« Попередня Наступна »

10.5. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД управління ліквідністю

 У більшості зарубіжних країн не існує однакових показників оцінки ліквідності банку. Набір показників і методи управління ліквідністю варіюються від банку до банку. Управління активами і пасивами банку в зарубіжних країнах спирається на використання однієї з чотирьох теорій управління ліквідністю: теорії комерційних позик, теорії переміщення, теорії очікуваного доходу, теорії управління пасивами.
У відповідності з основними принципами теорії комерційних позичок банк> для забезпечення ліквідності необхідно пов'язувати процес кредитування з послідовними стадіями руху продукту від виробництва до споживанні Саме в Южен банківських ресурсів в короткострокові позики, а не в інвестиційні цінні папери або нерухомість, створює певні гарантії для швидкості перетворення активів у грошову форму.
Теорія переміщення розширено тлумачить умови ліквідності коммер-чеського банку, пов'язуючи їх з розміщенням активів не тільки в короткострокові позики, а й у цінні папери і т. Н., Що можуть швидко перетворитися на гроші. Умовою ліквідності комерційного банку, відповідно до цієї теорії, виступають певна частка в загальній сумі активів і структура бистрореалізуемих активів За ознакою ліквідності (швидкості перетворення активів у грошові кошти) всі активи в зарубіжній практиці поділяються на: первинні резерви, вторинні резерви, позики, інші цінні папери , будівлі та споруди
До первинних резервів відносяться касова готівка і кошти на кореспондентському рахунку в Центральному банку До вторинних резервів відносяться високоліквідні цінні папери, призначені для продажу Даний вид активу доповнює первинний резерв ліквідних коштів у разі недостатності останнього. Ліквідність позичок, інших цінних паперів, інвестиційних вкладень (будівель і споруд) більш низька.
222
Для управління ліквідністю зарубіжна практика виробила визна ниє вимоги до структури активів. Оптимальним для забезпечення стабіль- ти, ліквідності та платоспроможності банку вважаються наступні норми ділових видів активів, (в "о): З ША: первинні резерви (по відношенню до депозитів) - не менше 5-10;
первинні та вторинні резерви (по відношенню до депозитів) - не менше 10-15;
позички (але відношенню до активів) - не більше 65. -Зі? ня: ліквідні активи (первинні та вторинні резерви) по відношенню до депозитів - 30
I внція: ліквідні активи (грошові кошти та активи з терміном погашення в найближчі 30 днів) по відношенню до зобов'язань до запитання і терміном погашення в найближчі 30 днів - 100; довгострокові вкладення (терміном понад чотирьох років) по відношенню до довгострокових ресурсів (терміном понад чотирьох років) - не менше 60.
У процесі управління ліквідністю на основі дотримання визначеного - співвідношення в активах і пасивах в зарубіжних країнах використовується метод вирішення окремих статей пасивів за певними статтями активів. Схематично цей метод представлений на рис. 10.1. Кошти до запитання Первинні резерви й-. ~
Вторинні резерви
Позики
Інші цінні папери
Будівлі та споруди
Ощадні вклади
Строкові вклади
Власний капітал
Мал. 10 1. Схема закріпленні окремих ставний нассівон за певними статтями активів
Для ілюстрації цього методу можна навести три варіанти управління івамі і пасивами (табл. 10.5).
Найбільш оптимальна структура активів і пасивів, виходячи з описаного вище зчеплення активних і пасивних статей, має місце в першому варіанті.
- Детва до запитання (50) вкладені в первинні (30) і вторинні (20) ре- 1 ни; ощадні та строкові вклади (300) - у позички (300), власний ка- I ал (100) - в інвестиційні цінні папери ^ 20) і будівлі і споруди (80). : Результаті створені умови для забезпечення ліквідності банку і оптималь- умови для отримання найбільшого прибутку (безкоштовні ресурси частково дружини в активи, що дають дохід, штатні ресурси повністю вкладені в акш- 9И. Приносять дохід).
