« Попередня Наступна »

10.5. Проблеми макроекономіческойнестабільності і державного регулірованіяв Республіці Білорусь

 Траєкторія економічного розвитку Республіки Білорусь з моменту здобуття нею незалежності в 1991 р і до сьогоднішнього дня характеризується чергуванням наростання кризових явищ і поступовим виходом з кризи. Так, в 1995 р обсяг промислового виробництва впав до 61%, випуск споживчих товарів - до 60 і ВВП до 65% по відношенню до передкризового 1990 Проте вже в 1996 р намітилося деяке пожвавлення, і зростання обсягів промислового виробництва за рік склав 3%, а ВВП - 2,0%. У другій половині 1990-х рр. в нашій країні почалося економічне пожвавлення, що означало подолання трансформаційного спаду, який був пов'язаний в першу чергу з крахом СРСР і переходом до системи соціально-економічного розвитку, заснованої на ринкових відносинах. Позитивні зрушення в економіці Білорусі відбувалися в міру того, як ішов у минуле так званий синдром «осколковою економіки», що виник після розпаду супердержави. У республіці була розроблена і почала реалізовуватися перспективна модель соціально орієнтованої ринкової економіки, в контексті якої працює господарська система змішаного типу, що базується на спільному і сумісному функціонуванні та розвитку різних форм власності. Обвальної приватизації вдалося уникнути завдяки оптимізації контрольно-адміністративних функцій держави. Це дозволило не тільки забезпечити позитивну динаміку ВВП і промислового про-виробництва, а й зберегти соціальну стабільність, запобігання-брехати різку диференціацію населення за доходами.
Показово, що вже в 1999 р обсяг виробництва потре-бітельскіх товарів був перевищений на 6% в порівнянні з передкризовим 1990 У 2000 р ми досягли рівня 1990 р за обсягом промислової продукції, а до 2003 року вже перевищили його на 19%. У 2003 р країна вийшла на передкризовий рівень ВВП і навіть перевершила його на 4%. Зниження інфляційного напруги характеризується зменшенням індексу споживчих цін за 10-річний період більш ніж на порядок - з 2096,5% у 1993 р до 125,4% у 2003 р Позитивна динаміка результативності функціонування економіки зумовила зростання доходів населення. Досить сказати, що індекс реальної нарахованої заробітної плати працюючих
360 Розділ III
досяг в 2003 р 137% по відношенню до базового 1990 р, а її абсолютні значення наблизилися до двухсотдолларовому позначці в еквіваленті.
Все це означає, що економіка Республіки Білорусь пройшла фазу пожвавлення і в 2004 р виявилася на початковому етапі фази економічного підйому. У 2004 р позитивні тенденції збереглися: ВВП виріс за рік на 11,0%, інфляція знизилася до 14,4%, а офіційно зареєстрований уро-вень безробіття серед економічно активного населення впав до 1,9%.
Аналізувати постперебудовний період розвитку білоруської економіки, порівнюючи його тільки з закономірностями протікання економічного (ділового) циклу, - значить очікувати в перспективі такого бурхливого економічного зростання, який потребуватиме стримуючого втручання держави. Однак реальність така, що країна долає трохи стільки економічна криза в його класичному розумінні, скільки трансформаційний, системна криза, пов'язаний з переходом від адміністративно-командної економіки до соціально орієнтованої ринкової економіки. Глибина і гострота макроекономічної нестабільності в цих умовах обумовлена ??системою не лише суто економічних факторів, а й демографічних, політичних, соціологічних, етичних і навіть психологічних. Тому необхідно враховувати, що позитивні зрушення в економіці Білорусі відбулися значною мірою за рахунок поліпшення організації виробництва, посилення державного макроекономічного регулювання, всебічного використання екстенсивних факторів еко-номического зростання, багато в чому вичерпали себе в сучасних умовах.
Соціально-економічні процеси в країні на сьогоднішній день характеризуються рядом явищ, які можуть негативно вплинути на майбутнє економічне піднесення.
