Головна
« Попередня Наступна »

1.5. Фінансовий механізм і його елементи


Практичне використання теоретичних положень фінансового менеджменту пов'язано з його певною організацією.
Управління фінансовою діяльністю підприємства базується на певному механізмі, який являє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства.
У структуру механізму фінансового менеджменту входять наступні елементи:
1. Система регулювання фінансової діяльності:
а) державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства - проявляється через прийняття різних нормативних документів і законодавчих актів;
б) ринковий механізм регулювання - формується в сфері фінансового ринку під впливом попиту та пропозиції;
в) внутрішній механізм регулювання фінансової діяльності - формується в рамках самого підприємства, визначаючи тим самим, регламентацію управлінських рішень з питань фінансової діяльності підприємства.
2. Система зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства:
а) державні та ін. форми фінансування підприємства - передбачає фінансування розвитку підприємства з державного бюджету, цільових фондів, а також різних ін. недержавних фондів сприяння розвитку бізнесу;
б) кредитування підприємств - засновано на надання підприємству різними кредитними інститутами різноманітних форм кредиту на поворотній основі, на встановлений строк та під певний відсоток;
в) лізинг - операція з надання в користування підприємству цілісного майнового комплексу, окремих необоротних активів за певну плату на передбачений період;
г) страхування - направлено на фінансовий захист активів підприємства і відшкодування можливих його збитків при реалізації окремих фінансових ризиків.

3. Система фінансових важелів включає основні форми впливу на процес прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності:
а) ціна, відсоток;
б) прибуток, чистий грошовий потік;
в) дивіденди та ін.
4. Система фінансових методів складається з основних способів і прийомів, за допомогою яких обґрунтовуються і контролюються конкретні управлінські рішення в різних сферах фінансової діяльності підприємства:
а) метод техніко-економічних розрахунків;
б) балансовий метод;
в) економіко-математичні методи;
г) експертні методи;
д) методи дисконтування вартості.
5. Система фінансових інструментів складається з контрактних зобов'язань, що забезпечують механізм реалізації окремих управлінських рішень підприємства, що фіксують його фінансові відносини з ін. Економічними об'єктами:
а) платіжні інструменти (платіжні доручення, вимоги, чеки);
б) кредитні інструменти (договори про кредитування);
в) депозитні інструменти (депозитні договори, сертифікати);
г) інструменти інвестування (акції, інвестиційні сертифікати);
д) інструменти страхування (страховий договір, страховий поліс).
Таким чином, ефективний механізм фінансового менеджменту дозволяє в повному обсязі реалізувати стоять перед підприємством цілі та завдання, сприяє результативному здійсненню функцій фінансового менеджменту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1.5. Фінансовий механізм і його елементи

