« Попередня Наступна »

10.5. Методи оцінки грошових потоків у часі


Управління грошовими потоками вимагає постійного здійснення різного роду фінансово-економічних розрахунків, пов'язаних з їх оцінкою в різні періоди часу. Ключову роль в цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей у часі.
Концепція вартості грошей у часі полягає в тому, що ця вартість з плином часу змінюється з урахуванням норми прибутку на фінансовому ринку, в якості якої зазвичай виступає норма позичкового відсотка (або відсотка).
Концепція вартості грошей у часі відіграє основну роль у практиці фінансових обчислень. Вона зумовлює необхідність врахування фактора часу в процесі здійснення будь-яких довгострокових фінансових операцій, пов'язаних з використанням капіталу, шляхом оцінки та порівняння вартості грошей при початку фінансування з вартістю грошей при їх поверненні у вигляді майбутнього прибутку, амортизаційних відрахувань, основної суми боргу і т. Д.
Найбільш складним поняттям, пов'язаним з оцінкою вартості грошей у часі є поняття процентної ставки, за якою здійснюється процес нарощення і дисконтування вартості грошових коштів. Це поняття відрізняється різноманіттям конкретних його видів, що використовуються в практиці фінансових обчислень. Процентна ставка, використовувана в процесі нарощення чи дисконтування вартості грошових коштів (оцінки їх майбутньої і теперішньої вартості), класифікується за такими основними ознаками.
По використанню в процесі форм оцінки вартості грошей у часі розрізняють ставку нарощення і ставку дисконтування (дисконтну ставку).
Ставка нарощення являє собою відсоткову ставку, за якою здійснюється процес нарощення вартості грошових коштів (компаундінг), т. Е. Визначається їх майбутня вартість.
Ставка дисконтування (дисконтна ставка) являє собою відсоткову ставку, за якою здійснюється процес дисконтування вартості грошових коштів, т. Е. Визначається їх справжня вартість.
По стабільності рівня використовуваної процентної ставки в рамках періоду нарахування виділяють фіксовану і плаваючу процентні ставки.
Фіксована ставка характеризується незмінним її рівнем протягом усіх інтервалів загального періоду нарахування.
Плаваюча (або змінна) процентна ставка характеризується регулярно переглядаються її рівнем за згодою сторін у розрізі окремих інтервалів загального періоду нарахувань. Такий перегляд обумовлюється зміною середньої норми відсотка на фінансовому ринку (або в окремих його сегментах), зміною темпу інфляції та іншими умовами.
По забезпечення нарахування певної річної суми відсотка розрізняють періодичну і ефективну відсоткові ставки.
Періодична ставка відсотка при забезпеченні певної річної суми відсотка може варіювати як за рівнем, так і за тривалістю окремих інтервалів протягом річного періоду платежів.
Ефективна ставка відсотка (або ставка порівняння) характеризує середньорічний її рівень, який визначається відношенням річної суми відсотка, нарахованого за періодичним його ставками, до основної суми капіталу.
За умовами формування розрізняють базову та договірну процентні ставки.
Базова процентна ставка характеризується певним вихідним її рівнем в якості первісної основи подальшої її конкретизації кредитором (позичальником) залежно від умов здійснення відповідної фінансової операції.
Договірна процентна ставка характеризує конкретизований її рівень, узгоджений кредитором і позичальником і відбитий у відповідному кредитному (депозитному, інвестиційному) договорі.
Система основних базових понять дозволяє послідовно розглянути методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі у розрізі найбільш характерних варіантів управління грошовими потоками. Цей методичний інструментарій диференціюється в розрізі наступних видів обчислень (рис. 10.8).

