« Попередня Наступна »

10.5. Взаємодії попиту і пропозиції. Ринкової рівноваги. Рівноважна ціна

 Взаємодіючи, попит і пропозиція визначають ринкову ціну і кількість товару, що продається і купується на ринку в даний момент часу. Ринкова рівновага в цій моделі існує тоді, коли немає тенденції до зміни ринкової ціни чи кількості продаваних товарів. Таким чином, ринок буде перебувати в рівновазі за умови, що ціна товару встановиться такий, що попит покупців буде дорівнює пропозиції з боку про-изводителей товару.
Ринкова рівновага, як і функції попиту і пропозиції, можна розглядати табличним, аналітичним і графічним способами.
Функції попиту і пропозиції, задані табличним способом, виглядають наступним чином: Р 1 2 3 4 5 6 а / 5 4 3 2 1 0 Q 3 4 5 6 7 8
Дані показують, що при будь-якій ціні крім 2 од. товару попит та пропозиція товару не збігаються. При ціні 2 од. ринковий попит дорівнюватиме ринковому пропозицією і дорівнює 4 од. Ціна, при якій ри-нічних попит дорівнюватиме ринковому пропозицією, називається равновес-ної ціною. Обсяг випуску при рівноважної ціною називається одно-весна обсягом випуску.
Формули функції попиту та пропозиції, задані аналітичним способом, мають такий вигляд:
qd = а - ьр, QS = С + DP.
У рівноважному стані величина попиту дорівнює величині пропозиції:
Qd = Qs,
т. е.
а - bP = c + dP. (10.1)
На підставі рівняння (10.1) визначимо рівноважну ціну і рівноважний обсяг випуску:
Р = (а-с) / (Ь + d \ Q = (ad + be) / (b + d).
Припустимо, 12 - ЗР, Qs = 2 + 2P, тоді в рівновазі 12 - 3P = - 2 + 2P. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг випуску будуть рівні:
Р ш (12 - 2) / (3 + 2) = 2, Q = (12 - 2 + 3 - 2) / (3 + 2) = 6.
Криві попиту та пропозиції при ринковому рівновазі зображуються в одних і тих же осях координат (рис. 10. 6).
Цілком очевидно, що умова рівноваги на товарному ринку, при якому попит дорівнює пропозиції, дотримується в точці пересе-чення обох кривих Е. ринкової рівноваги в точці? Соответству- ет рівноважна ціна, рівна 3 дол., І рівноважний обсяг товарів - 4 тис. кг на тиждень. Будь-яке відхилення від ціни рівноваги приводить в дію ринковий механізм саморегуляції. При ціні 5 дол. / Кг обсяг попиту менше обсягу пропозиції. Різниця між обсягом попиту і обсягом пропозиції називається надлишковою пропозицією при даній ціні. У нашому випадку надлишкова пропозиція, або перевиробництво, товару відповідає відрізку АВ і дорівнюватиме 4 тис. Кг на тиждень. Накопичення нереалізованих товарів призведе до зниження ціни, збільшення обсягу попиту і відновленню рівноваги.
При ціні 1 дол. / Кг обсяг попиту буде перевищувати обсяг пропозицією-ня, т. Е. Буде мати місце дефіцит товару, або надлишковий попит. У нашому прикладі надлишковий попит буде дорівнює 4 тис. Кг на тиждень. Пре-щення купівельного попиту над пропозицією призведе до зростання ціни, оскільки покупці будуть готові сплатити більш високу ціну за дефіцитний товар. У відповідь на підвищення ціни збільшиться пропозиція, процес буде продовжуватися до відновлення рівноваги.
Розрізняють стабільне (сталий) і нестабільне (нестійкий) ринкова рівновага. Стабільне рівновага характеризується рідкісними порушеннями і швидким відновленням рівноважного стану. Нестабільне рівновагу відрізняється глибокими порушеннями і тривалим їх збереженням. В умовах нестабільного ринкового рівноваги виділяють ринок споживача (покупця) і ринок виробника (продавця). Перший відрізняється стійким перевищенням пропозиції над попитом, конкуренцією виробників за краще задоволення потреб покупців. На ринку виробника в конкуренцію між собою вступають покупці
Р
Q, & &
Мал. 10.7. Зміна положення рівноваги при зміні доходів
товару, так як цей ринок відрізняється стійким перевищенням попиту над пропозицією товару.