Недостатня конкурентоспроможність продукції деяких підприємств стала причиною накопичення на складах значних обсягів товарів. Так, на 1 січня 2005 р запаси нереалізованої наднормативної продукції досягли 53,8% середньомісячного обсягу виробництва. Необхідно враховувати, що конкурентоспроможність багатьох видів продукції білоруських підприємств великою мірою забезпечується за рахунок цінових факторів, резерви подальшого нарощування яких на сьогоднішній день практично вичерпані з кількох причин. По-перше, соціальна орієнтованість еконо
Основи теорії макроекономіки 361
міки вимагає підвищення заробітної плати і підтримки низького рівня безробіття. По-друге, світові ринки налаштовані на високотехнологічну продукцію, конкурентоспроможність якої все більше визначається неціновими параметрами. По-третє, попит на білоруські товари на російському ринку буде звужуватися у міру стабілізації цін на нафту, а також розгортання в Росії власних високотехнологічних, імпортозамінних виробництв.
Через складність збуту продукції зростає кредиторська заборгованість білоруських підприємств. Так, на початок 2005 р прострочена кредиторська заборгованість становила 4600000000000 руб. До того ж в республіці досить висока за світовими мірками енерго-, матеріало- і трудомісткість продукції. Все це, а також фактори організаційно-економічного по-рядка обумовлюють низький рівень рентабельності реализо-ванної продукції, робіт і послуг підприємств і організацій (у 2004 р він становив 13,4%) і досить значну частку збиткових підприємств (у 2004 р вона дорівнювала 20,9%). Таке економічне положення ускладнює забезпечення над-лежачих умов для внутрішнього інвестування предприя-тий, послаблює можливість нарощування сукупного попиту - необхідною складовою економічного підйому.
Особливо «вузьким місцем» на сьогоднішньому етапі економі-чного розвитку країни, негативно впливає на макро-економічну стабільність, є високий рівень физи-чеського та морального зносу активної частини основних про-виробничих фондів. У деяких галузях промислово-сті він досягав у 2004 р 70-80%. Хоча завдяки стабілізується-Ціон процесам в економіці коефіцієнт їх оновлення і піднявся на сьогоднішній день до 4%, він все ще далекий від показника щорічного оновлення основних виробничих фондів доперебудовних часів, що складав в білоруській промисловості 6-8%. Значний потенціал прискорення оновлення основних фондів країни криється в скороченні незавершеного будівництва. Досить сказати, що в 2003 р балансова вартість об'єктів незавершеного будівництва становила 4 трлн 175 млрд руб., Що майже дорівнювало річний інвестиційній програмі країни. Які не використовуються або ма-лоеффектівно використовувані фонди пригнічують фінансове со-стояння підприємств, стимулюючи зростання цін на продукцію без поліпшення її техніко-технологічних характеристик.
Резервами макроекономічної стабілізації та нарощуванн-ня економічного підйому в Республіці Білорусь є:
362 Розділ III
подальше прискорення розвитку приватного сектора економіки (вже в 2004 р тут працювало 46,8% зайнятого населення, але цього мало);
посилення позитивної динаміки розвитку сфери послуг (її продукція в 2004 р склала 43,8% в обсязі ВВП);
підтримання малого підприємництва (у 2003 р малим бізнесом було зайнято лише 12,1% економічно активного населення, вироблялося тільки 8,2% продукції).
Необхідно також більш рішуче зміна техноло-гической структури економіки Білорусі.
Однією з найбільш істотних проблем макроекономічної нестабільності в нашій країні є інфляція. Перехід до вільного ціноутворення, що здійснюється у процесі ринкових перетворень і має на меті ліквідацію накопичилися в умовах адміністративно-командної економіки диспропорцій, на початковому етапі призвів до різко-му стрибка цін. У 1992 р вони виросли в 13,6 рази, в 1993 р
 ще значніше - в 21 разів, і такий темп зростання практично з-зберігався в 1994 р (20,6 рази). Характерною особливістю яви-лось введення в травні 1992 р готівкового білоруського рубля, ко-торий мав ходіння в якості паралельного платіжного засобу поряд з грошовою одиницею розпався до того часу Радянського Союзу. У травні 1994 р білоруський рубль був оголошений єдиним законним платіжним засобом.
Лібералізація цін у першій половині 1990-х рр. відкинула за межу бідності значну частину населення Білорусі і стала одним з основних факторів зниження обсягів виробництва реального сектора економіки і споживання. Величезний вплив на подорожчання білоруської промислової та сільськогосподарської продукції надав відпустку цін на енергоносії в Російській Федерації. Знадобилася коригування курсу реформ в області цінового регулювання, і в результаті антикризових заходів зростання цін на споживчі товари і послуги вдалося знизити в 1995 р до 3,4 рази.