Мал. 10.8. Систематизація основних методичних підходів
до оцінки вартості грошей у часі
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей за простими відсоткам використовує найбільш спрощену систему розрахункових алгоритмів.
При розрахунку суми простого відсотка в процесі нарощення вартості (компаундінга) використовується наступна формула:
, (10.20)
де I - сума відсотка за обумовлений період часу в цілому; Р - початкова сума (вартість) грошових коштів; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок процентних платежів, загалом обумовленому періоді часу; i - використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом.
У цьому випадку майбутня вартість вкладу (S) з урахуванням нарахованої суми відсотка визначається за формулою:
, (10.21)
Приклад: Необхідно визначити суму простого відсотка за рік при наступних умовах: початкова сума вкладу - 1000 ум. ден. од .; процентна ставка, виплачувана щоквартально - 20%.
Підставляючи ці значення в формулу отримаємо суму відсотка:  ум. ден. од .; майбутня вартість вкладу в цьому випадку складе:
S = 1000 + 800 = 1800 ум. ден. од.
Множник (1 + ni) називається множником (або коефіцієнтом) нарощення суми простих відсотків. Його значення завжди повинно бути більше одиниці.
Процес нарощення суми вкладу в часі по простих відсотках може бути представлений графічно (рис. 10.9).

Малюнок 10.9. Графік нарощення суми грошових коштів
за простими відсоткам (при процентній ставці 20%)
При розрахунку суми простого відсотка в процесі дисконтування вартості (т. Е. Суми дисконту) використовується наступна формула:
, (10.22)
де D - сума дисконту (розрахована за простими відсотками) за обумовлений період часу в цілому; S - вартість грошових коштів; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок процентних платежів, загалом обумовленому періоді часу; i - використовувана дисконтна ставка, виражена десятковим дробом.
У цьому випадку справжня вартість грошових коштів (Р) з урахуванням розрахованої суми дисконту визначається за такими формулами:
, (10.23)
Приклад: Необхідно визначити суму дисконту по простому відсотку за рік при наступних умовах: кінцева сума вкладу визначена в розмірі 1000усл. ден. од .; дисконтна ставка становить 20% в квартал.
Підставляючи ці значення у формулу розрахунку суми дисконту, отримаємо:
ум. ден. од.
Відповідно справжня вартість вкладу, необхідного для отримання через рік 1 000 ум. ден. одиниць, повинна скласти:
 ум. ден. од.
Використовуваний в обох випадках множник  називається дисконтним множником (коефіцієнтом) суми простих відсотків, значення якого завжди повинно бути менше одиниці.
Процес дисконтування суми грошових коштів може бути представлений графічно (рис. 10.10).


Мал. 10.10. Графік дисконтування суми грошових потоків
за простими відсоткам (при дисконтній ставці 20%)
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей за складними відсотками використовує більш велику і більш ускладнену систему розрахункових алгоритмів.
При розрахунку майбутньої суми вкладу (вартості грошових коштів) в процесі його нарощення по складним відсоткам використовується наступна формула:
, (10.24)

де  - Майбутня вартість вкладу (грошових коштів) при його нарощенні по складним відсоткам; Р - початкова сума вкладу; i - використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Відповідно сума відсотка (Ic) в цьому випадку визначається за формулою:
, (10.25)
Приклад: Необхідно визначити майбутню вартість вкладу та суму складного відсотка за весь період інвестування при наступних умовах:
первісна вартість вкладу - 1000 ум. ден. од .;
процентна ставка, використовувана при розрахунку суми складного відсотка, встановлена ??у розмірі 20% на квартал;
загальний період інвестування - один рік.
Підставляючи ці показники в вищенаведені формули, отримаємо:
Майбутня вартість вкладу  ум. ден. од.
Сума відсотка = 2074-1000 = 1074 ум. ден. од.
Графічно процес нарощення вартості вкладу з південним відсоткам представлений на малюнку 10.11.

Мал. 10.11. Графік нарощення суми грошових коштів
по складним відсоткам (при процентній ставці 20%)
При розрахунку теперішньої вартості грошових коштів у процесі дисконтування по складним відсоткам використовується наступна формула:
, (10.26)
де  - Початкова сума вкладу; S - майбутня вартість вкладу; i - використовувана дисконтна ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Відповідно сума дисконту () В цьому випадку визначається за формулою:
. (10.27)
Приклад: необхідно визначити справжню вартість грошових коштів та суму дисконту по складним відсоткам за рік при наступних умовах:
майбутня вартість грошових коштів визначена в розмірі 1000 ум. ден. од .;
використовувана для дисконтування ставка складного відсотка становить 20% в квартал.
Підставляючи ці значення у формули, отримаємо:
Справжня вартість  ум. ден. од.
Сума дисконту = ум. ден. од.
Графічно процес дисконтування грошових коштів по складним відсоткам представлений на малюнку 10.12.

