« Попередня Наступна »

13.3. Організація виконання бюджетів

 Виконання бюджету - стадія бюджетного процесу, на якій здійснюється сукупність процедур, що забезпечують повне і своєчасне надходження доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету в розрізі кожного з джерел; своєчасне фінансування та здійснення видатків відповідно до затверджених бюджетних призначень, а також облік виконання бюджету.
Зміст виконання бюджету залежить від системи виконання бюджету. У практиці різних країн на різних етапах історичного розвитку застосовувалися такі системи виконання бюджету: казначейська, банківська та змішана. Основна відмінність між банківською і казначейської системами полягають в тому, що функції виконання бюджету покладено на різні органи - або на центральний банк при можливій участі комерційних банків, або на спеціально створені казначейські органи. При змішаній системі ці функції виконуються одночасно і казначейськими, та банківськими органами з розмежуванням функцій між ними в законодавчому порядку.
У відповідності зі ст. 215 Бюджетного кодексу РФ в Російській Федерації встановлюється тільки казначейське виконання бюджетів.
 На органи виконавчої влади покладаються організація виконання і виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Зазначені органи1 яв-
'Органи федерального казначейства при виконанні федерального бюджету і регіональних, і місцевих бюджетів (за умови підписання угоди по виконанню цих бюджетів органами федерального казначейства), регіональні та муніципальні казначейства при виконанні регіональних і місцевих бюджетів.
ляють касирами всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і здійснюють платежі за рахунок бюджетних коштів <уг імені та за дорученням бюджетних установ. Разом з тим необхідно відзначити, що казначейська система, що існувала в Росії до 1917 р аж до проведення касової реформи 1925-1928 рр., Не була відтворена в колишньому вигляді. У той період державне казначейство, будучи банківським установою, виконувало не тільки функції управління доходами і витратами бюджету, але і здійснювало прийом, зберігання та видачу сум на витрати, вироблені за загальним державному управлінню, т. Е. Здійснювало операції по касовому виконанню бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