Процеси макроекономічної стабілізації, що почалися в 1996 р в реальному секторі економіки, відбилися значним зниженням темпів зростання цін. Так, в 1996 р рівень інфляції становив вже тільки 39,3%. Проте фінансова криза, що вибухнула в Російській Федерації в 1998 р, негативно вплинув і на інфляційні процеси в Республіці Білорусь. Споживчі ціни за цей рік виросли в 2,8 рази, а в 1999 р - в 3,5 рази, навіть перевищивши показники 1995 Домогтися їх приборкання вдалося лише в 2000 р, але потім
Основи теорії макроекономіки 363
ціни стали опускатися щорічно і неухильно. У 2004 р інфляція в Республіці Білорусь знизилася до 14,4%.
Аналіз інфляційних процесів в Білорусі в 1991-2004 рр. дозволяє виділити п'ять етапів, що розрізняються природою і динамікою:
1991 - перше півріччя 1992 р .: прихована інфляція попиту, що існувала в адміністративно-командній системі, переходить до повзучої, а від неї - до галопуючої інфляції;
друге півріччя 1992-1994 р .: відкрита інфляція попиту з другого півріччя 1993 року в значній мірі заміщається інфляцією пропозиції, що включає в себе «імпортовану» інфляцію; галопуюча інфляція змінюється гіперінфляцією;
1995-1997 р .: одночасно розвивається інфляція попиту та пропозиції, є елементи прихованої інфляції, галопуюча інфляція в окремі місяці опускається до повзучої;
1998-2000 р .: зберігається одночасне протікання інфляції попиту і пропозиції, особливий вплив на зростання інфляції пропозиції надає «імпортована» інфляція, пов'язана з російським фінансовою кризою 1998 року, триває співіснування відкритої і прихованої інфляції; за рівнем інфляція підвищується до галопуючої;
2001 -2004 р .: інфляція попиту зберігається, проте превалюючою стає інфляція пропозиції, значну роль у збереженні якій грає «імпортована» інфляція; спостерігається неухильне зниження темпів галопуючої інфляції з видимими перспективами переходу її в повзучу.
У сучасних умовах в Білорусі безробіття має свою специфіку. Так, на тлі невисоких показників офіційно зареєстрованого безробіття (1,9% у грудні 2004 р) спостерігається більш високий рівень реального безробіття, що досягає, за даними вибіркових обстежень домашніх господарств, 7,8%. Ситуація пов'язана насамперед із діючою системою реєстрації безробітних, досить низьким рівнем допомоги по безробіттю (середній розмір допомоги - 27,5 тис. Руб., Або 21,4% бюджету прожиткового мінімуму), обмеженими можливостями перепідготовки та малою ймовірністю подальшого працевлаштування, пропозицією на ринку тру-да, як правило, низькооплачуваних і некваліфікованих робочих місць.
Поширеною практикою в сучасних умовах стала вимушена неповна зайнятість на виробництві. Так,
364 Розділ III
в січні-вересні 2004 р в такому режимі працювали 208 тис. працівників підприємств і організацій, або 5,8% среднеспі-соковитою чисельності працюючих. У результаті загальні втрати робочого часу склали 2700000 люд.-днів, що рівнозначно невихід на роботу 14 тис. Чоловік. Неефективне використання працевлаштованої робочої сили знижує інтенсивність і продуктивність праці, веде до погіршення її якісних характеристик, негативно відбивається на доходах працівників і життєвому рівні їх сімей. Це стає все більш суттєвою перешкодою на шляху стійкого зростання не тільки економіки, а й добробуту населення, оскільки ефективна зайнятість створює матеріальну основу для реалізації будь-яких соціальних програм.
Ряд соціальних та економічних проблем на ринку праці пов'язаний з існуванням неформального сектора, пронизливого фактично всі галузі економіки. Ця вимушена форма адаптації населення до зміни соціально-економічної ситуації в період її кризового розвитку склала альтернативу безробіттю, підвищила мобільність працівників, пом'якшила падіння рівня життя населення. Однак, полегшивши наслідки економічної кризи у трудовій сфері, неформальний сектор породив ряд гострих соціальних проблем. Значна кількість працівників у ньому зайняті без підписання контрактів (у тому числі трудових договорів), не мають гарантій з виплати заробітної плати, позбавлені правової і соціальної захищеності, контролю за умовами праці. Працівники нерідко втрачають кваліфікацію і професійні навички.
