« Попередня Наступна »

10.4. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями (замовниками)


Процес реалізації являє собою сукупність господарських операцій, пов'язаних зі збутом і продажем продукції. Реалізація продукції здійснюється відповідно до укладених договорів з покупцями (замовниками). Мета відображення господарських операцій з реалізації на рахунках бухгалтерського обліку - виявлення фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг). Розрахунок фінансового результату проводиться щомісячно на підставі документів, що підтверджують реалізацію продукції (робіт, послуг).
Для обліку реалізації використовується бессальдовий рахунок 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)".
Д Рахунок 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг) '' До
Реалізована продукція (роботи, послуги) по повній собівартості
Кореспондуючий рахунок
Реалізована продукція (роботи, послуги) за продажними цінами
Кореспондуючий рахунок
2. Списано фактична собівартість:
- Варіант 1 (без використання рахунку 37):
відвантаженої продукції,
виконаних робіт і наданих послуг

1. Пред'явлено до оплати рахунок за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги
6240, 20

- Варіант 2 (з використанням рахунку 37):нормативна (планова)
собівартість відвантаженої продукції (робіт, послуг)


40, 20


відхилення фактичної
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) від нормативної

37


3. Списані загальногосподарські витрати (по обліковій політиці)26


4. Списані комерційнівитрати
43


5. Нараховано податок на додану вартість по
реалізованої продукції
(робіт, послуг):
- Оподаткування - повідвантаженні
68


- Оподаткування - пооплаті
76


6. Нараховано акциз з реалізованої продукції:


- Оподаткування - повідвантаженні
68


7. Нараховано податок на реалізацію паливно-мастильних матеріалів67


8. Прибуток від реалізації

9. Збиток від реалізації

продукції (робіт, послуг)

продукції (робіт, послуг)

(стор. 1> стор. 2 + р. 3 +

(стор. 1 <стр. 2 + р. 3 +

+ Стор. 4 + р. 5 + р. 6 +

+ Стор. 4 + р. 5 + р. 6 +

+ Стор. 7)
80
+ Стор. 7)
80

На рахунку 46 як за дебетом, так і за кредитом відображається один і той же обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), але в різних оцінках - за кредитом - за цінами реалізації (вільним, договірним і т. П.), А за дебетом - по повній собівартості з ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежами. Зіставляючи виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) з сумою, відображеною за дебетом рахунка 46, виявляють результат від реалізації продукції (робіт, послуг) - прибуток або збиток, який відносять на рахунок 80 "Прибутки і збитки".
Операції на рахунку 46 відображаються за моментом переходу права власності на продукцію (роботи, послуги) від організації до покупця (замовника). При цьому оподаткування реалізованої продукції здійснюється в залежності від обраного обліковою політикою варіанта.
Варіанти відображення в обліку моменту переходу прав власності на відвантажену продукцію та оподаткування реалізованої продукції
Момент переходу права власності на відвантажену продукцію
Оподаткування реалізованої продукції
Відвантаження продукції і пред'явлення розрахункових документів покупцеві
Оплата відвантаженої продукції
Інший, обумовлений договором момент переходу права власності
1. Відвантаження продукції і пред'явлення розрахункових документів покупцеві
2. Оплата продукції
1. Відвантаження продукції і пред'явлення розрахункових документів покупцеві
2. Оплата продукції
1. Відвантаження продукції і пред'явлення розрахункових документів покупцеві
2. Оплата продукції

У міру пред'явлення покупцям (замовникам) розрахункових документів за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги організації відображають за кредитом рахунка 46 і дебетом рахунку 62 суму, на яку покупцям (замовникам) пред'явлені розрахункові документи. Одночасно собівартість відвантаженої продукції (робіт, послуг) списується з кредиту рахунків 40, 45, 20, 37, 43 в дебет рахунку 46. ПДВ відноситься в дебет рахунку 46 в кореспонденції з рахунком 68 або 76 в залежності від прийнятого облікової політикою організації моменту визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування:
- З відвантаження та пред'явленні покупцям (замовникам) розрахункових документів-
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом";
. - по оплаті -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
Акциз нараховується за дебетом рахунка 46 і кредитом рахунку 68.
Списання відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг у дебет рахунку 46 проводиться по-різному в залежності від прийнятої облікової політики організації.