Мал. 10.12. Графік дисконтування суми грошових коштів
по складним відсоткам (при дисконтній ставці 20%)
При визначенні середньої процентної ставки, яка у розрахунках вартості грошових коштів по складним відсоткам, застосовується наступна формула:
, (10.28)
де i - середня процентна ставка, використовувана в розрахунках вартості грошових коштів по складним відсоткам, виражена десятковим дробом; Sc- майбутня вартість грошових коштів; Рс- справжня вартість грошових коштів; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Приклад: необхідно визначити річну ставку прибутковості облігації при наступних умовах:
номінал облігації, що підлягає погашенню через три роки, становить 1000 уcл. ден. од .;
ціна, за якою облігація реалізується в момент її емісії, становить 600 ум. ден. од.
Підставляючи ці значення в формулу, отримаємо:
Річна ставка прибутковості .
Тривалість загального періоду платежів, виражена кількістю його інтервалів, в розрахунках вартості грошових коштів по складним відсоткам визначається шляхом логарифмування за наступною формулою:
, (10.29)
де Sc - майбутня вартість грошових коштів; Pc- справжня вартість грошових коштів; i - використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом.

Визначення ефективної процентної ставки в процесі нарощення вартості грошових коштів по складним відсоткам здійснюється за формулою:
, (10.30)
де  - Ефективна середньорічна процентна ставка при нарощенні вартості грошових коштів по складним відсоткам, виражена десятковим дробом; i - періодична процентна ставка, використовувана при нарощенні вартості грошових коштів по складним відсоткам, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж за періодичною процентною ставкою протягом року.
Приклад: необхідно визначити ефективну середньорічну процентну ставку за таких умов:
грошова сума 1000 ум. ден. од. поміщена в комерційний банк на депозит строком на 2 роки;
річна процентна ставка ,. по якою щоквартально здійснюється нарахування відсотка, становить 10% (0,1).
Підставляючи ці значення в формулу, отримаємо:
.
Результати розрахунків показують, що умови приміщення грошової суми строком на 1 рік під 10% річних при щоквартальному нарахуванні відсотків, рівнозначні умовам нарахування цих відсотків один раз на рік під 10,38% річних (10,38% становить розмір ефективної або порівнянної процентної ставки) .
При оцінці вартості грошей у часі по складним відсоткам необхідно мати на увазі, що на результат оцінки дуже впливає не тільки використовувана ставка відсотка, а й число інтервалів виплат протягом одного і того ж загального платіжного періоду. Іноді виявляється більш вигідним інвестувати гроші під меншу ставку відсотка, але з великим числом інтервалів протягом передбаченого періоду платежу.
Приклад: Перед інвестором стоїть завдання розмістити 100 ум. ден. од. на депозитний вклад строком на один рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати дохід по складним відсоткам у розмірі 23% на квартал; другий - у розмірі 30% один раз в чотири місяці; третій - у розмірі 45% два рази в році; четвертий- у розмірі 100% один раз в році.
Для того, щоб визначити, який варіант інвестування краще, побудуємо наступну таблицю (10.1).
Таблиця 10.1
Розрахунок майбутньої вартості вкладу при різних умовах інвестування

№ варіанту

Справжня вартість вкладу

Ставка відсотка

Майбутня вартість вкладу в кінці
1-го періоду 2-го періоду Третє періоду 4-го періоду
1 100 23 123 151 186 229
2 100 30 130 169 220 -
3 100 45 145 210 - -
4 100 100 200 - - -