 1. 2.3. Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики
   Реалізація цілей і завдань фінансової політики здійснюється за допомогою застосування різних прийомів організації фінансових відносин на централізованому і децентралізованому рівнях, які в сукупності визначають зміст механізму досягнення цілей і завдань фінансової політики або фінансового
 2. Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку
   Фінансовий механізм - складова частина господарського механізму; сукупність форм і методів, за допомогою яких забезпечується здійснення широкої системи розподільних відносин, утворення доходів і накопичень, створення і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових
 3. Фінансовий механізм
   Управління фінансами підприємства здійснюється за допомогою фінансового механізму, який включає: Фінансові методи, куди відноситься: Фінансове планування Облік Фінансовий аналіз Регулювання Контроль Фінансові інструменти - будь-який документ, який є свідченням боргу. Первинні (дебіторські, кредиторські заборгованості, кредити, векселі і т. Д.) Вторинні (форвардні контракти, ф'ючерси та
 4. 6. ВИСНОВОК
   У даній роботі розглянуто комплекс механізмів фінансування проектів інноваційного розвитку фірм. Цей комплекс включає: механізми самостійного фінансування (див. Третій розділ цієї роботи), механізми розподілу інвестицій, механізми повернення інвестицій, механізми змішаного фінансування (четвертий розділ), механізми розподілу витрат, механізми розподілу доходу
 5. механізми прямих пріоритетів
   У цих механізмах діє принцип «більше просиш - більше отримаєш», тобто функція пріоритету г /, зростає при зростанні заявки агента. Прикладом такого механізму служить механізм пропорційного розподілу ресурсу, який для випадку дефіциту має вигляд: (103) у = 1 Незважаючи на справедливу критику подібних механізмів за присутню в них тенденцію завищення заявок для отримання більшого
 6. Розділ 1. Теоретичні основи функціонування фінансів
   Сутність фінансів, їх функції та роль в економіці. Фінансовий механізм. Фінансові ресурси в економіці. Фінансовий ринок як механізм перерозподілу фінансових ресурсів. Фінансова система. Сфери і ланки фінансової системи. Їх взаємозв'язок. Рекомендована література:
 7. 1.2. Механізм і функції фінансового менеджменту [2, 10]
   Фінансовий механізм - це сукупність форм, методів, засобів організації руху фінансових ресурсів. Фінансовий механізм обслуговує процеси обміну і розподілу фінансових ресурсів між кредиторами і дебіторами на фінансових ринках за допомогою фінансових інструментів через фінансові установи. Фінансовий менеджмент як механізм управління рухом фінансових ресурсів можна представити
 8. Зміст
   стр. Введение 3 ГЛАВА I. Теоретичні основи механізму кредитування 11 Поняття, зміст і економічна основа механізму кредитування 11 Структура механізму кредитування і його складові елементи 31 ГЛАВА II. Аналіз сучасної практики організації та використання механізму банківського кредитування і її
 9. Контрольні питання
   Що розуміється під фінансовою політикою? У яких структурних елементах фінансової політики розкривається її зміст? У чому полягає науковий підхід до вироблення фінансової політики? За якими критеріями можна класифікувати фінансову політику? Які фактори впливають на результативність фінансової політики? Назвіть стратегічні і тактичні заходи, що проводяться в рамках
 10. ТЕМА 6. Фінансовий механізм
   Мета заняття: закріплення знань студентів про фінансовий механізм і його структурі. Ключові поняття: Фінансовий механізм - система дії фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. (рис. 1.8 і 1.9) Фінансовий метод - спосіб впливу фінансових відносин на господарський процес. Фінансовий важіль - прийом (спосіб)
 11. Фінансовий механізм
   Основних інструментів фінансової політики дві - фінансове право і фінансовий механізм. Фінансовий механізм служить підставою для вироблення правових норм, регулюючих різноманітні види фінансових відносин. Фінансове право - це сукупність юридичних норм, що регулюють організаційно-правові форми та умови функціонування фінансових відносин у суспільстві. За допомогою фінансового права
 12. 21.3. Кредитний механізм: зміст, діалектика розвитку
   У розвитку теорії і практики кредиту центральним є питання про вихідний пункт формування кредитного механізму. Кредитний механізм доцільно розглядати як форму організації і спосіб використання кредитних
 13. 13.2 Фінансовий механізм
   Фінансовий механізм - сукупність способів організації фінансових відносин. Він включає в себе: методи розподілу НД; способи утворення державних бюджетних фондів; методи освіти державних цільових фондів; види платежів до бюджету та цільових фондів; фінансове планування і прогнозування; фінансовий контроль. 5) регулювання фінансових відносин з використанням
 14. 1.2. Функції та механізм фінансового менеджменту
   Групування основних функцій фінансового менеджменту: Функції фінансового менеджменту як керуючої системи: Розробка фінансової стратегії підприємства. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію управлінських рішень по всіх аспектах фінансової діяльності. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних
 15. 5. МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТУВАННЯ
   Справжній розділ присвячений розгляду механізмів розподілу витрат і доходів, тобто механізмів, що регламентують взаємодію інвесторів і фонду. Для цього в розділі 5.1 коротко описуються відомі результати дослідження цього класу механізмів, а також вивчаються механізми експертизи - прийняття рішень про параметри механізмів фінансування на підставі інформації, яка повідомляється
 16. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ, 'ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ
   Фінансовий механізм являє собою систему дії фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. У структуру фінансового механізму входять п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Фінансовий метод - це спосіб впливу фінансових відносин на
 17. Фінансовий механізм
   Фінансовий механізм - це система управління фінансовими відносинами на рівні держави і господарюючих суб'єктів через фінансові інструменти за допомогою фінансових методів. Функції фінансів реалізуються через фінансовий механізм. Фінансовий механізм являє собою систему, яка включає наступні елементи: фінансові методи (прогнозування, планування, фінансовий облік і аналіз,