Загострилася і проблема жіночого безробіття: серед безробітних, зареєстрованих державною службою зайнятості в 2004 р, їх частка становила 68%; в числі вивільнених з підприємств і організацій за скороченням штатів пре-володіють саме жінки - більше 75%. Хоча законодавець-ство і передбачає захист жінок від дискримінації при звільненні з роботи, однак на практиці поки відсутня тотожність між рівними правами і рівними можливостями.
У Білорусі склалося тривожне становище в середовищі молоді, частка молодіжного безробіття в 2004 р досягла 46%. Проблеми працевлаштування молоді, її адаптації на ринку праці, захисту від дискримінації з боку роботодавців, низькі трудові доходи, нерегулярна зайнятість особливо негативно відбиваються на якості трудового потенціалу країни. Молодь не готова до майбутньої трудової діяльності, у неї не сформовані трудові навички і моделі трудового
Основи теорії макроекономіки 365
поведінки. Крім того, незайнятість молоді, відсутність позитивних поведінкових установок і твердих соціально-моральних орієнтирів чинять негативний вплив на її трудовий менталітет, провокують у молодіжному та підлітковому середовищі асоціальна поведінка, в тому числі пов'язане з правона-порушеннями.
Закріплення і розвиток позитивних тенденцій в білоруській економіці вимагає такої системи заходів і заходів макроекономічного регулювання, яка забезпечила б високі темпи економічного зростання при низькому рівні інфляції і безробіття. У цьому контексті було розроблено проект Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 рр. Планується забезпечити темпи зростання ВВП приблизно на 140-150% при зниженні рівня інфляції до 3-5% і підтримці безробіття на рівні не більше 1,5-2% економічно активного населення.
Реалізація поставлених завдань в першу чергу потребують проведення стимулюючої політики в реальному секторі економіки, здійснення комплексу заходів щодо зниження витрат виробництва і стримування монополістичного здуття цін, а також проведення активної політики на ринку праці, яка дозволила б створити додаткові робочі місця, перерозподілити трудові ресурси в точки їх найбільш еф-тивного використання, стимулювати якісне вдосконалення сукупної робочої сили країни.
Все це в кінцевому підсумку повинно сприяти утриманню білоруської економіки на фазі підйому, досягнення нею такої інтегрованої мети макроекономічного регулювання, як забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості на основі підвищення рівня і якості життя білоруського народу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Проблеми макроекономіческойнестабільності і державного регулірованіяв Республіці Білорусь

 1. ГЛАВА 17МЕХАНІЗМ мікроекономічних РЕГУЛЮВАННЯ
   ГЛАВА 17МЕХАНІЗМ мікроекономічних
 2. 17. ПРИНЦИПИ І МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
   17. ПРИНЦИПИ І МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 3. Г л а в а 13. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ державних і муніципальних ДОХОДІВ
   Г л а в а 13. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ державних і муніципальних
 4. Глава 17. МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО
  ОБІГУ. Готівковий і безготівковий грошовий оборот

 5. РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЯК ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
   РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЯК ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ
 6. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ грошово-кредитної політики І грошово-кредитного регулювання.
   РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ грошово-кредитної політики та грошово-кредитної
 7. Глава 28. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
   Глава 28. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО
 8. Теми курсових робіт з курсу «Теорія фінансів» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
   Сутність і функції фінансів. Фінансові ресурси держави. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями. Фінансова система Республіки Білорусь. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі. Фінансовий механізм і питання його вдосконалення. Фінансові важелі, стимули, нормативи. Управління фінансами та проблеми його вдосконалення в умовах ринкової
 9. Розділ VIПРАВОВИЕ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ, грошовий обіг і РОЗРАХУНКІВ. ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
   Розділ VIПРАВОВИЕ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ, грошовий обіг і РОЗРАХУНКІВ. ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО
 10. 5. Проблеми, що впливають фактори Проблеми:
   відсутність підтримки з боку держави вітчизняного виробника; високі податки (з фонду оплати праці, податок на майно); високі процентні ставки на банківські кредити; брак власних оборотних коштів. Труднощі і проблеми, що виникають в процесі співпраці з дистриб'ютором в Республіці Білорусь ТОВ «Белмедінфрам»: невідповідність законодавства двох держав; -
 11. Зміст
   Введення 4 Глава I. Сучасна парадигма сталого розвитку економічної системи та державне регулювання 7 Концепція коеволюції держави та економіки 8 Сучасні тенденції коеволюції держави та економіки 31 Стійкість економічної системи та державне регулювання 51
 12. 8.2. Проблеми та перспективи розвитку ринку страхових послуг
   ВСТУП 1 Історія становлення і розвитку страхового ринку в Республіці Білорусь 1.1 Історія розвитку страхового ринку 1.2 Страхування як сфера бізнесу 1.3 Поняття страхового ринку та його суб'єкти 2 Аналіз розвитку та формування страхового ринку Республіки Білорусь 2.1 Формування і розвиток страхового ринку в Республіці Білорусь 2.2 Просування страхових продуктів на ринку 3 Шляхи
 13. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Охарактеризуйте міжнародну торгівлю товарами, послугами, технологіями. Покажіть місце Республіки Білорусь в світогосподарських процесах по лінії торгівлі товарами, послугами і технологіями. Міжнародна міграція трудових ресурсів: поняття, причини, види, сучасні тенденції розвитку, масштаби, напрями та економічні наслідки. Сучасні центри тяжіння трудових ресурсів. Форми
 14. III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КАРЕЛІЯ
   Закон Республіки Карелія від 23.06.1995 № 53-ЗРК «Про державну підтримку малого підприємництва в Республіці Карелія» Постанова Уряду РК від 10.09.2001 № 187-П «Про Програму державної підтримки малого підприємництва в Республіці Карелія на 2002-2003 роки» Постанова Уряду РК від 27.12.1999 № 174-П «Про державну підтримку розвитку Петрозаводського
 15. 5. Орієнтовна тематика курсових робіт за фахом для студентів 3 курсу (денного відділення) і 4 курсу (заочного відділення)
   Сутність і функції фінансів. Фінансові ресурси держави. Взаємозв'язок фінансів з економічними законами та іншими економічними категоріями. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки. Фінансова система Республіки Білорусь. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі. Фінансовий механізм і питання його вдосконалення.
 16. ЗМІСТ
   Введення 3 Частина 1. Інструменти аналізу зовнішньої торгівлі 7 Глава 1. Теорія порівняльних переваг і її розширення 7 Глава 2. Теорія факторних пропорцій 14 Глава 3. Криві взаємного пропозиції як інструмент аналізу зовнішньої торгівлі 22 Глава 4. Виграш від зовнішньої торгівлі в неокласичної теорії 36 Частина П. Теоретичний аналіз можливостей зовнішньоторговельного регулювання 45 Глава 5. Торгова
 17. дотримання законності
   . У відповідності з цим принципом держава створює законодавчу та нормативну ба- зу. Процес приватизації в Білорусі регулюється нормативними документами, насамперед Законом «Про раз-государствленіі та приватизації в Республіці Білорусь», «Про іменних приватизаційних чеках в Республіці Білорусь», «Державною програмою приватизації»;
 18. Додаток 3
   Інвестиційний потенціал російських регіонів у 2000-2001 рр. Ранг потенціалу Ранг ризику Ранги складових інвестиційного потенціалу в 2000-2001 рр. * 2000-2001 рр. и 1999-2000 рр. 2000-2001 рр. 1 Регіон (суб'єкт федерації) трудовий споживчий інфраструктурних й виробничий інноваційний фінансовий інституційних ий
 19. 5.1. Державне регулювання аудіторскойдеятельності
   Відповідно до статті 22 закону Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність» державне регулювання аудиторської діяльності здійснює Міністерство фінансів Республіки Білорусь, який: розробляє методологію аудиту; приймає нормативні правові акти у галузі здійснення аудиторської діяльності; v встановлює республіканські правила аудиторської діяльності (крім
 20. ЛІТЕРАТУРА
   Концепція соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь до 2015 р Мн., 2001. Сучасна система світогосподарських зв'язків і економіка Республіки Білорусь. Мн., 1997. Ельянов А. Я. Країни, що розвиваються в міжнародному поділі праці // МЕіМО, 1995. №