« Попередня Наступна »

10.5. Аудит операцій на валютних рахунках

 Приступаючи до перевірки операцій на валютних рахунках, аудитор повинен встановити, чи веде організація операції в іноземній валюті, види валют і наявність валютних рахунків. При наявності валютних рахунків слід перевірити: законність відкриття валютних рахунків; правильність відображення операцій, пов'язаних з іноземною валютою на рахунках бухгалтерського обліку; правильність перерахунку іноземної валюти в рублі при зміні її курсу; правильність відображення в обліку операцій, пов'язаних з продажем і купівлею іноземної валюти; правильність визначення і відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць; своєчасність подання платіжних доручень на продаж валютної виручки з транзитного рахунку; правильність перерахував-ня авансів за імпортну продукцію та інші питання, передбачені робочим планом аудиторської перевірки.
Джерелами інформації для перевірки є операції, відображені на рахунку 52 «Валютні рахунки» в журналі-ордері № 2/1. Перевірка проводиться на підставі виписок банку та доданих до них документів аналогічно, як і перевірка операцій в рублях по розрахунковому рахунку. Аудитор повинен переконатися в достовірності і повноті виписок банків, прикладені до них первинні документи і правильно вони оформлені. На підставі первинних документів і записів на рахунку 52 «Валютні рахунки» слід встановити законність здійснених операцій. Головну увагу при перевірці операцій по валютному рахунку аудитор повинен приділити правильності відображення операцій в іноземній валюті на рахунках бухгалтерського обліку.
За перерахованими сумами валюти постачальникам за матеріальні цінності треба встановити, оприбутковані чи вони в повному обсязі на склади організації.
Особливу увагу треба звернути на ті операції, які списані на витрати виробництва (рахунки 20,23,25,26 та ін.). Потім треба перевірити і встановити, чи правильно відображені в обліку курсові різниці.
Далі аудитор повинен перевірити і встановити, чи правильно відображаються записи на рахунках бухгалтерського обліку, пов'язані з продажем іноземної валюти. При цьому аудитор повинен знати, що юридичні особи зобов'язані продавати на торгах відкритого акціонерного товариства «Білоруська валютно-фондова біржа» 30% коштів у вільно конвертованій валюті та російських рублях протягом п'яти робочих днів з дати надходження цих коштів на їх рахунки, за винятком коштів , які не підлягають обов'язковому продажу.
Для проведення обов'язкового продажу іноземної валюти юридична особа не пізніше п'яти робочих днів, виключаючи день надходження іноземної валюти на його транзитний рахунок, зобов'язана подати в банк реєстр розподілу надходжень в іноземній валюті, доручення на продаж коштів в іноземній валюті на біржі в рахунок обов'язкового продажу, а також при необхідності документи, що обгрунтовують непроведення обов'язкового продажу.

Одночасно аудитор перевіряє, чи правильно відображені курсові різниці при продажу валюти.
На наступному етапі перевірки аудитор перевіряє правильність зроблених записів на рахунках бухгалтерського обліку при купівлі іноземної валюти. Основна увага приділяється правильності віднесення витрат, пов'язаних з купівлею іноземної валюти в частині комісійної винагороду банку.
Виробничі запаси - один з найважливіших елементів виробничого процесу. Вони являють собою предмети праці, які в будівельному виробництві використовуються на виконання будівельно-монтажних робіт і надання послуг. Їх особливість полягає в тому, що, беручи участь у процесі будівельного виробництва, вони повністю споживаються в кожному його циклі і повністю переносять свою вартість на собівартість будівельно-монтажних робіт.
У будівельному виробництві споживається велика кількість різноманітних видів матеріалів: сталь, прокат, лісові матеріали, скло, труби, цемент та ін. Питома вага їх у собівартості будівельно-монтажних робіт складає понад 60%. У цих умовах важливе значення надається економного та раціонального використання матеріальних цінностей, тому що від цього залежить зростання обсягів будівельно-монтажних робіт, зниження їх собівартості і збільшення прибутку.
Вирішенню цих завдань сприяє організація належного обліку та контролю за рухом виробничих запасів та їх використанням у будівельному виробництві.
Основними завданнями аудиторської перевірки виробничих запасів у будівельних організаціях є: стан обліку, зберігання та використання виробничих запасів; правильність оцінки виробничих запасів; повнота та своєчасність оприбуткування, законність і доцільність витрачання та їх списання; виявлення фактів нераціонального використання, розтрат, нестач і розкрадань, встановлення причин і посадових осіб, винних у допущених недостачі та недоцільному їх використанні; обгрунтування і дотримання встановлених норм витрат сировини, будівельних матеріалів, палива та інших цінностей; своєчасне проведення інвентаризації виробничих запасів і правильність прийнятих рішень за їх результатами.
Для аудиторської перевірки операцій з обліку виробничих запасів використовуються такі джерела інформації: первинна документація з обліку руху матеріалів; матеріальні звіти форми № М-19; звіти про витрату основних матеріалів у будівництві в сопостановленіі з витратою, визначеним за виробничим нормам форми № М-29; лімітно-забірні і комплектувальні карти; журнали-ордери № 6, № 10-с; відомості № 6-е, 6-ас, 10-е, 15-е; Головна книга та інші документи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Аудит операцій на валютних рахунках