Порівняння варіантів показує, що найбільш ефективним є
1-й варіант (виплата доходу в розмірі 23% один раз в квартал).
Використовувані в процесі оцінки вартості грошей множники и називаються відповідно множником нарощення і множником дисконтування суми складних відсотків. Вони покладені в основу спеціальних таблиць фінансових обчислень, за допомогою яких при заданих розмірах ставки відсотка і кількості платіжних інтервалів можна легко обчислити справжню або майбутню вартість грошових коштів по складним відсоткам.
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей при аннуїтете пов'язаний з використанням найбільш складних алгоритмів і визначенням методу нарахування відсотка - попередніми (пренумерандо) або наступним (постнумерандо).
При розрахунку майбутньої вартості ануїтету на умовах попередніх платежів (пренумерандо) використовується наступна формула:
, (10.31)
де  - Майбутня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо); R - член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; i- використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Приклад: Необхідно розрахувати майбутню вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), при наступних даних:
період платежів по ануїтету передбачений в кількості 5 років;
інтервал платежів по ануїтету становить один рік (платежі вносяться на початку року);
сума кожного окремого платежу (члена ануїтету) становить 1000 ум. ден. од .;
використовувана для нарощення вартості процентна ставка складає 10% на рік (0, 1).
Підставляючи ці значення в наведену формулу, отримаємо:
Майбутня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), дорівнює:
 ум. ден. одиниць.
При розрахунку майбутньої вартості ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо), застосовується наступна формула:
, (10.32)
де  - Майбутня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо); R - член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; i - використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Приклад: Необхідно розрахувати майбутню вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо), за даними, викладеним у попередньому прикладі (за умови внеску платежів в кінці року).
Підставляючи ці дані в наведену формулу, отримаємо:
Майбутня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо), дорівнює:
 ум. ден. одиниць.
Зіставлення результатів розрахунку за двома прикладами показує, що майбутня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів, істотно перевищує майбутню вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів, т. Е. В першому випадку платнику забезпечена набагато більша сума доходу.
При розрахунку теперішньої вартості ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), використовується наступна формула:
, (10.33)
де RApre - справжня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо); R - член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; i - використовується процентна (дисконтна) ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Приклад: Необхідно розрахувати справжню вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), при наступних даних.
період платежів по ануїтету передбачений в кількості 5 років;
інтервал платежів по ануїтету становить один рік (при внесенні платежів на початку року);
сума кожного окремого платежу (члена ануїтету) становить 1000 ум. ден. од .;
використовувана для дисконтування вартості ставка відсотка (дисконтна ставка) становить 10% на рік (0,1).
Підставляючи ці значення в наведену формулу, отримаємо:
Справжня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), дорівнює:
 ум. ден. од.
При розрахунку теперішньої вартості ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо), застосовується наступна формула:
, (10.34)
де RApost - справжня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо); R - член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; i - використовується процентна (дисконтна) ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Приклад: Необхідно розрахувати справжню вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо) за даними, викладеним у попередньому прикладі (за умови внеску платежів в кінці року).
Підставляючи ці дані в наведену формулу, отримаємо:
Справжня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів (постнумерандо), дорівнює:
 ум. ден. одиниць.
Зіставлення результатів розрахунку по двох останніх прикладів показує, що справжня вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів, істотно перевищує справжню вартість ануїтету, здійснюваного на умовах наступних платежів, т. Е. В першому випадку в процесі дисконтування платнику гарантована набагато більша сума доходу у справжній вартості.
При розрахунку розміру окремого платежу при заданій майбутньої вартості ануїтету використовується наступна формула:
, (10.35)
де R - розмір окремого платежу по ануїтету (член ануїтету при зумовленою майбутньої його вартості); SApost - майбутня вартість ануїтету (здійснюваного на умовах наступних платежів); i- використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими намічається здійснювати кожен платіж, в обумовленому періоді часу.
При розрахунку розміру окремого платежу при заданій поточної вартості ануїтету використовується така формула:
, (10.36)
де R - розмір окремого платежу по ануїтету (член ануїтету при відомій поточної його вартості); PApost - справжня вартість ануїтету (здійснюваного на умовах наступних платежів); i- використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом; n - кількість інтервалів, за якими намічається здійснювати кожен платіж, в обумовленому періоді часу.
У процесі розрахунку ануїтету можливе використання спрощених формул, основу яких складає тільки член ануїтету (розмір окремого платежу) і відповідний стандартний множник (коефіцієнт) його нарощення чи дисконтування.
У цьому випадку формула для визначення майбутньої вартості ануїтету (здійснюваного на умовах наступних платежів), має вигляд:
, (10.37)
де SApost - майбутня вартість ануїтету (здійснюваного на умовах наступних платежів); R - член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; IA- множник нарощення вартості ануїтету, що визначається за спеціальними таблицями, з урахуванням прийнятої відсоткової ставки та кількості інтервалів в періоді платежів.
Відповідно, формула для визначення теперішньої вартості ануїтету має вигляд:
, (10.38)
де PApost - справжня вартість ануїтету (здійснюваного на умовах наступних платежів); R - член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу; DA - дисконтний множник ануїтету, що визначається за спеціальними таблицями, з урахуванням прийнятої відсоткової (дисконтної) ставки та кількості інтервалів в періоді платежів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Методи оцінки грошових потоків у часі