У разі обліку готової продукції (робіт, послуг) за фактичною виробничою собівартістю величина відвантаженої продукції (робіт, послуг) списується в дебет рахунку 46 в цій же оцінці:
- Фактична виробнича собівартість продукції -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 40 "Готова продукція";
- Фактична виробнича собівартість виконаних робіт і наданих послуг -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 20 "Основне виробництво".
Якщо облік готової продукції ведеться за нормативною (плановою) собівартістю, то фактична виробнича собівартість відвантаженої продукції (робіт, послуг) складається в результаті списання в дебет рахунку 46 двох сум:
- Нормативної (планової) собівартості -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рахунків 40, 20;
- Відхилень фактичної виробничої собівартості від нормативної (планової) собівартості -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 37 "Випуск продукції (робіт і послуг)".
Якщо обліковою політикою підприємства передбачено списання загальногосподарських витрат як умовно-постійних безпосередньо в дебет рахунку 46, то собівартість відвантаженої продукції (робіт, послуг) списується наступним чином:
- Фактична або нормативна (планова) цехова собівартість -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рахунків 40, 20;
- Відхилення фактичної виробничої собівартості від нормативної (планової) собівартості -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 37 "Випуск продукції (робіт і послуг)";
- загальногосподарські витрати -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 26 "Загальногосподарські витрати".
Комерційні витрати, вироблені в звітному періоді і пов'язані з реалізованої продукції, списуються на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) -
Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
К-т рах. 43 "Комерційні витрати".
Якщо договором поставки обумовлений відмінний від вищевказаного загального порядку момент переходу права володіння, користування, розпорядження продукцією та ризику її випадкової загибелі від організації до покупця (замовника), то в цьому випадку прийняті на облік за рахунком 45 "Товари відвантажені" списуються в дебет рахунку 46 з моменту переходу продукції у власність покупця.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться на однойменному активному рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Д Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" К
Збільшення заборгованості
Кореспондуючий рахунок
Зменшення заборгованості
Кореспондуючий рахунок
Сальдо - заборгованість покупців (замовників) на початок періоду
___


Суми пред'явлених

Суми надійшли
платежів

розрахункових документів

51, 52
покупцям (замовникам)
46Залік отриманих авансів
64
Позитивні курсові різниці80, 83
Негативні курсовірізниці
80, 83
Сальдо - заборгованість покупців (замовників) на кінець періоду
-

Покупець оплачує поставлену продукцію з дотриманням порядку і форми розрахунків, передбачених договором поставки. Якщо угодою сторін порядок і форми розрахунків не визначені, то розрахунки здійснюються платіжними дорученнями.
Відповідно до укладених договорів організація може отримувати аванси під поставку матеріальних цінностей, під виконання робіт або при оплаті продукції і робіт по частковому їх готовності.
Для обліку отриманих від покупця (замовника) авансів (попередньої оплати) використовується пасивний рахунок 64 "Розрахунки за авансами одержаними".
Д Рахунок 64 "Розрахунки за авансами одержаними" К
Зменшення заборгованості
Кореспондуючий рахунок
Збільшення заборгованості
Кореспондуючий рахунок


Сальдо - заборгованість за авансами на початок періоду
-
Залік авансів
62
Аванси отримані
51, 52
Нарахування ПДВ за авансами одержаними
68
Відновлення ПДВ за авансами одержаними
68
Позитивні курсові різниці
80, 83
Негативні курсові різниці
80, 83


