« Попередня Наступна »

3.11. Показники рентабельності

 Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі.

Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників:
показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів);
показники рентабельності продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.11. Показники рентабельності

 1. 4. Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
   Фінансові показники групують в наступні категорії: 1. Показники ліквідності (liquidity ratios); 2. Показники ділової активності / оборотності (turnover ratios); 3. Показники фінансової стійкості / структури капіталу (solvency ratios); 4. Показники рентабельності (profitability ratios); 5. Показники ринкової активності / оцінка компанії на ринку цінних паперів (market value
 2. Оціночні показники
   кількісно характеризують властивості, які утворюють якість продукції як об'єкта виробництва і споживання (експлуатації). Вони використовуються для нормування вимог до якості, оцінки технічного рівня при розробці стандартів, перевірці якості при контролі, випробуваннях і сертифікації. Оціночні показники поділяють на: 1) показники функціональної придатності; 2) показники
 3. ДОДАТОК
   Формули розрахунку показників Питомі показники - величини w / j, що розраховуються зі співвідношення aU h де / = 1, т - індекс видів показників; j = 1, я - індекс розглянутих регіонів; aij> 0 - значення абсолютного показника виду / для регіону у; lj> 0 - чисельність населення регіону j. Відносні показники - величини r / j, що визначаються з виразу Пі ~ 9 де Uij - величина питомої
 4. Підходи до проведення стрес-тестування кредитного портфеля банку
   Проведення стрес-тестування здійснюється за двома сценаріями: - перший сценарій - несуттєве погіршення розрахункових показників у межах 10%; - Другий сценарій - істотне погіршення розрахункових показників у межах 30%. Показники якості заборгованості по позиках складаються: - з показника якості позик; - Показника якості активів; - Показника частки прострочених позичок. Група
 5. Порівняльний аналіз
   - Це і внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, і міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними
 6. Ресурсозберігаючі показники
   включають: показники технологічності та показники
 7. Випереджаючі показники
   макроекономічні показники, коливання яких випереджають в часі виникнення коливань обсягів виробництва. До таких показників відносять курс акцій, пропозиція грошей. По зміні випереджальних показників можна судити про спрямованість макроекономічних процесів, русі економіки в
 8. Конкурентоспроможності показники
   Сукупність критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товарів. Для оцінки застосовують систему одиничних, групових (зведених) та інтегральних показників. Одиничний показник - процентне відношення величини будь якого технічного або економічного параметра до величини того ж параметра, при якому потреби теоретично повністю задовольняються. Груповий (зведений)
 9. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів)
   - Це розрахунок співвідношень окремих показників, позицій звіту з позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників. Відносні показники підрозділяються на коефіцієнти розподілу та коефіцієнти координації. Коефіцієнти розподілу застосовуються в тому випадку, коли потрібно визначити, яку частину той чи інший абсолютний показник фінансового стану становить від
 10. Спостережувані показники
   Всі спостережувані (прогнозовані) в тренажері показники служать для оцінки виконаного управління при заданих умовах функціонування МП (податкові ставки, режими взаємодії з постачальником сировини і покупцем, ус-ловия кредитування і т. П.). Прогнозовані показники виводяться на екран Монітору у вигляді графіків, більшість з яких наведено у відносних одиницях (індексах). Всього
 11. 5.3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
   Назвіть основні показники результатів виробничої діяльності, прийнятої за методологією СНР. Назвіть основні показники ефективності використання ресурсів. Назвіть основні показники використання живої праці. Перерахуйте показники, що характеризують ефективність використання виробничих фондів і як вони розраховуються? Як обчислюються узагальнюючі показники ефективності
 12. Порівняння
   найважливіший прийом аналізу, який дозволяє висловити характеристику явищ за допомогою інших однорідних явищ. При такому аналізі звітні показники порівнюються з плановими; планові і звітні показники порівнюються з показниками попередніх років, а також з показниками передових організацій, середньогалузевими даними і з
 13. Грошові агрегати
   Будь-який з декількох показників грошової маси в обігу / грошової пропозиції (money supply) - від вузького показника М0 до широкого М5 (PSL5 - private sector liquidity (показник ліквідності приватного
 14. Спостережувані показники
   Модельований показники (більше 70) виводяться у вигляді функціональних залежностей від часу. Перерахуємо деякі з них: виробничі показники (обсяг виробництва, обсяг продажів, ціна реалізації, попит, коефіцієнт змінності і т. П.); фінансові показники (матеріальні витрати, виплачувані податки, виручка, фонд оплати праці, прибуток); характеристики виробничих фондів; індекси
 15. Питання для повторення і самоконтролю.
   Розкрийте необхідність і значення аналізу трудових показників на сучасному етапі. Назвіть основні завдання аналізу трудових показників за різними на-правлінням. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу трудового потенціалу та руху робочої сили в організації. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу використання робочого часу. Охарактеризуйте сутність і
 16. Порівняльний (просторовий) аналіз
   - Це як внутрішньогосподарський порівняння за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, так і міжгосподарське порівняння показників даної фірми з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними
 17. Природоохоронні показники
   Природоохоронні показники: показники безпеки, показники
 18. Фінансовий стан
   - Забезпеченістю власними коштами, показниками та ін. Для комплексного аналізу виробничо-господарської діяльності, як правило, використовується група показників. Однак ці показники, як правило, реалізуються по-різному. На основі такої динаміки неможливо зробити однозначні висновки про стан господарських процесів, що протікають на підприємстві. Усунення цього недоліку
 19. 3.2. Методи розрахунку впливу зміни факторів на зміну результативного показника
   При прямому детерминированном факторному аналізі виявляються фактори, що впливають на зміну результативного показника, встановлюються форми функціональної залежності між результативним показником і набором факторів, визначається величина впливу зміни від - слушних факторів на зміну результативного
 20. Спостережувані показники
   Всі спостережувані результати моделювання виводяться на екрани монітора у вигляді графіків. Для зручності аналізу прогнозовані показники об'єднані в дві групи. Перша група - показники, за допомогою яких проводиться сопос- тавленіе результатів функціонування трьох моделей А, Б та В (вони виведені на екран 1). Кількість показників вибрано 10, кожен з яких відображає одну з найважливіших