« Попередня Наступна »

13.3. Умови створення та перспективи розвитку фінансового ринку


Як видно з розглянутих вище питань, найважливішою умовою створення фінансового ринку є ринкова орієнтація економіки країни в цілому. Ця орієнтація дає можливість створення інфраструктури фінансового ринку з розгалуженою мережею фондових бірж, дилерських і брокерських компаній, а також інститутів, які є необхідною ланкою функціонування фінансового ринку. Ринкова економіка також допускає позабіржовий ринок, де продаються цінні папери, які не зареєстровані фондовою біржею.
Найважливішою умовою формування фінансового ринку є приватизація і акціонування діючих підприємств, надання їм прав випуску акцій, облігацій та інших цінних паперів. На фондовому ринку обертаються сертифікати центрального банку країни (в Україні НБУ). Зареєстровані депозитні сертифікати передаються регіональним управлінням центрального банку за їх заявками для випуску в обіг серед комерційних банків. У зверненні бере участь державні казначейські зобов'язання - цінний папір на пред'явника, що розміщується виключно на добровільній основі серед населення, яка підтверджує внесок власника грошей до бюджету і дає право на отримання доходів. Ціна казначейських зобов'язань, виплата доходів, їх погашення обмовляється при їх випуску. Крім перерахованих цінних паперів у структурі фінансового ринку звертаються також векселі, чеки, облігації та інші види цінних паперів.
Важливою умовою розвитку фінансового ринку є правове регулювання. Законодавче забезпечення правових дій всіх учасників фондового ринку прямо пов'язане з оподаткуванням доходів від цінних паперів, а також здійсненням державного контролю за випуском і обігом цінних паперів.

Фінансовий ринок в країнах СНД почав активно розвиватися з 1992 року, коли уряди країн СНД стали застосовувати рішучі кроки щодо лібералізації всіх сторін економічної діяльності, виникненню фінансового сектора економіки, що включає, створення дворівневої банківської системи, мережі бірж, інвестиційних, пенсійних, трастових, страхових компаній . Істотний вплив на це справила приватизація, в процесі якої була сформована ринкова інфраструктура, законодавча база, а також ринковий менталітет населення. Перспективи розвитку фінансового ринку, зміцнення його структури пов'язані, в даний час, з тим, як активно в суспільстві здійснюється приватизація, акціонування підприємств, наскільки в країні зміцнюються ринкові реформи і перетворення.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Що таке фінансовий ринок?
Що є об'єктом купівлі - продажу на фінансовому ринку?
Хто є суб'єктами фінансового ринку?
Які функції виконує фінансовий ринок?
Яка структура фінансового ринку?
За якими ознаками структурується фінансовий ринок?
Що являють собою інституційні інвестори?
Яку роль відіграють фінансові посередники у функціонуванні фінансового ринку?
Яка роль фондової біржі у функціонуванні фінансового ринку?
Назвіть передумови формування фінансового ринку?
Які перспективи розвитку фінансового ринку в нашій країні?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

13.3. Умови створення та перспективи розвитку фінансового ринку.

 1. Виконайте самостійно
   Перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення з дисципліни «Фінанси» Тема 1 Гроші 1. Походження грошей 2. Роль грошей в ринковій економіці Тема 2 Грошовий обіг і грошовий оборот 1. Принципи організації безготівкових розрахунків 2. Державне регулювання грошового обігу Тема 3 Грошова система 1 . Грошові системи країн з розвиненою ринковою економікою
 2. Перспективи створення єдиної валютної зони в СНД
   Перспективи створення єдиної валютної зони в
 3. Зміст фінансової політики
   розкривається в її структурних елементах, до яких відносяться: вироблення науково обгрунтованої концепції розвитку фінансів; визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу і поточний період; розробка конкретних шляхів реалізації основних напрямків використання фінансів на
 4. клас A +: Дуже високий рівень кредитоспроможності
   У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань, як поточних, так і виникають у ході його діяльності У середньостроковій перспективі існує висока ймовірність виконання зобов'язань в умовах стабільності макроекономічних і ринкових
 5. 1.4. Спільне підприємництво
   Характерною особливістю розвитку російської економіки в нинішніх умовах є підвищення ролі зовнішньоекономічних зв'язків, що сприяють освоєнню передового зарубіжного досвіду, залученню іноземного капіталу, науково-технічного потенціалу та дозволяють підвищити ефективність виробництва за рахунок поглиблення міжнародного поділу праці. Одна з найпоширеніших форм вирішення
 6. Глава 9 До оцінки можливих перспектив економічного розвитку країн Заходу і Японії до 2015 р
   Після розгляду низки актуальних питань і проблем розвитку сучасної світової економіки доцільно оцінити можливі перспективи розвитку країн зі зрілою ринковою економікою на видиму перспективу до 2015 р Корисно задуматися над реальними факторами і тенденціями, визначальними майбутнє оточуючого нас
 7. 4.2. Фінансове прогнозування, його зміст і значення
   Фінансове прогнозування являє собою дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та суб'єктів влади в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на перспективу. Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану фінансових ресурсів і потреби в них, можливі
 8. 1. Зміст і значення фінансового планування та прогнозування
   Всі питання даної теми слід розглядати на двох рівнях: державне і муніципальне фінансове планування і прогнозування фінансове планування і прогнозування господарюючих суб'єктів Фінансове прогнозування Фінансове прогнозування - це дослідження розвитку фінансів на перспективу в двох сферах: органів державної і муніципальної влади і господарюючих
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Коротко охарактеризуйте етапи розвитку ринку внутрішнього державного боргу. Сформулюйте мету створення ринку ДЦП в Росії і передумови до його створення. Назвіть основні параметри ринку ДЦП і опишіть їх динаміку на різних етапах. Яка структура учасників ринку ДЦП? Охарактеризуйте кожну групу. Яка роль ЦБ РФ у розвитку ринку ДЦП на різних етапах розвитку? У чому полягає роль
 10. 10.3. Умови створення та перспективи розвитку фінансового ринку
   Як видно з розглянутих вище двох питань, найважливішою умовою створення фінансового ринку є ринкова орієнтація економіки країни в цілому. Ця орієнтація дає можливість створення інфраструктури фінансового ринку з розгалуженою мережею фондових бірж, дилерських і брокерських компаній, а також інститутів, які є необхідною ланкою функціонування фінансового ринку. Ринкова
 11. 10.3. Умови створення та перспективи розвитку фінансового ринку
   Як видно з розглянутих вище двох питань, найважливішою умовою створення фінансового ринку є ринкова орієнтація економіки країни в цілому. Ця орієнтація дає можливість створення інфраструктури фінансового ринку з розгалуженою мережею фондових бірж, дилерських і брокерських компаній, а також інститутів, які є необхідною ланкою функціонування фінансового ринку. Ринкова
 12. Визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і поточний період
   базується на цілях і завданнях економічної політики держави, виділення у складі економіки пріоритетних галузей, визначенні умов розвитку соціальної сфери, на складі повноважень державних і муніципальних органів влади у фінансово-бюджетній сфері, оцінці внутрішнього і міжнародного становища держави. Облік цих факторів дозволяє розробити фінансову політику, що відповідає