13.3. Організація виконання бюджетів

 1. Реквізит "Відмітка про контроль"
   позначає, що документ поставлений на контроль в процесі його виконання з метою забезпечення встановлених строків, зазначених у резолюції або типових термінів виконання. Існує два види терміну виконання документа: типовий та індивідуальний: Типовий термін виконання документа - термін виконання документа, встановлений нормативно-правовим актом, індивідуальний термін виконання документа - термін
 2. Облік виконання бюджету
   - Система збору, реєстрації та узагальнення інформації про хід виконання бюджету, яка охоплює всі фінансово-господарські операції, пов'язані з процесом виконання
 3. Визначення та склад бюджетного процесу
   62. Бюджетний процес являє собою регламентовану законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду і виконання федерального, регіональних і місцевих бюджетів, а також за твердженням виконання і контролю за їх виконанням. Бюджетний процес складається з чотирьох послідовних стадій: складання проекту бюджету; розгляд і затвердження; виконання
 4. Довідка по некасові операціями по виконанню бюджету (ф. 0503129).
   Довідка по некасові операціями по виконанню бюджету (ф. 0503129) складається одержувачем коштів бюджету щомісячно на підставі виправдувальних документів, підтверджують операції за доходами, видатками, джерелами фінансування дефіциту бюджетів, виконані як некасові операції і відбиті на відповідних рахунках. Складання зазначеної довідки з підприємницької та іншої приносить
 5. Звіт про виконання бюджету
   - Документ, що містить встановлену нормативно-правовими актами сукупність планових і фактичних показників, що характеризують виконання бюджету за певний період часу.
 6. Бюджетний процес
   - Сукупність дій представницьких, виконавчих органів влади, бюджетних організацій щодо розробки та здійснення фінансово-бюджетної політики та управління бюджетною системою. Бюджетний процес включає: зведене фінансове планування; складання, розгляд, затвердження бюджету; виконання бюджету; аналіз і контроль за виконанням
 7. Ультімо (останній, крайній)
   останній день тимчасового періоду, встановлюваного в якості терміну виконання укладеної угоди про продаж, постачання, передачі товарів або цінних паперів; граничний термін виконання
 8. Бюджетний процес
   - Регламентована нормами права діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів і виконання бюджетів, забезпечення контролю за їх
 9. Контрольні питання
   Дайте визначення бюджетного процесу, охарактеризуйте його стадії і склад учасників. Якими законодавчими та нормативно-правовими актами регулюються окремі стадії бюджетного процесу? Як розмежовуються функції учасників бюджетного процесу? Охарактеризуйте основні етапи складання федерального бюджету. Який зміст основних етапів розгляду федерального бюджету та його
 10. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
   - Регламентована нормами права діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, забезпечення контролю за його
 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   «Касове виконання бюджетів Російської Федерації» - курс, передбачений навчальним планом спеціальності 080105 «Фінанси і кредит». Мета практичної роботи - навчитися на практиці застосовувати знання основ теорії і практики касового обслуговування виконання федерального бюджету, бюджетів суб'єктів і муніципальних утворень. Завдання практичної роботи студентів: на практиці оволодіти основами
 12. Казначейська система
   У РФ система виконання бюджету, при якій на органи федерального казначейства покладається обов'язок вести рахунки організацій в частині використання ними коштів федерального бюджету, приймати, зберігати і видавати бюджетні кошти. У той же час розроблені правила взаємодії органів федерального казначейства і податкових органів в питаннях виконання федерального бюджету по
 13. Бюджетний процес
   регламентована законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду, затвердження та виконання і регіональних (місцевих) бюджетів та позабюджетних фондів. Він охоплює чотири стадії - складання проекту бюджету, розгляд і затвердження його в законодавчих органах, виконання бюджету і складання звіту про виконання бюджету та його затвердження. Принципами бюджетного
 14. §3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
   Організація зовнішньоекономічних операцій на підприємстві включає в себе наступні етапи: Вивчення кон'юнктури зовнішнього ринку експортером і імпортером з їхнього вигляду товару. Вибір форм і методів роботи на ринку. Планування зовнішньоторговельної операції. Проведення рекламної компанії. Підготовка та укладення зовнішньоторговельного контракту. Виконання контрактних зобов'язань і контроль за
 15. 13.3. Види і форми бюджетної звітності
   Бюджетну звітність підрозділяють на річну, квартальну і місячну. Річна і квартальна звітність включає в себе такі форми: Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130); Баланс з надходження і вибуття коштів бюджету (ф. 0503140); Баланс за операціями касового обслуговування бюджету (ф. 0503150); Баланс виконання бюджету
 16. Фінансування витрат
   являє собою надання права бюджетополучателям на витрачання коштів на основі затвердженого розпису доходів і витрат з урахуванням реального забезпечення видатків грошовими коштами на оплату прийнятих бюджетополучателями зобов'язань. Фінансування витрат включає в себе: дозвіл на оформлення платіжного документа про перерахування бюджетних коштів; безпосереднє списання
 17. Тема 8. Організація виконання бюджету на рівні суб'єкта РФ
   Тема 8. Організація виконання бюджету на рівні суб'єкта
 18. Діловодні функції системи управління персоналом
   обробка надходить і переданої документації; доведення документації до відповідних працівників системи управління персоналом для виконання; друкування документів з кадрових питань; реєстрація, облік і зберігання документів з персоналу; формування справ відповідно до номенклатури, затвердженої для даної організації; контроль за виконанням документів; передача документації по
 19. 13.9. Порядок складання окремих розділів пояснювальної записки до річної бюджетної звітності
   Пояснювальна записка (ф. 0503160) складається головним розпорядником (розпорядником), одержувачем коштів бюджету, органом, що організує виконання бюджету; органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Орган, організуючий виконання бюджету, і головний розпорядник самостійно можуть визначити кількість додатків до пояснювальної записки зі складу річних таблиць і
 20. Призупинення операцій за рахунками
   платника податків у кредитної організації - міра забезпечення виконання рішення про стягнення податку; являє собою дію органу податкової служби або митного органу, що обмежує право платника податків (іншого зобов'язаного особи) розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться або надходять на його рахунки кредитної організації, а також право цієї особи на відкриття нових рахунків в тій