємодії учасників інвестиційного процесу з формування Інвестиційної програми ВАТ" XXX ". У Положенні використовуються терміни та визначення, передбачені вищезазначеною Регламентом.
 14. Гнучкість мислення
   - Характеризує здатність людини своєчасно і обгрунтовано переходити на нові методи розробки та реалізації УР. Особливе значення при РУР має здатність особистості залучати до роботи не- обхідних для її виконання людей, керуючись тільки здоровим глуздом. На стадії прийняття управлінського рішення здійснюється оцінка альтернативних рішень і дій, проведених на основі
 15. Інвестиційний резерв
   - Ліміт коштів, передбачений Інвестиційним Бюджетом для компенсації відхилень за обсягами фінансування, що виявляються в процесі реалізації Інвестиційної програми, або для фінансування Інвестиційних проектів, які не включені раніше в Інвестиційну програму і бюджет Компанії. Порядок використання Інвестиційного резерву визначено у Положенні про Інвестиційному