« Попередня Наступна »

106. Какосуществляетсяуправленіеінвестіціонниміріскамі?


Управління інвестиціями включає в себе і управління інвестиційними ризиками. Інвестиційні ризики являють собою ризики, які випливають з невизначеності вкладень. Це небезпека того, що цілі інвестування не будуть досягнуті і з'явиться можливість втрати інвестицій, зниження ліквідності вкладень та їх ефективності, а також кредитний ризик, процентний ризик, технічні та інші ризики. Чим менше гарантій реалізації проекту, тим вище ризик. Максимального ризику відповідає мінімальна ступінь надійності інвестицій. Інвестиційні ризики різняться в рамках кожного проекту за їх значимістю, а в кожній групі - по питомій вазі. За стадіями інвестиційного проекту ризики можна розділити на- ризики підготовчої стадії і будівельні ризики. На стадії функціонування об'єкта можна виділити фінансово-економічні ризики (наприклад, зниження обсягу продажів), соціальні (плинність кадрів), технічні (висока аварійність) та екологічні (значні витрати на очисні споруди).
107. Каковаклассіфікаціяінвестіцій?
Інвестиції поділяються на такі види: реальні (вкладення капіталу з метою виробництва якої-небудь продукції), интеллек-
59
туальной (вкладення в навчання, перепідготовку фахівців, переда-чу досвіду, ліцензій, ноу-хау, наукові дослідження) і фінансові (вкладення у фінансові інструменти - цінні папери, валюту, бан-ковские депозити та ін.
). Розрізняють також валові (загальні) і чисті інвестиції. Валові інвестиції - це сукупність фінансових ре-сурсів, які спрямовуються на приріст і заміну активів підпри-ємства. Чисті інвестиції - це ресурси, що направляються на приріст ак-тивів. Чисті інвестиції (ЧІ) визначаються за формулою
ЧІ = ВІ - АМО,
де ВІ - валові інвестиції.
Для нормального розвитку господарюючого суб'єкта важливо, щоб чисті інвестиції завжди були позитивними. Виділяють транс- фертние інвестиції (витрати, що призводять до зміни власника). Ін- вестиції розрізняють і за методами інвестування (інноваційні, звичайні, реінвестиції, середньо- і довгострокові). За рівнем ризику виділяють високо-, середньо- і малоризиковим інвестиції. Розрізняють також інвестиції незалежні (коли рішення за різними проектами приймаються незалежно і не впливають один на одного) і альтернативні (коли рішення про прийняття одного з проектів виключає прийняття іншого проекту).
Виділяють також портфельні інвестиції, т. Е. Вкладення в цінні папери та інші фінансові активи з метою отримання доходу на вкладений капітал, і прямі, т. Е. Вкладення в реальні (фізичні) активи. Їх мета - отримання не тільки доходу на капітал, але й підприємницької прибутку. Інвестиції також розрізняються за їхніми джерелами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

106. Какосуществляетсяуправленіеінвестіціонниміріскамі?