« Попередня Наступна »

3.11.3. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів

 Показники рентабельності підприємства та продукції взаємопов'язані. Цей взаємозв'язок може бути проілюстрована наступною формулою:
Робра. акт. - Пчист, / АЦСР - (Пчист / Срп) (Срп / АцСР), т. Е. Робра. акт. - РРП Коб.
де АцСР - середня величина оборотних активів, руб.,
Коб, - коефіцієнт оборотності оборотних активів. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, можна визначити ступінь впливу таких чинників як рентабельність продукції та оборотність оборотних коштів на зміну рентабельності підприємства. Приклад.
Оцінити вплив факторів на зміни рентабельності підприємства на основі даних таблиці 3.11.
Рішення: на зміну рентабельності підприємства вплинули:
зміна рентабельності продукції:
Робра. акт. Ррп - (10,2 - 10) 2,67 = 0,534;
зміну оборотності оборотних активів:
Робра.
 акт. Кобр - (2,5 - 67) 10,2 = - 1,734%.
Таблиця 3.11 Показники Позначення Минулий рік Звітний рік Рентабельність активів,% Робра. акт. 26,7 25,5 Рентабельність продукції,% РРП 10,0 10,2 Коефіцієнт оборотності активів, кількість оборотів До
Кобр 2,67 2,5 Висновок: зниження рентабельності активів відносно минулого року пояснюється погіршенням використання оборотних активів. Уповільнення оборотності оборотних активів зменшило рівень рентабельності активів на 1,734%. Підвищення рівня рентабельності реалізованої продукції з 10% до 10,2% призвело до зростання рентабельності активів на 0,534%. Тому загальне зниження рентабельності активів склало 1,2%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.11.3. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів

 1. 3.11. Показники рентабельності
   Рентабельність (питома прибуток, прибутковість) - найважливіший індикатор фінансового стану підприємства. Показники рентабельності широко використовуються у фінансовому та управлінському аналізі. Для оцінки рентабельності розраховується два типи показників: показники рентабельності підприємства (його активів і пасивів); показники рентабельності
 2. Моделювання показників прибутковості і рентабельності
   Моделювання показника рентабельності капіталу підприємства забезпечує створення пятифакторную моделі рентабельності, що включає в себе всі п'ять показників інтенсифікації використання виробничих ресурсів: PSUM A. Г. п Л7 1 січня - (+ +) P = P * N = N = N_ = NNN до N до FEFEFENNNNNN Ця модель дозволяє виділити п'ять факторів інтенсифікації: U / N- оплатоемкость продукції,
 3. Рентабельність
   Рентабельність на відміну від прибутку підприємства, яка б показала ефект підприємницької діяльності, характеризує ефективність цієї діяльності. Рентабельність - відносний показник, що відображає ступінь прибутковості підприємства. У ринковій економіці існує система показників рентабельності. Рентабельність продукції можна розрахувати як по всій реалізованої продукції, так і по
 4. 2) Рентабельність продукції
   визначається як: Рс = Прп / Срп = (РП - Срп) / Срп, де Прп - прибуток від продажів продукції, руб .; РП - виручка від продажів - обсяг продажів у відпускних цінах (без ПДВ і інших непрямих податків), руб., Срп - повна собівартість проданої продукції, руб. Визначається підсумовуванням витрат по рядках 020, 030 і 040 «Звіту про прибутки і збитки». Показник рентабельності продажів: РПР = Прп / РП = (рп -
 5. 9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
   Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів: 1. Фінансові результати. 2. Елементи операційних витрат. 3. Розрахунок показників прибутковості акцій. На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку з цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним показником
 6. Рентабельність
   це показник ефективності одноразових і поточних витрат. Розрізняють рентабельність виробництва і рентабельність конкретного виду продукції. Рентабельність виробництва показує, наскільки результативно використовуються основні і оборотні фонди на підприємстві. Вона визначається як відношення річного прибутку до суми середньорічної вартості основних фонтів і оборотних коштів, виражене у
 7. 10.5. Аналіз показників рентабельності
   Для оцінки рентабельності розраховуються два типи показників: рентабельність підприємства; рентабельність продукції. Рентабельність підприємства оцінюється за допомогою наступних показників. 1. Показники рентабельності капіталу: показник власного капіталу: г = Jk.ioo%, ск СК де С К - середня величина власного капіталу; Пч - величина чистого прибутку. Цей показник характеризує
 8. 46. ??Показник рентабельності підприємства
   Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. Д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами . Дані показники
 9. Поняття рентабельності. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності на підприємстві
   Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, характеризує фінансову результативність його діяльності, але не дозволяє проаналізувати достатність отриманого ефекту. Для його оцінки використовуються відносні показники прибутковості, що характеризують віддачу зроблених витрат на виробництво. Для характеристики діяльності підприємства важливо знати не тільки економічний ефект
 10. 1) Оцінка рентабельності підприємства
   може проводитися за допомогою наступних показників. Рентабельність власного капіталу Рсобств. к. (Пчист. / ПIII JX 100, де Пш '- середня величина власного капіталу, руб. Пчист - величина чистого прибутку, руб. Показник характеризує ефективність використання власного капіталу. Рентабельність акціонерного (статутного) капіталу: ракции. к. = (Пчист .. / Кус) X 100, де Кус - середня величина
 11. Рентабельність продукції
   показник ефективності виробництва, який визначається відношенням прибутку від реалізації продукції до її собівартості (в
 12. 10) Рентабельність, її сутність, види та шляхи підвищення.
   Рентабельність є відносний показник, який має властивість порівнянності, може бути використаний при порівнянні діяльності різних господарюючих суб'єктів. Рентабельність характеризує ступінь дохідності, вигідності, прибутковості. Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток має суб'єкт господарювання з кожної гривні коштів, вкладених в активи. Вся
 13. Поточні плани виробництва
   містять наступні показники: 1) номенклатуру і кількість продукції в натуральних показниках; 2) обсяги реалізації або продажу продукції, робіт і послуг у грошовому вираженні; 3) чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства; 4) фонд оплати праці та середній рівень заробітної плати персоналу; 5) запаси матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції; 6)
 14. 7.9. Аналіз рентабельності окремих виробів
   Важливим аспектом аналізу є визначення впливу рентабельності окремих виробів ва загальну прибутковість продукції (обсяг продажів) Такий аналіз дозволяє встановити вплив випуску окремих виробів на загальну рентабельність продажів, а також оцінити раціональність структури реа- I. Аналіз проводять у наступній послідував 1. Визначають питому вагу кожного виду продукції я обсязі реалізації.
 15. 5.5.5. Аналіз рентабельності продукції
   Підвищення рентабельності продукції є одним з найважливіших умов збільшення прибутку організації. Основне завдання аналізу рентабельності продукції полягає у виявленні причин збільшення обсягу випуску малорентабельної і збиткової продукції і зниження рентабельності виробів в порівнянні з планом. Зіставлення фактичної рентабельності окремих виробів з плановою проводиться наступним чином
 16. Рентабельність продукції і активів.
   В даний час ці показники настільки сильно розрізняються по галузях, що навряд чи можна назвати по ним якісь прийнятні для всіх галузей порогові значення економічної безпеки. Так, рентабельність продукції коливається від 2-3% або від негативної величини по вугільній промисловості до 50-70% з нафтовидобутку. Тому в кожній корпорації слід розрахувати порогові значення
 17. 3.6. Аналіз показників рентабельності організації
   Найбільш важливими для аналізу показниками рентабельності є показники, представлені в таблиці 3.10. Валова рентабельність (R6) відображає, скільки валового прибутку в кожному рублі реалізованої продукції (робіт, послуг). У зарубіжній практиці цей показник називається маржинальним доходом (комерційної маржею). Особливий інтерес для зовнішньої оцінки результативності фінансово-господарської
 18. Рентабельність всього капіталу
   Особливий інтерес для аналітика представляє показник рентабельності власного капіталу, що характеризує, скільки відсотків власного капіталу сформувало підприємство за аналізований період за рахунок чистого припливу грошових коштів від поточної діяльності: ЧДПТ X 100 Рентабельність власного капіталу: -г:; Власний капітал Для звітного року ці показники склали: рентабельність
 19. 7.11. Розрахунок і факторний аналіз рентабельності продажів і витрат
   Показники рентабельності продажів характеризують, скільки прибутку отримує комерційна організація з одного рубля виручки. Рентабельність продажів може бути розрахована по прибутку від продажів, прибутку до оподаткування та чистого прибутку: Рентабельність продажів по прибутку від продажів:, де РпрПп - рентабельність продажів по прибутку від продажів; Пп - прибуток від продажів (стор. 050 форми № 2); N
 20. 1. Дослідження впливу зміни фактора прибутковості продукції
   1.1. Розраховуємо умовну рентабельність по прибутковості продукції за умови, що змінювалася тільки рентабельність продукції, а значення всіх факторів залишилися на рівні базисних: Xе R * = ^ про + ^ о 10819 83610 0,1294 = о, 1141 = 11,41%. 74350 | 16007 0,9329 + 0,2008 79700 79700 1.2. Виділяємо вплив фактора прибутковості продукції: ДRx '= RX' -Д0 = 0,1141-0,1055 = 0,0086 =