« Попередня Наступна »

3.3. Методи визначення вартості грошей


Існує два методи визначення вартості грошей у часі:
-по простим відсоткам;
-по складним відсоткам.
1. Розрахунок вартості грошей в процесі нарощення за простими відсотками:
I = P * n * i,
де - Початкова сума (вартість) грошових коштів;
 - Використовується процентна ставка, виражена десятковим дробом.
У цьому випадку майбутня вартість вкладу  називається множником (або коефіцієнтом) нарощення суми простих відсотків. Його значення завжди повинно бути більше одиниці.
2. Розрахунок вартості грошей в процесі нарощення по складним відсоткам:
- Розрахунок майбутньої вартості грошей в процесі нарощення:
Sc = P * (1 + i) n,
де - Початкова сума вкладу;
- Кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Відповідно сума відсотка (Ic) в цьому випадку визначається за формулою:
Ic = Sc-P.
Приклад. Визначити майбутню вартість вкладу та суму складного відсотка за весь період інвестування при наступних умовах: первісна вартість вкладу - 700 грн .; процентна ставка, використовувана при розрахунку суми складного відсотка, встановлена ??у розмірі 12% на квартал; загальний період інвестування - 1 рік.
Підставляючи ці показники в вищенаведені формули, отримаємо:
майбутня вартість вкладу:
S = 700 * (1 + 0,12) 4 = 1099грн.
;
сума відсотка:
I = 1099 - 700 = 399 грн .;
- Розрахунок теперішньої вартості грошей в процесі дисконтування:
Pc = S / (1 + i) n,
де  - Майбутня вартість вкладу при його нарощенні, обумовлена ??умовами інвестування;
- Кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний відсотковий платіж, загалом обумовленому періоді часу.
Відповідно сума дисконту (Dc) в цьому випадку визначається за формулою:
Dc = S-Pc.
Приклад: Визначити справжню вартість грошових коштів та суму дисконту по складним відсоткам за рік при наступних умовах: майбутня вартість грошових коштів визначена в розмірі 600 грн .; використовувана для дисконтування ставка складного відсотка становить 20% в квартал.
Справжня вартість дорівнює:
P = 600 / (1 + 0,2) 4 = 289 грн.
Сума дисконту:
Dc = 600 - 289 = 311 грн.
Вплив фактора інфляції оцінюється за такими показниками:
темп інфляції (ТІ): ТІ = ІІ - 1;
індекс інфляції (ШІ): ІІ = 1 + ТІ;
інфляційна премія (Пі): Пі = Р * ТІ.
Вплив фактора ризику на вартість грошей оцінюється наступними показниками:
рівень фінансового ризику (УФР) встановлюється фінансовим менеджером з урахуванням різних факторів і вимірюється у вигляді десяткового дробу;
розмір фінансових втрат (РФП): РФП = Р * УФР;
премія за ризик (Пр): Пр = Р * ТІ.
Таким чином, вартість грошей у часі - це концепція, в основі якої лежить твердження, що рівні суми грошей у різний час мають різну вартість. При її практичної реалізації необхідно враховувати чинники інфляції та фінансового ризику для визначення майбутньої і теперішньої вартості грошових коштів.
Питання для самоконтролю
1. У чому полягає сутність концепції зміни вартості грошей у часі?
2. Які фактори впливають на вартість грошей?
3. За якими методам визначається майбутня і справжнє вартість грошей?
4. Що таке нарощування і дисконтування?
5. Що таке ануїтет?
6. Охарактеризуйте види ануїтету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.3. Методи визначення вартості грошей