Сальдо - заборгованість за авансами на кінець періоду
-

Суми отриманих організацією авансів (попередньої оплати) відображаються на рахунку 64 у вигляді кредиторської заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.
Одночасно нараховується ПДВ, що підлягає внеску до бюджету, з суми отриманого авансу (попередньої оплати) за встановленою ставкою. На суму нарахованого податку зменшується сума авансу (попередньої оплати) на рахунку 64 і збільшується заборгованість бюджету, що відображається бухгалтерським записом:
Д-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"
К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом (ПДВ)".
При відвантаженні продукції, виконаних робіт (послуг) на суму нарахованого податку на додану вартість спочатку робиться зворотний запис (дебет рах. 68 ПДВ, кредит рах. 64) на відновлення його в сумі авансу (попередньої оплати), а потім відображаються всі операції, пов'язані з реалізацією продукції (робіт, послуг).
Залік отриманих авансів (попередніх оплат) проводиться бухгалтерським записом:
Д-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"
К-т рах. 62 "Розрахунки з споживачами і замовниками".
Якщо договором поставки обумовлений відмінний від загального порядку момент переходу права володіння, користування, розпорядження продукцією та ризику її випадкової загибелі від організації до покупця (замовника), то в цьому випадку залік отриманих авансів (попередніх оплат) проводиться записом:
Д-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"
К-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями (замовниками)

 1. Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками
   Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» кредитується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів і розрахунків на суми надійшли платежів, зарахування отриманих авансів і т. П. Аналітичний облік за рахунком 62 «Розрахунки з покупцями
 2. 6.4. Облік відвантаженої продукції
   Відвантажена або пред'явлена ??покупцям готова продукція за цінами реалізації (включаючи ПДВ та акцизи) відображається за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунку 90 «Про-дажи». Одночасно собівартість відвантаженої або пред'явленої покупцю продукції списується в дебет рахунку 90 «Продажі» з кредиту рахунку 43 «Готова продукція». Якщо виручка від продажу відвантаженої
 3. Чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)
   - Валова виручка від реалізації за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів, повернутих товарів і цінових знижок. Крім виручки від реалізації готової продукції, підприємство може отримувати виручку від іншої реалізації (вибулих основних фондів, матеріалів та ін.), А також від позареалізаційних операцій (здачі майна в оренду, спільної діяльності, доходів за операціями з цінними
 4. 7.10. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
   В даний час у бухгалтерському обліку при відвантаженні продукції покупцям виникає дебіторська заборгованість відображається за ціною продажу продукції на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги організація пред'являє розрахункові документи покупцеві або замовникові і виробляє таку бухгалтерську запис:
 5. Балансовий прибуток (збиток)
   Як кінцевий фінансовий результат, виявлений на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій підприємства та оцінки статей балансу, являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів, іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях. Прибуток (збиток) від реалізації
 6. Пояснення і рекомендації по составленіютехнологіческого циклу виробництва і реалізації продукту (послуги)
   На ефективність проекту істотний вплив робить тривалість технологічного циклу виробництва і реалізації продукції з моменту початку виготовлення до моменту реалізації споживачеві (покупцеві). У загальному випадку технологічний цикл складається з наступних операцій: заготівельні (підготовчі) роботи; виготовлення деталей, вузлів; технологічні перерви (пролежування); збірка;
 7. 5.7. Механізм управління дебіторською заборгованістю
   Дебіторська заборгованість - це обсяг фінансових зобов'язань третіх осіб перед підприємством за надання останнім товарів, надання послуг в кредит. Дебіторська заборгованість не є безкоштовним кредитом, його ціна - відсотки і штрафи за прострочення платежу. Дебіторська заборгованість класифікується за такими видами: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - нормальна,
 8. Статті витрат
   Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат, перелік яких встановлюється організацією самостійно. Правила обліку витрат на виробництво продукції, продаж товарів, виконання робіт і надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються окремими нормативними актами та методичними
 9. Виручка
   грошові суми, отримані в даний період від реалізації продукції, за виконані роботи, надані послуги, від оренди нерухомості за вирахуванням податку з обороту. В. від реалізації продукції залежить від кількості виробленої продукції, її складу (асортименту, номенклатури) і оптових цін. В. використовується в розрахунках валового доходу
 10. 5.6. Облік акредитивів
   Акредитивна форма розрахунків застосовується в двох випадках: коли вона встановлена ??договором і коли постачальник переводить покупця на цю форму розрахунків відповідно до положень про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання. Особливість акредитивної форми розрахунків полягає в тому, що оплату платіжних документів виробляють за місцезнаходженням