Головна
« Попередня Наступна »

11.2. Джерела фінансування активів (пасиви)


За джерелами формування фінансові ресурси (пасиви) поділяються на:
1) утворені за рахунок власних і прирівняних до них коштів (акціонерний капітал, пайові внески, прибуток від основної діяльності, цільові надходження та ін.);
2) мобілізуються на фінансових ринках як результат операцій з цінними паперами, ссудозаемних операцій та ін .;
3) надходять у порядку перерозподілу (бюджетні субсидії, субвенції, страхове відшкодування і т. П.).
Структура фінансових ресурсів у різних підприємств різна. Типова структура приведена на рис. 11.2

Мал. 11.3 Джерела коштів господарюючого суб'єкта
Власні кошти підприємства складаються з:
1) Статутний капітал - сума коштів, наданих власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства.
Залежно від організаційно-правової форми підприємства під статутним капіталом може розумітися:
державне підприємство - вартісна оцінка майна, закріпленого державою за підприємством на праві повного господарського відання;
товариство з обмеженою відповідальністю - сума - часток власників;
акціонерне товариство - сукупна номінальна вартість акцій усіх типів;
виробничий кооператив - вартісна оцінка майна, наданого учасниками для ведення діяльності;
орендне підприємство - сума вкладів працівників підприємства.
Внесок у статутний капітал може бути проведений як у вигляді грошових коштів, матеріальних і нематеріальних цінностей. У момент передачі активів у вигляді внеску в статутний капітал право власності на них переходить до господарюючого суб'єкта. Таким чином, у разі ліквідації підприємства або виходу учасника зі складу товариства або товариства він має право лише на компенсацію своє частки в рамках залишкового майна, але ніяк не на повернення об'єктів, переданих їм у свій час у вигляді внеску в статутний капітал. Отже, статутний капітал відображає суму зобов'язань підприємства перед інвесторами. Величина статутного капіталу оголошується при реєстрації підприємства, а будь-які її коригування лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством та установчими документами.

2) Прибуток - основне джерело коштів підприємства. Величина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства залежить в першу чергу від співвідношення його доходів і витрат.
3) Резервний капітал (фонд) - призначений для відшкодування непередбачених втрат і можливих збитків від господарської діяльності. Джерело фонду - прибуток. Порядок формування - визначається нормативними документами, регулюючими діяльність підприємства даного типу, а також його статутними документами.
3) Додатковий капітал - утворюється в результаті переоцінки основних засобів та інших матеріальних цінностей, при продажу акцій за ціною вище номінальної, асигнування з бюджету на фінансування довгострокових вкладень. Забороняється його використання на цілі споживання.
4) Фонд нагромадження - призначений для фінансування капітальних вкладень. Джерело - чистий прибуток.
І інші фонди спеціального призначення.
Позикові кошти підприємства складаються з:
1) довгострокові кредити і позики. Для фінансування діяльності підприємстві можуть бути використані наступні види кредитів:
банківський - надається у вигляді грошових позик банківськими кредитними установами;
бюджетний - надається при наявності певних підстав за рахунок бюджетних коштів, як правило, на пільгових умовах;
комерційний - відстрочка платежу за відвантажені матеріальні цінності;
податковий - зміна терміну сплати податку за наявності певних підстав, передбачених законодавством. Наприклад, нанесення платнику податків значного матеріального збитку.
Інвестиційний податковий кредит - така зміна терміну сплати податку, при якому організації за наявності відповідних підстав надається можливість протягом певного терміну і в певних межах зменшувати свої податкові платежі
облігаційну позику - емісія боргових цінних паперів (облігацій), як правило, цільового характеру.
Залучені кошти підприємства - це кошти, які ще або вже не належать підприємству. Наприклад, кредиторська заборгованість.
Закономірність фінансування діяльності підприємства така, що за рахунок довгострокових пасивів фінансуються основні кошти, а за рахунок короткострокових - оборотні (див. Рис. 11.4).

Мал. 11.4 Структура фінансування
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

11.2. Джерела фінансування активів (пасиви)

