« Попередня Наступна »

11.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)


Оперативний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складено на квартал з деталізацією по місяцях і на коротший період.
Перспективне фінансове планування - фінансове планування, що охоплює період часу більше одного року, на довгострокову перспективу.
Поточний фінансовий план - фінансовий план підприємства, що складається на один рік з деталізацією по квартштах.
Фінансова політика - реалізація фінансової стратегії підприємства по найважливіших напрямах фінансової діяльності на окремих етапах її впровадження.
Фінансова стратегія - система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і найефективніший шлях їх досягнення.
Фінансове планування - процес розробки систем фінансових планів, що забезпечують розвиток підприємства необхідними фінансовими ресурсами на період, що планується.
Фінансовий план - фінансовий документ, що відображає всі надходження і витрачання грошових коштів підприємства на період, що планується.
11.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ

Рис. 11.1. Система основних видів поточних фінансових планів, що розробляються на підприємстві [7, с. 50]


Рис. 11.2. Класифікація основних видів бюджетів, розроблених на підприємстві в процесі оперативного фінансового планування [7, с. 53]


Рис. 11.3. Система формування фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності [7, с. 43]

11.4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

11.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)

 1. Зміст
  Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Тематичний зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6 Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................ 8 Тема 1.
 2. Бедь В. В., Когут Ю. М.. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: МАУП; Ужгород: ЗІ ім. А. Волошина,2004. - 168 с., 2004
 3. ЗМІСТ
  Вступ Розгорнута програма курсу Методичні рекомендації для вивчення тем курсу Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль Тема 2. Фінансова система Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм Тема 4. Фінанси підприємницьких структур Тема 5. Державні фінанси Тема 6. Бюджет і бюджетна система Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету Тема 8. Податки та податкова система Тема 9.
 4. Барський Ю. М. та ін.. ФІНАНСИ: Навчальний посібник. -Луцьк: РВВ ЛНТУ,2010. - 570 с., 2010
 5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Компаундирування - визначення майбутньої вартості грошей. Компаундируванпя просте - визначення майбутньої вартості грошей, вкладених водночас на певний термін під певний процент. Компаундирування звичайної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій проводяться у кінці кожного періоду. Компаундирування вексельної ренти - визначення майбутньої вартості ренти, виплати по якій
 6. словник
  словник
 7. Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейко І. В.. Фінанси: Навч. посіб. - Львів: Магнолія - 2007, 2007
 8. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ словник основних понять (КАТЕГОРІЙ)
  Активи - економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку. Грошові активи - сума грошових коштів, яка перебуває у розпорядженні підприємства на визначену дату. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості на користь підприємства у вигляді фінансових зобов'язань юридичних і фізичних осіб.
 9. 6.1. Визначення терміну «бюджет»
  Сьогодні під терміном «бюджет» розуміють кілька понять. Крім того, налічується близько п'ятдесяти його похідних значень. Зважаючи на таку багатозначність цього терміну, звернемося до його витоків. Слово «бюджет» походить від старонормандського bougette, що в перекладі означає буквально - шкіряний мішок. З нього надалі утворилось англійське слово budget, яке пізніше в такому ж написанні перейшло
 10. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Аналіз прибутку підприємства в передплечовий період - складова політики управління прибутком, метою якої е визначення основних тенденцій формування, розподілу прибутку та факторів, що зумовлюють дані тенденції. Витрати підприємства - виражені у грошовій формі витрати, які підприємство проводить у процесі здійснення своєї господарської діяльності. Дивіденд, дивідендний дохід - частина прибутку
 11. ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Диверсифікація - один зі способів зниження ризиків, який полягає в розподілі ризиків шляхом розширення об'єктів капіталовкладень, асортименту товарів і послуг, фінансових інструментів тощо. Розрізняють диверсифікацію інвестицій, продукції та виробництва. Дюрація - показник, який характеризує середньозважений строк непогашеної заборгованості за основною сумою боргу та процентами; розраховується
 12. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
  Внутрішній фінансовий контроль - процес перевірки досягнення і рівня реалізації управлінських рішень з управління фінансами, який організовується самим підприємством. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту - безперервний і цілеспрямований добір інформаційних показників, необхідних для підготовки управлінських рішень з різних аспектів управління фінансами підприємства.
 13. Достоинства бюджетирования
  оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива; позволяет координировать работу предприятия в целом; сохраняет возможность своевременно вносить корректирующие изменения путем анализа бюджетов; позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов; открывает пути к усовершенствованию процесса распределения ресурсов; способствует процессам коммуникации; помогает