« Попередня Наступна »

15.1 Економічна сутність фінансового ринку


Фінансовий ринок - це система ринкових відносин, що представляє собою сферу грошових операцій, де об'єктом угоди є вільні кошти населення, економічних суб'єктів і державних структур, що надаються користувачам (позичальникам) або під цінні папери, або у вигляді позик.
Структура ринку цінних паперів наведена на рис. 15.1

Мал. 15.1 Структура фінансового ринку
Передумова існування фінансового ринку - неспівпадання потреб у фінансових ресурсах у того чи іншого суб'єкта з наявністю джерел її задоволення.
Функціональне призначення фінансового ринку полягає в посередництві руху грошових коштів від їх первинних інвесторів (власників) до вторинних інвесторам (позичальникам, користувачам).
Сучасна структура фінансового ринку характеризується двома основними ознаками: тимчасовим і інституціональним.

По тимчасовому ознакою розрізняють:
1) грошовий ринок (кредити до 1года);
2) ринок капіталу (середньострокові (1-5 років) і довгострокові (gt; 5 років) кредити).
За інституціональними ознаками:
1) ринок капіталу (ринок цінних паперів);
2) ринок позикового капіталу.
Обидва ознаки характерні для всіх розвинених країн. Однак про стан національного ринку судять по другому (інституційному) ознакою, особливо по наявності і ступеня розвиненості його двох основних ярусів: кредитно-банківської системи і ринку цінних паперів.
Фактори, що визначають розвиток національних фінансових ринків:
1) економічний розвиток країни;
2) традиції функціонування в країні кредитного ринку і ринку цінних паперів;
3) рівень виробничого нагромадження в країні;
4) рівень заощаджень населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

15.1 Економічна сутність фінансового ринку

 1. Зміст
   Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 2. Питання для повторення
   Сутність ефективності (Effectiveness) управлінських рішень. Значення економічності (Efficiency) для оцінки управлінських рішень. Визначення та характеристика ефективності, результативності та інтенсивності в теорії прийняття рішень. Сутність «економічної ефективності управлінського рішення». Сутність «організаційної ефективності управлінського рішення». Сутність «соціальної
 3. Тема 22. Державний кредит: сутність, особливості, проблеми
   Необхідність і сутність державного кредиту. Форми державного кредиту і їх розвиток в сучасних умовах. Сутність фінансової політики держави з управління державним
 4. Зміст
   Лекци. я № 1 Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 1. Історія виникнення фінансів 2. Необхідність і зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки 3. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин 4. Грошові фонди - матеріальні носії фінансових відносин Лекція № 2 5. Функції фінансів 6. Роль фінансів в економічній системі держави 7. Фінансові ресурси, сутність, склад і
 5. ЗМІСТ
   ВСТУП 3 ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ 4 Сутність і необхідність фінансів 4 Функції фінансів 6 Фінансові системи 9 ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 11 Фінансова політика 11 Управління фінансами 12 Фінансове планування 14 ТЕМА 3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 16 Сутність фінансового контролю 16 Органи фінансового контролю 17 Види фінансового контролю 19 ТЕМА 4.
 6. Зміст:
   РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ Тема 1. Сутність, функції та роль фінансів Предмет, метод, завдання курсу Поняття і сутність фінансів. Функції фінансів. Фінансова система, її ланки. Тема 2. Фінансовий ринок 1. Поняття фінансового ринку, його види 2. Функції фінансового ринку Тема 3. Фінансова політика 1. Зміст і
 7. Тема 3. Економічні системи.
   Сутність і основні елементи економічних систем. Соціально-економічні інститути: сутність, типи. Формаційний підхід, його достоїнства і недоліки. Цивілізаційний підхід, його розвиток в сучасних умовах. Власність в економічній системі. Альтернативні підходи до визначення власності. Відносини власності. Сучасна теорія прав власності. Класифікація
 8. Зміст
   Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 9. Зміст
   Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ - 1.1. Виникнення і сутність фінансів 1.2. Функції фінансів 1.3. Фінансова система 1.4. Фінансові ресурси 1.5. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ - ??2.1. Зміст і значення фінансової політики ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І
 10. Контрольні питання і завдання
   1. У чому сутність концепції вартості капіталу організації? 2. Які принципи лежать в основі управління капіталом організації? 3. Назвіть класифікації капіталу в організації. 4. Охарактеризуйте структуру власного капіталу і особливості управління ним. 5. У чому состоітроль позикового капіталу в бізнесі? 6. Розкрийте ефект фінансового важеля: його сутність і наслідки. 7. Назвіть етапи
 11. Тема 7. Необхідність кредиту, його сутність і функції
   Джерела формування кредитних ресурсів у суспільстві. Необхідність кредиту і його сутність. Кредит і гроші. Кредит та фінанси. Сучасні теорії кредиту: натуралістична і капіталосоздающая. Інші погляди на сутність кредиту. Функції кредиту. Роль кредиту в розвитку економіки
 12. Тема 1. Соціально-економічна сутність фінансів і фінансових відносин
   Тема 1. Соціально-економічна сутність фінансів і фінансових
 13. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
   З глави Ви дізнаєтесь: у чому сутність і яке призначення фінансового аналізу; як проводиться загальний фінансовий аналіз; що таке фінансова стійкість; що передбачає аналіз ліквідності; у чому сутність факторного аналізу; що таке рейтингова
 14. Зміст
   Глава 1. Сутність, види і функції грошей. Їх роль в економіці Глава 2. Прогнозне планування готівково-грошового обігу в Російській Федерації Глава 3. Безготівковий грошовий оборот і організація безготівкових розрахунків в Російській Федерації Глава 4. Основи міжнародних валютних відносин Глава 5. Сутність і функції кредиту Глава 6. Основи організації діяльності комерційного
 15. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Сутність фінансів, фінансових та грошових відносин. Структура фінансової системи. Поняття бюджету і його функції. На яких принципах будується бюджет і його система? Назвіть основні принципи податкової системи. Охарактеризуйте прямі і непрямі податки. Відобразіть на графіку криву Лаффера, поясніть її. У чому сутність впливу податкового механізму на організацію регулювання економічних
 16. Зміст
   1. Поняття про фінанси та управління ними Сутність і функції фінансів 4 Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 6 Фінансове забезпечення відтворення 7 Фінансові ринки та їх роль в мобілізації і розподілі фінансів 8 Управління фінансами. Фінансова політика 11 Методи регулювання економіки з допомогою фінансів 12 Державні Фінанси (ГФ) Сутність і структура ГФ 13
 17. Розділ 1. Сутність і функції грошей
   Виникнення грошей. Суть грошей як загального товарного еквівалента. Форми прояву сутності грошей: форма загальної безпосередній обмениваемости, самостійна форма мінової вартості. Функції грошей. Гроші як міра вартості. Вартість і ціна. Масштаб цін. Гроші як засіб обігу. Сфера застосування грошей у функції засобу обігу. Функція грошей як засобу накопичення.
 18. Глава 5. Сутність і форми кредиту
   Після вивчення даної глави ви дізнаєтесь: -які економічна суть кредиту, його роль і значення в ринковій економіці; -які функції виконує кредит; -Яка ступінь розвитку кредитних відносин в ринковій економіці; -хто виступає суб'єктами кредитних відносин і чим визначається їх поведінку на різних етапах розвитку економіки; -в яких формах виступає кредит; -у чому полягає