« Попередня Наступна »

10.4. Система показників при проведенні фінансового аналізу


У фінансовому аналізі особливе значення має розробка системи оціночних показників. Аналіз завжди проводиться в певних цілях, і від вірного вибору оціночних показників залежить ступінь їх досягнення.
Від фінансового аналітика вимагається комплексна оцінка, що передбачає побудову такої системи показників і сукупності взаємопов'язаних величин, яка всебічно відображає стан і розвиток аналізованого об'єкта.
Система показників повинна задовольняти таким вимогам, як: достатність вибраних показників для всебічної оцінки об'єкта аналізу; наявність змістовних і формальних взаємозв'язків між показниками; проверяемость; забезпечення логічного розгортання приватних показників в узагальнюючі; розумне поєднання абсолютних і відносних показників та ін. Побудована система повинна володіти високим ступенем аналітичності, служити основою для прийняття управлінських рішень.
У теорії і практиці фінансового аналізу є кілька підходів до класифікації показників фінансового стану організації. У більшості опублікованих в економічній літературі методик пропонується наступна угруповання оціночних показників.
- Фінансова стійкість:
коефіцієнт автономії;
коефіцієнт забезпеченості джерелами власних оборотних коштів;
коефіцієнт маневреності власних коштів;
частка оборотних коштів у майні організації;
показники структури оборотних коштів.
Таблиця 10.3
Система показників для проведення фінансового аналізу
найменування показника Що характеризує Як розраховується Коментарі
1 2 3 4

I. Показники ліквідності
Загальний коефіцієнт покриття Достатність у організації оборотних коштів, які можуть бути використані для погашення довгострокових зобов'язань Відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань Значення - 1-2. Нижня межа зумовлена ??тим, що оборотних активів має бути достатньо, щоб покрити свої короткострокові зобов'язання. Перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж у два рази вважається також небажаним, оскільки свідчить про нераціональне вкладення організаціями своїх засобів і неефективному їх використанні
Коефіцієнт термінової ліквідності Прогнозовані платіжні можливості за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами Відношення грошових коштів і короткострокових цінних паперів плюс дебіторська заборгованість до короткострокових зобов'язань Значення - 1 і вище. Низьке значення вказує на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб спостерігалося стабільне перетворення найбільш ліквідної частини оборотних активів у грошову форму для розрахунків з постачальниками
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів Ступінь залежності платоспроможності організації від матеріально-виробничих запасів (МПЗ) з погляду мобілізації грошових коштів для погашення короткострокових зобов'язань Ставлення МПЗ до суми короткострокових зобов'язань Значення - 0,5-0,7


Показники фінансової стійкості
Співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт заборгованості) Скільки позикових коштів залучила організація на 1 д.
е. вкладених в активи власних коштів
Відношення позикового капіталу до власного капіталу Значення співвідношення повинно бути
менше 0,7. Перевищення зазначеної границі означає залежність організації
від зовнішніх джерел фінансування
(кредитів і позик), а також втрату фінансової стійкості (автономії)
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами Наявність власних оборотних коштів, що забезпечують фінансову стійкість організації Відношення власних оборотних коштів до загальної суми оборотних активів Нижня межа - 0,1. Чим вище показник (близько 0,5), тим стійкіше фінансовий стан організації, тим
більше у неї можливостей у проведенні
незалежної фінансової політики
Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів Здатність організації підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел Відношення власних оборотних коштів до загальної величини власного капіталу 0,2-0,5. Чим вище значення показника до верхньої рекомендованої кордону, тим більше можливостей для фінансового маневру в організації

III. Інтенсивність використання ресурсів
Рентабельність чистих активів по чистому прибутку Ефективність використання засобів, що належать власникам організації, служить основним критерієм при оцінці кількості акцій на біржі Відношення чистого прибутку до середньої за період величині чистих активів Рентабельність чистих активів повинна забезпечувати окупність вкладених в організацію коштів акціонерів

1 2 3 4
Рентабельність
реалізованої
продукції
Ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції Відношення прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості Свідчить про необхідність підвищення цін на продукцію або про необхідність посилення контролю над витратами