 1. 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА.
   Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених по окремих інтервалах розглянутого періоду часу надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю, рух яких пов'язане факторами часу, ризику і ліквідності. Класифікація грошових потоків підприємства за основними ознаками: 1. за масштабами обслуговування господарського
 2. Арбітражна оцінка
   Арбітражна оцінка спирається на принцип, згідно з яким два проекти з ідентичними потоками грошових коштів і рівним ризиком повинні мати однакову вартість. Зокрема метод оцінки капітальних інвестицій (САРМ) заснований на принципі арбітражної оцінки. Цей метод можна застосовувати в економіці з високорозвиненим фондовим ринком, де можна побудувати портфель цінних паперів, що пропонують грошові потоки і
 3. Прийняття рішень по активу з багаторазовим отриманням грошового потоку
   Якщо актив приносить дохід не один раз, як це було розглянуто вище, а кілька разів, то можна знайти поточну оцінку (PV present value) грошового потоку кожного року: PV t = (дисконтирующий множник року t) (Ct) = Ct / (l + kt) ', де kt - процентна ставка (у річному обчисленні) по альтернативних вкладеннях з періодом інвести-вання t років і гарантированностью отримання грошового потоку Ct; t =
 4. Релевантні грошові потоки
   Одним з важливих кроків у аналізі грошових потоків є відбір тих. які слід включати в оцінку проекту (релевантні грошові потоки) - і тих. які не слід включати. Релевантні грошові потоки - це, перш за все грошові потоки, виникнення яких пов'язане з реалізацією проекту. Іншими словами грошовий потік проекту визначається як різниця між загальними грошовими потоками
 5. Метод дисконтованих грошових потоків
   базується на розгляді акціонерного капіталу як сукупності акцій, які можуть бути оцінені в якості довгострокового фінансового активу, що приносить власнику грошовий потік. п Р0 = У (грошовий потік на одну акцію року t) / (l + ks) 1, t = i де Ро - поточна оцінка акції; п - число років принесеного доходу; ks - коефіцієнт дисконтування як функція від номінальної ставки відсотка на даний
 6. 8.3.3. Метод дисконтування грошових потоків
   На практиці часто буває так, що грошові потоки від володіння нерухомістю є нерівномірними і ставки капіталізації їх також можуть бути різні. У цьому випадку для визначення поточної вартості необхідно дисконтувати кожен грошовий потік. Даний метод визначення поточної вартості об'єкт нерухомості називається дисконтуванням грошових потоків, або метод капіталізації доходів. Метод
 7. Глава 9 ГРОШОВІ ПОТОКИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ
   Глава 9 ГРОШОВІ ПОТОКИ ТА МЕТОДИ ЇХ
 8. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 6 чолі
   Тест 1 Різниця між усіма отриманими і виплаченими підприємством грошовими коштами за певний період часу називається: а) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); б) чистий прибуток підприємства; в) грошовий потік підприємства. Тест 2 По спрямованості руху грошових коштів розрізняють: а) позитивний грошовий потік; б) валовий грошовий потік; в) від'ємний грошовий потік;
 9. Моделі оцінки акціонерного капіталу
   Залежно від располагаемой інформації та мети розрахунку в практиці фінансового менеджменту знайшли застосування кілька методів (підходів) оцінки акціонерного капіталу: метод дисконтованих грошових потоків (ДДП); мультіплікаторного підхід; опціонний
 10. 10.8. Методи оцінки рівномірності синхронності грошових потоків
