« Попередня Наступна »

4.2. Аналіз та методи вимірювання грошових потоків


Аналіз грошових потоків починається з їх вимірювання. Для вимірювання грошових потоків використовують два методи:
прямий - це метод, який спрямований на облік грошових потоків у вигляді надходжень і виплат грошових коштів з метою визначення чистого і валового грошового потоку по підприємству в цілому;
непрямий (зовнішній) - це метод, який спрямований на облік грошових потоків у формі виплат і надходжень грошових коштів з метою визначення суми чистого грошового потоку в розрізі кожного виду діяльності та якості управління грошовими потоками.
Перевагою прямого методу є можливість визначення найбільших і найменших надходжень і виплат грошових коштів, а недоліком - проблема чистого грошового потоку з чистим прибутком.
Перевагою непрямого методу є визначення взаємозв'язку чистого грошового потоку по кожному виду діяльності з сумою отриманого чистого прибутку, а недоліком - велика трудомісткість.
Аналіз грошових потоків підприємства являє собою процес дослідження стану і використання грошових потоків, їх збалансованості для визначення ступеня фінансової стабільності підприємства.
Аналіз грошових потоків проводиться за такими етапами:
1. Дослідження динаміки, складу і структури грошових потоків.
На даному етапі визначається сума надходжень і виплат грошових коштів, їх позитивне або негативне зміна за ряд періодів по підприємству в цілому, в розрізі кожного виду діяльності або окремих операцій.
Структура грошових потоків визначається співвідношенням позитивних і негативних грошових потоків по підприємству в цілому, в розрізі кожного виду діяльності або окремих операцій.
При цьому розраховуються показники темпів зростання і темпів приросту грошових потоків:
- Темп зростання (Тр), показує, у скільки разів збільшився грошовий потік:
Тр = ДПК. р / ДПН. р,
- Темп приросту (Тпр), показує, на скільки відсотків збільшився грошовий потік:
Тпр = (ДПК. Г. - ДПН. Р) / ДПН. р * 100%,
де ДПН. р і ДПК. р - грошовий потік на початок і кінець року.
2.
Дослідження стану грошових потоків.
На даному етапі розраховуються наступні показники:
1) залишок грошових коштів:
- Середньорічний:
ДСсг = (ДСН. Р + ДСК. Р) / 2;
- Середньоквартальний:
ДСскв. = (ДС1кв. + ... + ДС4кв) / 4;
- Середньомісячний:
ДСсм = (ДС1м + ... + ДС12м) / 12 або ДСсм = (ДСН. Р + ДСК. Г) / 12;
- Середньоденний:
(ДСН. Р + ДСК. Г) / 360 дн.,
де ДСН. р і ДСК. р - грошові кошти на початок і кінець року,
ДС1кв і т. Д. - Грошові кошти за перший та наступні квартали,
ДС1м і т. Д. - Грошові кошти за 1 і наступні місяці;
2) період обороту (ПО):
ПО = ДС / ГРДС,
де ДС - сума всіх грошових коштів
ГРДС - одноденний витрата коштів.
3. Дослідження достатності чистого грошового потоку для здійснення діяльності.
На даному етапі розраховується:
сума чистого грошового потоку (ЧДП):
ЧДП = ПДП - ОДП,
де ПДП та ВДП - це сума позитивного і негативного грошового потоку;
коефіцієнт достатності чистого грошового потоку (КДчдп):
КДчдп = ЧДП / (ОД +? Зтмц + Ду),
де ОД - сума виплат по довгострокових і короткострокових кредитах;
? Зтмц -приріст запасів товарно-матеріальних цінностей;
Ду - сума нарахованих дивідендів власникам підприємства.
4. Дослідження ефективності використання грошового потоку.
На цьому етапі розраховуються коефіцієнти:
- Ліквідності грошового потоку (КЛдп):
КЛдп = ПДП / ОДП;
- Ефективності чистого грошового потоку (КЕчдп):
КЕчдп = ЧДП / ОДП.
Таким чином, аналіз грошових потоків підприємства є одним з першочергових етапів управління діяльністю, оскільки грошові потоки обслуговують її здійснення і забезпечують фінансову рівновагу в процесі стратегічного розвитку підприємства.
Результати аналізу грошових потоків використовуються для реалізації політики управління ними, тобто розробки управлінських рішень, пов'язаних зі збільшенням грошових потоків і підвищенням рівня ефективності їх використання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.2. Аналіз та методи вимірювання грошових потоків