У другому варіанті в первинні резерви (200) вкладені не тільки середовищ- то запитання (150), але і частина строкових вкладів У цьому варіанті ресур- I розміщені нераціонально на шкоду прибутковості, створюючи свсрхліквідность.
223
Таблиця 10.5
 Показник Варіант 1-й 2 й 3 ї Пасиви 450450450 З редства до запитання 50150350 Ощадні вклади 100 - - Строкові вклади 200200 - Власний капітал 100 100 100 Активи 450450450 Первинні резерви 30200200 Вшрнчние резерви 20 20 20 Позики 300150150 Інші ценіші бумаїі 20 - - Будинки й спорудженні 80 SO 80
У ближ: 100 од., В цьому кореспондент ступленій ср <50 од. Крім и наступного г гавляет 150 <с може осущс 100 од., По-вто ме 50 од. Во в 'тую - ситуац ня межбаню Данньїі пит прикметою для оц <подружжю якого ЦЬОМУ коаффі) приклад, ДЛЯ I коеффіціен 1 року - 75% з терміном іст "0%, вклади ності. Козф <отриманих від кредитних OJ япев - 25%.
Общіі шение актш з урахуванням лик тим вище Чи В Япо який пок рокам. При різні в ден в табл.1
Дан »
Терміни істс iioraiut'i
Різні варіанти управління активами і пасивами (цифри умовні), ден. сд.
У третьому варіанті, навпаки, ліквідність знаходиться під загрозою: коштами до запитання (350) ліквідні активи протистоять лише частково (200 + 20). У цьому випадку важливо, щоб відсутньої частини коштів до витті гребова ня відповідали короткострокові позики.
Автори теорії очікуваного доходу пов'язують ліквідність банку з кредитоспроможністю клієнтів, забезпеченої їх майбутньої виручкою. Прихильники JTOH теорії припускають планувати очікуваний дохід, а терміни його отримання використовувати як основу встановлені терміни погашення позик. При цьому методі здійснюється прогноз обороту активів і пасивів стосовно визначений ним періодам (тижня, декади, місяця) (табл. 10.6).
Таблиця 10.6
Поточний месяI 1 місяць 3 місяці - місячи ціп Понад 6 месяі
Прогноз обороту актинії н пасивів на поточний місяць (цифри умовні), ден. од. Показник Тиждень поточного місяця 1-а 2-а третій 4-я Зобов'язання банку з терміном погашення 100 120 КО 60 Сума ліквідних активів, можуть бути використаними для ноіашенія зобов'язань 50110100120 Результат (+.
 -) -50 -10 +20 +60 Потреба клієнтів у новому кредиті 100 -3 50 Недолік ресурсів 150 10 30 - Джерела надходження і> есурсов: отримання міжбанківського кредиту 100 10 - - дострокова продаж цінних паперів 50 30 -
У найближчий тиждень банку належить погасити зобов'язань в сумі 100 од., В цьому ж періоді банк розпорядженні ліквідні активи (кошти на кореспондентському рахунку до початку тижня плюс погашення клієнтами позичок по настанні терміну) у сумі 50 од., Т. Е. Йому бракує ліквідних активів у сумі 50 од. Крім того, банк вже уклав кредитний договір з клієнтом на видачу наступного тижня нової позики в сумі 100 од., Т. Е. Нестача ресурсів з- авляли 150 од. Виконання зобов'язань перед вкладником і позичальником банк може здійснити, якщо, по-перше, отримає міжбанківський кредит у сумі 100 од., По-друге, Дех-резчно продасть наявні в портфелі цінні папери в торб- ш 50 од. У другу і третю тиждень виникають аналої ічние ситуації; у четверту - ситуація, що вимагає розміщення коштів, наприклад шляхом надання міжбанківського кредиту.
Даний метод широко поширений в США, Японії, Європі. Цікавий 1ит застосування його у Франції.