   Управління грошовими потоками вимагає постійної оцінки ступеня рівномірності, і синхронності їх перебігу в часі. Для оцінки ступеня рівномірності і синхронності протікання грошових потоків підприємства в часі використовуються наступні основні показники: а) Дисперсія. Вона характеризує ступінь коливання обсягу аналізованого виду грошового потоку в окремі інтервали загального
 11. 9.2. Особливості управління грошовими потоками
   Кожне підприємство в ході своєї діяльності стикається з проблемою розриву між сумою платежів і сумою надходжень, т. Е. Проблемою ліквідності підприємства, вирішити яку можна тільки шляхом управління грошовими потоками. В якості завдань управління грошовими потоками можна виділити наступні: збалансованість позитивного і негативного грошових потоків у часі; підвищення
 12. Опціонний підхід
   розглядає власний (акціонерний) капітал як колл опціон на придбання можливості отримання всіх чистих грошових потоків, що генеруються реальними активами корпорації. Ціною виконання є оцінка позикового капіталу. При оцінці всього капіталу корпорації також може використовуватися формула дисконтованого грошового потоку, але з поправками: 1) під грошовим потоком розуміється сума
 13. Основні методи дохідного підходу
   У рамках дохідного підходу зазвичай виділяють два основні методи: метод дисконтування грошових потоків і метод капіталізації доходів. Для використання кожного з цих підходів потрібні два неодмінних умови: 1) можливість визначити майбутні доходи (або чистий грошовий потік, або чистий дохід) з розумною ступенем імовірності; 2) розумна ймовірність того, що діяльність компанії буде
 14. А) Метод «Моделювання Грошових Потоків».
   Методи розрізняються за способом обліку грошових потоків підприємства Самим точним і коректним методом визначення ефективності того чи іншого способу інвестицій в майно є моделювання грошових потоків компанії (Cash Flow, Profit & Loss). Саме такий метод застосовується при розробці бізнес-планів, коли окремо робляться бізнес-плани для кредиту і для лізингу. Саме такий метод повинен
 15. 2. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ управління грошовими потоками
   Управління грошовими потоками являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових коштів і організацією їх обороту, спрямованих на забезпечення фінансової рівноваги підприємства та сталого його зростання. Елементи системи управління грошовими потоками: · фінансові методи; ·
 16. Питання для обговорення
   1. Чим обумовлена ??концепція зміни вартості грошей у часі? Які фактори впливають на оцінку інвестором цінності грошових потоків? 2. Яким чином на діючому підприємстві можна виділити дати початку і закінчення роботи над інвестиційним проектом? 3. Чому при застосуванні статичних методів важливо привести альтернативні проекти в порівнянний вид і за якими показниками повинна бути
 17. Оцінка за дисконтованих грошових потоків (ДДП)
   Якщо корпорація не має чистого прибутку в поточному році та перспективи зростання сумнівні, то оцінити капітал за методом ДДП не представляється можливим. Одним з варіантів в цьому випадку є оцінка ліквідаційної вартості активів і розгляд її як оцінки всього капіталу. Віднявши оцінку позикового капіталу можна отримати оцінку акціонерного. Якщо при цьому посібнику чистий прибуток відсутній
 18. Оцінка грошового потоку прямим методом
   Прямий метод заснований на аналізі руху грошових коштів по рахунках підприємства: - дозволяє показати основні джерела припливу та напрямки відтоку грошових коштів; - Дає можливість робити оперативні висновки щодо достатності коштів для платежів за поточними обов'язк ьствам; - Встановлює взаємозв'язок між реалізацією і грошовою виручкою за звітний період. Аналіз руху