Головна
« Попередня Наступна »

3.2.3. Склад автоматизованої системи управління портфелями проектів

 Для автоматизації перелічених у п. 3.2.2 етапів процесу управління проектами, до складу автоматизованих систем управління портфелями проектів повинні бути включені наступні підсистеми та модулі (див. Рис. 31):
Підсистема управління портфелями проектів;
Підсистема управління фінансами;
Підсистема управління ресурсами;
Підсистема управління процесами;
Підсистема управління проектами;
Підсистема управління вимогами;
Підсистема забезпечення взаємодії учасників.


 Мал. 31. Інформаційна система управління портфелями проектів

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.2.3. Склад автоматизованої системи управління портфелями проектів

 1. 3.1. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ Управління портфелем проектів
   При побудові системи управління портфелями проектів виникає безліч питань: Наскільки успішно реалізується портфель проектів і складові його проекти? Наскільки ефективний обраний спосіб реалізації окремих проектів і портфеля в цілому? Який проект більш успішний в порівнянні з іншими? - Яким чином розподілити ресурси компанії між портфелями і проектами, складовими портфель?
 2. 3.1.2. Цілі впровадження автоматизованих систем управління портфелями проектів
   Цілями впровадження автоматизованих систем управління портфелями проектів є: Підвищення якості та оперативності прийняття рішен-ний з планування та контролю проектів, програм та портфелів проектів; Створення єдиного інформаційного простору, що забезпечує ефективний розподіл управлінської інформації в процесі підготовки та реалізації проектів, програм та портфелів проектів;
 3. Результати практичного використання моделей і методів управління портфелями проектів
   Справжня глава присвячена розгляду практичних аспектів використання моделей управління портфелями проектів при автоматизації проектної діяльності. Завдання сучасної компанії вже виходять за рамки управління окремими проектами. Число реалізованих проектів постійно зростає, посилюються вимоги до їх якості, термінів і бюджетам. До основних складнощів управління компанією можна
 4. 1.4. ЗАВДАННЯ Управління портфелем проектів
   Предметом дослідження в даній роботі є моделі і методи управління портфелями проектів, отже, основним завданням є розробка моделей і механізмів (процедур) прийняття рішень з управління портфелем проектів при заданих обмеженнях (по ресурсами, термінів виконання, ризикам). Ефективні процедури прийняття рішень (відповідні змістовним аспектам діяльності з
 5. Підсистема забезпечення взаємодії учасників
   За даними останніх досліджень в області управління проектами, що проводилися західними компаніями Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE), Aberdeen Group і Project Management Institute, основними причинами невдач проектів (перевищення термінів реалізації і бюджету) є відсутність комунікацій між їх учасниками. Наслідком цього є те, що отримувана керівництвом
 6. 3.1.3. Призначення і функції автоматизованих систем управління портфелями проектів
   Автоматизовані системи управління портфелями проектів призначені для автоматизації наступних процесів управління проектами / програмами / портфелями проектів: Формування календарно-мережевих графіків проектів, включаючи наступні основні параметри: o Планові та фактичні дати початку і закінчення робіт проектів; o Тривалість робіт; o Планова і фактична вартість; o Планове і
 7. 3.2.1. Учасники автоматизованої системи управління проектами
   Практична реалізація системи управління портфелями проектів показана на прикладі організації з проектною організаційною структурою, яка представлена ??на малюнку (див. Рис. 25). Також ця система може бути реалізована і в компаніях з матричними організаційними структурами. У наведеній організаційній структурі всі стратегічні рішення приймаються на рівні ради директорів / керівництва
 8. Моделі і методи управління портфелями проектів