Для оцінки ліквідності визначається коефіцієнт ліквідності, при рас- ге якого активи і пасиви зважуються за ступенем їх ліквідності. При Їм коефіцієнт ліквідності активів і пасивів встановлює сам банк. На- «заходів, для кредитів терміном погашення в найближчі 30 днів встановлено два до}> фициента шквідності для кредитів з початковим терміном погашення до 1 року - 75 ° с і з початковим терміном погашення понад 1 року - 100 ° <. Для вкладів з терміном закінчення в найближчі 30 днів коефіцієнт ліквідності становить "0%, вклади до запитання не включаються до підрахунок коефіцієнта ліквід- сті. Коефіцієнти для власного капіталу і одноденних кредитів, отриманих від кредитних організацій, складають 100%; боргових цінних паперів кредитних організацій строком від 1 до 6 місяців - 40%, а з терміном понад 6 місяців - 25%.
Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується як процентне відношення активів, зважених з урахуванням ліквідності, до пасивів, зважених з урахуванням ліквідності. Чим вище значення даного показника (перевищує 100 'ь), ем вище ліквідність банку.
У Японії для оцінки ліквідності розраховується індекс ліквідності, який показує сеютношеніе активів і пасивів, классіфнцірешанних по Окама. Отр цьому активи і пасиви різного терміну погашення (закінчення) мають? ізлічние ваги. Приклад розрахунку індексу ліквідності іпотечного банку наведено в табл 10.7.
Таблиця 10.7
Дані для розрахунку індексу ліквідності (цифри умовні), ден. од. Терміни закінчення погашення Актив Пасив Вага Актив, В-ІВЄ вешенность по вазі Пасив. ВСІ11СІІІІМІІ
пп вазі Поточний місяць 10000 12000 +1 10000 12000 місяць +31000 32000 2 62000 64000 3 місяці 7000 8000 3 21000 24000 6 місяців 12000 9000 4 48 0 (H) 36000 перевищене 6 місяців 17000 16 000 5 85000 80000
личение дол - тихий банк. гь банку вьп Як поки дітних орг? (ЄНІЄ все ВИ |. '^ - Тивності тодов.
Стоимост ь
= 0,96.
Індекс ліквідності -
riacci івов зважених 210 ТОВ
Стоимост ь 226 ТОВ активів зважених
висновок »
1 Управ гггралнзован рческого баг 2. Ценлр І і Банком Р дності: осуі х інструмс л гтеми рсфі;
гтоянієм ЛПК;
* Кредитним г 3 Деіе »г- управління
предотвра
і, а також
З іст тючает кому cni; обосно
»Тс проспівати
Конк тжна наход
-ния ліквідує ч Лія до місти
Наш т'ю виявляєте: .. іателей ліі Банком Россі
Історія рісі Унравл е таблиці, динаміка І
ілждого співаю
яих тенденці
У ш равления Чи сказаного ^ стояння лик
Найбільш оптимальним значенням даного показника є 1 Якщо індекс ліквідності менше, то це означає, що для формування активів банк використовує пасиви з меншим терміном, що негативно характеризує упргй лснж ліквідністю
У США спосіб визначення дефіциту (надлишку) ліквідності ілюструє табл. 10 серпня Для цього сукупна сума активів певного періоду з- пос гав тяется з с \ ммоі пасивів аналогічного терміну, дефіцит (надлишок) ліквідності визначається за періодами і наростаючим підсумком Потім сума дефіциту (надлишку) зіставляється з граничним рівнем
Таблиця 10?
