« Попередня Наступна »

10.4. Соціальне страхування на випадок безробіття


Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, включаючи тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на інших підставах, передбачених законодавством про працю, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби).
Страхуванню на випадок безробіття не підлягають:
- працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;
- іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із цим Законом і статутом Фонду.
Джерелами формування коштів Фонду є:
- страхові внески страхувальників - роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами;
- асигнування державного бюджету;
- суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - Закон) та Закону України "Про зайнятість населення", інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення;
- прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку;
- благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
- інші надходження відповідно до законодавства України.
Кошти Фонду використовуються на:
- виплату забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону, фінансування заходів, передбачених статтею 7-1 Закону;
- відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій статті 20 Закону;
- фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази;
- створення резерву коштів Фонду.
З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв коштів Фонду, який не може перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів.
Розміри страхових внесків на соціальне страхування на випадок безробіття визначаються виходячи з того, що вони повинні забезпечувати:
- виплату застрахованим особам забезпечення та надання соціальних послуг;
- створення резерву коштів Фонду;
- покриття витрат Фонду у зв'язку із: відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб; фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції фонду та її робочих органів, управління фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази.

Розміри страхових внесків щорічно за поданням КМУ встановлює ВРУ відповідно для роботодавців та застрахованих осіб одночасно із затвердженням Державного бюджету України на поточний рік.
Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття становлять:
- для роботодавців - 1,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
- для найманих працівників, військовослужбовців - 0,6 відсотка суми оплати праці, грошового забезпечення, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;
- на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;
- роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків;
- для юридичних та фізичних осіб, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру - 2,2 відсотка суми витрат на виплату доходу (прибутку).
Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць у день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці.
Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, перераховуються на рахунок Фонду у валюті України за офіційним курсом НБУ на день виплати страхових внесків.
Від сплати страхових внесків звільняються:
- застраховані особи на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за медичним висновком;
- застраховані особи в частині отриманої допомоги з часткового безробіття.
Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік:
- для роботодавця - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;
- для найманих працівників - у відсотках до суми оплати праці;
- страхові внески нараховуються на фактичні виплати, що не перевищують максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до Фонду.
Роботодавці - суб'єкти підприємницької діяльності відносять страхові внески на валові витрати, суми страхових внесків вилучаються із доходів працівників, що підлягають оподаткуванню податком з доходів громадян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Соціальне страхування на випадок безробіття

 1. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
  Фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття забезпечує страхування на випадок втрати місця роботи. Формою страхового відшкодування виступають допомоги на безробіття, на перекваліфікацію, на працевлаштування. Порядок формування та використання фонду окреслено на рис. 10.5. Рис. 10.5. Механізм формування та використання Фонду загальнообов'язкового соціального
 2. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності характеризує страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Формою страхового відшкодування виступають допомоги на період втрати працездатності та на відшкодування частини витрат на відновлення працездатності (рис. 10.4). Рис. 10.4. Механізм формування та використання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
 3. 1. Державні цільові фонди: суть, необхідність та значення
  Державні цільові фонди - це фонди грошових коштів, які мають цільове призначення і знаходяться в розпорядженні центральних та місцевих органів влади. Державні цільові фонди є однією з ланок загальнодержавних фінансів, порядок Їх формування і функціонування регламентується відповідними законодавчими актами. У сучасних умовах розвитку незалежної України роль державних цільових фондів
 4. Сутність і функції страхування
  Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Воно виступає у двох формах: у формі страхування певних об'єктів у зв'язку із непередбаченими і надзвичайними подіями та у формі соціального страхування. Зараховуючи сферу страхування до фінансової системи, ми спираємося на те, що економічна категорія страхування є складником категорії фінансів. Водночас можна виділити суттєві ознаки, що
 5. 6.4. Загальнодержавні фондицільового призначення
  Бюджет є основним централізованим фондом грошових коштів держави. Кошти бюджету знеособлені і забезпечують реалізацію його функцій. Однак у держави можуть бути певні потреби, які мають особливе значення і тому повинні мати відповідне гарантоване фінансове забезпечення. Це і є причиною формування фондів цільового призначення. Цільові фонди поділяються на дві групи. Першу становлять постійні
 6. План семінарських занять
  Сутність страхування. Форми і методи страхового захисту. Принципи обов'язкового і добровільного страхування. Страхування майна юридичних і фізичних осіб. Особисте страхування. Страховий
 7. Основні форми страхування та їх класифікація
  Ринкові відносини, відкриваючи широкий простір для господарської ініціативи, коли кожний підприємець діє на свій страх і ризик, мають й інший бік - непередбачуваність економічної ситуації, ймовірність збитків і втрат з вини клієнтів або партнерів. Відповідно зростає список ризиків, які можуть бути прийняті на страхування. Враховуючи велику кількість об'єктів, що підлягають страхуванню, та їх
 8. 5. Фонд соціального страхування від нещасних випадківна виробництві та професійних захворювань: джерелаформування та напрями використання коштів
  Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим та членам їх сімей. Джерелами доходів Фонду соціального страхування від нещасних
 9. Запитання. Завдання
  Охарактеризуйте соціально-економічну сутність, об'єктивну необхідність і роль майнового та особистого страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Проаналізуйте форми і методи страхового захисту, систему страхових фондів, принципи обов'язкового і добровільного страхування. Охарактеризуйте класифікацію страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Розкрийте поняття
 10. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  Об'єктивна необхідність і суть фінансів. Функції фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями і відмінності від них в процесі вартісного розподілу. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і використання. Фінансові резерви: призначення, класифікація, методи формування. Поняття, структура, принципи
 11. 5.2. Галузі, форми і види страхування. Страховий ринок
  Страхування являє собою досить розгалужену систему відносин. Воно структурується за галузями, формами і видами. Галузева класифікація страхування здійснюється за об'єктами страхування. Виділення окремих видів характеризує деталізацію об'єктів страхування. Форми організації страхування вказують на їх правову основу: обов'язкове чи добровільне. Класифікація страхування може бути представлена у
 12. 3. Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовоювтратою працездатності: фінансові аспекти діяльності
  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Закон про створення цього фонду набрав чинності з 1 січня 2001 р. Фонд є правонаступником Фонду соціального страхування України, який було створено в 1991 р. як державний цільовий позабюджетний фонд. У Фонді акумулювалися збори, з нього фінансувалися виплати на обов'язкове
 13. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є різновидом соціального страхування громадян. Формами відшкодування є допомоги у зв'язку з інвалідністю, тимчасовою непрацездатністю, іншими видами захворювань внаслідок професійних ризиків та виробничих травм. Джерелами формування Фонду виступають обов'язкові та
 14. Класифікація страхування
  Багатогранність та різноманітність об'єктів страхування, наявність різних категорій страхувальників, а також широкий спектр страхових відносин передбачають необхідність класифікації страхування. Класифікація страхування - це система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми. У страховій справі виділяють три сфери діяльності: страхування; співстрахування;