 1. Методи визначення базової ціни
   1. Метод повних витрат. 2. Метод вартості переробки (вартість матер. Витрат + норма власних витрат) 3. Метод прямих витрат і метод маржинальних витрат. 4. Метод рентабельності інвестицій (сумарні витрати + вартість кредиту). 5. Метод ринкових оцінок. оцінка реакції подібна тендерний покупця ціна
 2. Метод розподілу
   - Це визначення складовою вартості земельної ділянки на підставі відомого співвідношення вартості землі і поліпшень в майновому комплексі. Метод базується на принципі вкладу та твердженні, що для кожного типу нерухомості існує нормальне співвідношення між вартістю землі і вартістю нерухомого майна в
 3. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
   Розкрийте поняття власності в ринковій економіці. Назвіть форми власності в ринковій економіці, приведіть їх класифікацію. Розкрийте сутність відносин власності. Які види власності розрізняють в ринковій економіке9 Що належить до нематеріальних видам власності? У яких випадках потрібно реальна оцінка вартості підприємства? Розкрийте роль і значення реальної оцінки
 4. Метод вартості виготовлення
   даний метод доповнює метод повних витрат. До повної суми витрат (на одиницю товару) на покупне сировину, матеріали, вузли, напівфабрикати додають суму (відсоток, норму прибутку), відповідну власним вкладу підприємства у формування вартості
 5. 8.1.3. Визначення вартості земельної ділянки (етап 3)
   Поки в Російській Федерації нормативна вартість земельних ділянок розраховується виходячи з величини земельного податку, помноженої на певний коефіцієнт (у Великому Новгороді - 20). Проте в даний час в Росії починає зароджуватися земельний ринок, на якому ціни складаються виходячи з попиту та пропозиції на ньому. Існують наступні основні методи оцінки ринкової вартості
 6. Митна вартість товарів
   - Вартість товару, що визначається відповідно до закону РФ "Про митний тариф" і використовувана для цілей: оподаткування товару митом; зовнішньоекономічної та митної статистики; застосування інших заходів державного контролю торгово-економічних відносин, пов'язаних з вартістю товарів, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторговельних операцій та розрахунків банків по них, відповідно до
 7. Метод терміну окупності з урахуванням ліквідаційної вартості
   Цей метод оцінки інвестиційних проектів враховує, що на кінець кожного року існує залишкова вартість необоротних активів, створених (або придбаних) за проектом, і ці активи можуть бути продані в будь-який рік функціонування проекту за ліквідаційною вартістю. Облік ліквідаційної вартості може знизити розраховується термін окупності. Цей метод допускає застосування тільки при
 8. Капіталізація майбутніх доходів
   Для капіталізації майбутніх доходів застосовуються два методи: 1. Метод прямої капіталізацііпереводіт величину річного доходу в показник вартості нерухомості, при цьому вартість (V) визначається шляхом ділення доходу (I) на коефіцієнт капіталізації (R): {foto10}. При використанні методу прямої капіталізації застосовується так звана техніка залишку. Суть її полягає в капіталізації
 9. Метод капіталізації доходу
   Визначення ринкової вартості нерухомості методом капіталізації доходу проводиться в два етапи: прогнозування майбутніх доходів; капіталізація майбутніх доходів у справжню
 10. 2. Метод формального розкладання
   - Заміна фактора в знаменнику ІФС на суму однорідних показників. У результаті може бути отримана змішана модель. X f = * у а + Ь + с Наприклад, PP р S ін M + V + A + SNNM Мт + С + Т + Е + ПФ де m - матеріаловіддача; Мт - вартість витрачених матеріалів; С - вартість витраченої сировини; т - вартість палива; Е - вартість спожитої електроенергії; ПФ - вартість
 11. Комплексний підхід
   заснований на коригуванні всіх або всіх основних статей фінансової звітності, схильних до впливу інфляційного зміни. Серед них в якості базових можна назвати метод загальної купівельної спроможності і метод поточної (відновлювальної) вартості. В основі цих методів лежать два підходи до оцінки збереження капіталу. Метод загальної купівельної спроможності передбачає виконання вимог
 12. 8.3.1. Метод валовий ренти
   Метод валовий ренти полягає у визначенні вартості об'єкта нерухомості з використанням валового рентного мультиплікатора, про який говорилося