Визначення дефіциту (надлишку) шквідності Стаття балансу Період Разом 1-90 днів 91-180 днів 181-270 днів 271-365 днів 1-2 років 2-3 років 3-4 роки 4-5 років сгишс 5 років Позики 175150 75 75 225150 75 75 150 1150 Інвестиції 100150 50 50 250 50 ЗО 75 75 850 промніте активи 25 0 0 0 0 0 0 0 50 100 Разом активи 300300125125 еОО 200125150275 2100 Депозити ЗПО 225175125275 75 50 25 75 1325 Пасиви на грошових ринках 75100 25 50 0 0 0 0 0 2 * 50 Довгострокова заборгованість 0 0 0 25 25 25 50 50 75 250 Інші паї Шіші 25 25 0 0 25 0 0 0 0 75 Капітал 0 0 0 0 0 0 0 0200200 Разом паесіви 400 350 200 200 325 100 100 75 350 2 100 Недолік (-) в межах інтервалу -10U -50 -75 -75175100 25 75 -75 0 Недолік (-) в межах сово- KVIIHOIO інтервалу -100 -150 -225 -300 -125 -25 0 75 -75 0 Прец 1И сукупного ішерва. ш (+.) 150200300 ЗОО Я00 100100100 10О 0
В останні роки в зарубіжних країнах управління ліквідністю все більш базується на теорії управління пасивами Теорія управління пас вербами заснована на тому, що> анк може вирішити проблему ліквідності шляхом \ краще-ня качес тва депозитної бази Критерієм якості депозит нон бази є
226
личение частки стійкої частини депозитів, т. е. коштів вкладників, ие поки- -> ших банк. Чим вище частка цієї частини залучених ресурсів, тим ліквід- ь банку вище.
Як показує практика децентралізованого управління ліквідністю. Дігнам організацііі в Росії, в даний час отримують розвиток і при-. ение всі вищеназвані теорії і засновані на них методи. Підвищення їх -фектівності передбачає посилення наукової обгрунтованості застосування цих и одов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД управління ліквідністю

 1. Журавльов П. В., Кулапов М. Н., Сухарєв С. А .. Світовий досвід в управлінні персоналом. Огляд зарубіжних джерел / Монографія. М .: Изд-во Ріс. екон. акад., Єкатеринбург: Ділова книга, 1998. 232 С., 1998
 2. Тема 11. Зарубіжний досвід функціонування соціальних позабюджетних
   фондів Система соціальних позабюджетних фондів (на прикладі конкретної країни). Склад, значення. Фінансове забезпечення діяльності позабюджетних фондів. Особливості управління діяльністю зарубіжних соціальних позабюджетних
 3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
   Вільшаній А. І. Банківське кредитування (російський і зарубіжний досвід). М., Російська ділова література, 1997. Брагинський М. І. Зобов'язання і способи їх забезпечення: неустойка, застава, порука, банківська гарантія. М., Юридична література, 1995. Ширинська Є. Б. Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід. М., Фінанси і статистика, 1995. Панова Г. С. Кредитна політика
 4. 3. Класифікація типів і видів входження на зарубіжні ринки
   Пр імечаніе. Складено за: Hill C.W.L. Op. cit. ЄІар. 11. P. 357-359. Просування від зарубіжної торгівлі до прямих закордонним інвестиціям - не єдиний шлях. У країнах, де вже є функціонуючі закордонні підприємства конкурентів, можуть відразу створюватися виробничі підприємства.
 5. Передмова
   В останні роки на книжкових прилавках з'явилося досить багато серйозних і актуальних публікацій на цю тему. Передмова Наші читачі активно освоюють зарубіжний досвід фінансового аналізу та управління підприємствами, банками, страховими організаціями. Однак наявність великої кількості цікавих і оригінальних видань з різних аспектів фінансового аналізу не знижує потреби в спеціальній
 6. Тема 29. Інвестиційна політика держави як інструмент регулювання
   економіки Бюджетне фінансування інвестиційних проектів та цільових програм. Роль і значення. Інвестиційний фонд у складі федерального бюджету. Призначення та джерела формування. Досвід закордонного фінансування інвестицій з державного
 7. Примітки
   Афанасьєв В. Г. Системність і суспільство. - М .: Политиздат, 1980, с. 24. Альбрехт У., Венц Дж., Вільямс Т. Шахрайство. - СПб: Пітер Пресс, 1996, с. 398-404. Ларичев В. Д. Як уберегтися від шахрайства у сфері бізнесу. - М .: МАУП, 1996, с. 118-120. Вільшаній А. І. Банківське кредитування: російський і зарубіжний досвід. - М .: Російська Ділова Література, 1998, с. 288. Ярочкин В. І. секьюрітологію
 8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Які фактори впливають на територіальну диференціацію порогових рівнів у розвитку кризових процесів в економіці та соціальній сфері регіонів? Який зарубіжний досвід нейтралізації регіональних кризових си-туацій? Опишіть основні напрями і методи нейтралізації кризових ситуацій в економіці та соціальній сфері регіонів
 9. Досвід як детермінанта рішення.
