« Попередня Наступна »

10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках


Типові бух. проводки по рах. 31 Операції
Дт
Кт
1. Пгашено дебітром довгострок. заборгованість
31
16
2. Одержано довгострок. позику банку на поточний рахунок
31
50
3. Зараховано на поточний рахунок суми дивідендів
31
73
4. Надійшла фін. допомога на зворотній основі
31
55
5. Одержано доходи від майб. періодів
31
69
6. Проведено передоплату постачальникам
37
31
7.
Погашено короткосрок. позики банку
60
31
8. Погашено заборг. за раніше виданими векселями
62
31
9. Оплачено рахунок постачальника
63
31
10. Оплачено витрати діяльності
91-99
31
11. Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву
47
31
12. Використано з цільового фінансування
48
31
13. Придбано довгострок. інвестиції
14
31...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.

 1. 4.3. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок.
  В залежності від обсягів інфор. і рівня узальнен. рахунки поділ. на синтетичні та аналітичні. Синтет. назив. рахунки признач. для обліку еконон. однорідних груп, засобів, джерел та господ. процесів у грош. вимірі. Облік, який здійсн. на підставі таких рахунків наз. синтетичним обліком. Аналітик. наз. рахунки признач. для деталізації узальн. інформації про конкретні види засобів, джерел та господ.
 2. 10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.
  Облік операцій на рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках»: рахунок активний; по Дт відоброажається надходження грош. коштів, по Кт - використання. Субоахунки по рах. 31: 311 - «Поточні рахунки в нац. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в нац. валюті; 312 - «Поточні рахунки в іноз. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в іноз. валюті; 313 - «Інші
 3. 15.3. Синтетичний облік вексельних операцій.
  Бух. облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку їх заповнення, видачі та акцепту, передачі та авалю векселів. Оцінка векселя здійснюється в розмірі суми, зазначеної на ньому. Вексельна сума може включати % як додаткову плату за час обертання векселю. Для обліку вексельних операцій призначено рахунки: Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»: призначений для обліку
 4. 18.2. Організація обліку фін результатів діял п-ства.
  Чистий прибуток - це кінцевий результат, що повністю залишається у розпорядженні п-ства і є джерелом його розвитку. Рахунки обліку доходів і витрат (7 та 9 класи) вважаються тимчасовими, вони відображають стан доходів та в-т за певний звітний період по закінченню якого сальдо цих рахунків переноситься на рах. 79 - «Фін результати». В кінці звітного періоду сальдо рах. 79 переноситься на рах. 44
 5. 7.1. Облікові регістри та їх класифікація.
  Всі госп. операції після оформлення первинними документами заносяться до облікових регістрів - таблиць, призначених для відображення документально оформлених госп. операцій в системі рахунків накопичення та зберігання облікової інформації. Записи в регістрах бух. обліку виконуються на підставі первинних документів. Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються виконавцями та гол.
 6. Класифікація облікових регістрів
  І. За зовн. виглядом: 1) бухгалтерські книги, які застосовують для ведення записів з синтетичного і аналіт. обліку; тут всі листки пронумеровано, на останній стор. вказана кількість сторінок з підписом керівника, гол. бухгалтера і печаткоє під-ва. До них належать: Касова книга, Головна книга, Журнал-Головна книга. 2) облікові регістри-картки: ведуться для відображення аналіт. даних по кожному
 7. 13.3. Характеристика рахунків аналітичного і синтетичного обліків.
  Для обліку виготовлення продукції призначено рахунки: Рах 26"Готова продукція": активний, для узагальнення інформ. про наявність та рух гот. продукції п-ва. По Дт відображається надходження гот. продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за обліковими цінами. По Кт відображається вибуття гот. продукції за фактичною виробничою собівартістю внаслідок продажу,