   У цій главі формулюються і вирішуються теоретичні завдання управління портфелями проектів, сформульовані в першому розділі. У тому числі, розділ 2.1 включає моделі та методи (механізми) оцінки ефективності проектів, розділ 2.2 - моделі та методи формування портфеля проектів; розділ 2.3 - моделі і методи планування процесу реалізації портфеля проектів; розділ 2.4 - моделі та методи
 9. Глава 12 Автоматизована система управління грошовими потоками підприємства (АСУДП)
   Глава 12 Автоматизована система управління грошовими потоками підприємства
 10. 3.2. РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ Управління портфелем проектів
   У цьому розділі наведено опис практичної реалізації автоматизованої системи управління портфелями проектів. Розглянута система управління портфелями проектів побудована на базі програмного забезпечення компанії Primavera Systems, Inc., яка спеціалізується на корпоративних системах управління проектами / портфелями проектів. В якості базового модуля системи обраний пакет
 11. АНАЛІЗ портфельних КОНЦЕПЦІЙ
   Теоретична база управління портфелем комерційних кредитів завжди відставала у своєму розвитку від теорій, що оточують портфелі інших типів. З цієї причини співробітникам відділів комерційного кредитування досить корисно проаналізувати концепції управління портфелями акцій і облігацій або споживчого кредиту. Їм присвячені багато досліджень, а портфельні теорії за своїм характером
 12. РЕЗЮМЕ
   Безсистемне формування портфеля комерційних кредитів та управління таким портфелем може мати непередбачені і катастрофічні наслідки для банку. Перш, ніж прийняти вивірену портфельную стратегію, керівництво має уважно вивчити історію питання і зробити з неї необхідні висновки. У Главі 2 обговорюються загальні принципи управління портфелями та їх практичне застосування в
 13. 3). Підготовка планів розвитку господарського портфеля.
   Основним знаряддям сфери стратегічного планування є аналіз господарського портфеля фірми. Він полягає в оцінці керівництвом положення всіх вхідних до складу фірми виробництв і прийняття рішення про необхідність їх подальшої підтримки. Можна виділити наступні три етапи підготовки планів: проведення стратегічного аудита, підготовки SWOT- аналізу діяльності фірми і складання
 14. Теорія управління організаційними системами
   (ОС) на сьогоднішній день є інтенсивно розвивається областю теорії управління, результати досліджень в якій [22, 36, 37, 34, 41, 43] знаходять широке застосування на практиці. Одним з напрямків досліджень теорії управління організаційними системами є розробка моделей управління проектами (УП) [9, 46, 61, 78, 80, 92, 142]. Останнім часом управління проектами стає
 15. Глава 5. Проблемні питання впровадження автоматизованих технологій управління фінансовими ресурсами
   Глава 5. Проблемні питання впровадження автоматизованих технологій управління фінансовими
 16. 1.1. Модель Марковіца
   Портфель П = (РГУ ^ п) називається ефективним, якщо не можна вибрати допустимий портфель Пі = (сгщ, ПІІ) так, щоб щі> Щ, ° Пі
 17. Планування процесу реалізації проектів портфеля.
   При плануванні процесу реалізації проектів необхідно також враховувати специфіку портфеля, яка полягає в тому, що проекти портфеля, взагалі кажучи, не пов'язані технологічно. В даному випадку це тільки полегшує процес планування, так як вибором моментів початку проектів портфеля та їх тривалості можна підбирати оптимальні варіанти портфелів по рентабельності, власним і
 18. Визначення кредитного портфеля
   Кредитний портфель - сукупність економічних відносин, що виникають між банком і клієнтом з приводу наданих кредитів. Це сукупність виданих позик. Якість кредитного портфеля оцінюється з кількох позицій. Етапами його аналізу є: Класифікація позичок: перевіряємо наявність додаткових інструкцій по класифікації позик; наскільки правильно класифіковані позики з
 19. Автоматизовані системи управління (АСУ)
   человекомашінная кібернетичні системи, в яких розумова діяльність людей поєднується, сполучається з переробкою інформації, розрахунками, логічними операціями, проведеними з використанням обчислювальної техніки і сучасних засобів зберігання, передачі та обробки інформації. АСУ застосовуються в управлінні виробництвом, транспортом, будівництвом і багатьма іншими економічними об'єктами