   Представлений перелік детермінант рішення дозволяє проаналізувати всі фактори, що впливають на прийняття рішення (якість рішення), навіть якщо ці фактори не виражені в переліку явно. Так, наприклад, яка грає на практиці важливу роль змінна «досвід» не була врахована в переліку. Досвід в порівнянні з вказаними детермінантами не є незалежною додаткової величиною, а може бути описаний з
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
   Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. М., Прогрес, 1998. Банківська справа / За ред. В. І. Колесникова. М., Фінанси і статистика, 1998. Банківська справа / За ред. І. О. Лаврушина. М., Фінанси і статистика, 1999. Ширинська Є. Б. Операції російських банків: російський і закордонний досвід. М., Фінанси і статистика, 1995. Гриф А. А. Інвестиційна та кредитна діяльність комерційних банків. М., Економіка, +1997.
 11. Удосконалення валютного регулювання і управління золотовалютними резервами
   Враховуючи зарубіжний досвід, а головне, досвід роботи країни в умовах функціонування національної валюти, Нацбанк має намір продовжувати проведення політики уніфікованого валютного обмінного курсу тенге, що відображає співвідношення попиту і пропозиції на валютному ринку, а також зміна рівня цін, відносної конкурентоспроможності економіки країни та інші фактори. Приймаючи до уваги
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
   Назвіть мета діяльності організацій в системі соціального захисту. Хто належить до непрацездатним громадянам? Наведіть основні напрямки програми соціального захисту населення, прийнятої в Росії. Що є основою діяльності з реалізації програми соціального захисту? Наведіть поняття «соціальне обслуговування», і які установи (соціальні служби) відносяться до інфраструктури. Які
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
   Ольшанський А. І. Банківське кредитування (російський і зарубіжний досвід). М., Російська ділова література, 1997. Брагинський М. І. Зобов'язання і способи їх забезпечення: неустойка, застава, порука, банківська гарантія. М., Юридична література, 1995. Банківська справа / За ред. О. І. Лаврушина. М., Фінанси і статистика, 1999. Молчанов А. В. Комерційні банки в сучасній Росії: теорія і
 14. 3.8 Тема 8. Міжнародні аспекти фінансового аналізу.
   Мета вивчення: показати основні особливості фінансового аналізу звітності зарубіжних компаній. Особливості фінансової діяльності зарубіжних компаній. Характеристика особливостей фінансово-господарської діяльності зарубіжних підприємства, цілей і завдань бухгалтерського обліку за кордоном. Джерела інформації для фінансового аналізу. Дається характеристика моделей фінансового обліку, звітності
 15. Завдання для самостійної роботи
   Використовуючи вітчизняні та зарубіжні енциклопедичні видання, підручники та навчальні посібники, а також інші види публікацій (монографії, брошури), випущені за останні роки, проаналізуйте і зіставте точки зору вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів на склад функціональних елементів управління фінансами. Зробіть висновки про обгрунтованість їх теоретичних позицій. Підберіть
 16. Література
   1 - Ільїн А. І. Планування на підприємстві: Підручник. Мн., 2001. Котлер Ф. Основи маркетингу / Пер. з англ. М., 1990. Окрепилов В. В Управління якістю: Підручник. СПб., 2000. Реформування та реструктуризація підприємств: Методика й досвід / В. Н. Треньов, В. А. Ірік, С. В. Ільдеменов та ін. М., 1998. - Шапіро В. Д. та ін. Управління проектами . СПб.,
 17. Тема 14. Бюджет зарубіжних країн
   Сутність і функції бюджету. ее Державний бюджет країн з розвиненою економікою (на прикладі США, Японії та інших країн). Порівняльна характеристика бюджету РФ і бюджету зарубіжних