IV. Показники ділової активності
Коефіцієнт оборотності оборотних активів Показує, скільки виручки від продажу знімається з кожної грошової одиниці оборотного капіталу Відношення обсягу продажів до середньої за період величині оборотних активів Нормативного значення немає. Показник залежить від індивідуальних особливостей діяльності організації
Коефіцієнт оборотності власного капіталу Швидкість обороту вкладеного власного капіталу або активність коштів, якими ризикують акціонери Відношення виторгу від продажів до середньої за період величині власного капіталу Нормативного значення немає. Показник індивідуальний для кожної організації

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Система показників при проведенні фінансового аналізу

 1. Підходи до проведення стрес-тестування кредитного портфеля банку
   Проведення стрес-тестування здійснюється за двома сценаріями: - перший сценарій - несуттєве погіршення розрахункових показників у межах 10%; - Другий сценарій - істотне погіршення розрахункових показників у межах 30%. Показники якості заборгованості по позиках складаються: - з показника якості позик; - Показника якості активів; - Показника частки прострочених позичок. Група
 2. 4. Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
   Фінансові показники групують в наступні категорії: 1. Показники ліквідності (liquidity ratios); 2. Показники ділової активності / оборотності (turnover ratios); 3. Показники фінансової стійкості / структури капіталу (solvency ratios); 4. Показники рентабельності (profitability ratios); 5. Показники ринкової активності / оцінка компанії на ринку цінних паперів (market value
 3. 2. Методика аналізу
   це сукупність конкретних прийомів, способів, засобів, що застосовуються в процесі проведення аналізу в заздалегідь визначеній послідовності їх використання для досягнення цілей оцінки бізнесу. Принципи проведення аналізу: аналіз базується на використанні конкретних показників, що характеризують діяльність підприємства; аналіз проводять від більш узагальнюючих показників, переходячи до приватним
 4. 3.11. Показники рентабельності
   Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 5. ЗМІСТ
   Введення 1. Особливості фінансового обліку підприємства для цілей діагностики 2. Діагностика підприємства за допомогою балансу та звіту про прибуток 2.1. Основні поняття 2.2. Характеристика активів підприємства 2.3. Характеристика зобов'язань підприємства 2.4. Характеристика власного капіталу підприємства 2.5. Характеристика звіту про прибуток 3. Звіт про рух грошових коштів і його
 6. Проведення документа
   Проведенням документа називається дія, яка відображає дані документа в облікових механізмах на підставі інформації документа. Проведення документа проводиться при натисканні на кнопку «ОК» або «Провести» у формі документа. У журналі проведений документ буде позначений як проведений. Для групового проведення документів і відновлення послідовностей проведення документів треба вибрати
 7. 1.5. Основні етапи формування управлінської звітності
   З нашої точки зору, побудова системи управлінського обліку і звітності банку передбачає велику підготовчу роботу, що включає: Формування переліку центрів фінансової відповідальності - учасників бізнес-процесів банку та обґрунтування вибору базових об'єктів. Розробку методології і технології системи управлінського обліку і звітності та визначення: правил оперативного обліку операцій
 8. 3.4. Характеристика і особливості проведення фінансового, управлінського і виробничого аналізу, їх взаємозв'язок і роль у прийнятті управлінських рішень
   В цілому економічний аналіз можна представити як систему включає два види аналізу: управлінський і фінансовий аналіз. Такий поділ викликано сформованим на практиці поділом системи бухгалтерського обліку на управлінський і фінансовий. Дані рис. 3.1 підтверджують, що протиставляти управлінському аналізу слід не взагалі фінансовий аналіз (як аналіз фінансових показників), а
 9. 39. Чтотакоефінансовиепоказателі?
   Фінансові показники - це характеризують фінансову діяльність підприємства, узагальнюючі, підсумкові, оціночні по відношенню до фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта показники. Одні з фінансових показників виступають як результат проведеного фінансового аналізу, інші з'являються безпосередньо в ході виробничо-комерційної, інвестиційної та фінансової
 10. Міжбанківські системи електронного переказу коштів.
