« Попередня Наступна »

14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ


Фінансовий стан підприємства залежить від безлічі факторів. Результат їх впливу - зміна параметрів його функціонування. Одним з подібних параметрів виступає фінансова устойчівость- таке підприємство, яке дозволяє йому ефективно функціонувати і розвиватися в рамках поставлених цілей і завдань. Фінансова стійкість може бути виміряна. Необхідність її вимірювання пов'язана з завданнями, які дозволяє вирішити її оцінка. Фінансова стійкість визначається як абсолютним, так і відносними показниками.
До абсолютних показателямфінансовой стійкості відносять забезпеченість запасів і витрат джерелами формування. Для визначення цього коефіцієнта обчислюються наступні показники:
-загальна величина запасів і витрат, що розраховується як сума запасів підприємства з урахуванням ПДВ;
-власні оборотні кошти, які розраховуються як різниця загальної суми коштів підприємства та суми необоротних активів;
-власні і довгострокові джерела формування запасів і витрат (розраховуються як суми власних оборотних коштів підприємства і його довгострокових зобов'язань);
-загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (розраховується як сума власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат і короткострокових позик). Щоб визначити фінансову стійкість підприємства на основі даних показників, розраховуються:
-ізлішек або нестача власних оборотних коштів як різниця величини власних оборотних коштів і запасів;
-ізлішек або брак довгострокових джерел фінансування запасів і витрат як різниця величини основних джерел формування запасів і величини запасів;
-ізлішек або нестача загальної величини основних джерел формування запасів.

За допомогою абсолютних показників визначається тип стійкості фінансового стану:
-абсолютна стійкість (надлишок власних оборотних коштів або рівність величин останніх запасів);
-нормальна стійкість (брак власних оборотних коштів, надлишок довгострокових джерел формування запасів або рівність величин довгострокових джерел і запасів);
-несталі фінансовий стан (нестача власних оборотних коштів, брак довгострокових джерел формування запасів, надлишок загальної величини основних джерел формування запасів або рівність величин основних джерел і запасів);
-крізісное фінансовий стан (нестача власних оборотних коштів, довгострокових джерел формування запасів, загальної величини основних джерел формування запасів).
Для оцінки фінансової стійкості підприємства використовується також ряд відносних показників. Їх склад варіюється в різних літературних джерелах, однак основними елементами виступають:
-коефіцієнт автономії, який розраховується як відношення власних коштів до загальної суми джерел (валюті балансу), нормативне значення - 0,5;
-коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, який розраховується як відношення сум позикових і власних коштів; нормативне значення - 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

 1. Проектний аналіз
   процес аналізу прибутковості капітального проекта. Іншими словами, це зіставлення витрат на капітальний проект і вигод, які будуть отримані від цього проекту. На всіх стадіях проекту йде аналіз його основних аспектів: технічний аналіз; комерційний аналіз; інституційний аналіз; соціальний аналіз; аналіз навколишнього середовища; фінансовий аналіз; економічний
 2. 3.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ
   Комплексна діагностика включає наступні види аналізу і оцінок: ситуаційний аналіз; організаційно-управлінський аналіз; фінансово-економічний аналіз; виробничо-господарський аналіз; аналіз кадрового потенціалу; оцінку бізнесу і
 3. 3. Фінансовий аналіз: мета, зміст, методи проведення
   Фінансовий аналіз - це сукупність методів збору, обробки та використання інформації про господарську діяльність підприємства для прийняття управлінських рішень. Головна мета аналізу - виявлення результатів роботи підприємства та розробка рекомендацій щодо його поліпшення. Методи аналізу фінансової звітності: 1. Вивчення показників балансу і звіту про прибутки і збитки. 2.
 4. 4. Тематика контрольних робіт
   Побудова та аналіз порівняльного аналітичного балансу-нетто Експрес-аналіз бухгалтерської звітності підприємства Аналіз майнового стану підприємства Аналіз стану запасів і витрат підприємства Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства Аналіз дебіторської заборгованості підприємства Аналіз руху грошових коштів на підприємстві. Аналіз структури капіталу підприємства Аналіз
 5. Основні інструменти аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   У главі показанароль горизонтального, трендового і вертикального аналізу звітності, охарактеризовано особенностіметодов аналізу майнового стану та зобов'язань (статичний аналіз) і фінансових результатів (динамічний аналіз). Показано вплив використання основних мето дик аналізу на достовер - ність оцінки фінансового стану організації. Обґрунтовано систему показників, що
 6. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
   З глави Ви дізнаєтесь: у чому сутність і яке призначення фінансового аналізу; як проводиться загальний фінансовий аналіз; що таке фінансова стійкість; що передбачає аналіз ліквідності; у чому сутність факторного аналізу; що таке рейтингова
 7. 1.4. Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 8. 1.4 Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 9. 1.6. Методи фінансового аналізу
   Основна мета фінансового аналізу - одержання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у струкхуре активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому аналітика і керуючого (менеджера) може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так
 10. Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень
   Навіщо економістам і менеджерам навик «економічного читання» фінансових звітів Придбання економістами та менеджерами навички читання інформації, представленої у фінансових звітах, дає можливість: організувати ефективну взаємодію фінансових і комерційних служб компанії з використанням зрозумілого всім спільної мови - мови фінансів регулярно обговорювати можливі фінансові
 11. Фінансова звітність - інформаційна основа фінансового аналізу
   Вторинні характеристики 36 Розділ I. Методологія фінансового аналізу - Порівнянність - Можливість вимірювання об'єкта обліку Якщо припустити, що достовірне надання інформації забезпечує прозорість звітності, тоді прозорість означає створення умов, за яких інформація про існуючий стан справ і прийняті рішення буде доступною і зрозумілою всім учасникам
 12. Аналіз звітності.
   Основними методами аналізу звітності служать: читання звітності, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз і розрахунок фінансових коефіцієнтів. Цим видом аналізу займаються як фінансисти підприємств групи, так і фахівці Холдингу. Він супроводжує всіх існуючих видів звітності, в залежності від терміновості звіту (щотижневий, щоквартальний і т. Д.). Через обсягу