 8. 14.3. Характеристика розрахунків. Аналітичний і синтетичний облік товарів
  Облік операцій з придбання товарів Дт Кт 1. відображена сума товарів придбана у постачальника 28 631 2. оприбутковані товари придбані підзвітною особою 28 362 3. оприбутковано безоплатно одержані товари 28 719 4. одержано товари як внесок до стат. капіталу 28 40 Облік операцій з реалізації тоарів Дт Кт Варіант І - відвантаження товару 1. відображено дохід від реалізації
 9. 12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.
  Для обліку запасів призначений другий клас плану рахунків. На рахунках цього класу обєдн. інфор-ція про наявність і рух належних під-ву предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використ. у вир-ві і для господ. потреб, а також засобів праці, які під-во включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів. Для узагальнення інфор-ції про наявність і рух запасів сировини і
 10. 4.1. Рахунки бух. обліку: зміст та побудова.
  Поточний облік стану, засобів, джерел та господ. процесів забезпеч. за допомогою системи рахунків. Рахунки - елемент методу БО, спосіб групування і поточного відображ. за певними ознаками наявності та руху засобів під-ва, їх джерел та господ. процесів. Зміст, признач. і побудова рахунків зумовлені об'єктами, що на них обліковуються, завданнями обліку. Рахунки БО прийнято зображ. у вигляді
 11. 11.3 Аналіт. та синтет. облік. Інформація про деб. заборг. у фін. звітності.
  Аналітич. облік дебітор. заборгован. повинен забезпеч. отримання даних про заборгован. строк сплатити по якій ще не настав, а також про заборгов. не сплачену в строк. Аналіт. облік розрах. з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до оплати рахунком. Поточна дебітор. заборгов. поділ. на товарну (виникає внаслідок звичайної операц. діяльності
 12. 17.2. Документування господарських операцій з обліку ОЗ.
  Рух ОЗ пов'язаних з надходженням, внутрішнім переміщенням, вибуттям ОЗ оформлюють за допомогою типових форм первинної операції. Форма ОЗ-1 - акт прийняття, передачі ОЗ. Форма ОЗ-2 - акт приймання, здачі відремонтованих , реконструйованих та модернізованих ОЗ. Форма ОЗ-3 - акт списання ОЗ. Форма ОЗ-6 - інвентарна картка обліку ОЗ. Форма ОЗ-8 - картка обліку руху ОЗ. Форма ОЗ-9 - інвентарний список
 13. 5.1. Документи як джерело первинної операції
  Бух. документ - письмове свідоцтво певної форми та змісту, яке містить відомості про господарські операцію і є доказом її здійснення. Спосіб здійснення госп. операцій документами - документацією. Документація - елемент методу бух. облуку призначений для первинного спостереження за господарськими операціями для відображення їх в обліку. Первинні документи, які фіксують факти здійснення
 14. 9.4. Синтетичний облік касових операцій.
  Типові бух. проводки з обліку грош. коштів, грош. документів иа грош. коштів в дорозі: Операції Дт Кт 1. Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування 30 14 2. Передано гроші з банка в касу 30 31 3. Перераховано кошти для придбання або продажу іноз. валюти 33 31 4. Повернено готівкою довгострок. заборгованість 30/33 16 5. Зроблено внесок готівкою учасником товариства 30
 15. Функції бух. обліку
  1. Інформаційна - забезпечення інформації про фін. стан і діяльність п-ва. 2. Контрольна - у необхідності контролю збереження та ефективного використання ресурсів п-ва. 3. Оцінююча - вимір і оцінка ресурсів, визначення вартості і собівартості продукції для розрахунку результату діяльності п-ва. Для відображення госп. операцій застосовують такі вимірники: натуральні - забезпечують кількісне і
 16. 13.2. Документування госп. операцій пов'язаних з рухом гот. продукції.
  Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюються накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання в яких вказується: дата; шифр цеху і складу; найменування продукції; номенклатурний номер; одиниця виміру; кількість; ціні за одиницю. Виписується в 2-х примірниках: один з яких призначений для здавальника, інший залишається на складі. Для