« Попередня Наступна »

10.5. Аналіз показників рентабельності

 Для оцінки рентабельності розраховуються два типи показників:
рентабельність підприємства;
рентабельність продукції.
Рентабельність підприємства оцінюється за допомогою наступних показників.
1. Показники рентабельності капіталу: показник власного капіталу:
г = Jk.ioo%,
ск СК
де С К - середня величина власного капіталу; Пч - величина чистого прибутку.
Цей показник характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства.
Показник акціонерного (статутного) капіталу:
де КК - середня величина акціонерного (статутного) капіталу. Показник інвестиційного (перманентного) капіталу:
П.
|100%,
К,
де К | 1НВ - середня величина інвестованого капіталу.
Цей показник характеризує ефективність використання капіталу, вкладеного на тривалий термін. Величину інвестиційного капіталу визначають за даними бухгалтерського балансу як суму власних коштів і довгострокових пасивів.
Показник рентабельності активів:
г = ЦІ-100%, А
де А - середня величина активів підприємства.
Цей показник відображає ефективність використання майна підприємства.
Показник рентабельності оборотних, активів:
_ П
'обидва
про
-
Ап
де Ao6 - середня величина оборотних активів.
Середня величина капіталу визначається за даними бухгалтер-ського балансу як середня арифметична величина підсумків на початок і кінець періоду.
Розглянуті показники вивчаються в динаміці і по тенденції їх зміни судять про ефективність ведення господарства. Факторний аналіз рентабельності продукції в процесі фінансового аналізу здійснюється за допомогою «Звіту про прибутки і збитки». Цей аналіз проводиться на основі моделі:
П ВР-С
Гс з з '
де П - прибуток від реалізації продукції; С - повна собівартість реалізованої продукції; BP - обсяг реалізації у відпускних цінах (без ПДВ і інших непрямих податків).

Для факторного аналізу використовують метод ланцюгових підстановок. При цьому обсяг реалізованої продукції буде кількісним показником, а її собівартість - якісним.
Тоді приріст рентабельності у звітному періоді в порівнянні з базисним визначатиметься за формулою
дг "П] П0 = ВР, -С, ВР0-Сд _ BP, ВР0_ С | С0 С, С0 С | С0
= A г / + Аг ".
BP, BP, I f BP, ВРЙ
-о /
I C0 J (c0 з
Тут складова Аг / характеризує вплив зміни собівартості реалізованої продукції на дінгіміку рентабельності продукції, а складова Дг / 1 - вплив зміни обсягу реалізації. Схеми їх виконання наступні.
Факторний аналіз динаміки рентабельності продукції можна провести за даними табл. 11.1.
Повна собівартість реалізованої продукції:
звітного періоду Л1, = 171 434;
базисного періоду = 125312.
Вплив зміни собівартості на динаміку рентабельності продукції:
Дг / = <243 853: 171 434) - (243 853: 125 312) = -0,5235.
Вплив зміни обсягу реалізованої продукції на динаміку рентабельності продукції:
Аг / '= (243853: 125312) - (158 017: 125 312) = 0,6850.
4. Обшее зміну рентабельності продукції: ДГС = 0,6850 - 0,5235 = 0,1615.
Висновок: в порівнянні з базисним періодом рентабельність продукції підвищилася на 0,1615 (12,81%):
за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції вона зменшилася на 0,5235 (41,52%),
за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах вона зросла на 0,6850 (54,33%).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Аналіз показників рентабельності

 1. Порівняльний аналіз
   - Це і внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, і міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними
 2. Питання для повторення і самоконтролю.
   Розкрийте необхідність і значення аналізу трудових показників на сучасному етапі. Назвіть основні завдання аналізу трудових показників за різними на-правлінням. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу трудового потенціалу та руху робочої сили в організації. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу використання робочого часу. Охарактеризуйте сутність і
 3. Факторний аналіз
   - Це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний * аналіз може бути як прямим (власне аналіз), т. Е. Полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли окремі елементи з'єднують у загальний результативний
 4. Порівняння
   найважливіший прийом аналізу, який дозволяє висловити характеристику явищ за допомогою інших однорідних явищ. При такому аналізі звітні показники порівнюються з плановими; планові і звітні показники порівнюються з показниками попередніх років, а також з показниками передових організацій, середньогалузевими даними і з
 5. Аналіз фінансових звітів
   Узагальнююче поняття, що використовується для позначення прийомів, які дозволяють виявити суттєві взаємозв'язки у фінансових звітах і полегшують порівняння показників діяльності компанії в часі і з іншими компаніями; включає в себе горизонтальний аналіз (від року до року), аналіз тенденцій (горизонтальний аналіз, розширений до декількох років), вертикальний аналіз (показує взаємозв'язок
 6. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу
   Горизонтальний аналіз полягає в побудові аналітичних таблиць, де абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання або приросту. Результат горизонтального аналізу знижується в умовах інфляції, але для коротких відрізків часу і порівняння діяльності окремих підприємств його можна використовувати. Метою горизонтального аналізу є виявлення абсолютного і відносного
 7. 2. Методика аналізу
   це сукупність конкретних прийомів, способів, засобів, що застосовуються в процесі проведення аналізу в заздалегідь визначеній послідовності їх використання для досягнення цілей оцінки бізнесу. Принципи проведення аналізу: аналіз базується на використанні конкретних показників, що характеризують діяльність підприємства; аналіз проводять від більш узагальнюючих показників, переходячи до приватним
 8. Характеристики середовища.
   Перелік ринкових характеристик включає показники макроекономічного порядку: аналіз економічних тенденцій та їх впливу; аналіз політичних тенденцій та їх впливу; аналіз технологічних тенденцій та їх впливу; аналіз демографічних тенденцій та їх впливу; аналіз культурних тенденцій та їх впливу. На основі отриманих в результаті аналізу ринкових ха-рактеристик слід оцінити
 9. 3.11. Показники рентабельності
   Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 10. Балансовий метод в аналізі господарської діяльності
   зіставлення взаємопов'язаних показників господарської діяльності з метою з'ясування і вимірювання їх взаємного впливу, а також підрахунку резервів підвищення ефективності виробництва. При застосуванні балансового методу в економічному аналізі зв'язок між окремими показниками виражається у формі рівності підсумків, отриманих в результаті різних математичних дій над порівнюваними
 11. Зміст
   1. Аналіз фінансового становища ВАТ "Газпром" 1.1. Структура майна організації та джерел його формування 1.2. Оцінка вартості чистих активів організації 1.3. Визначення незадовільної структури балансу 1.4. Аналіз фінансової стійкості організації 1.5. Аналіз ліквідності 2. Аналіз ефективності діяльності ВАТ "Газпром" 2.1. Огляд результатів діяльності
 12. базисний метод
   При базисному методі істотну роль грають вибір бази для порівняння і мета аналізу. Аналіз виконання плану здійснюється шляхом порівняння фактичних показників з плановими; для вивчення динаміки процесів і явищ господарської діяльності базою для порівняння служать дані минулих років; для виявлення шляхів вдосконалення виробництва показники порівнюються з кращими в даній галузі або
 13. 1.4. Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 14. 1.4 Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 15. Основні інструменти аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   У главі показанароль горизонтального, трендового і вертикального аналізу звітності, охарактеризовано особенностіметодов аналізу майнового стану та зобов'язань (статичний аналіз) і фінансових результатів (динамічний аналіз). Показано вплив використання основних мето дик аналізу на достовер - ність оцінки фінансового стану організації. Обґрунтовано систему показників, що