При розгляді ринкової рівноваги досі ми припускали, що інші фактори, що впливають на попит і пропозицію, залишаються незмінними.
 Що ж станеться на ринку, якщо на попит і пропозицію почнуть впливати нецінові фактори, наприклад доходи, що змінюють попит, і технологія виробництва, яка визначає витрати?
Збільшення доходів призведе до того, що покупці зможуть купувати більше товарів за вищими цінами. Крива попиту D \ зміститься вправо в положення Вг (рис. 10.7).
Точка ринкової рівноваги Е \ ковзає по кривій пропозиції до нової ринкової рівноваги в точці Еі. Нового рівноважного стану відповідають більш висока ціна Рг і більший обсяг виробництва Q2 в порівнянні з вихідним рівновагою.
У свою чергу поліпшення технології у виробництві веде до зростання продуктивності праці і зниження витрат на одиницю продукції, що випускається. Ціна може бути знижена без шкоди для прибутку з Рі до Рг, а пропозиція товару збільшено до Q2 (рис. 10.8).
У реальній дійсності переміщення системи в точку нової рівноваги відбувається поступово, через ряд проміжних етапів. На рис.10. 9, а показано взаємне пристосування попиту, пропозиції та ціни в точці нової рівноваги Ег при зростанні доходів.
Послідовні етапи цього пристосування відображені на рис. 10. 9, а: зростання попиту внаслідок зростання доходів при колишній ціні /, підвищення ціни виробниками товару 2, деяке скорочення попиту.?, Відповідь невелике зниження ціни виробниками 4у відповідь зростання попиту 5 і знову поправка ціни 6. Процес пристосування триває до повного відновлення рівноваги в точці Е'Виникає так звана "павутинна" модель взаємодії попиту, пропозиції та ціни.
Подібним чином можна розглянути процес пристосування попиту, пропозиції та ціни при зниженні витрат (ріс.10.9, б).
Основними кроками даного пристосування будуть: зменшення витрат і можливість знизити ціну 1У зростання попиту 2 І відповідь підвищення ціни Зу зниження попиту 4 і відповідне зниження ціни 5. Процес пристосування триває до точки рівноваги? 2.
Вивчення ринкової рівноваги буде неповним без урахування фактора часу. Критерієм поділу ринкової рівноваги на миттєве, короткострокове і тривале являет- ся еластичність пропозиції (див. 10.4). Криві пропозиції, відповідні миттєвому, краткос-Рочной і тривалий період, зображені на рис. 10.10.
Припустимо, що попит на ка- або товар зріс з D \ до І> 2. У миттєвому періоді пропозиція товару абсолютно невідповідно, крива пропозиції - вертикальна лінія S \. Збільшення попиту призведе до зростання ціни З Ро до Pi при колишньому обсязі випуску Q \.
В умовах короткострокової рівноваги пропозиція дещо збільшується, ціна зростає до Рг в порівнянні з її первісним рівнем, але знижується по відношенню до миттєвого рівноваги.
В умовах тривалого рівноваги пропозиція повністю адаптується до змінилося попиту, так як в галузі з'являться нові підприємства. Обсяг виробництва зросте з Q \ до Оз, а ціна рівноваги ще більше знизиться.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що зміна попиту в короткостроковому періоді більшою мірою впливає на ціну, а в тривалому - на обсяг випуску.
Література
Дадаян B.C. Макроекономіка для всіх. Дубна, 1996.
Долан ЕДж., ЛіндсейД. Мікроекономіка / Пер. з англ .; За заг. ред. БЛісові- ка і В. Лукашевича. Спб., 1994.
Курс економічної теорії / За заг. ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Кисельової. Кіров, +1994.
