« Попередня Наступна »

10.5. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) в умовних грошових одиницях


Відповідно до законодавства Російської Федерації (стаття 317 ГК РФ) організації мають право проводити розрахунки в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або умовних грошових одиницях.
При реалізації продукції (робіт, послуг) у договорі може бути встановлена ??сума оплати в умовних грошових одиницях, найчастіше в доларах США, за курсом ЦБ РФ на дату оплати. У цьому випадку при відвантаженні продукції (виконанні робіт, наданні послуг) величина дебіторської заборгованості покупця визначається на дату відвантаження шляхом множення величини умовних грошових одиниць (доларів США) на курс ЦБ РФ на дату відвантаження. Заборгованість покупцем погашається в сумі, еквівалентній величиною умовних грошових одиниць за курсом ЦБ РФ на дату оплати. Таким чином, між розмірами заборгованості покупця на дату відвантаження і на дату оплати виникає сумарній різниці, яка може бути позитивною або негативною.
Сумові різниці списуються на рахунок 80 "Прибутки і збитки". Позитивні сумові різниці обкладаються ПДВ і включаються в базу оподаткування з податку на прибуток.
 Негативні сумові різниці не зменшують бази оподаткування з податку на прибуток.
Приклад. Організація відвантажила продукцію, вартість якої становить 1200 ум. од., курс 1 ум. од. на дату відвантаження дорівнює 20 руб .:
Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
К-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" 24000 руб.
Оплата продукції зроблена покупцем, курс 1 ум. од. на дату оплати становить 22 руб .:
Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"
К-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" 26400 руб.
Нараховується ПДВ з сумовий різниці (26400 - 24000 = 2400 руб .; 2400 х 0,1667 = 400 руб.):
Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом" (ПДВ) 400 руб.
Сумова різниця списується на фінансовий результат (2400 - 400 = 2000 руб.):
Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
К-т рах. 80 "Прибутки і збитки" 2000 руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) в умовних грошових одиницях

 1. Умовно-нарахована вартість
   вартісна оцінка товарів і послуг, які не підлягають продажу на ринку і не мають ринкової ціни. Умовно-нарахована вартість застосовується при оцінці послуг у житловій сфері (власник будинку немовби платить сам собі орендну плату, ця плата і буде включатися в умовно-нараховану вартість) і включається як до витрати, так і в доходи. Подібним чином оцінюються послуги, що надаються
 2. Статті витрат
   Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат, перелік яких встановлюється організацією самостійно. Правила обліку витрат на виробництво продукції, продаж товарів, виконання робіт і надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються окремими нормативними актами та методичними
 3. Готова продукція
   - Це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийняті на склад чи замовником. Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є: правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках та в інших місцях зберігання продукції; контроль за
 4. Показники ефективності
   Визначити, яка частина виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) знаходиться в розпорядженні підприємства для самофінансування, виплати дивідендів і боргів, можна за часткою грошового потоку у виручці від реалізації C допомогою цього показника можна оцінити майбутній фінансовий потенціал підприємства залежно від тенденції зростання або зниження виручки від реалізації продукції (робіт,
 5. Виручка
   грошові суми, отримані в даний період від реалізації продукції, за виконані роботи, надані послуги, від оренди нерухомості за вирахуванням податку з обороту. В. від реалізації продукції залежить від кількості виробленої продукції, її складу (асортименту, номенклатури) і оптових цін. В. використовується в розрахунках валового доходу
 6. Глава 6 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, непередбачені АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
   У цій главі розглядаються характеристика і види нематеріальних активів, порядок їх визнання та оцінки, розкриття відповідної інформації, передбачені МСБО-38. Також розглядаються особливості визнання та оцінки умовних зобов'язань і резервів, умовних активів та інші положення, передбачені в МСБО-37 «Резерви, умовні зобов'язання та непередбачені
 7. Поняття готової продукції
   Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу (кінцевий результат виробничого циклу, активи, закінчені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках, встановлених законодавством) [4]. Готова продукція, як правило, повинна
 8. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
   Для калькуляції собівартості виробленої продукції (робіт, послуг) використовують різні методи. Метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції - це сукупність прийомів документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції, а також віднесення витрат на одиницю продукції. Використання організацією
 9. 14.1. Облік витрат в системі управління собівартістю продукції. Завдання обліку витрат на виробництво
   Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію. В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності організацій. Обчислення цього показника необхідно для оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки; визначення рентабельності виробництва й
 10. Пояснення і рекомендації по составленіютехнологіческого циклу виробництва і реалізації продукту (послуги)
   На ефективність проекту істотний вплив робить тривалість технологічного циклу виробництва і реалізації продукції з моменту початку виготовлення до моменту реалізації споживачеві (покупцеві). У загальному випадку технологічний цикл складається з наступних операцій: заготівельні (підготовчі) роботи; виготовлення деталей, вузлів; технологічні перерви (пролежування); збірка;
 11. Чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)
   - Валова виручка від реалізації за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів, повернутих товарів і цінових знижок. Крім виручки від реалізації готової продукції, підприємство може отримувати виручку від іншої реалізації (вибулих основних фондів, матеріалів та ін.), А також від позареалізаційних операцій (здачі майна в оренду, спільної діяльності, доходів за операціями з цінними
 12. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 6 чолі
   Тест 1 Різниця між усіма отриманими і виплаченими підприємством грошовими коштами за певний період часу називається: а) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); б) чистий прибуток підприємства; в) грошовий потік підприємства. Тест 2 По спрямованості руху грошових коштів розрізняють: а) позитивний грошовий потік; б) валовий грошовий потік; в) від'ємний грошовий потік;
 13. Синтетичний облік готової продукції
   Синтетичний облік готової продукції здійснюється на активному рахунку 43 «Готова продукція». Готові вироби, придбані для комплектації, вартість яких не включається до собівартості виробленої продукції, враховуються на рахунку 41 «Товари». Собівартість виконаних робіт або наданих послуг на рахунку 43 «Готова продукція» не відбивається, а списується з кредиту рахунку 20 «Основне
 14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)
   складаються з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) основних фондів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, палива й енергії, праці та інших
 15. Прибуток (збиток) від реалізації продукції
   фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства (відповідно до статуту); визначається окремо по кожному виду діяльності підприємства і дорівнює різниці між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у діючих цінах і витратах на її виробництво і