   Достоїнствами даного виду платежів виступають: зростання ефективності діяльності банку та банківської системи, прискорення швидкості проведення банківських операцій та їх якості, що в кінцевому рахунку призводить до підвищення прибутковості і зниження витрат. Особливо слід зупинитися на системі СВІФТ. SWIFT - Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій було засновано в 1977 р консорціумом
 11. 2. Метод коефіцієнтів.
   Інтегральний показник RJ розраховується як добуток коефіцієнтів росту показників Так само, як і метод сум, метод коефіцієнтів застосуємо тільки для односпрямованих відносних показників, а організації ранжуються за зростанням (спаданням) інтегрального показника. За даними табл. 3.5 R1 = 1,249x1,044x1,189x1,065 = 1,651, або 165,1% R2 = 1,116x0,977x1,117x1,022 = 1,245, або 124,5% R3 =
 12. ЗМІСТ
   Пояснювальна записка................................................ ................................ 4 План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Економіка і управління на підприємстві» ... .................................................. ............. 6 План проведення семінарських занять для бакалаврів за напрямом «Менеджмент» (управління персоналом) ..................... ................................. 6 План проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Фінанси і
 13. Зміст
   Стан стрес-тестування в російських банках Підходи до проведення стрес-тестування кредитного портфеля банку Якість кредитного портфеля Якість активів Частка прострочених позичок Розмір резервів на втрати по позичках і іншим активам Ступінь концентрації ризиків Показник концентрації великих кредитних ризиків Показник концентрації кредитних ризиків на акціонерів (учасників)
 14. Визначення цілей формування інформації у звітності і методів оцінки результатів.
   Так, для цілей прийняття рішень, формування висновків доцільно використовувати такі підходи до складання звітності та оцінки отриманих результатів: звіт і оцінка виконання заданих планових показників, проведення оцінки відхилень «план-факт», звіт і оцінка динаміки зміни показників, порівняння показників управлінської звітності з доступними ринковими
 15. 1. Сутність, призначення і методи фінансового аналізу
   Невід'ємною частиною фінансової роботи на підприємстві є фінансовий аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. Фінансовий стан - стан фінансів підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. Фінансовий аналіз включає блоки: - загальний (попередній) аналіз; - Аналіз фінансової стійкості; -
 16. Спостережувані показники
   Всі спостережувані результати моделювання виводяться на екрани монітора у вигляді графіків. Для зручності аналізу прогнозовані показники об'єднані в дві групи. Перша група - показники, за допомогою яких проводиться сопос- тавленіе результатів функціонування трьох моделей А, Б та В (вони виведені на екран 1). Кількість показників вибрано 10, кожен з яких відображає одну з найважливіших
 17. Сутність, призначення і методи фінансового аналізу
   Невід'ємною частиною фінансової роботи на підприємстві є фінансовий аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. Фінансовий стан - стан фінансів підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. Фінансовий аналіз включає блоки: загальний (попередній) аналіз; аналіз фінансової
 18. Проведення стабілізації економіки.
   Уряд, використовуючи фінансову і грошову політики, прагне подолати кризові явища, спад виробництва, знизити безробіття, згладити інфляційні процеси. Відомі два шляхи проведення стабілізації економіки: збільшення державних витрат при зниженні податків або скорочення державних витрат при збільшенні податків. Ця функція спрямована на запобігання, гальмування
 19. 1. Сутність фінансового контролю
   Фінансовий контроль - сукупність дій по перевірці фінансових і пов'язаних з ними питань у системі суб'єктів господарювання. Фінансовий контроль виступає одним з методів управління діяльністю суб'єктів господарювання. Фінансовий контроль відображає рух фінансових ресурсів в економічній системі держави і завершує стадію управління фінансами. Фінансовий контроль в той же час
 20. 3.1. Методи моделювання факторних систем
   Фінансово-господарська діяльність економічного суб'єкта здійснюється в умовах взаємодії безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що є причинами, рушійними силами процесів і явищ. Виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну стану та поведінки досліджуваного об'єкта чи явища лежать в основі економічного аналізу. Фактори, що впливають на