Макконнелл К. Р., Брю СЛ. Економікс: Принципи, проблеми і політика: У 2 т. М., 1992.
Овчинников Г. П. Макроекономіка. СПб., 1992.
ХайманД. Н. Сучасна мікроекономіка: аналіз і застосування: У 2 т. М., 1992.
Т.2.
Економічна теорія: Підручник / Под ред. Н. І. Базильова, С. П. Гурко. Мн., 1999..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Взаємодії попиту і пропозиції. Ринкової рівноваги. Рівноважна ціна

 1. Ринкова рівновага
   ситуація, при якій конкурентні сили попиту та пропозиції встановлюють ціну, врівноважуючу їх обсяги. Графічно ринкова рівновага може бути представлено точкою перетину кривих попиту та пропозиції. У цій точці рівноважної ціною відповідають рівноважні величини попиту та пропозиції. Якщо в економічній системі, виведеної з яких-небудь причин з рівноваги, є фактори,
 2. Ринкова рівновага
   Тепер, маючи деяке уявлення про попит та пропозицію, ми можемо перейти до аналізу їх взаємодії. Сумісний лінії попиту і пропозиції на одному графіку (рис. 4.5). На рис. 4.5 точка перетину лінії попиту і пропозиції (Е) називається точкою рівноваги. Ціна Р * - рівноважна ціна, т. Е. Ціна, при якій попит і пропозиція перебувають у рівновазі в результаті дії ринкових
 3. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
   Попит, обсяг попиту, функція попиту, крива попиту, закон попиту, парадокс Гіффена, ефект Веблена, ефект очікуваної динаміки цін, цінові та нецінові фактори попиту, пропозиція, обсяг пропозиції, функція пропозиції, крива пропозиції, закон пропозиції, цінові та нецінові фактори пропозиції , ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, еластичність попиту за ціною, коефіцієнт
 4. Висновок
   Економісти використовують модель попиту та пропозиції для аналізу ринкової конкуренції. Конкурентний ринок характеризується великою кількістю покупців і продавців, кожен або має незначний вплив, або або взагалі не впливає на ринкову ціну. Крива попиту показує залежність обсягу попиту на товар від його ціни. Закон попиту говорить: якщо ціна товару падає, обсяг попиту
 5. 6. Взаємодія попиту та пропозиції. Рівновага на ринку праці.
   Реальна купівля продаж товару можливий тільки при врівноважені попиту та пропозиції. Графік ринкової рівноваги: ??попит та пропозиції знаходяться в стані рівноваги в тому випадку, коли обсяг попиту = обсягом пропозиції, ціна рівноваги - ціна, при якій попит і пропозиції = один одному. У стані рівноваги ринок збалансований, однак, такий стан не довговічне, обсяг попиту та
 6. Як встановлюється ринкова рівновага?
   з _______ п _________________________________ У результаті взаємодії попиту і пропозиції встанов- люється ринкова ціна в точці перетину кривих попиту та пропозиції. Ця точка називається точкою ринкової рівнова- ги, а ціна, сформована в результаті цього взаємодії, - рівноважною ціною. Ціна Q Кількість товару Ринкова рівновага Встановлена ??рівноважна ціна на ринку
 7. МОДЕЛЬ «СУКУПНИЙ попит - сукупна пропозиція»
   Модель * сукупний попит - сукупна пропозиція »дозволяє розглянути макроекономічну рівновагу в умовах змінюються цін У короткостроковому і довгостроковому періодах (рис. 1). Мал. 1 Модель «сукупний попит-сукупна пропозиція» Макроекономічна рівновага досягається тоді, коли сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції. Графічно рівноважний стан економіки відбивається
 8. ВСТУП
   Найважливішим методом дослідження економічної теорії є метод рівноважного аналізу. Цей принцип виступає як постулат про рівність попиту і пропозиції на тому чи іншому товарному ринку, а також рівності попиту та пропозиції на всіх взаємопов'язаних між собою ринках - товарів, праці, капіталу. У масштабі ж всієї економіки на перший план виступає рівновагу між доходами і витратами