 1. 1. Джерела і форми фінансування підприємства
   Система фінансування включає джерела фінансування і організаційні форми фінансування. I. Класифікацію джерел фінансування проводять за ознаками: 1. За відносин власності: власні і позикові джерела. 2. За видами власності: державні ресурси, кошти юридичних та фізичних осіб (у тому числі зарубіжні джерела). 3. За часовими характеристиками:
 2. Питання до глави 10
   У чому відмінність короткострокових фінансових рішень від довгострокових? Охарактеризуйте короткострокові джерела фінансування. У чому особливість спонтанного фінансування? У чому полягає проблема вибору між ризиком і прибутковістю для величини поточних активів? Як обгрунтувати доцільність вибору гнучкою і агресивної тактики в обсязі фінансування, який направляється на поточні активи? Які
 3. Фінансування за рахунок інших позицій активів
   Інші активи, крім товарно-матеріальних запасів і дебіторської заборгованості, можуть використовуватися в якості забезпечення при короткострокових банківських позиках. Можливими джерелами фінансування служать: нерухоме майно, завод та обладнання, грошові суми повернення страхування життя у разі відмови від поліса, а також цінні папери. Кредитори також надають позики під високі відсотки
 4. Короткострокове фінансування
   Короткострокове фінансування важливо для забезпечення безперервності та ефективності поточної діяльності підприємства і виступає джерелом фінансування короткострокових оборотних а до 'швів. Найважливішим поняттям в управлінні оборотним капіталом II залученні короткострокового фінансування є поняття чистого оборотного капіталу (NWC - Net Working Capital), величина якого розраховується як
 5. 10.1. Структура джерел фінансування капіталу. Фінансові ресурси як джерела фінансування компанії
   Джерела фінансування являють собою сукупність усіх видів грошових коштів і фінансових активів, що знаходяться в розпорядженні компанії та призначені на цілі расшіЖізньКлассіфікація джерел фінансування проводиться за різними ознаками (табл. 10.1). Таблиця 10.1 Класифікація джерел фінансування компанії Критерій класифікації Види джерел фінансування
 6. 3.2. Джерела фінансування некомерційних організацій
   Некомерційні організації відрізняються високою диверсифікацією джерел фінансування. Некомерційні мети господарювання вимагають від них не тільки розробки власних дохідних напрямків діяльності, а й залучення зовнішніх джерел фінансування з боку держави, населення і приватного сектора. Джерела фінансування некомерційних організацій поділяються на три групи:
 7. Показники фінансової політики підприємства
   Якщо в ході аналізу зіставити відображені в звіті про рух грошових коштів внутрішні і зовнішні джерела фінансування, то можна отримати уявлення про фінансову політику і про відносне значення кожного такого джерела для підприємства. Під загальною величиною зовнішнього фінансування розуміється сумарний приплив грошових коштів у результаті отримання додаткових коштів шляхом
 8. 4.6. Розробка бюджету оборотних активів
   Підвищення потреби в оборотних активах (по активу балансу) завжди супроводжується відтоком грошових коштів, який вимагає відповідних джерел покриття (по пасиву балансу). Виходячи з класифікації оборотних активів, джерела їх фінансування підрозділяють на власні, позикові та залучені. Послідовність дій з формування політики фінансування оборотних активів
 9. Стратегії фінансування оборотних активів
   Відомі чотири стратегії фінансування оборотних активів підприємства: хеджувати (ідеальна), агресивна, консервативна і компромісна. Консервативна модель (Conservative Approach) припускає, що варьирующая частина оборотних коштів покривається довгостроковими пасивами. Такий підхід гарантує мінімізацію операційних і фінансових ризиків, але негативно позначається на ефективності
 10. Питання для обговорення
   1. Якими характеристиками має володіти підприємство, щоб розширити доступний спектр джерел фінансування? Які структуровані фінансові інструменти доступні російським компаніям? 2. Чому лізинг розглядається як гібридний інструмент фінансування? Які риси лізингу ріднять його з кредитом, а які - з орендою? 3. У чому полягають переваги і недоліки лізингу як
 11. Джерела фінансування оборотного капіталу
   Залежно від характеру виникнення, джерела короткострокового фінансування можна поділити на дві категорії: спонтанні і договірні. Спонтанні джерела фінансування є наслідком повсякденної діяльності компанії і являють собою ніщо інше як перенесення або затягування платежів по виниклих зобов'язаннями на більш пізні терміни. Нараховані зобов'язання компанії та її
 12. Форми та джерела фінансування інвестиційної діяльності
   Форми фінансування Джерела фінансування Власні ресурси інвестора Амортизаційні відрахування Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства Кошти від реалізації активів Кошти акціонерів Позикові фінансові кошти Банківські кредити Бюджетні кредити Облігаційні позики Лізингове фінансування Фінансовий лізинг Оперативний лізинг Зворотний лізинг Інвестиційні
 13. 61. Вчемсутьполітікіфінансірованіяактівов підприємства?
   Кожне підприємство самостійно вибирає політику фінансу- вання власних активів. Вона базується на використанні боргового фінансування та самофінансування, в першу чергу шляхом реінвестування прибутку. Ще один шлях - державне 37 безоплатне фінансування - в даний час використовується гоя раздо рідше. Розрізняють види політики фінансування: агресивну,
 14. 5. Управління фінансуванням оборотних активів
   Політика фінансування оборотних активів - частина загальної політики управління оборотними активами, що полягає в оптимізації обсягу і складу фінансових джерел їх формування з позицій забезпечення ефективного використання власного капіталу і достатньої фінансової стійкості підприємства. Цілі: u забезпечення необхідної потреби в них відповідними фінансовими засобами;
 15. - Позикові кошти
   емісія облігацій, випуск векселів, кредти і позики, лізинг, різні типи концесійних угод. Процедуру вибору раціональних для компанії джерел фінансування (при вирішенні конкретної проблеми або проекту) можна розбити на п'ять етапів: Відповіді на питання: для чого потрібні кошти, скільки, па який термін, можливе забезпечення і т. Д. Формування переліки потенційних джерел