 1. 2.2.6. Методи аналізу ефективності використання персоналу підприємства
   Під методом економічного аналізу розуміється діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів у їхньому розвитку. Характерними особливостями економічного аналізу є: використання системи показників, що всебічно характеризують діяльність підприємства; вивчення причин зміни цих показників; виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними з метою підвищення ефективності
 2. Методи оцінювання персоналу
   Організації значно різняться між собою по тому, як вони оцінюють працівників. Один вимір відмінностей - це стиль оцінювання. Інші виміри - це те, хто проводить оцінювання, а також використовувані критерії і дані. І нарешті, та людина, яка проводить оцінювання, може бути досить близький або далекий від того працівника, якого він оцінює. Обговоримо по черзі кожне з цих
 3. Балансовий метод в аналізі господарської діяльності
   зіставлення взаємопов'язаних показників господарської діяльності з метою з'ясування і вимірювання їх взаємного впливу, а також підрахунку резервів підвищення ефективності виробництва. При застосуванні балансового методу в економічному аналізі зв'язок між окремими показниками виражається у формі рівності підсумків, отриманих в результаті різних математичних дій над порівнюваними
 4. Основні інструменти аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
   У главі показанароль горизонтального, трендового і вертикального аналізу звітності, охарактеризовано особенностіметодов аналізу майнового стану та зобов'язань (статичний аналіз) і фінансових результатів (динамічний аналіз). Показано вплив використання основних мето дик аналізу на достовер - ність оцінки фінансового стану організації. Обґрунтовано систему показників, що
 5. 1.8. Методи виявлення та оцінки параметрів тіньової і кримінальної економіки
   Структура кримінальної економіки досить складна і включає елементи різної природи - як пов'язані з реальним виробництвом нормальних товарів і послуг, так і перераспределительного характеру; як відносно легко виявляються, так і важко піддаються вимірюванню та оцінці. Можливості оцінки масштабів тіньової і кримінальної економіки досить обмежені в силу самого характеру цього
 6. Економетрика
   - «Економіка» + «метрика». Це наука про вимірювання та аналізі економічних явищ, про кількісні виразах тих зв'язків і співвідношень, які розкриті і обґрунтовані економічною теорією. Це сплав чотирьох компонент: економічної теорії, статистичних і математичних методів, комп'ютерних
 7. 6.2. Методи розрахунку економічної ефективності підготовки реалізації управлінських рішень (традиційні підходи)
   Вимірювання та оцінка ефективності управлінських рішень необхідні для всіх організацій, тому що дозволяють активно впливати на їх поточний стан і тенденції розвитку, встановлювати розміри і напрями змін, виявляти найбільш важливі фактори росту, відстежувати і коригувати некеровані процеси, приймати рішення про зміни і прогнозувати їх вплив на ключові
 8. Класифікація методів фінансового аналізу
   - Неформалізовані методи, засновані на описових аналітичних процедурах, на логіці: - метод експертних оцінок; метод сценаріїв; метод побудови системи показників; метод побудови системи аналітичних таблиць. Ці методи характеризуються суб'єктивізмом. - Формалізовані методи засновані на строгих аналітичних залежностях. До них відносяться: класичні методи аналізу господарської
 9. 1.4.3.1. Загально методи
   Основу системи методів, використовуваних в управлінні, складає загальнонаукова методологія, що передбачає системний, комплек сний похід до вирішення проблем, а також застосування таких методів, як моделювання, експериментування, конкретно-історичний похід, економіко-математичні та соціологічні вимірювання і т. Д. Специфіка управління як виду діяльності робить істотний вплив на
 10. ЗМІСТ
   Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 11. Модель Квіна-Рорбаха.
   Ідеї ??Т. Парсонса були розвинені і конкретизовані Р. Квіна і Дж. Рорбахом в їх моделі «Конкуруючі цінності і організаційна ефективність», що пояснює вплив тих чи інших груп цінностей на організаційну ефективність. У розвиток моделі AGIL було запропоновано розглядати цей вплив не в одному, а в трьох вимірах. Дана модель включає наступні три виміри: Інтеграція-диференціація:
 12. Методи аналізу бізнес-процесів
   Якісний аналіз Кількісний аналіз Еврістческіе MC1 оди Аналіз показників процесу дослідники ЬС кі методи SWOT-аналіз процесу Аналіз поки заспівав їй продукту С'трукгуріий анал1і процесу А НД-аналіз процесу Діаліз проблемних областей Аналіз по відношенню до норм Аналіз по відношенню до вимог ранжувати ие процесів Кореляційний аналіз процесу Візуальний аналіз
 13. Як проаналізувати чутливість проектак можливих змін вхідних параметрів?
   Початковий етап оцінки ризику проекту - виявлення невизначеностей, властивих його грошовим потокам, під якими можуть розумітися невизначеність: а) обсягу реалізації в натуральному вираженні; б) ціни продажів; в) складових собівартості; г) використовуваного в розрахунках дисконту і т. д. Розподіл значень показників цих грошових потоків може бути відносно вузьким, що відображає невеликі середовищ-