 9. Рівновага попиту і пропозиції. Ціна
   Закони попиту та пропозиції об'єднуються в один загальний закон попиту і пропозиції. За цим законом ринкова ціна складається на рівні, при якому досягається рівність попиту та пропозиції. Ця ціна називається рівноважної, а обсяг продажів називається рівноважним обсягом. Якщо ціна нижче рівноважної, то попит перевищує пропозицію і виникає дефіцит і черга покупців. Ця черга змусить
 10. Ринкова рівновага
   } До Рівновага (equilibrium) - це стан, при якому відсутня зміна економічних змінних з часом. На ринку сорочок рівновагу означає, що там Число сорочок в хвилину 4 Крива пропозиції зсувається в результаті зміни цін на фактори виробництва і технології виробництва. Мал. П-4. Зрушення кривої ринкової пропозиції ^ відсутня тенденція до зміни
 11. РІВНОВАГА І рівноважна ціна. ЦІНА попит і ціна ПРОПОЗИЦІЇ
   Рівновага - це ситуація на ринку, коли пропозиція я попит збігаються або еквівалентні при прийнятною для споживача і виробника ціною. Ринкова рівновага виникає в результаті взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необхідно поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (див. Малюнок) ^ D т Товарниі надлишок - S \ надлишок
 12. Вплив зміні попиту.
   Зміна на будь-якій стороні ринку призведе до зміни рівноважного кількості та ціни. На рис. П-6 показано вплив зростання попиту на сорочки. Первісне рівновагу знаходиться в точці е: ціна дорівнює 30 дол., А кількість - 200 сорочок на хвилину. Припустимо, що попит на сорочки зростає, зрушуючи криву ринкового попиту Зростання попиту на сорочки зрушує криву попиту вправо. При початковій ціні
 13. 16. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Закон попиту та пропозиції
   Пропозицією називається кількість товарів і послуг, яку виробники готові продати за певною ціною, в певному обсязі, за певний період часу. Обсяг пропозиції товару - це кількість товару, яку продавці бажають продати за деякий період (наприклад, день або рік). Обсяг пропозиції залежить від ціни товарів, від ціни використовуваних у виробництві ресурсів, наявних у
 14. Основні поняття
   Ринок Закон попиту Нормальний товар взаємозамінних товарів (субститути) Взаємодоповнюючі товари Крива попиту Ceretis paribus Закон пропозиції Розклад пропозиції Рівновага Ціна рівноваги Незадоволений попит ivuni \ .jpcninigt; m pmnuiv Надлишкова пропозиція Обсяг попиту Нижчий товар Розклад попиту Обсяг пропозиції Крива
 15. Зв'язок закону вартості до закону попиту та пропозиції.
   Закон попиту та пропозиції-економічний закон, який діє в умовах товарного виробництва. Він відображає взаємозв'язок попиту та пропозиції при обміні товарів. Якщо пропозиція набагато перевищує попит, ціна на ринку знижується і стає нижче вартості. Подальше зниження ціни викликає ще більше збільшення попиту. Протилежна ситуація складається, якщо попит перевищує пропозицію. В цьому
 16. Рівновага на ринку депозитів
   показано стан рівноваги на ринку банківських депозитів. Воно має місце в точці, в якій банківський попит на депозити дорівнює пропозиції депозитів небанківським сектором. На рис. 2.16А рівноважна величина попиту і пропозиції дорівнює 10 млрд. Дол. Процентна ставка за депозитами коригується, поки не буде досягнута рівновага. на ринку депозитів. З одного боку, якщо процентная'- ставка
 17. Рівновага грошового ринку.
   Проведемо аналіз рівноваги грошового ринку, домовившись, що пропозиція грошей незмінно, тим більше що центральний банк, визначаючи необхідну кількість грошей на даний рік, виходить з стану економіки країни поза зв'язку з рівнем процентної ставки. Тоді крива пропозиції MS буде мати вигляд вертикальної прямої (рис. 11.7). Рівновага грошового ринку настане в точці Е - точці перетину