 1. Зміст
   Введення 4 Організація і методика проведення загального аудиту 6 Сутність і цілі аудиту 6 Види аудиту 7 Правові основи аудиторської діяльності 10 Функції аудиторських фірм та аудиторів 14 Права та обов'язки сторін аудиту 18 Основні заходи в ході аудиту 20 Планування аудиту 20 Аудиторські докази 27 Методи отримання аудиторських доказів 28 Документування аудиту 30 2.5
 2. Тема 21. Аудит у соціально-трудовій сфері.
   Сутність і цілі аудиту в соціально-трудовій сфері. Персонал організації, його діяльність як об'єкт аудиту. Основні аспекти аудиту з трудовій сфері: організаційно-технологічний, соціально-психологічний, економічний. Основні етапи аудиту: підготовчий, збір інформації, аналіз і обробка інформації, оцінка ефективності аудиторської перевірки. Цілі і зміст етапів аудиту. Основні
 3. Тихомирова Є. В .. Банківський аудит: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2010.-66 с., 2010
 4. Терміни та визначення:
   Державний фінансовий контроль, недержавний фінансовий контроль, попередній, поточний і наступний фінансовий контроль, аудит, ліцензія, моніторинг, аудитор, ревізія, обов'язковий аудит, ініціативний аудит, перевірка, нагляд,
 5. Питання для самоперевірки
   1. Які валютні операції виконують комерційні банки? 2 Що таке поточні (касові, готівка) валютні операціі'7 Які операції відносяться до текущім9 ЧМВ таке термінові валютні операціі'7 Які валютні операції відносяться до срочним7 Що таке валютний опціон9 ЧМВ таке валютний
 6. 52. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
   Мета аудиту - встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з оплати праці та розрахунків з персоналом, які у РФ у періоді, нормативним документам, для того щоб виявити наявні помилки або порушення і ступінь їх впливу на достовірність бухгалтерської звітності. Основні завдання аудиту: оцінка існуючої в організації системи
 7. Тема 13. Сучасні операції комерційного банку
   Взаємозв'язок між класичними та сучасними операціями. Економічна характеристика лізингових, факторингових, трастових та інших операцій (операцій з дорогоцінними металами, гарантійних, консультативних, інформаційних операцій і фінансового інжинірингу). Міжнародні валютні та розрахункові операції. Форвардні, ф'ючерсні операції. Хеджування активів. Валютні «свопи», опціони і валютний арбітраж.
 8. Аудит зовнішній
   Термін, який використовується для того, щоб провести розмежування між діяльністю зовнішнього аудитора (за текстом - «аудитора») і внутрішнього аудитора і розмежувати зовнішній аудит (за текстом - «аудит») і внутрішній аудит. Перелік термінів та визначень, які у правилах (стандартах) аудиторської діяльності (Схвалено Комісією з аудиторської діяльності при Президенті Російської
 9. Аудит ефективності маркетингу
   V.1. Аудит прибутковості. Наскільки прибуткові різні товари, ринки, території і канали збуту компанії? Чи слід компанії виходити на будь-які нові сегменти бізнесу, чи розширювати них? 2. Аудит витрат. Можливо, витрати яких-небудь напрямків маркетингової діяльності занадто високі? Як їх
 10. Принцип 11
   Необхідно наявність ефективного і всеосяжного внутрішнього аудиту системи внутрішнього контролю, проведеного незалежними в операційному відношенні, адекватно підготовленими і компетентними співробітниками. Служба внутрішнього аудиту як частина моніторингу системи внутрішнього контролю повинна бути підзвітна раді директорів (або його комітетові з аудиту) і менеджменту
 11. Регулювання аудиту інформаційних систем
   Питанню аудиту та внутрішнього контролю за інформаційними системами присвячені кілька зарубіжних стандартів аудиту та спеціальний російський стандарт «Аудит в умовах комп'ютерної обробки даних (КОД)». Із зарубіжних джерел можна відзначити міжнародний стандарт аудиту ISA 401, положення за міжнародною практикою аудиту 1 002, 1003, 1004, 1008, 1009. У них відображені питання практики аудиту в